Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Prepis kázania - 5. 1. 2014 / Ewald Frank

Limba: slovac
Kázanie brata Franka

nedeľa, 5. januára 2014

Chvála a vďaka buď nášmu Pánu za Jeho milosť a vernosť, za Jeho drahé a sväté Slovo, ktoré nám zveril a zjavil. Vďaka Mu za Jeho drahú a svätú krv, ktorú za nás prelial. Keď sme čítali v evanjeliu Lukáša 10: „A obrátiac sa k učeníkom osobitne…“ (podľa nem. prekladu: mimoriadne) Čo môžeme povedať my dnes? Dnes sa On mimoriadnym spôsobom priklonil k nám. Vtedy hovoril s nimi, dnes hovorí s tebou, so mnou, dnes hovorí s nami. A my smieme z presvedčenia povedať a vyznať, že On otvoril naše porozumenie pre Písmo. Že skutočne z milosti správne rozumieme všetkému, čo On povedal. Dokonca aj to, čo sme čítali: „A nikto nezná, kto je Syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn, a komu by to Syn chcel zjaviť.“ 

Už sme to tu niekoľkokrát ukázali. V Zjavení, ktoré bolo dané Jánovi na ostrove Patmos, stojí slovo Apocalypsis. To znamená, že predtým bolo všetko skryté, nikto nevedel, čo tam bolo, všetko bolo skryté. Apokalypsa znamená odtiahnuť závoj, oponu, aby sme nášho Pána a Spasiteľa videli tak, ako On v pravde je. A smieme povedať, ako aj Pavol písal, že len v Ježišovi Kristovi je táto zástera odňatá. Len skrze pravé zjavenie Ježiša Krista, nášho Pána.

Tento prvý záver týždňa roku 2014 prajeme nám všetkým zo srdca Božie požehnanie v prekypujúcej miere ako ešte nikdy predtým. Speváci zopakovali to, čo písal milovaný učeník nášho Pána: Viera, ktorá je ukotvená v Ježišovi Kristovi, viera vo Víťaza z Golgoty, je naším víťazstvom, ktoré premohlo svet.

Dnes máme mnoho čo povedať – a ako prvú vec pozdravy… Mimoriadne pozdravy z Nového Zélandu prečítam: Radujeme sa, že vidíme vás všetkých, ktorí ste tam zhromaždení. Radujeme sa zo spevokolu, radujeme sa so sestrami, ktoré spievajú, radujeme sa z požehnania detí, radujeme sa spolu s vami a ďakujeme obzvlášť zo srdca prekladateľovi do angličtiny za nádherný preklad. Brat Vitsek, Boh ti požehnaj a buď s tebou. Ako sme tu už povedali, brat Vitsek prišiel prvýkrát do zhromaždenia v Johannesburgu a neskôr prišiel na toto miesto.

Moji milí, radujem sa. Na záver roka sme dostali pozdravy a telefonáty z celého sveta. Viac ako 80 emailov a telefonátov. Sme skrze Božiu milosť so všetkými, ktorí teraz môžu veriť, vrúcne spojení. A ako sme už včera večer sčasti povedali, Boh skutočne daroval milosť nad milosť, že Jeho Slovo, Jeho zjavené Slovo, Slovo hodiny so všetkými zasľúbeniami, ktoré nám Boh daroval, sa zvestuje po celom svete. 

Neviem, ako sa vám vedie, ale mňa to Slovo z ev. Matúša 24:14 nanovo uchopilo: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ Tak je to napísané, tak to náš Pán povedal. To sa v čase Luthera ani Wesleyho ešte nemohlo stať, deje sa to v našom čase. Pán by povedal: „Dnes sa naplnilo toto Písmo pred vašimi očami.“ Bratia a sestry, uvedomujeme si, že smieme prežívať časť Božích spásnych dejín. Že môžeme teraz skutočne zaopatrovať 172 krajín, tých, ktorí sú s Bohom a s nami spojení. Že môžeme ďalej podávať čisté a sväté zjavené Slovo a taktiež rozdávať uskladnený pokrm. A ku všetkým, ktorí majú účasť pri rozdávaní, mám naliehavú prosbu. Nechajte to Božie menu tak, ako nám je zanechané. Nepridávajte, prosím, k tomu vlastné výklady. Nechajte Slovo v origináli. A zabudnite sami na seba. Je to totiž tak, že všetci bratia, ktorí sú zaujatí sami sebou, potom prichádzajú so zvláštnym zjavením, a to je to prvé znamenie, že sú ranení vysokomyseľnosťou, keď si myslia, že niečo vedia a niečím sú. Nie. Koho Boh skutočne používa, zostane v pokore pod ochranou Božou, zostane v Slove Božom. Ako povedal Pavol v liste Korinťanom: k napísanému Slovu nesmieme nič pridať. Nevyjsť mimo toho, čo skutočne stojí napísané. To je skutočne veľmi, veľmi dôležité, bratia a sestry. Neprechádzať mimo toho, čo je napísané, ale vždy zostávať v Slove Božom tak, ako nám bolo zanechané.

Máme veľkú prednosť, že môžeme zaradiť to, čo sa na základe biblického proroctva v našom čase plní – že to smieme z milosti vidieť a zaradiť. 

Dnes stručne zmienim niekoľko vecí, obzvlášť čo sa týka Izraela. Izrael zostáva vyvoleným ľudom Božím. Boh ich oči zaslepil. Vylomil prirodzené olivové ratolesti, aby vštepil plané ratolesti, a na záver, keď bude Cirkev dokončená, dokoná Boh dielo s Izraelom.

Nerobte si žiadne starosti, ani keď to vyzerá, akoby Boh potreboval príliš veľa času. Ale buďte úprimní. Ak by Pán prišiel už v čase Pavla, ako písal: „My všetci nepomrieme, ale budeme premenení v okamihu…“ Bohu buď vďaka za 2 000 rokov času milosti. Aj my teraz obzvlášť čakáme na príchod Pánov. Aj brat Branham to túžobne očakával a povedal: „Dúfam, že budem pri návrate Pána stáť za kazateľnicou s Bibliou predo mnou.“ Aj on po tom túžil a pozrite, koľko rokov prešlo. Boh je trpezlivý a zostal verný Svojim zasľúbeniam, ale čaká, kým bude počet plný, a potom zaznie trúba a Pán sa vráti.

