Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis Internetového zhrnutia - Apríl 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Hľadíme späť na mimoriadny víkend. Prišli ľudia z celej Európy. Odhadujeme, že prišli bratia a sestry z 23 krajín, aby si s nami pripomenuli mimoriadne výročie – pred 40 rokmi, v roku 1974, sme toto miesto posvätili Bohu a odvtedy sa stalo mnoho, mnoho vecí a Boh mimoriadnym spôsobom žehnal.

Chcel by som čítať len 2 biblické miesta.

Jedno z listu Rimanom 4:3: „Lebo veď čo hovorí Písmo? A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravodlivosť.“ Komu veríš ty? Komu verím ja? Čomu veríš ty? Čomu verím ja? Veríme originálnym zasľúbeniam Božím? Je toto slovo dnes adresované tebe a mne? Abrahám veril Bohu. Halelujah! Požehnané buď meno Pána, nášho Boha na veky vekov.

Všetko, čo chcel Boh povedať, nájdeme v Písme. Ak v Božom Slove nie je zasľúbenie, tak nemôže prísť ani naplnenie.

Musíme bdieť nad dvoma vecami: Jednou je poznať a veriť zasľúbeniam, ktoré Boh dal, a mať účasť na tom, čo Boh práve teraz koná. A tou druhou je, že ak Pán niekoho zavolá do služby a dá nadprirodzené poverenie, tak tejto osobe povie, čo má konať a čo aj bude vykonané. Keď povolal Mojžiša, tak mu jasne povedal: „Dám ti dve znamenia…“ a zasľúbenie, ktoré dal Boh Pán Abrahámovi v 1. Mojžišovej 15, sa naplnilo. Ale s Božím poverením, ktoré Mojžiš prijal, mu bolo povedané aj to, čo sa má v jeho službe diať.

Rovnakým spôsobom… musím sa pri tom usmievať…, pretože je v mojej duši hlboká radosť. Vždy, keď počujem brata Branhama hovoriť o návšteve anjela, ktorý bol k nemu poslaný 7. mája 1946, tak spomína, že prvé slová anjela boli: „Neboj sa. Bol som poslaný z prítomnosti všemohúceho Boha, aby som ti dal poverenie.“ A potom to anjel podrobne vysvetlil a povedal: „Tak ako boli dané dve znamenia Mojžišovi, tak sú aj tebe dané dve znamenia.“ Zmieňujem tieto veci, len aby som vám ukázal, že každý muž Boží, ktorého služba je časťou plánu spásy, dostane Božie pokyny, ktoré sa musia dodržiavať a byť skrze jeho službu naplnené.

A milovaní, povedal som to mnohokrát: Boh mi daroval veľkú milosť. Nemyslím, že je mnoho takých, ktorí môžu povedať to, čo smiem v mene Pánovom povedať ja: Poznám môjho Pána a Spasiteľa od roku 1948, bol som pokrstený Duchom Svätým v roku 1949 a som v službe a kážem pravidelne od roku 1952. A po povolaní v roku 1962 som zvestoval Božie Slovo v európskych krajinách.

V roku 1964 som cestoval do Indie – to bola moja prvá misijná cesta. Prečo? Pretože v decembri 1962 mi brat Branham dal meno a adresu brata, ktorý prišiel z Indie, a brat Branham ho vo svojom zbore pokrstil a mne povedal: „Ak budeš raz plánovať cestu do Indie, kontaktuj tohto muža.“

Ten istý William Branham mi povedal: „Mohol by si namiesto mňa kázať v Los Angeles na zhromaždení organizácie Obchodníkov plného evanjelia, ktoré organizuje Demos Shakarian?“ To som učinil.

Nechcem zachádzať do podrobností, ale priatelia, od roku 1955 som poznal brata Branhama osobne. Bol som v tom roku od 12. do 19. augusta na jeho zhromaždeniach, počul som, čo kázal, a bol som svedok Božieho potvrdenia Slova počas tejto mimoriadnej služby.

Ale potom, ako som už povedal, v roku 1962 ma Pán povolal počuteľným, všetko prenikajúcim hlasom a povedal: „Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto čoskoro pominie. Pošlem ťa kázať Moje Slovo do iných miest.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe. A potom Pán pokračoval a povedal: „Môj služobník, príde veľký hlad … potom budeš stáť uprostred ľudu a rozdávať pokrm.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe. A nakoniec Pán povedal: „Môj služobník, nezakladaj lokálne zbory a nevydávaj spevník, pretože je to znamenie denominácie.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe.

