Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Predică la Gospel Channel Europe nr. 56 / Ewald Frank
Dragi prieteni sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul de misiune din Krefeld, Germania. Sunt încredinţat că Dumnezeu v-a binecuvântat deja şi astăzi va continua să vă binecuvânteze prin Cuvântul Său, prin Duhul şi prezenţa Sa. Am numit această slujbă apostolică şi profetică pentru că împărtăşim întregul plan al lui Dumnezeu luând Vechiul şi Noul Testament şi prin aceasta vă arătăm că prima dată Dumnezeu a vorbit despre lucrurile pe care le va face iar apoi le vedem cum se împlinesc şi devin o realitate în Noul Testament. În Vechiul Testament totul a fost spus mai dinainte prin proorocii, în umbre, în tipuri, Dumnezeu a prevestit planul de mântuire în Vechiul Testament. Noul Testament a început cu împlinirea proorociilor biblice din Vechiul Testament. Aş dori să mă refer la aceasta ori de câte ori este posibil pentru ca adevărata credinţă este ancorată în Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem prima dată o făgăduinţă iar apoi credinţa noastră să fie ancorată în Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Sunt date făgăduinţe în legătură cu prima venire a lui Hristos şi sunt făgăduinţe în legătură cu revenirea iubitului nostru Domn şi Mântuitor. De asemenea sunt versete profetice care vorbesc despre partea profetică din timpul de sfârşit cu referire la Israel, la Biserică, la starea în care se va afla lumea la sfârşitul timpului de har.

Iubiţilor, dacă mergeţi în proorocul Daniel puteţi vedea lucrurile care se vor întâmpla. Lui i s-a spus: „Pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte” (Daniel 12:4). Dacă mergeţi la Noul Testament, Domnul nostru în Matei 24, Marcu 13, Luca 17 şi 21 a vorbit despre timpul de sfârşit, despre lucrurile care se vor întâmpla atunci. Toţi oamenii ar trebui să înţeleagă faptul că timpul de sfârşit este aici: avem cutremure, avem toate catastrofele la care vă puteţi gândi. Există războaie, veşti de războaie, nedreptăţi, totul este întors cu susul în jos. Oricât de mult s-ar strădui oamenii să facă o ordine mondială, totul este din ce în ce mai în dezordine. Nu există nici o soluţie la problemele acestei lumi. Oricine poate încerca dar lucrurile nu vor merge. De fapt va fi din ce în ce mai rău. Întrebarea numărul unu: Cum este cu Biserica Mireasă a lui Isus Hristos care trebuie să fie pregătită pentru a doua venire pe care El a făgăduit-o în Ioan 14: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”? Noi avem aceste versete fie că este vorba de 1 Corinteni 15 de la vs. 41, fie că este vorba de 1 Tesaloniceni 4 de la vs. 13. Avem toate aceste făgăduinţe în legătură cu revenirea Domnului Isus Hristos. Dar cum stăm cu pregătirea noastră, cu chemarea afară şi alinierea cu Cuvântul lui Dumnezeu? Cum este cu reaşezarea tuturor lucrurilor? Cu vremurile de înviorare? Cum stăm cu prezenţa lui Dumnezeu care este manifestată din nou în Biserica Sa prin Isus Hristos care este Acelaşi ieri, azi şi în veci? Apoi în legătură cu Israelul – care sunt făgăduinţele?

Iubiţilor, voi nu aveţi nevoie să auziţi părerea mea iar eu nu am nevoie să ascult părerea voastră dar cu toţii trebuie să înţelegem că Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna adevărul. Indiferent de naţionalitate, rasă sau culoare trebuie să credem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să respectăm Israelul, toate ţările arabe, toată lumea islamică, toată lumea creştină, budiştii, hinduşii, toată lumea şi toate religiile lumii. Este o singură Carte (Biblia) pe pământ care relatează despre crearea cerurilor şi a pământului. Este o singură Carte pe pământ care ne vorbeşte despre Dumnezeu Creatorul, despre El ca Mântuitor, Împărat, ca totul în toate. Aşa cum am mai menţionat deja, în Vechiul Testament Dumnezeu a dat făgăduinţele iar în Noul Testament El le împlineşte. Deci trebuie să ne întoarcem pentru a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu în împlinirea Lui, pentru a vedea cum Dumnezeu face istorie cu Biserica şi de asemenea cu Israelul şi cu neamurile. Am fost în Israel de douăzeci de ori, am dus chiar şi grupuri de oameni, am întâlnit pentru prima oară evrei în propria ţară în anul 1964 când Ierusalimul era încă divizat. Şi astăzi Ierusalimul şi Israelul se află atât de mult în atenţia publicului, apar foarte mult în presă şi în mass-media. Se vorbeşte despre crearea unui stat pentru poporul palestinian.