Priniesol som dnes viacero dokumentov. Ako prvé: Ústavu ekumenizmu – a tu skutočne v prvej vete stojí: Teologické vyznanie viery v trojjediného Boha. A na všetkých 7 stranách potom môžeme čítať, čo všetko majú vo svojom programe. 

Bratia a sestry, na strane 4, kde je bližšie opísané samotné vykonávanie krstu, stojí dokonca jasné znenie krstu na meno Ježiša Krista aj s biblickými miestami: Skutky apoštolov 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, Rimanom 6:3, Galatským 3:27… V dokumente Svetovej rady cirkví! Aj oni sú informovaní, aj oni vedia, aké je to učenie. Tu stojí nadpis: Krst v prvotnej cirkvi! Ale zostávajú vo svojich tradíciách, aj keď vedia, ako sa v prvotnej Cirkvi krstilo. 

Ale my, bratia a sestry, sme sa vrátili späť k viere prvotnej Cirkvi. My nielen vieme, ako sa máme pokrstiť, my sme sa nechali biblicky pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. Viac o tom nechcem hovoriť.

Mimoriadne zvláštny dokument – 75 strán o tom, čo pápež povedal, a hovorím vám: je jednoducho potrebné, aby sme všetky tieto veci vedeli. My orientáciu máme – ale toto je dokument z 2. júna 2003 – čo bolo vtedy povedané… 

Bratia a sestry, nemôžeme zachádzať do podrobností. Toľko biblických miest na 75 stranách, obzvlášť zo Zjavenia: „Kto má uši, ten počuj, čo hovorí Duch zborom.“ Toľko biblickým miest zo Zjavenia, ako ich ešte žiadny protestant nepoužil. A kto to všetko číta, ten vie… Tu stojí: „Kto má uši, ten počuj, čo hovorí Duch zborom.“ Zjavenie 2:7. A potom o Ježišovi Kristovi, o Jeho vzkriesení – témy sú biblické, ale to, čo sa o tom hovorí, je nebiblické. A to je tá veľká núdza. Téma môže byť biblická, ale to, čo je o nej povedané, vôbec nie. Aj o Zjavení 10:8-9. Predstavte si, v liste pápeža, „Vezmi otvorenú knihu … a zjedz ju…“ zo Zjavenia kapitola 10 – vyložené, čo sa vtedy stalo, a napriek tomu žiadne zjavenie, nič, len vedenie do bludu od A po Z. Stále znova sú citované biblické miesta a prevrátene používané. Do týchto veci vôbec nechceme zachádzať, ale len jednoducho ďakovať, že Boh má vyvolený zástup oddelený zo všetkých jazykov a národov, tak ako Boh oddelil Izrael od všetkých národov, hovoril s nimi, zjavil sa im a dal im pokyny – tak Pán Svoju Cirkev oddelil zo všetkých národov a jazykov a my smieme teraz zo srdca veriť tak, ako hovorí Písmo.

Potom tu máme správu: Dnes presne pred 50 rokmi pápež učinil prvú cestu do Izraela a Jeruzalema. Dnes pred 50 rokmi – 4. 1. 1964 prvý pápež učinil prvú cestu do Jeruzalema. A ak dnes nad tým uvažujeme, o vyjednávaniach o hore Sion, o 21 miestach, ktoré si nárokuje Vatikán pre seba. Dokonca aj tú miestnosť na hore Sion. Ale tu musíme rozlišovať medzi všetkými vyjednávaniami, ktoré koná pán Kerry, ktorý už desiatykrát v krátkom čase cestuje do Izraela, a tou zmluvou, ktorú Vatikán potom uzavrie so všetkými, ktorí teraz uzatvárajú svoje zmluvy a dohody s Izraelom. To musíme jednoducho rozoznávať. Všetky tieto jednania a zmluvy nemajú ešte nič spoločné so záverečnou zmluvou z Daniela 9:27 „A uzavrie zmluvu s mnohými…“ A všetci títo, zľava sprava, zo všetkých strán, s ktorými teraz jednajú, budú do tejto zmluvy zahrnutí. Bratia a sestry, to musíme povedať – všetko je v hmatateľnej blízkosti. A to, čo sa má stať, čo má pápež učiniť, to aj učiní. Trochu som sa divil, keď sa naša terajšia vážená kancelárka spýtala pápeža po ctihodnom oslovení: „Ako sa cítite potom, čo ste získali neomylnosť?“ A ten druhý pápež je v pozadí na fotografii – ten práve svoju neomylnosť stratil a tento druhý ju získal. Ale žarty bokom. Všetko je to veľmi, veľmi vážne.

Slovo z 1. Tesaloničanom 5: „Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie…“ A aj slovo z 2. Tesaloničanom 2: Pán nepríde kým „…nebude zjavený človek hriechu … bezzákonný bezbožník…“ Všetko bude teraz zjavené a my smieme toto Sväté Písmo otvoriť a jednoducho stále znova ďakovať, že smieme žiť v tomto čase a že sa Pán k nám priklonil: „Zhromaždi mi môj ľud, aby počuli moje slová!“

My tu nie sme na to, aby sme počuli slová človeka. Pavol predsa mohol povedať: „… evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka…“, ale je to Slovo Božie, ktoré vám bolo zvestované. Rovnako to mohol povedať Peter. „Slovo, ktoré sme vám zvestovali ako evanjelium…“

Späť k tomu, čo sme už predtým zmienili. Z listu Korinťanom, kde Pavol skutočne položil dôraz na to, že nikto nesmie nič pridávať k tomu, čo je už napísané. Môžeme si to prečítať – 1. Korinťanom, kapitola 4. A predtým, ako prídeme k veršu 6, musíme čítať verše 1–2: „Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný.“ A aby to zdôraznil, príde potom verš 6: „Ale toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba a na Apolla, pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému.“ Tu máme svedectvo Božieho muža, ktorý položil dôraz na to, hovoriť v poverení Božom len to, čo chcel Boh Cirkvi povedať a čo ešte dnes hovorí. Ten istý Pavol v poslednej kapitole listu Títovi (3:10 nem. preklad) musel písať: „Človeka, ktorý spôsobuje rozštiepenie, po jednom alebo po druhom varovaní odbi vediac, že taký človek je na prevrátenej ceste a podľa vlastného posúdenia je hriešnik.“ Každý, kto je Bohom postavený do Cirkvi a od Boha dostal službu, je predsa dosadený ku budovaniu Cirkvi – každá služba – či apoštoli, proroci, pastieri, učitelia alebo evanjelisti… A Pavol napomína aj starších, že majú aj v učení osvedčiť nefalšovanosť. Aj takéto slová, bratia a sestry, nám idú k srdciam. To, čo bolo od počiatku, to nás bude sprevádzať až do konca. Jedni zostanú v Slove, v milosti a v pokore, a tí druhí budú uchopení sami sebou, budú mať zvláštne zjavenia, spôsobia rozštiepenia, pretože si myslia, že sú niečo mimoriadne. Ale tak, ako je to tu napísané, tak to zostáva naveky pravda. Takí ľudia sa dostali na prevrátenú cestu. A preto by sme chceli Bohu ďakovať za to, že sme vo zvestovaní zostali v rovnováhe a triezvosti. 