Takže, milovaní bratia a sestry, pretože som prijal priame poverenie, som pred všemohúcim Bohom zodpovedný za zvestovanie pravého Božieho Slova. Žiadne výklady, len slová, ktoré vyšli z úst nášho Pána.

3. decembra 1962 mi brat Branham povedal: „Brat Frank, zle si tomu porozumel, myslel si, že bude potrebný prirodzený pokrm…“, a vysvetlil mi: „Boh pošle hlad počuť Jeho slová a pokrm, ktorý máš uskladniť, je zasľúbené Slovo pre dnešok, ktoré je v kázaniach, ktoré sú na páskach.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe. A na záver povedal: „Brat Frank, počkaj s rozdávaním pokrmu, kým nedostaneš zvyšok pokrmu.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe. 

Nemôžem zachádzať do podrobností, ale od času, keď bol brat Branham vzatý k Pánovi, to bol brat Frank, ktorý niesol zvesť z jednej krajiny do druhej a z jedného kontinentu na druhý. Do roku 1979 som navštívil 85 krajín a vždy som bratov odkazoval na Jeffersonville, odkiaľ dostávali kázania brata Branhama. Nemôžem zachádzať do detailov, len to zmieňujem – až do roku 1979 išlo všetko dobre. Potom sa, tak ako v záhrade Eden, vkradol nepriateľ a zviedol Evu, ktorá sa dostala pod zlú inšpiráciu. Zazneli proroctvá, ktoré neboli od Boha. Nemôžem zachádzať do detailov, ale od toho času existovali dve semená, tak ako v Eve v záhrade Eden. Jedno – pôvodné semeno – Ábel – a druhé – zlé semeno – Kain. A milovaní bratia a sestry, od roku 1980 museli všetci učiniť rozhodnutie, či budú veriť zasľúbenému Slovu vrátane Malachiáša – Božiemu zasľúbeniu, že Boh pošle proroka, ako aj tomu, čo prorok sám povedal: „Boh pošle hlad počuť Jeho slová…“ a potom: „Uskladni pokrm … počkaj, kým nedostaneš zvyšok pokrmu…“ a tom, že potom prišiel čas pokrm rozdávať – a to je ev. Matúša 24:45–47. To mi  povedal Boh Pán sám. Hovorím to v mene Pánovom. Stalo sa to v meste Edmonton, tak ako počujete môj hlas. „Môj služobník, ustanovil som ťa do služby na základe ev. Matúša 24:45–47, aby si rozdával uskladnený pokrm.“ To je taká pravda, ako každé slovo v tejto knihe. Teraz máme dve skupiny: Jedna prijíma pôvodné slová všemohúceho Boha a ostatní veria každému výkladu, ktorý existuje. Aký je váš postoj? 

Je mnoho vecí, ktoré by som mal povedať a ktoré budem musieť povedať v budúcnosti, v tom krátkom čase, ktorý nám Pán ešte daruje. Ak neveríte každému zasľúbeniu, ak krútite hlavou dokonca aj nad ev. Matúša 24:45–47 a kráčate vlastnou cestou, tak prosím pochopte: Idete pomimo toho, čo Boh teraz koná. Preto nehovoríme o sebe – musím tieto veci hovoriť len z dôvodu Božieho poverenia. 

Prosím, verte každému Slovu Božiemu v jeho pôvodnej podobe a odmietnite každý výklad, pretože zapečatenie Svätým Duchom nepríde na nič falošné. Zapečatenie Svätým Duchom príde len na pravé semeno Božie, ktoré prijalo pravé Slovo všemohúceho Boha. Neočakávajte, že Boh zapečatí výklady a predstavy.

Nech na vás spočinú požehnania všemohúceho Boha.

Čítajte, prosím, 2. Korinťanom 1:20–22. 

(„Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen, Bohu na slávu skrze nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Bôh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok Ducha do našich sŕdc.“)

Nech na vás spočívajú požehnania všemohúceho Boha Pána v Ježišovom Svätom mene.