Iubiţilor daţi-mi voie să vă citesc trei versete începând cu proorocul Ezechiel care mărturiseşte ce a spus Dumnezeu. În

Ezechiel 47 de la vs. 21 citim: „Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel”. Vs. 22: „O veţi împărţi însă ca moştenire prin sorţi între voi şi între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini care vor naşte copii în mijlocul vostru. Pe aceştia îi veţi privi ca pe nişte băştinaşi între copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel”. Nu un stat separat, nu o ţară într-o altă ţară. Chiar acum Uniunea Europeană a plătit 15 milioane euro palestinienilor. Şi ce a ieşit din asta? Toţi banii s-au cheltuit, 75% dintre ei sunt fără loc de muncă. Iubiţilor dacă nu respectăm Cuvântul lui Dumnezeu nu ne putem aştepta la binecuvântările Sale. Numai în supunere faţă de Cuvântul Său şi voia Lui binecuvântările vor fi peste noi. În vs. 23 scrie: „Străinului îi veţi da moştenirea lui în seminţia în care va locui, zice Domnul Dumnezeu”. Nu un stat separat sau o ţară ci în locurile de locuit, în mijlocul celor douăsprezece seminţii, acolo toţi străinii pot să-şi aibă partea lor, să-şi cumpere casele , să-şi aibă locurile de muncă, tot ce este necesar pentru a putea trăi. Nu o ţară separată ci în ţară să aibă aceleaşi drepturi. În Ioel cap. 3 vom citi vs. 1 şi 2: „Căci iată că în zilele acelea şi în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea”. „Împărţind ţara Mea…”! Dumnezeu nu permite nimănui să împartă pământul pe care El l-a dat poporului Israel, poporul Său de legământ. În Amos cap. 9 avem o afirmaţie minunată pe care Domnul a făcut-o cu privire la Israel. Amos 9:14,15: „Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei voi zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!”. Aceste lucruri ar trebui să fie suficiente ca să înţelegem ce a spus Domnul nostru în Luca 21:24 despre Ierusalim: „Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor”. Acum înţelegem că timpul neamurilor se apropie de sfârşit iar timpul pentru Israel va veni foarte curând. Să ne întoarcem la Vechiul Testament unde ne este spus despre perioada de timp în care evreii vor fi împrăştiaţi şi vor fi aduşi din nou înapoi. În Osea 6:1,2 scrie: „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile”. Iar acum urmează mărturia importantă: „El ne va da iarăşi viaţa în două zile, a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui”. Iubiţii mei o zi la Domnul este ca o mie de ani iar o mie de ani este ca o zi. Deci au trecut două mii de ani de când evreii au fost împrăştiaţi printre toate naţiunile iar acum au fost adunaţi încă din anul 1948. Avem din nou după două mii de ani o ţară pe care o numim Israel. Este o împlinire a proorociei făcute în Scriptură. De aceea trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu şi felul în care face toate lucrurile în conformitate cu propriul Său Cuvânt. Aşadar Ierusalimul va fi călcat în picioare până când timpul neamurilor va fi împlinit. Acel timp va fi când evreii sunt adunaţi din toate neamurile în ţara lor. Domnul nostru a vorbit despre aceasta în Matei 24, în pilda smochinului, spunând: „Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi”. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu S-a împlinit într-un asemenea fel, noi ne dăm seama că revenirea lui Hristos este iminentă.