Myslím pritom na posledný výrok, ktorý sme počas posledného prvého víkendu stručne zmienili. Keď brat Branham povedal: Nie dary sú dôkazom, nie hovorenie jazykmi, nie prorokovanie, ale dôkaz je v tom, že zo srdca veríme každému Slovu Božiemu. A čo z toho bratia učinili? Vy už vraj viac nepotrebujete krst Duchom, nepotrebujete viac dary, potrebujete len veriť každému Slovu. 

Takí ľudia potrebujú prežiť obrátenie, pretože ešte žiadne obrátenie neprežili. Ako chcete mať ovocie Svätého Ducha bez toho, aby ste prijali krst Duchom? Ako chcete mať dary Ducha Svätého bez krstu Duchom Svätým? Ako už Ján povedal: „Ja vás krstím vodou ku pokániu, ale ten, ktorý príde po mne, vás bude krstiť Duchom a ohňom“ A keď to náš Pán v Skutkoch apoštolov 1 pripomenul a povedal: „…prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo … budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.…“ Prečo brat Branham vyslovil taký silný výrok? Pretože teraz máme na svete 55 miliónov ľudí, ktorí si myslia, že majú Ducha Svätého, spievajú, tancujú, konajú, čo len chcú, obliekajú sa, ako chcú, ženy v popredí – človek by im mohol jednu naložiť. Žiadny rozdiel medzi nimi a Elvisom Presleym – a myslia si, že obdržali Ducha Svätého. Až k tým, o ktorým je napísané: „Mnohí prídu v ten deň a budú hovoriť: Pane, Pane…“ Jedenkrát Pán stačí. Kto to musí dvakrát povedať – to už nie je tak úplne dobré. „Či sme snáď v Tvojom mene…?“ To sa nepočíta. Nie to, čo si ty a ja vykonal, ale to, čo Pán sám z milosti mohol v nás vykonať. A preto to musíme povedať jednoducho tak, ako to povedal brat Branham. Môžeme byť v druhom úseku Duchom pokrstení bez toho, aby sme boli v duši znovuzrodení. Na tomto mieste musíme jednoducho zdôrazniť, že potrebujeme všetky spásne prežitia od pokánia, viery, obrátenia, obnovenia, znovuzrodenia, krstu Duchom Svätým a ohňom, aby Cirkev na konci stála rovnako, ako stála na počiatku. 

V 1. Korintským 12 Pavol vypísal 9 darov Ducha a služieb, potom máme všetko ovocie Ducha Svätého, ktoré musí byť zjavené v pravých veriacich. A potom môže brat Branham povedať: „Nie dary ani to, ak niekto predstiera lásku, ale kto môže Slovo skutočne zo srdca veriť – každé Slovo.“ Každé Slovo, bez výnimky. Ak je len jedno jediné Slovo, ktoré nemôžeš veriť, tak si vylúčený. Tak to nejde, nie. Nie u Boha. Každé Slovo Božie je semeno a Slovo ako semeno je do nás vložené. 

My sme to predsa prežili. Včera alebo niekedy predtým som to už zmienil – ja som všetkých tých veľkých evanjelistov poznal – a oni hovorili: „Brat Branham, muž poslaný od Boha, mal veľký dar, ale…,“ potom prišlo to „ale“ – „…ale s jeho učením nemôžeme súhlasiť.“ Namiesto toho, aby sami seba skúsili, či sú oni sami v súlade s Božou pravdou, skúšajú iných podľa vlastnej miery. Zabudni na vlastnú mieru, prilož mieru Slova Božieho a potom ti bude Slovo Božie z milosti zjavené. 

Sú ešte niektoré ďalšie vzácne miesta Písma, ktoré vám chcem prečítať ku posilneniu viery, aby sme mohli kráčať vpred, a my vieme, že Pán Svoje dielo dokoná.

Jeden brat za mnou prišiel do kancelárie a povedal: „Mysli na to: Boh prevzal celú zodpovednosť“ – to je správne, ale aj my nesieme pred Bohom zodpovednosť, za to, že je Jeho Slovo stavané na svietnik, a to sa teraz deje a z milosti môžeme svedčiť, že sme počas všetkých rokov kázali len to, čo môžeme kázať zo Svätého Písma.

Možno len okrajovo by som chcel zmieniť: Nikdy som nekázal o podobenstvách, pretože podobenstvá môžu byť tak i onak porozumené a vyložené. Ani som nevedel, čo je napísané v ev. Matúša 24, vždy som čítal len o vojnách a správach o vojnách, že to všetko príde, nikdy som nečítal verš 45-47. Až keď mi to Pán povedal: „Môj služobník, na základe ev. Matúša 24:45-47 som ťa určil k rozdávaniu pokrmu.“ My všetci vieme, že všetky podobenstvá, ktoré náš Pán vyslovil, sú spojené s kráľovstvom Božím. A potom Pán povedal: „Vám je dané porozumieť tajomstvám kráľovstva Božieho.“ Čas výkladov skončil, prišiel čas, keď bolo zjavené to, čo bolo predtým skryté. A aj v tejto veci sa smieme vracať k tomu, čo Pán povedal prorokom – nášmu milovanému bratovi Branhamovi, že skrze jeho službu budú dokonané všetky tajomstvá Božie – v množnom čísle. Musíme to jednoducho vždy znova zdôrazňovať: Ježiš Kristus je tajomstvo (v jednotnom čísle) Božie zjavené. A naveky platí to, čo je napísané v Zjavení 10: „Potom sa dokoná tajomstvo Božie, tak ako to zjavil Svojim služobníkom a prorokom.“ Nie Svojim služobníkom a apoštolom, ale Svojim služobníkom a prorokom. A v úvodnom Slove sme čítali, že to nikto nepoznáva – to nie je možné. Potrebujeme zjavenie skrze Ducha Svätého, inak diskutujeme a vyjadrujeme svoj názor, ale v okamihu, keď je odňatá opona… A to je to veľké tajomstvo s Cirkvou Ježiša Krista. Ako je napísané v Zjavení 1:1-3, že Jánovi bolo ako služobníkovi Krista na ostrove Patmos zjavené to, čo všetci služobníci ako zjavenie mohli prevziať.

