Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Počećemo sa osvrtom na samu suštinu stvari bez, nekog uobičajenog uvoda. Što se tiče suda i izricanje preosude u pogledu svih Biblijskih stvari – učenja ili prakse – kojima se treba baviti, Bog je već odlučio u Svojoj Reči šta je punovažeće.U ovom izlaganju nepromenljiva i savršena, večna Božija Reč, će ostati onako kako je napisana u Bibliji, jer će ona na dan suda biti korišćena kao poslednji sud. Kao u sudskom slučaju mi ćemo sada morati da objavimo optužnicu pred sedištem Božijeg suda i da podamo upozorenje.