Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Počećemo sa osvrtom na samu suštinu stvari bez, nekog uobičajenog uvoda. Što se tiče suda i izricanje preosude u pogledu svih Biblijskih stvari – učenja ili prakse – kojima se treba baviti, Bog je već odlučio u Svojoj Reči šta je punovažeće.U ovom izlaganju nepromenljiva i savršena, večna Božija Reč, će ostati onako kako je napisana u Bibliji, jer će ona na dan suda biti korišćena kao poslednji sud. Kao u sudskom slučaju mi ćemo sada morati da objavimo optužnicu pred sedištem Božijeg suda i da podamo upozorenje.