Nie každý služobník Boží bol na ostrove Patmos, nie každý služobník Boží videl všetky veci, ktoré sa stali, ale všetci služobníci Boží mali účasť na zjavení, ktoré Boh z milosti daroval. A presne tak to bolo a je aj v našom čase. To čo Boh Svoju služobníkovi a prorokovi zjavil, je nám do najmenších podrobností z milosti zjavené, pretože sme to vzali do Svätého Písma a v ňom máme svoj absolút.

V liste Rimanom 1. kapitola od verša 1: „Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha…“ – jednoducho oddelený – „… vyvolenou (oddelenou) nádobou … aby zaniesol Moje meno i pred pohanov…“ (Skutky 9:15) Bolo to povolanie a poslanie a s týmto poslaním bola spojená spásna zvesť Božia, ako to stojí vo verši 2: „…ktoré vopred zasľúbil skrze Svojich prorokov vo Svätých Písmach…“ Ako často to máme ešte povedať? Najprv Boh daruje zasľúbenia, potom bdie nad Svojím Slovom, a keď sa naplní čas, tak sa zasľúbenia stávajú Božou realitou. Potom môžeme povedať ako Simeon „Teraz prepúšťaš Svojho služobníka, pretože moje oči videli spásu Božiu.“ Jednoducho príde okamih, keď to môžeme vidieť. Čo povedal náš Pán v ev. Matúša 24? „Keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko.“ 

Potom prichádza prepojenie Starého a Nového zákona (Rimanom 1:2-4) a potom vo verši 5: „…skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi za Jeho meno.“ 

Včera sme čítali Slovo „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ (ev. Matúša 24:14) Ale nielen ku svedectvu, ale aby v tých, ktorí Slovo počujú a veria, vypôsobil poslušnosť viery pre česť Jeho mena vo všetkých pohanských národoch, ako to tu stojí napísané. Takže nielen zvestovanie večne platného evanjelia, ale vyvolanie von a viera spojená s poslušnosťou, aby sme mohli byť Bohu ľúbi, pretože smieme byť v dokonalej poslušnosti a dokonalej viere.

V ev. Matúša 24 máme ešte 2 – 3 verše, ktoré sú hodné toho, aby boli v tejto súvislosti spomenuté. 

Posledná časť verša 3: „Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením Tvojho príchodu a skonania sveta?“„Povedz nám, kedy sa toto stane!“ Povedz nám, prosím, Pane! 

Čítali sme aj z ev. Lukáša 10, že sa Pán tým Svojim zjavuje a povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho“ „Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením Tvojho príchodu a skonania sveta?“ Pretože sa jedná o Tvoj návrat, o dokonanie diela spásy. „Povedz nám…“ My smieme dosvedčiť, že nás nenechal v temnote, ale nám oznámil všetko, čo musíme z milosti vedieť.

Ak v ev. Matúša 24 čítame ďalej, je nám všetko oznámené – o falošných kristoch a falošných prorokoch, vojnách… o všetkom. Vo verši 8 je napísané: „A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta.“ Potom ďalej o falošných prorokoch až k výroku vo verši 14 o zvestovaní evanjelia. A potom na konci verša 15: „Kto čítaš, rozumej!“ Čitateľ, pozoruj, ak sa plní to, čo Pán povedal. My nielen čítame, my dávame pozor a vidíme naplnenie toho, čo Pán predpovedal. A potom vo verši 27 v ev. Matúša 24 tá nádherná udalosť návratu nášho Pána: „Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“

Tak je to napísané a tak to bude. A tu musím jednoducho povedať. V niektorých kázaniach, ktoré brat Branham kázal, je rozdelenie vety čiarkou nesprávne. Preto, keď čítal z 1. Tesaloničanom 4, že Pán príde s trúbou a hlasom archanjela, tak použil slovo zvesť a v angličtine tam nie je bodka, ale čiarka – zvesť bude volanie k prebudeniu – a preto teraz všetci uprostred zvesti veria, že Pán už teraz skrze volanie k prebudeniu zostupuje dolu. Len preto, že jedna čiarka bola nesprávne umiestnená. Ak potom uvažujem nad takýmito vecami a počujem, čo brat Branham skutočne povedal a ako flegmaticky sú niekedy tieto veci podávané… A tu je niečo zvláštne. Takýto bratia nemajú vôbec záujem o všetko to, čo brat Branhama učiteľsky na túto tému povedal. Držia sa jedného výroku, kde nie je správne umiestnená čiarka. Tam patrí bodka a potom veta: „Zvesť predíde druhému príchodu Krista“. Môžete mi rozumieť, pretože v priamej zodpovednosti pred Bohom musím zvestovať pravé Slovo Božie. A takéto veci bolia a potom sa môže stať, že mi vyčítajú, že opravujem proroka. Ja na to nemyslím, nie som hoden ani rozviazať jeho topánky a už vôbec nie ich nosiť. Ale ak sa jedná o zvestovanie, tak stojím pred Bohom, a musím sa s čistým svedomím v ten deň stretnúť s Bohom.

A ako je napríklad tu ďalej napísané – a prosím, porozumejte, aj v Svätom Písme je všetko dané jedným dychom. Aj tu, v ev. Matúša 24:29: „A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba, a nebeské moci sa budú pohybovať.“ Ale to my neprežijeme, to je po čase súženia, tak ako je to tu napísané čierne na bielom a ako to povedal Pán sám. Preto vždy to zdôraznenie: čítať pomaly, skrze Ducha Svätého a presne porozumieť tomu, čo je povedané. „A hneď po súžení tých dní…“ My budeme pred súžením vytrhnutí, ale po čase súženia sa naplní to, čo stojí vo verši 30: „A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.“ Pri vytrhnutí ho žiadny človek neuvidí, stretne sa s Ním len Nevesta Ženícha. A potom vidíme spojenie s 1. kapitolou Zjavenia.

