Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Prepis Internetového zhrnutia - November 2013 / Ewald Frank

Език: Словашки

Други езици
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde, v Nemecku. Boh vám žehnaj a buď s vami.

Práve sme mali nádherné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili ľudia z celej Európy, pričom niektorí cestovali 1 600 km z Rumunska, aby mohli byť s nami. Jednoducho ďakujeme Bohu za túto úžasnú a poslednú príležitosť počuť originálne Slovo Božie, ktoré zostáva naveky. Žiadne výklady, žiadne vysvetľovanie, ale originálne Slovo Božie pre nás zostáva originálnym semenom. A ako povedal náš Pán v ev. Matúša 13: On, Syn človeka, sial dobré semeno a tí, ktorí mu uverili, totiž deti Božie, sú semenom, ktoré vzišlo. A tí, ktorí veria výkladom, ktoré vždy dáva satan, sú semenom zlého. Ten jeden je pod priamym Božím vplyvom a inšpiráciou v originálnom Slove a vôli Božej. Ten druhý je pod priamou inšpiráciou nepriateľa a verí výkladom, a tak zjavuje, že nie je časťou originálneho Slova Božieho.

Ten prvý verí a je poslušný. Ten druhý v skutočnosti neverí a počúva hada ako Eva na počiatku a potom prichádza pochybnosť: „Povedal Boh?“, „Naozaj zomriete?“ – pričom vložil vlastné myšlienky spôsobujúce nevieru a pochybnosti v mysli Evy. 

Apoštol Pavol v 2. Korinťanom 11 od verša 2 hovorí, že sa bojí, žeby satan nezviedol tak ako Evu… Jednoducho prichádza, pekne hovoriac o tom, čo Boh povedal, a potom do toho pomaly a ľstivo vkladá svoje vlastné myšlienky. Ona tomu uverila a výsledkom bolo zvedenie a konečným výsledkom bol potom Kain, semeno hada. Kdekoľvek sa verí výkladom, tam sa jedná o semeno hada. Tak iste, ako je Slovo Božie pre každé pravé dieťa Božie originálnym semenom, tak je ľstivý výklad nepriateľa semenom hada a všetci, ktorí sú zrodení z toho semena, majú povahu Kaina. Tam je závisť, zvada, tam je nenávisť… vyjdú s vami do poľa, rovnako ako Ábel s Kainom vyšli do poľa. Dnes je to misijné pole. Ale Ábel nikdy nezabije Kaina. NIKDY. Nestalo sa to nikdy počas 2 000 rokov. Dieťa Božie má prirodzenosť Ježiša Krista. Žiadne dieťa Božie sa nenarodí so satanskou povahou. Každé dieťa Božie narodené skrze Slovo Božie skrze priamy skutok Ducha Svätého je novým stvorením v Ježišovi Kristovi a skrze a v takých veriacich je zjavené ovocie Svätého Ducha a skutočný život Ježiša Krista.

Takže milovaní, ak apoštol Pavol píše o takých, o ktorých sa obáva, že by boli zvedení, ako bola zvedená Eva, prosím, porozumejte, že ak na niečo nie je v Božom Slove zasľúbenie, nebude ani žiadne naplnenie. Boh najprv dáva zasľúbenie a tí, ktorí  veria zasľúbeniu, sú aj poslušní.

Z milosti Božej až dodnes On bdel nad nami aby sme zostali v Slove a vo vôli Božej. A priatelia, dovoľte mi spomenúť dve miesta Písma: 1. Petra 1, posledný verš: „…ale Slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to Slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“ Druhé miesto Písma je 2. Petra 1:20: „…vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného výkladu.“ Takže z milosti Božej chápeme, že Boh najprv daruje zasľúbenia, a keď príde čas, naplní to, čo zasľúbi. Som očitý svedok toho, čo Boh v našom čase učinil. Poznal som brata Branhama 10 rokov a vždy rád hovorím o privilégiu, ktoré mi Boh dal: môcť sa zúčastniť jeho zhromaždení v Nemecku, v USA, piť s ním doma čaj… Milovaní bratia a sestry, ale to nie je všetko. Predtým, ako som spoznal brata Branhama v roku 1955, som spoznal môjho Pána a Spasiteľa. V roku 1949 som bol pokrstený v Svätom Duchu a cítil som vo svojom srdci potrebu podeliť sa o svedectvo s ostatnými a začal som kázať všade, kde ma pozvali.

