Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Oběžný dopis Duben 1997 / Ewald Frank

Sprache tschechisch
„Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.“

(Žid.13:8)

Srdečně Vás všechny zdravím v drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista slovem ze Zj. 20:6: 

Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi a kralovati s Ním budou tisíc let.

Při zcela zvláštních příležitostech nacházíme stále znovu v Písmu svatém slovo „blahoslavení“, jako kupř. v Mat. 13, kde jsou chváleny a blahoslaveny oči a uši těch, kteří vidí a slyší. Známe velmi dobře všechna blahoslavenství z kázání na hoře. Kdo je blahoslavený, je cele blahoslavený. To biblické místo se brzy naplní. 

V tomto okružním dopisu bych chtěl připomenout první svědky, muže první hodiny »dne spásy« a připomenout nádherné zprávy, které můžeme číst. Našeho milovaného Spasitele a spasení pro nás vykonané popsali jakožto svědkové té doby. Čas Velikého pátku a velikonoc je příhodný k tomu, přesto, že žádné zvláštní dny neslavíme, abychom si dokonané spasení jako spasení zpřítomnili. 

Všem, kteří mají podíl na spasení, je zjeveno, co a proč se stalo. Veliký cíl spočíval v tom, že Otec se zjevil v Synu, nás smířil sám se Sebou (2. Kor. 5, a j.) a nás jako syny a dcery Boží do našeho původního určení přesadil, jak je psáno: „»Já vám chci být Otcem a vy Mi budete syny a dcerami«, říká Pán, ten Všemohoucí.“ (2. Kor. 6:18). Tak to je. Amen!

Protože moji předchůdci v apoštolském úřadu již všechno podstatné v pověření svého Pána sepsali, můžeme nechat mluvit Písmo. Naše svědectví je přece svědectví Ježíše Krista a apoštolů. Svědčíme, co Písmo dosvědčuje., neboť jsme zplozeni ze stejného semene Slova skrze stejného Ducha a tak znovuzrozeni. Utrpení a umírání našeho Pána, Jeho sestoupení do pekla, vzkříšení a na nebevstoupení mají ve spásných dějinách pro ty Jeho zvláštní význam. My jsme byli v Něm, všechno jsme prožili s sebou, protože jsme v Něm byli vyvoleni již před ustanovením světa. (Ef. 1:3-5). Byli jsme s Ním ukřižováni, jak píše Pavel: „Živ jsem pak již ne já, ale živ jest ve mne Kristus …“ (Gal. 2,19-20). Skrze křest jsme s Ním pohřbeni do Jeho smrti (Řím. 6:4) a skrze Jeho vzkříšení jsme s Ním přesazeni do nového života.

To se nestalo jen pro nás, ale stalo se to s námi. Prožili jsme, co znamenají slova »Je dokonáno!«, jakmile jsme to ve víře přijali jako dar milosti. Z Božího pohledu On představuje spasenou Církev–Nevěstu cele jako ospravedlněnou, bez poskvrn a bez úhony, posvěcenou, bezvadnou a dokonanou před Svou tváří (Ef. 5:25-27). Spasitel, Vítěz z Golgaty, klade Svůj právoplatný nárok na krví vykoupený zástup. ON skutečně porazil smrt, peklo a ďábla; ON přemohl a nám daroval víru jako vítěznou moc, která v nás a skrze nás přemohla svět. (1. Jan 5:4). Vyvolený zástup vítězů je tedy plně a cele spasený; slyší co Duch a Slovo říká, je nositelem všech zaslíbení a obdržel podíl na Boží přirozenosti (2. Petr. 1:4). To definitivní zaslíbení zní: »Kdo přemůže, ten všechno zdědí!« (Zj. 2 + 3).

Milí bratři, milé sestry, ti spasení se mohou se vším, co bylo tak mocně a výstižně vyjádřeno, identifikovat. Zde se musí každý sám ptát: Nacházím se zase zpět ve Slově? Jak stojím duchovně? Co jsem osobně prožil s Bohem? Ať se opravdu každý jednotlivec dozví, že každé slovo, všecko, co se pro nás stalo, také v nás, skrze nás a s námi, je realitou – abychom my, kteří žijeme na konci dnů spásy tak blízko příchodu Krista, mohli být opravdovými svědky skrze vykonané prožití spásy.

Příchod Pána je blízko

Je opravdu nádherné, jak Bůh v celém světě otvírá dveře a srdce. Tam, kde On otvírá, nemůže nikdo zavřít, tak je to napsáno. Jeho rozhodnutí platí navždy, to se vztahuje také na zvěstování věčně platícího evangelia, jak bylo kázáno na počátku, učeno a praktikováno. Náš Pán je obojí: Alfa a Omega – První a Poslední. ON je Úhelným i Závěrečným kamenem. Církev na konci musí být taková, jako na začátku. Ale jako v onom čase tradiční učení Úhelný kámen zavrhlo, tak to dnes dělají se Závěrečným kamenem, který podle Zach. 4:7 za »jásavého pokřiku« bude dosazen na správné místo. 