Bratia a sestry, mám len nádej, že chápete, aké je dôležité správne zaradenie udalostí spásnych dejín. Aby sme ich skutočne postavili tam, kde patria. A ako sme čítali: „A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba…“ To je presne 6. pečať. A preto musíme jednoducho povedať: Všetko, čo sa stane od 6. pečate, leží v budúcnosti. Aj o tom hovoril brat Branham úplne zreteľne. Čítajme v Zjavení 6, od verša 12: „A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo ako srstené vrece, a mesiac bol celý ako krv.“ To sa nestalo v marci 1963 pri otvorení pečatí! To sa tam nestalo! V marci 1963 brat Branham videl a dostal zjavené veci, ktoré videl a dostal zjavené Ján na ostrove Patmos. Tá polhodina v nebi nenastala v roku 1963, to bolo zjavenie toho, čo sa stane, keď ten okamih príde. A my musíme jednoducho pochopiť, že Boh poslal Svojho proroka. V tej knihe o 22 kapitolách Zjavenia som presne opísal to, čo sa jedno za druhým stane. A ako to brat Branham nádherne zaradil a zreteľne povedal: Prvé štyri pečate bežia paralelne s cirkevnými obdobiami a ukazujú antikrista v jeho štyroch vývojových štádiách. Je o tom hovorené tak zreteľne, že to zreteľnejšie ani nemôže byť. Potom o piatej pečati, kde mučeníci volajú po pomste. Potom on povedal: To sú židia, pretože pravé Božie deti nevolajú po pomste. Pravé Božie dieťa hovorí: „Bože odpusť im, oni nevedia, čo činia.“ A potom je napísané, čo je piata pečať, a potom prirodzene nasleduje šiesta a potom siedma a potom brat Branham zreteľne povedal: Tieto dve pečate spadajú do času veľkého súženia.

Bratia a sestry, dovoľujem si v pokore povedať: Ak niekto prekladá, tak musí najprv porozumieť tomu, čo má prekladať, aby to potom mohol vo svojej reči dávať ďalej. A ja som tie kázania nielen počul na páske, ale som každé preložil. Sme jednoducho vďační, že sme Božie zjavené Slovo správne porozumeli, ako sme to už predtým zdôraznili: „Povedz nám, kedy sa to stane…“ Porozumeli ste tomu všetkému? Čitateľ, pozoruj: „Ak vidíte, že sa toto všetko deje, tak pozdvihnite svoje hlavy vediac, že sa vaše spasenie priblížilo.“ 

Pred záverom tohto zhromaždenia sa vráťme späť k tomu výroku brata Branhama. Nie dary – dôkaz spočíva v tom, či môžeme zo srdca veriť každé Slovo skutočne bez „prečo“ alebo „načo“. A na to hovoríme Amen. Nemáme žiadnu námahu zo srdca veriť tomu, čo nám Boh vo Svojom Slove povedal. 

Aj čo sa týka zhromažďovania ľudu Izraelského, tak môžeme čítať z Izaiáša 11, Jeremiáša 31, Ezechiela 36 – všetko môžeme presne čítať a tak, ako to Boh zasľúbil, tak sa to deje. A že to trvá a že všetko neprebehne počas týždňov alebo mesiacov, že môžu prebehnúť roky – preto predsa stojí napísané, že Pán počas rokov Svoje Slovo a Svoje dielo dokoná. A za to sme jednoducho vďační.

A to by som chcel teraz čítať z proroka Ezechiela – že zhromažďovaním samotným ešte nič nie je vykonané. Zhromažďovanie predchádza tomu, čo nasleduje, a potom môžeme čítať napríklad u Ezechiela 11:17: „Preto povedz: Takto hovorí Boh, ten Pán: A zhromaždím vás z národov a zoberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám (navrátim - nem. preklad) vám zem Izraelovu.“ Zem obdržali, ale s tým je spojené niečo mocnejšie. Ezechiel 36 – tu je nám povedané, čo sa ešte musí stať, Ezechiel 36:24: „Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme.“

K tomu by Pán mohol povedať: „Dnes sa naplnilo toto Písmo pred vašimi očami“. Ale ono to pokračuje ďalej. Potom, čo toto zhromaždenie do zeme nastalo, je napísané vo verši 25: „A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím.“ Takže zhromažďovaniu, vyvolaniu zo všetkých národov a jazykov musí z milosti nasledovať toto očisťovanie od všetkých poškvrnení, ktorými sa previnili. Čo je s nami, ako s Cirkvou z národov? Aj my sme boli zhromaždení. Ale teraz sa jedná o to, byť očistení od každej poškvrny, od všetkého, čo nemá Boží pôvod, a vrátiť sa späť ku Slovu Božiemu, od každého poškvrnenia ducha a tela a Pánu slúžiť z nedeleným srdcom, aby sme mu mohli byť z milosti ľúbi.

Potom vo verši 26 stojí: „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ Na to hovoríme amen. A potom verš 27: „A dám Svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.“ To je Slovo adresované aj nám. Vyvolanie von nastalo. Môj dojem je, že už budú zavolaní len tí poslední a potom bude počet plný. A potom sa Pán vráti, aby nás vzal domov. Ako Pavol písal v 1. Tesaloničanom 5: „Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa.“ A Pán sám povedal: „Ak niekto chodí vodne, nezavadí…“ (ev. Jána 11:9) On povedal: „Ten, kto Mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“  (ev. Jána 8:12) 

Drahí súrodenci, Cirkev živého Boha, Nevesta Ježiša Krista! Dnes sa jedná o to, z milosti prežiť vnútornú prípravu, vnútorné obnovenie, žeby sme obdržali nový život, nové srdce a Ducha Božieho. My všetci vieme, že len Duch nám dáva život, ale život je predsa v semene a semeno je Slovo a semeno musí byť zasiate. Pšeničné zrno musí padnúť do zeme, musí zomrieť, aby klíček života, ktorý je v pšeničnom zrne, mohol vzísť a aby úroda mohla byť zožatá. Preto Pavol povedal: Zomrel som s Kristom – „S Kristom spolu ukrižovaný som … skrze krst pochovaný do Jeho smrti … a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Galatským 2:20, Rimanom 6:4) Aj to sme včera čítali. 

Posledná zvesť nie je len vyvolanie von a učiteľské zavedenie do všetkých vecí. Výsledkom poslednej zvesti je, že Cirkev Nevesta sa môže objaviť pred Pánom bez poškvrny a obžaloby. Obmytá v krvi Baránka, očistená vo vodnom kúpeli Slova.