Milovaní, v stručnosti hovorím: Nachádzame sa teraz veľmi blízko pred návratom nášho milovaného Pána a Spasiteľa. William Branham mal Božie poverenie, Božie povolanie do služby, s ktorým bol a je spojený ten najvyšší Boží zámer. Jeho zvesť mala predísť druhému príchodu Krista. Zvesť úplného napravenia, ktorá nás má priviesť späť k pôvodnému základu, k učeniam apoštolov, na úplný počiatok pred 2 000 rokmi, keď zostúpil Svätý Duch a vznikla novozákonná Cirkev. Dokonale chápeme, že toto je Boží záverečný čas. Čas vyvolania von, čas oddelenia, čas prípravy na návrat nášho Pána. Ľud musí byť pripravený, pretože tak to hovorí Slovo Božie: „…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“

Dovoľte mi zdôrazniť toto miesto Písma, totiž, že žiadne biblické proroctvo, ani Zjavenie 10, ani Zjavenie 1, ani Zjavenie 22 a ani žiadne iné kapitoly a žiadne iné proroctvo Biblie nepochádza z vlastného výkladu. Každý výklad je semenom hada, a ak opúšťate Slovo Božie, ste pod vplyvom nepriateľa. Ak opustíte Božie Slovo, Boh opustí vás.

Priatelia, je to veľmi vážne, veľmi vážne. Prvá vec, ktorú Boh učinil, bola, že oddelil svetlo od tmy. A to sa deje teraz, na konci času milosti. Božie Slovo je pravda – každý výklad je lož. Či už hovoríte o zjavení siedmich hromov alebo siedmej pečati – ak to nie je v Biblii, nie je to biblické. Hotovo! Vybavené! Musí sa to nachádzať vo Svätom Písme! Ak to nie je v Svätom Písme, ako to môže byť podľa Písma? Ak to nie je v Biblii, ako to môže byť biblické? Pýtam sa vás! Pýtam sa vás a myslím to vážne. Myslím to veľmi vážne. A to z dôvodu Božieho povolania kázať Slovo Božie a žiadne výklady.

Moji milovaní priatelia, dovoľte mi na záver povedať toto: Nevieme presný čas návratu nášho Pána, ale hovoríme: Ak vidíte diať sa všetky tieto veci, tak viete, že je to blízko, že je to predo dvermi. Posolstvo hodiny vo svojej originálnej podobe, bez pridania, bez odobratia je nesené až do  končín zeme.  V súčasnosti slúžime zasľúbeným Slovom pre tento čas ľuďom v 172 krajinách a oboznamujeme ich s Božím Slovom, s plánom spásy a ukazujeme im zo Svätých Písem, v akom čase žijeme a všetko, čo Boh koná. Aj počas posledného víkendu bolo z celej Európy a iných krajín zhromaždených približne 1 000 ľudí.

Milovaní, Boh poslal hlad počuť Jeho Slovo! A my Jeho Slovo rozdávame! Haleluja! Požehnané buď meno Pánovo!

Prosím, nech na vás zostúpi bázeň Božia. Oddeľte sa od neviery a vráťte sa späť k Božiemu Slovu. Rešpektujte napísané Slovo Božie a Pán bude s vami. Zostaňte požehnaní, zostaňte v Slove, zostaňte vo vôli Božej a buďte pripravení na návrat Krista v Ježišovom svätom mene. Amen.