Kristus je Spasitel a Hlava Své Církve, ve které platí samotně Jeho Slovo. Nyní opravdu všeobecně nastává, jak bylo naším milovaným Pánem předpověděno, »jako ve dnech Noé« veliké »smíšení« dětí Božích s dětmi tohoto světa. A Bůh opět vyslovuje slovo moci, které je adresováno těm Jeho: „Můj Duch nemá být navždy v člověku ponižován, protože on je maso.“ Věřící žijící v masitém těle, který obdržel Ducha svatého, nese odpovědnost, žít podle Slova a vůle Boží skrze sílu Ducha. Ale v tom se všude nedostává. Všichni chtějí přetáhnout Ducha svatého na svou stranu, On se má podřídit jim, působit tak, jak oni by chtěli. Bůh volá jako zvukem pozounu: »Tak ne! Ne se Mnou!« Poslední zvěst musí být tou první, poslední působení Ducha jako to první. V Jeho lidu musí být všecko zase Božím způsobem uspořádáno. Nyní bude zjeveno, kdo Ducha Božího skrze neposlušnost a smíchání ponižuje a kdo se nechá Duchem Božím poučit a uvést do vší pravdy Slova a tím se podřídit vůli Boží.

Jsme vděčni za službu bratra Branhama, který byl hlasem toho, jenž v duchovním způsobu této generaci vybudoval cestu Páně a Jeho silnici napřímil. Každé učení, každá praxe byly v průběhu dvou tisíce let dějin kostela zohýbány, falšovány a překrucovány. Tradice jsou představovány jako »křesťanské«; avšak učení našeho Pána a apoštolů nechávají zakládající křesťanské konfese mimo zřetel. Kdopak ještě věří, jak praví Písmo? Jen ti opravdově věřící. Bůh má lid, který volá ven, uvádí jej do souladu se Svým Slovem a vůlí a připravuje pro příchod Krista. Ti vyvolení jsou roztroušeni ještě v mnohých směrech víry, ale Pán zná ty Své, se kterými Svoji Církev buduje. Pravé ovce Jeho pastvy slyší pravý hlas Jeho Slova a ne nábožné hlasy vykladačů. Poznávají, co Bůh zaslíbil, věří tomu a prožívají nyní poslední část spásných dějin. Nechť jsou ještě mnozí vyvoláni ven a připraveni! Návrat našeho Ženicha je blízko, docela blízko. Musíme být vyzbrojeni silou z výsosti jako na počátku. Proměňující síla vzkříšení Ducha Božího v nás obživí naše smrtelná těla (Řím. 8:11).

Naší modlitbou je: Věrný Pane a Spasiteli, učiň všechno pravdou v nás, spasených, a dokonej Své dílo ve všech, kteří budou hodni, prožít s sebou dokonání při Tvém zjevení se. Ty jsi v nás začal dobré dílo, Ty jej také dokonáš. Věříme v Tebe, vítězně povstalého Pána, Jemuž je dána všechna moc na nebi i na zemi. Amen.

Prosím, vzpomínejte mne a všechny sloužící bratry na modlitbách, jak psal Pavel v Kol. 4:2-4. Bůh vám všem požehnej, kteří máte podíl při jeho díle v tomto čase. Mnoho díků.

V pověření Božím působící 

 bratr Frank

„Těš se v Pánu, a dá tobě žádosti srdce tvého.“
(Ž. 37:4)

Nyní uplynulo 35 let od mého povolání ke zvěstování Slova. Jsem si vědom, že Církev–Nevěsta nemusí být jen vyvolána ven, ale také připravena pod modlitbou. Ve všech těch letech se věrný Pán postaral v pravý čas o všecko, co bylo spojeno se službou a dílem. Zde v misijním centru jsme mohli s sebou prožít, jak podle potřeby vznikl dům Boží a jiné budovy až k domu, ve kterém je tiskárna a expedice. Kdo má svoji žádost k Pánu, tomu On dává, co jeho srdce žádá, totiž to, co je nutné.

Můžeme poznat vůli Boží při tom, že On pak k tomu dává také prostředky. Muži Boží nejsou vymahatelé peněz, jako ti »Hollywood-evangelisté v této době. Ve všech těch letech jsem nepředkládal ani jednou nějaký program, ani neprosil o peníze. Ani jednou nebylo rozesílání (ať knih, kazet, Videokazet) vázáno na platbu, přesto, že výlohy na poštovné mezitím stouply na mnoho tisíc marek měsíčně. 