I tá téma, ktorej sme sa predtým už stručne dotkli – trojjedinosť. Na spiatočnej ceste som počul dve kázania brata Branhama a hovorím vám: S akou vážnosťou muž Boží hovoril o tom, čo všetko sa koná vo forme „v mene Otca, Syna a Ducha Svätého“. Všetok špiritizmus v celom kresťanstve, všade, sa koná v tejto forme. Úplne jedno, či je to posúvanie stolov alebo zariekavanie, všetky veci, všetok špiritizmus v celom kresťanstve sa koná vo forme „v mene Otca, Syna a Ducha Svätého“. A čo brat Branham so všetkou zreteľnosťou v jednom kázaní trikrát zopakoval? Že všetci, ktorí teraz toto Slovo počujú, musia byť od tohto zlorečenia, ktoré na nich prišlo, oslobodení a byť biblicky pokrstení na meno Pána Ježiša Krista.

Preto, bratia a sestry, to musíme zdôrazniť: Späť na počiatok, späť k učeniu apoštolov. Peter predsa správne porozumel tomu, čo Pán povedal. „…krstiac ich na meno…“ Otec je predsa titul a to musíme rozlišovať. Boh sa nevolá Stvoriteľ, On je Stvoriteľ. Boh sa nevolá Sudca, On je Sudca. Boh sa nevolá Spasiteľ, On je Spasiteľ. Musím rozlišovať medzi označením, a tým, čo On je.

On je Otec, a preto sa modlíme: „Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno.“ On je Otec, ale aké je meno Otca, ktoré má byť posvätené? Krstite ich do mena, v ktorom sa Boh zjavil ako Otec v Synu a skrze Ducha Svätého. Novozákonné zmluvné meno nášho milovaného Pána a Spasiteľa: Jahšua – Jahve-Spasiteľ. A Jahve Starého zákona je Jahšua Nového zákona – ten istý včera, dnes a na všetky veky. Takže všetci, ktorí nie sú pokrstení a nezbavili sa zlorečenia, nech využijú príležitosť uzavrieť s Bohom zmluvu dobrého svedomia. 

Aj to som tu už povedal, všetci si môžeme prečítať, na čo všetko sa trojičná forma používa. Človek sa chytá za hlavu. Všetky rády, hneď pri vstupe – v tejto forme a celý svet je očarovaný, celý svet je vedený do bludu, celý svet je pod zlorečením, a preto musí byť pravé zvestovanie postavené na svietnik, aby všetci, ktorí sú vlastníctvom Božím, boli vytrhnutí spod zlorečenia a došli ku poslušnosti viery a boli biblicky pokrstení na meno Pána Ježiša Krista.

A tak, ako sme to čítali v tom dokumente – všetkých 349 organizovaných cirkví sa musí tomuto bodu podriadiť – „Veríme v trojjediného Boha“. 

My, ako Cirkev Ježiša Krista, veríme, že existuje len jeden jediný Boh. A tento jediný Boh sa zjavil už v Starom zákone – a v Novom zákone ku našej spáse – ako sme už povedali, v nebesiach ako náš Otec.

Preto náš Spasiteľ mohol povedať: „Vstupujem k Svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k Svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Preto mohol Pavol v liste Židom písať, že máme toho istého Otca. A bratia a sestry, tak iste ako Syn Boží, ktorý bol Božím semenom, Božím Slovom a stal sa telom, tak iste je Slovo, ktoré nám Boh zasľúbil, Božím semenom vloženým do našej duše. 

A tak iste ako prišiel Svätý Duch na Máriu potom, čo počula zasľúbenie a uverila a narodil sa Boží Syn, tak iste sa deje znovuzrodenie, ak my prijímame semeno Slova a Svätý Duch v nás skutočne môže vypôsobiť nový Boží život. Koľkí z vás túžia po tomto Božom prežití spásy? Jednoducho nájsť pred Bohom milosť a vedieť: Chceli by sme byť pri tom, keď Pán tých Svojich zavolá. Verím, že to je ten najvyšší účel spojený so súčasným zvestovaním v celom svete. Ako sme tu včera i dnes povedali: Večne platné evanjelium bude zvestované po celej zemi všetkým národom a potom príde koniec. 

Biblia – náš Pán – hovorí o konci, ktorý má prísť a ktorý príde. A teraz na konci času milosti volá Boh Svoj ľud von skrze zvesť konečného času. „…oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého…“ Postavte sa na stranu Božiu, postavte sa do vôle Božej a do Slova Božieho, a tak bude Cirkev bez poškvrny a vrásky, obmytá v krvi Baránka, očistená vodným kúpeľom Slova, zapečatená Duchom Svätým a pripravená ku dňu vykúpenia našich tiel. A ako sme už často povedali: Boh nezapečatí žiadne zmiešanie. To je nemožné. Jednoducho nemožné. Tam, kde sú ešte ľudské ustanovenia, ľudské výklady ľudské učenia, kde je ešte zmiešanie… Viete, že zmiešanie sa týka záhrady Eden, súvisí so zvedením, ktoré malo za výsledok Kaina, ktorý, akokoľvek bol nábožný, či obetoval a iné veci činil, vôbec to nepomohlo – bol úplne iným semenom. To nám bolo povedané v ev. Matúša 13 obzvlášť vo veršoch 37 a 38: „Syn človeka seje dobré semeno a to sú deti kráľovstva Božieho a nepriateľ seje svoje semeno a to sú deti diabla.“ Človek sa to sotva opovažuje vysloviť, ale tak je to napísané. Preto prosím, prosím, nikdy nepočúvať žiadny výklad, nikdy nemiešať originálne Slovo s nejakým výkladom, ale stopercentne zostávať v Slove, v milosti, pod krvou Baránka ako Cirkev Novej zmluvy, ktorú Pán vezme domov.

Smieme patriť k tým, ktorí posledné volanie prijali a uverili mu, pretože nám to tak Boh do srdca vložil. Končíme slovami: „Blahoslavené sú vaše oči, pretože vidia, blahoslavené sú vaše uši, lebo počujú, blahoslavené sú vaše srdcia, lebo veria.“

Mnohí proroci a apoštoli chceli záver vidieť a zažiť, ale odišli domov pred nami. My dnes máme veľkú prednosť biblické proroctvá čítať a vidieť ich naplnenie, ale hlavným účelom je príprava Cirkvi-Nevesty, pretože naveky obstojí to, čo náš Pán povedal v ev. Matúša 25:10: „Tie, ktoré boli pripravené, vošli na svadobnú hostinu.“ Naveky obstojí to, čo Pavol písal v 2. Korinťanom 11: „Chcel by som Kristu priviesť čistú pannu…“ A to sa deje v tomto čase – žiadne zmiešanie, ale čistí a svätí pred tvárou Božou, ako sme už povedali: obmytí v krvi Baránka – plné zmierenie, plné odpustenie a nechať platiť len Slovo. Očisťuj, posväť a pôsob v nás všetkých, ó, Pane, skrze silu Tvojej krvi, Tvojho Slova a Tvojho Ducha, až dôjdeme k tomu, že môže začať mocné pôsobenie Svätého Ducha a my sa staneme jedno srdce a jedna duša. V Ježišovom svätom mene sa to stane. Jemu buď česť. Amen.

