Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni

Prepis Internetového zhrnutia - December 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu, obzvlášť vy, ktorí zvestujete Slovo Božie v tomto čase. Nazývame ho zvesťou konečného času – všetky zasľúbenia Božie, ktoré sú nám dané, aby sme verili a prežili to, čo Boh zasľúbil. A najdôležitejšie je, žeby nás Boh mohol vložiť priamo do Svojho Slova a my sme ho nemenili, nič k tomu nepridávali a nič z toho neodnímali, ale verili každému Slovu tak, ako ho Boh vyslovil. Hlavné zasľúbenie je to o návrate Krista: „Idem, aby som vám pripravil miesto a potom sa vrátim.“ A s týmto veľkým zasľúbením nášho Pána je spojené aj zasľúbenie: „Pošlem vám proroka Eliáša, ktorý napraví všetky veci.“ A to je, milovaní, veľmi, veľmi dôležité. 

Máme za sebou nádherný víkend, stovky súrodencov prišli z celej Európy a tí, ktorí žijú po celom svete, sa k nám pridali a mali účasť na zvestovaní posolstva Písma, ktoré bolo Božiemu ľudu prinášané.

Milovaní, ak Pán potvrdil v ev. Matúša 17:11 a v ev. Marka 9:12 zasľúbenie z Malachiáša 4: „…pošlem vám proroka Eliáša … ktorý napraví všetky veci“, tak slovo napraví je v tomto zasľúbení kľúčové. Nie nové náboženstvo, ale napravenie Kristovho tela, napravenie pravej Cirkvi živého Boha, späť k pôvodnému základu. Späť k učeniam apoštolov. Späť k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, ktorý je uholným aj záverečným kameňom, Alfa a Omega, ten Prvý a ten Posledný.

Dovoľte mi podeliť sa s vami o niekoľko miest Písma, a to činím z dôvodu priameho poverenia a zodpovednosti, ktorú mám pred Bohom voči Jeho ľudu – totiž informovať Nevestu Krista o veciach, ktoré Boh konal skrze službu Svojho proroka Williama Branhama, a taktiež o tom, čo Boh konal a ešte stále koná po odchode brata Branhama do slávy. A to je veľmi, veľmi dôležité, ako to mnohokrát povedal aj brat Branham: Wesley nemohol prísť s posolstvom Luthera, letniční s posolstvom Wesleyho, ale brat Branham takisto povedal, že to, čo sa dialo v dňoch Luthera, bolo potrebné pre to, čo sa malo stať skrze služby, ktoré prišli potom. A to, čo sa dialo potom, bolo potrebné pre prípravu Božieho ľudu pre ďalšie kolo v kráľovstve Božom. Milovaní, ak viete len to, čo Boh konal do roka 1965, tak určite nie ste na správnej lodi. Len ak viete, čo Boh koná práve teraz, poznávate, čo Pán konal skrze brata Branhama, pretože naveky platí, čo Pán povedal: „Posolstvo, ktoré ti bude dané, bude predchodcom druhého príchodu Krista.“

Slovo „napravenie“ znamená to, čo hovorí, a hovorí to, čo znamená. V liste Efežanom 2:20 čítame: „…vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus.“ To sa práve teraz deje – naše napravenie späť na úplný začiatok, k tomu, čo sa dialo pri prvom príchode Krista, keď skrze vyliatie Svätého Ducha vznikla Cirkev a skrze apoštolov a prorokov bol položený základ. Apoštoli a proroci neboli základom, ale Ježiš Kristus, uholný kameň, je základom – bol, je a zostane ním. Takže zo Slova Božieho rozumieme, že slovo „napraviť“ znamená byť privedený späť tam, kde bola Cirkev vtedy. Rovnaký základ, rovnaké učenia, rovnaká moc, rovnaké služby – napravenie znamená umiestniť a premiestniť späť do pôvodného stavu a podmienok. V 1. Korinťanom 3 apoštol Pavol píše vo veršoch 10 a 11: „Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň.“ Prosím, pochopte, že základ už bol položený. Vo verši 11: „Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus.“ 

Nech požehnania všemohúceho Boha spočinú na všetkých, ktorí rozumejú zvesti tejto hodiny. Zvesť napravenia, privedenia späť na počiatok, k originálnemu Slovu Božiemu, k originálnym požehnaniam. William Branham nám nepriniesol nové náboženstvo. Mal posolstvo napravenia, mal napravenú službu, mal znovunapravenú apoštolskú prorockú službu a Boh mu mimoriadnym a mocným spôsobom požehnal.

Ak chceme lepšie spoznať, čo apoštol Pavol hovoril, porozumieť službe brata Branhama z Písma a vedieť, čo znamená „napraviť“, aby sme zistili, čo znamená znovunapravenie, musíte sa vrátiť do Starého zákona. V knihe proroka Ezdráša – každý vie o návrate Božieho ľudu z babylonského zajatia – keď sa vrátili späť do Jeruzalema, našli staré základy a na týchto základoch znovu vybudovali dom Boží. Ezdráš, kapitola 5, verš 15: „Vezmi tieto nádoby, iď a zlož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vystavia dom Boží na jeho mieste.“ Vystavia na jeho mieste. Nielen budovať, ale budovať na základe. Budovať na rovnakom mieste. Ó, Bože v nebesiach, čo sa stalo vo všetkých tých smeroch, ktoré sa nazývajú zvesťou konečného času. Milovaní, ja nekritizujem, hovorím to s ťažkým srdcom. Všetci budujú svoje vlastné kráľovstvá, stále znova sa odvolávajú na to, čo povedal prorok, ale neporozumeli a nemajú účasť na tom, čo napravenie skutočne znamená. Tu, v 2. Kronickej v kapitole 3, bol Šalamún, muž Boží, poverený stavať dom Pánov v Jeruzaleme na vrchu Moria. A chcel by som, aby ste teraz z milosti Božej porozumeli, kde a čo je vrch Moria. 1. Mojžišova 22: Abrahámovi bolo povedané, aby vzal Izáka a obetoval ho na vrchu Moria. A čím tento vrch bol? Stal sa Chrámovou horou v Jeruzaleme. 1. Mojžišova 22:1–3: „…choď do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeť…“ Moji milovaní, toto sú predpovedané dejiny Cirkvi! Abrahám, otec viery – vezmi svojho syna, choď na vrch Moria, ktorý je v Jeruzaleme. Šalamún potom vybudoval chrám na vrchu Moria, ktorý je Chrámovou horou. Napravenie v dňoch Nehemiáša a Ezdráša sa stalo presne na tom istom mieste a chrám bol obnovený s tými istými rozmermi.

Ó, milovaní, prosím, porozumejte tomu, čo Boh práve teraz koná. Nemajte svoje vlastné výklady, prosím, nájdite svoju cestu späť k Bohu, nájdite svoju cestu späť k Božiemu Slovu. Prorok nás nevzal od Slova preč, priviedol nás späť k Božiemu Slovu. Takže teraz, pred návratom Krista, nielen posolstvo napravenia, ale napravenie ako realita musí nastať a nastane tak iste, ako to Boh povedal. A novozákonná Cirkev musí byť znovu budovaná na pôvodnom základe, ktorý bol položený apoštolmi a prorokmi, ku ktorému sme boli privedení späť skrze službu Božieho služobníka a proroka.

Nech vám drahý Pán požehná a nech je s vami, to je moja modlitba v Ježišovom svätom mene. Amen.