Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - August 2013 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

Pozdravujem vás v drahom mene nášho Pána a Spasiteľa. 

Skutočne ma premáha, keď vidím, čo Pán vykonal, obzvlášť počas júla tohto roku. A tiež pri našich zhromaždeniach tu v misijnom centre bolo nádherné vidieť, koľkí prišli z krajín západnej aj východnej Európy, z Afriky, z Južnej Ameriky, z rôznych miest na to, aby počuli a mali účasť spolu s nami pri Slove Božom. 

Vzdávam česť Bohu, obzvlášť za to, čo sa v uplynulých 36 rokoch udialo na africkom kontinente. A to od roku 1970, kedy som začal službu so Sydney Jacksonom, dlhoročným priateľom brata Branhama aj brata Franka. Spoločne sme začali službu zvesti konečného času na africkom kontinente. Teraz hľadím späť najmä na francúzsky hovoriace krajiny, ktoré prijali brata Franka ako muža určeného, povolaného a poslaného od Pána. Teraz vidíme ovocie tejto služby, ktorá prebiehala počas týchto rokov. Mali sme 11 zhromaždení v siedmich rôznych mestách, pričom v najmenšom bolo 3 000 a v najväčšom viac ako 18 000 ľudí. Naši drahí bratia prenajali futbalové štadióny, aby sa mohol ľud Boží zhromaždiť. Milovaní, na tie dni nikdy nezabudneme, pretože tieto zhromaždenia osobne navštívilo 60 až 70 tisíc bratov a sestier, ktorí veria zvesť konečného času, veria, že brat Branham bol zasľúbený prorok pre náš deň a sú pokrstení na meno nášho Pána Ježiša Krista. Naše zhromaždenia prenášala aj televízia a milióny mali možnosť počuť Slovo Božie pre tento deň. 

Mnoho by sa dalo povedať, ale teraz prejdeme k času, v ktorom žijeme. Ako všetci viete, 11. júna tomu bolo 80 rokov odo dňa, kedy bolo bratovi Branhamovi povedané, že jemu daná zvesť predíde druhému príchodu Krista. Teraz hľadíme späť na to, čo sa udialo od vtedy, ako bol brat Branham vzatý k Pánu. Bol to skutočne čas, kedy bola táto zvesť nesená do všetkých krajín na zemi. Nielen, že som mal príležitosť osobne zvestovať Božie Slovo v 157 krajinách, ale v súčasnosti máme možnosť prostredníctvom internetu dosiahnuť končiny zeme a všetky krajiny sa môžu pripojiť a počuť pravé Slovo Božie. Spomenuli sme aj 1. Tesaloničanom, kde sa v 5. kapitole hovorí: „Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie…“ Teraz máme všetci k dispozícii internet, môžeme sledovať správy, a keď sa pozrieme na správy zo sveta, tieto dve slová sú všade. Teraz sa blížime k „pokoju a bezpečnosti“. Tieto dve slová nachádzame v mnohých vyhláseniach týkajúcich sa Jeruzalema, v súvislosti so zmluvou, ktorá má byť uzatvorená, pričom sa hovorí o mesiacoch, nie o rokoch. V aktuálnom vyhlásení sa uvádza, že dokončenie všetkých bodov vyjednávaní môže trvať len deväť mesiacov, aby mohla byť táto zmluva podpísaná. A po prvýkrát v histórii štátu Izrael boli 1. augusta v Knesete vyvesené obe vlajky. Kneset je parlament so sídlom v Jeruzaleme, a keď sa pozriete na fotografiu, uvidíte židovskú vlajku, vlajku Palestínčanov a troch mužov za rokovacím stolom. 

Prišiel čas a návrat Pánov je blízko pred nami. Ak by tu bol Pán dnes s nami, znova a znova by opakoval: Vidíme, ako sa teraz Písmo napĺňa, biblické proroctvá sa stávajú realitou, Slovo Božie, pravé evanjelium Ježiša Krista sa káže, ako to náš Pán povedal v Matúšovi 24, a potom vidíme aj Matúša 25: „A tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu“. 

Milovaní bratia a sestry, nemárnite svoj čas všetkými tými zvláštnymi učeniami o hromoch a pod. Pripravte sa, buďte pripravení na návrat Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. A buďte si istí, toto hovorím v mene Pánovom, že zapečatenie Svätým Duchom môže nastať, len ak sme prijali pravé Slovo Božie – Efežanom 1:13. Ako to povedal brat Branham, mnohí sú pokrstení Duchom v druhej oblasti, ale pritom nie sú ani znovuzrodení vo svojej duši. Všetci vieme o letničnom hnutí, ktoré existuje už viac ako sto rokov. A čo sa stalo? Všetci boli pokrstení Svätým Duchom, všetci prorokovali, hovorili v jazykoch, vykladali, ale aký je z toho výsledok dnes? Všetci idú vlastnými smermi, v trojičnom učení, trojičnom krste, nestarajú sa o zasľúbenie, ktoré Boh dal pre tento deň, a nemajú podiel na tom, čo Boh práve teraz koná. No majú hudbu, bohoslužby, chvália Boha, a pritom náš Pán povedal: „Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.“ Avšak teraz, od otvorenia siedmich pečatí, rozumieme dôležitosti Božieho Slova, a preto nesmieme nikdy robiť kompromisy, nesmieme sa pokúšať zmiešať pravdu s výkladom. Boh nech je pravdivý, a každý človek luhár. Božie Slovo nech je pravdou a každý výklad lžou. Milovaní, nenechajte sa oklamať a buďte pripravení prijať originálne Slovo Božie. Vezmite všetko, čo povedal brat Branham, späť do Slova, a potom dostanete odpoveď a môžete v pokore kráčať s Pánom a zostať v Slove Božom, vo vôli Božej, mať srdcia spojené s Pánom, nie vedomosti v hlave, ale zjavenie, zjavenie Ježiša Krista v našich srdciach. 

Milovaní, nech na vás spočinú priame požehnania Božie zasľúbené pre tento deň. Majte účasť na tom, čo Boh koná od vtedy, ako vzal Svojho proroka do slávy. Majte účasť na tejto službe, poslednom volaní, prinášaní celej rady Božej. Nech vás drahý Pán požehná, kdekoľvek ste, a ak Boh dá, veľmi skoro sa stretneme s naším Pánom pri Jeho návrate. 

Buďte požehnaní, buďte pripravení v Ježišovom svätom mene. Amen.