Povstaňme a spievajme: Chcel by som vidieť Toho, ktorý za mňa zomrel.

Chcel by som vidieť Toho, ktorý za mňa zomrel.
Vždy s radosťou chváliť Jeho spásne dielo.
chcel by som na zlatých uliciach jasne a zvučne spievať:
Po boji naveky sláva a radosť.

Bližšie domov, bližšie domov


Bližšie domov, bližšie domov
už skoro je dielo dokonané
a potom odpočiniem doma.

Bližšie domov, bližšie domov
už skoro je dielo dokonané
a potom odpočiniem doma.

Pre všetkých, ktorí boli skrze Slovo oslovení a chceli by svoje životy Pánu skutočne posvätiť, dávame teraz príležitosť nielen pozdvihnúť ruku, ale počas prvého víkendu v tomto roku jednoducho prísť dopredu, Pánovi posvätiť život a povedať: Pane, Ty si povedal: „Príďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení, Ja vám dám odpočinutie.“ On tiež povedal: „Toho, kto príde ku mne, nevystrčím von…“ On tiež povedal „Priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú.“ a „Tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ Kto chce dnes plne posvätiť svoj život Pánu? Môžete zostať tam, kde ste, Boh nás všetkých vidí tam, kde sme. Kto však chce prísť dopredu, môže to teraz učiniť, kým spievame pieseň Tak jakýž jsem.

Taký, aký som, tak to musí byť.
Nie moja sila, ale Ty sám.
Tvoja krv ma obmýva od hriechu do čista,
Ó, Baránku Boží, idem, idem.

To je nádherné, Slovo vykonalo, k čomu bolo poslané. Aj ty, milovaný brat, môžeš ísť späť na svoje miesto, Slovo skutočne vykonalo, k čomu bolo poslané. Ak by ešte niekto chcel prísť, tak ešte môže. Vy neprichádzate k žiadnemu človeku, ale k Pánu. Chcel by som obzvlášť zdôrazniť: Všetci, ktorí ešte nie sú pokrstení na meno Pána Ježiša Krista, nech to berú vážne a uzavrú zmluvu dobrého svedomia s Bohom. „Dnes ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdia.“ Boh, ten Pán požehnaj vás, ktorí ste prišli. Ako sme povedali, opakujúc Slová nášho Pána – On povedal: „Kto príde ku Mne, toho nevyženiem von…“ Ešte je čas milosti, ešte smieme prísť. Áno, Boh požehnaj všetkých. Boh požehnaj všetkých.

Budeme sa za vás modliť. Veríte, že Pán za vás vylial Svoju krv, že Baránok Boží zomrel a zvolal: Je dokonané!, a že v tom okamihu sú skutočne u Boha v milosti všetci tí, ktorí počujú zvesť a z celého srdca jej veria – veria v to veľké, čo Pán učinil? 

Milovaný Pane, Ty naveky verný Bože, prosíme za našich drahých súrodencov, ktorí prišli dopredu, i za všetkých, ktorí zostali na svojich miestach, ó Pane. Daruj nám všetkým nový život z milosti. Tebe prinášame mimoriadnu prosbu brata z Rumunska. Ó, Bože v nebesiach, ty si satana porazil. Daruj dieťaťu plné oslobodenie od každej moci satana. Ty, Ó Pane si víťaz z Golgoty. Daruj nášmu bratovi vieru, aby to vyslovil v mene Ježiša Krista, nášho Pána a musí sa to stať, pretože sa to už stalo na kríži Golgoty. Milovaný Pane, Ty si Víťaz z Golgoty, Ty si povstal, smrti si vzal moc, hadovi si rozdrvil hlavu a z milosti si nám daroval večný život. 

Požehnaj nás všetkých, ktorí sme tu dnes zhromaždení. Požehnaj na celej zemi, vo všetkých národoch a jazykoch. Požehnaj všetkých, ktorí sú teraz pripojení cez internet. Požehnaj všetkých, ktorí neskôr budú počúvať DVD. Ó, Bože, dokonaj Svoje dielo vykúpenia so Svojím krvou vykúpeným zástupom. Priveď nás všetkých do súladu so Svojím Slovom a so Svojou vôľou. Ďakujeme ti za to, že smieme žiť teraz. A nielenže smieme zaradiť biblické proroctvá, ale sami seba nechať zaradiť. Nech každý jeden úd tela Ježiša Krista nájde svoje miesto. Nech sa naplní: Skrze jedného Ducha sme pokrstení do jedného tela. 

Milovaný Pane, prosíme Ťa teraz, v čase pozdného dažďa: Pošli moc z výsosti, obživ Svoje dielo a požehnaj Svoj krvou vykúpený zástup. Zo srdca Ti ďakujeme za to, že sme smeli poznať čas, prijať zvesť. Ďakujeme Ti za posla, ktorého si poslal, a za zvesť, ktorú smieme niesť ďalej – po celej zemi smieme zvestovať to, čo si nám zasľúbil a skrze Svojho Ducha zjavil. 

Milovaný Pane, daruj všetkým nám, ktorí sme zhromaždení tu, aj tým, ktorí sú teraz zhromaždení kdekoľvek inde, či v domácnosti, či v zboroch, žeby sme sa spoločne modlili, nahlas modlili. Bratia a sestry, prosím vás dnes o to, ako to stojí napísané v Skutkoch apoštolov 4, „A jednomyseľne pozdvihli svoje hlasy a ďakovali Bohu Pánu.“ Pozdvihnime teraz slobodne nahlas svoje hlasy a spoločne Pánu zo srdca ďakujme. 

Haleluja. Modlite sa, ďakujte, vzývajte Pána.