Na mé cestě víry se mlčky naplňuje ještě druhé slovo: „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“ (Mat. 6:33). Že mám království Boží, Církev Páně, ano, Jeho dílo postavené na prvním místě, je všeobecně známé. Nebylo to mým rozhodnutím, mojí zásluhou – je to Boží určení, povolání a vyvolení, které se prokázaly v praktickém životě. Teorii mají mnozí, mnozí mají také sny, ale až teprve skutečné naplnění je tím viditelným potvrzením.

Patří k tomu ještě třetí slovo: Petr chtěl vědět, jaká odplata se dostane těm, které Pán povolal, kteří pro Něho všechno opustili, a Jemu následovali. Oni dostanou již zde stokrát cennější, nežli zanechali zpět: domy, bratry, sestry, a pod., taková je odpověď Páně (Mat. 19:27-30; Mar. 10:28-30; Luk. 18:28-30). Každé Boží slovo je pravda a naplňuje se při těch, kterým je určeno.

Již mnoho let jsem nesl přání ve svém srdci, najít vhodný objekt jako »místo k setkávání«, místo, kde by si mohli naši bratři a sestry odpočinout a mít obecenství s Bohem a mezi sebou. Misijní centrum slouží výhradně ke zvěstování Slova Božího a rozšiřování do celého světa. Nyní se naplnilo nádherným způsobem, že můžeme nazývat vlastním dům pro hosty, rekreační objekt, který se hodí k různým účelům. V »Landhaus Benz« mohou všichni sourozenci najít klid, prožít prázdniny a spojit dobré s příjemným.

Nachází se ve zdravém kraji Schwarzwaldu, v malém městečku Lossburg, 5 km jižně od Freudenstadtu, mezi dálnicemi č. 5 Karlsruhe–Basel a dálnicí č. 81 Stuttgart–Singen skoro uprostřed. Daleko od těžkého průmyslu a automobilových zplodin si můžeme zde, na okraji obce v nadmořské výšce 850m s pěkným výhledem do přírody velice dobře odpočinout .

V tomto rekreačním objektu je více než 21 dvoulůžkových pokojů a dva jednolůžkové, všechny mají koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem, WC a balkon.

Čas od času tam plánujeme biblické týdny a také obzvláštní modlitební a vzdělávací dny. Pro sourozence z Rakouska, Švýcarska a oblasti jižního Německa, kteří z důvodu velké vzdálenosti nemohou jezdit do Krefeldu, má být zde také dána příležitost účastnit se biblické Večeře Páně s mytím nohou. Samozřejmě všechny knihy, brožůry a kazety, které máme, tam budou k dispozici a budou tak k požehnání všem. Objekt je skutečně pro všechny vhodný, také pro volný čas mládeže, svatby atd. Má to být Pánu posvěcený »dům modlitby pro všechny národy«. Každý, kdo patří k lidu Božímu v celé Evropě je srdečně vítán.

Zasvěcení

Jestliže Bůh chce a my budeme žít, mělo by se zasvěcení uskutečnit o letnicích. Všechny srdečně zveme na jeden »den otevřených dveří« do domu hostů. Jestliže Pán dá, budu tam v tom čase i já. Těšilo by mě, kdyby mnohým bylo možné dostavit se na jeden den mezi 16. až 18. květnem 1997 a s námi vykonat vděčně zasvěcení. Je to myšleno tak, že všichni přicestují dopoledne a v poledne se trochu občerství. Shromáždění začne vždy ve 14 hod., aby mohli všichni zase včas odcestovat. Ten mezičas využijeme ke společenství. Již se na to těším. Přijel-li by někdo z daleka a chtěl přenocovat, pak prosíme o předchozí ohlášení, protože počet pokojů je omezen. Pokud je to nutné, můžeme vám s vaším souhlasem zajistit eventuálně vhodné ubytování v obci. Prosím ale o včasné ohlášení, aby se mohly rozdělit pokoje a další se mohly zajistit. Přihlaste se, prosím, v Missions-centrum v Krefeldu, na tel. a fax. č. 02151/545151 a od poloviny května také přímo v domě hostů »Landhaus Benz«, Auchtweide 30, D-72290 Lossburg, tel. č. 07446/501 fax. č. 07446/3895.

Popis cesty: Kdo přijede do obce Lossburg, musí jen jet dále po hlavní silnici a dávat pozor na to, aby proti radnici, která má malou věžičku, odbočil podle malé šipky »Landhaus Benz« kolem hřbitova ke sportovnímu hřišti. Podíváte-li se potom vpravo, poznáte dům z fotografie.

Každý je srdečně vítán.


Fotografie

 Nahoře: Shromáždění 16. února v Káhiře

 Dole: Shromáždění 22. března v Praze


V pověření Božím působící

 bratr Frank