Iubiţilor, dragi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, nu aşteptaţi ca fratele Frank să zâmbească, nu aşteptaţi ca fratele Frank să apară într-un mod carismatic. Eu sunt răspunzător pentru poporul lui Dumnezeu, ca el să înţeleagă Cuvântul făgăduit pentru această zi. Sunt însărcinat cu mesajul acestui ceas. Eu am o însărcinare din partea Dumnezeului atotputernic. Poate o credeţi sau poate nu o credeţi. Depinde de dumneavoastră dar eu nu am nici un motiv să vă mint şi mai ales nu în Numele Domnului. Mai bine mor decât să fac un lucru ca acesta. Eu, fratele Frank, am primit o însărcinare directă din partea lui Dumnezeu, de pe buzele Domnului, în 2 aprilie 1962 înainte de zorii zilei. Nu voi uita niciodată acea zi de luni dimineaţa. Domnul mi-a spus: „Te voi trimite din oraş în oraş ca să propovăduieşti Cuvântul Meu”. Au trecut peste patruzeci de ani de slujbă în care am vizitat peste 130 de ţări. Iar acum Dumnezeu ne-a dăruit ocazia să împărtăşim tot planul Său cu naţiunile pământului pentru a putea atinge ultimele ţări cu ultima chemare. Iubiţilor eu sunt dator faţă de voi să vă mărturisesc că nu ne uităm numai în trecut în special la ce s-a întâmplat în zilele Reformei. Au fost treziri după treziri iar noi îi cunoaştem pe oamenii care au fost folosiţi de Dumnezeu în decursul istoriei bisericii, în mişcările şi trezirile pe care Dumnezeu le-a făcut. De asemenea ştim ce a făcut Dumnezeu în secolul 20. A fost publicată şi o carte – Proorocul secolului 20 referindu-se la William Branham, un om trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Iubiţilor, dacă aş şti numai ce a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament, dacă aş şti numai ce a făcut Dumnezeu pe parcursul celor două mii de ani şi în special ce a făcut de la Reformă încoace, atunci eu aş fi un om sărman dacă nu aş şti ce face Dumnezeu chiar acum, dacă nu aş fi parte la împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu în această zi. Cum aş putea să pretind că sunt în slujbă dacă aş trăi în trecut? Putem chiar să ne întoarcem la ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui William Branham şi să trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu acum şi să nu înţelegem că mesajul Cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu trebuie dus până la capătul pământului pentru a da ultima chemare. Iubiţilor dacă mergeţi în Maleahi 4, acolo avem făgăduinţa că Dumnezeu îl va trimite pe proorocul Ilie pentru a reaşeza toate lucrurile, pentru a întoarce inimile copiilor la părinţii apostolici, pentru a ne reîntoarce la Cuvânt astfel încât tot ce nu este în concordanţă cu învăţăturile biblice originale să fie pus deoparte. Noi suntem reaşezaţi la început, în ziua de Rusalii, în binecuvântările, învăţăturile şi practicile nou-testamentare. William Branham a fost omul pe care Dumnezeu l-a folosit în cea de-a doua parte a secolului 20 pentru a avea o slujbă profetică şi apostolică cu aceleaşi învăţături biblice. Iubiţilor, eu am fost binecuvântat timp de zece ani. L-am cunoscut personal. Înainte ca să fie luat la Domnul, eu am fost binecuvântat prin slujba lui într-un mod puternic. Am trăit din nou zilele biblice. Nu a fost scris numai pe afiş: „Zilele biblice sunt din nou aici cu noi”, nu a fost scris numai: „Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci”. Eu am văzut cu proprii mei ochi, am auzit-o cu urechile mele. Sunt un martor adevărat la ce a făcut Dumnezeu în timpul şi-n generaţia mea. Iar acum am primit însărcinarea şi chemarea directă pentru a lua Cuvântul lui Dumnezeu şi de a-L duce până la marginile pământului, pentru a merge din oraş în oraş, din ţară în ţară. În marea Lui milă Dumnezeu a deschis uşile pentru a putea ajunge până la marginile pământului prin intermediul televiziunii.

Iubiţilor ce încercăm să spunem astăzi? Noi vă spunem din acest Cuvânt al lui Dumnezeu că timpul reaşezării, timpul întoarcerii la învăţăturile originale, timpul pentru a asculta ce spune Duhul Bisericilor a sosit. Nu mai putem asculta pe încă un evanghelist sau pe un predicator carismatic, nu este suficient. Noi trebuie să auzim ce spune Duhul Sfânt Bisericilor. Iubiţilor trebuie să ne întoarcem la versetele profetice aşa cum a scris apostolul Petru: „Şi avem Cuvântul proorociei făcut şi mai tare…”. Avem Cuvântul proorociei care este ca o lumină care străluceşte într-un loc întunecos. Proorociile biblice nu trebuie interpretate ci trebuie privite aşa cum se împlinesc. Chiar şi acum, dacă ne uităm la procesul de pace din Orientul Mijlociu, la ce ne gândim? La Daniel cap. 2, 7 şi îndeosebi la cap. 8:24,25. Apoi mergem la 1 Tesaloniceni 5 unde apostolul priveşte la sfârşitul timpului de sfârşit şi spune: „Când vor zice: «Pace şi linişte!» atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată”.

Iubiţi prieteni, fraţi şi surori, în această slujbă profetică şi apostolică dorim să vă atragem atenţia la Dumnezeu şi la Cuvântul Său. Trebuie să vă spunem că timpul pentru a ne sărbători pe noi înşine, timpul pentru a sărbători creştinismul, timpul pentru a sărbători tradiţiile a trecut. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu pentru a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi şi pentru a fi parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Veşnicia este prea lungă. Nu puteţi să riscaţi. Nu. Voi trebuie să-L cunoaşteţi pe Dumnezeu, trebuie să-I cunoaşteţi Cuvântul Său, voi trebuie să-I cunoaşteţi scopul şi planul de mântuire.

Iubiţilor permiteţi-mi să vă spun în încheiere: revenirea lui Hristos este iminentă. „Iată vine Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”. În legătură cu acest text putem spune ce a scris apostolul Pavel corintenilor: „Ieşiţi afară poporul Meu, despărţiţi-vă de ei” (2 Corinteni 6:17) şi pregătiţi-vă pentru revenirea lui Hristos. De asemenea este scris şi în Apocalipsa 18:4. Iubiţi prieteni din nou trebuie să subliniez că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu,pentru a se alinia cu Cuvântul Său şi pentru a crede în El aşa cum zice Scriptura, pentru a ne întoarce la tot ce învaţă Scriptura. De aceea este o restituire a tuturor lucrurilor înainte ca Hristos să revină. Vă rog luaţi parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum altfel veţi rata vizita lui Dumnezeu, veţi rata răpirea.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi în sfântul Nume al lui Isus. Amin