Milovaný Pane, ďakujeme Ti, Ty si veľké veci učinil. S radosťou sa Ti v prachu klaniame. Ty si nás zavolal, vyvolil, omilostil. Ó, ďakujeme Ti z celého srdca a z celej duše za to, čo si Ty vykonal, ó Pane, Haleluja, haleluja, chvála a česť Tvojmu nádhernému a svätému menu Ježiš. Haleluja, haleluja, toto je deň, ktorý učinil Pán. Radujme sa a Jemu vzdajme česť. Haleluja, haleluja, chvála a česť, vzývanie a klaňanie. Haleluja, haleluja…

Zaspievajme Jemu len ver

Jemu len ver, Jemu len ver
všetko je možné, Jemu len ver
Jemu len ver, Jemu len ver
všetko je možné, Jemu len ver

Ježiš je tu, Ježiš je tu
všetko je možné, lebo Ježiš je tu
Ježiš je tu, Ježiš je tu
všetko je možné, lebo Ježiš je tu.

Sme Bohu zo srdca vďační, že sa ešte môžeme nerušene schádzať. Sme Bohu vďační, že ešte môžete prichádzať. Sväté Písmo predsa hovorí o drahých časoch, ktoré prídu. Drahé čas sú jednoducho už tu, ale ja verím, že Slovo Božie je nám také drahé a cenné, že všetko ostatné kladieme bokom, keď príde čas, aby sme boli pod hlasom Slova Božieho. Obzvlášť ďakujeme všetkým slúžiacim bratom z mnohých krajín Afriky, z celej Európy, z celej východnej Európy. Boh požehnaj všetkých z bohatstva Svojej milosti. A obzvlášť nášmu bratovi a jeho žene z Iránu prajeme Božie požehnanie z celého srdca a z celej duše. Tam prechádzajú naši bratia a sestry skrze veľké núdze. Mnohí už boli vo väzení, mnohí ešte sú vo väzení. Je to jednoducho stav, ktorý sa veľmi ťažko znáša, ak niekde niekto môže by obvinený za to, že chcel moslimov obrátiť na kresťanstvo. Už to je tam dôvod na obžalobu a odsúdenie. Chceli by sme Boha prosiť, aby daroval milosť aj v krajinách, kde sú takéto podmienky, žeby naši bratia a sestry napriek všetkým skúškam, prenasledovaniu a všetkému, skrze čo musia prejsť, zostali Pánu verní. Aby, ak to tak má byť, vydržali až do smrti a potom prijali korunu života. A my všetci, ktorí môžeme ešte žiť v dobrých podmienkach, chceme Pánu, nášmu Bohu za to ďakovať.

Ešte raz by som chcel zdôrazniť: Boh, ten Pán nechal zaznieť Svoju zvesť do celého sveta a takmer by som chcel dodať: „Pane, teraz prepúšťaš Svojho služobníka v pokoji, pretože moje oči videli…“, že Tvoje Slovo, to večne platné evanjelium mohlo byť zvestované všetkým národom a jazykom. 

Včera som to už povedal – na mape v kancelárii sme označili 262 miest vo viac ako 150 krajinách, kde mohla byť posledná zvesť zvestovaná. Ako sme tiež včera zmienili, len počas posledného roka to bolo 88 letov. Mnoho času, ale pre Pána, aby Slovo Božie vykonalo a posledné volanie mohlo zaznieť. 

Vám ďakujem za to že prichádzate, Slovo Božie si vážite, milujete a radi počúvate. Povedzme si úprimne, veril by celý svet svedectvu, ktoré prinášam, ak by tu boli prázdne stoličky? Vy ste dôkaz, viditeľný dôkaz, že Božie Slovo sa v našom čase k Nemu nevracia prázdne, ale vykonáva vo vás a v nás to, k čomu ho Boh poslal. Srdečne vás pozývame k ďalšiemu prvému záveru týždňa. Prosíme, aby ste sa prihlásili. A ak ubytovanie nevystačí, objednáme izby v hoteli. Nerobte si starosti. Chceme využiť čas a spoločne sa schádzať a záver spoločne prežiť. Boh vie, kedy to bude. My sme vo veľkom očakávaní. Nech je tento rok skutočný spásny rok, nech veľké zmierenie Božie s ľudstvom, s nami, v nás a skrze nás je zjavené. 

Našim bratom, ktorých sme počas tohto záveru týždňa vôbec nezavolali: Boh vás všetkých požehnaj vo všetkých mestách a jazykoch a buď s vami všetkými.

Milovaný Pane, pozdvihni Svoju tvár nad nami všetkými a daruj nám Svoj pokoj a Svoje požehnanie a buď s každým jedným z nás. Ďakujeme Ti za tento záver týždňa a ešte raz Ťa prosíme: požehnaj všetkých našich bratov a sestry po celej zemi od východu slnka až po jeho západ a vo všetkých, ktorí Ti veria a dôverujú, pôsob Ty sám to, čo je Tebe ľúbe, aby sme sa aj my, ako pripravená Nevesta, s Tebou, Ženíchom, mohli stretnúť, keď sa vrátiť a vezmeš nás domov k hostine Baránka. Baránku Boží, ďakujeme Ti za krv Novej zmluvy. Milovaný Pane, požehnaj nás. Ty si nás počas tohto víkendu požehnal, otvoril si naše porozumenie pre Písma a z milosti si daroval zavedenie do Tvojho spásneho plánu. 

Milovaný Pane, moje srdce je pohnuté ďakovať Ti za mnohé cesty počas mnohých rokov a za to, že Tvoje Slovo mohlo byť nesené do celého sveta. Videli sme to, prežili sme to a pozdvihujeme svoje hlavy, pretože vieme, že sa vykúpenie našich tiel blíži. 

Požehnaj všetkých slúžiacich bratov v celom svete. Zachovaj ich vo Svojom mene, vo Svojom Slove, pod vedením Tvojho Svätého Ducha. Za všetko Ti vyslovujeme vďaku v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.

Všetkých prajeme požehnaný rok 2014.

Chvála, česť a oslavovanie buď naveky prinášané
Tebe, Baránkovi, ktorý si nás spasil od hriechu!
Haleluja, buď chválen, Haleluja, Amen!
Haleluja, buď chválen, Pane požehnaj nás.

Pozdvihnime svoje ruky a spievajme to ešte raz

Chvála, česť a oslavovanie buď naveky prinášané
Tebe, Baránkovi, ktorý si nás spasil od hriechu!
Haleluja, buď chválen, Haleluja, Amen!
Haleluja, buď chválen, Pane požehnaj nás.

Amen, On to učinil.