Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis Internetového zhrnutia - Júl 2013 / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Jiné jazyky
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Máme za sebou nádherné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnilo a vo viere Božie Slovo prijímalo približne 800 bratov a sestier. Verím tomu, že každé slovo, ktoré sme kázali, bolo jednotlivcom aj zjavené Svätým Duchom. Hovorili sme najmä o biblických miestach zo Židom 11 a tiež z 1. listu Jána, 4. kapitoly.

Našou hlavnou témou je návrat Krista a posledná zvesť, ktorá má zavolať vyvolených zo všetkých národov. Podal som aj správu z poslednej cesty do Thajska a Mjanmarska, na ktorej Boh v ôsmich zhromaždeniach mimoriadnym spôsobom požehnal. Nie je jednoducho možné dopodrobna vyrozprávať všetko o tom, ako Pán Boh otvoril dvere v rôznych cirkvách a ako otvoril srdcia tých, ktorých chce povolať.

Teraz prichádzame k našej téme – návratu Krista – a v tejto súvislosti musíme povedať, ako veľmi je dôležité veriť každé Slovo tak, ako je napísané. V 1. liste Jána vo 4. kapitole čítame obzvlášť vo verši 4 a tiež vo verši 6: „Vy ste z Boha, dieťatká... Vy ste z Boha...“ Vo verši 1 čítame: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.“ Ďalej čítame opis o našom Pánovi a Spasiteľovi, ktorý prišiel v tele. Je skutočne mimoriadne dôležité vrátiť sa späť k Slovu Božiemu a porovnávať učenia, ktoré sú v protiklade k nemu, a preto nemôžu byť z Boha. V 6. verši muž Boží začleňuje všetkých pravých služobníkov Božích a hovorí: „My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu.“ V nemeckej Biblii sa na tomto mieste hovorí o „duchu pravdy a duchu klamu/podvodu“. Každý blud je klamom, je výkladom, je vysvetľovaním. Boh nevysvetľuje, Boh nám dal Svoje Slovo, Svoje zasľúbenia, a vtedy, keď príde pravý čas, napĺňa, čo zasľúbil. Máme tu veľmi mocné výroky, prvý je „Vy ste z Boha…“ a druhý „My sme z Boha…“. „Kto zná Boha…“ Poznáte Boha? Poznáme Boha osobne? Keď čítame prvé tri verše, vidíme, aké dôležité je veriť v Pána Ježiša Krista spôsobom, akým nám hovorí Biblia.

Milovaní, keď sa pozriete na dejiny (katolíckej) cirkvi, viete, aké bolo prvé vyznanie viery: že Ježiš Kristus ako Syn Boží bol splodený Bohom vo večnosti, a že Syn, ktorý bol splodený vo večnosti, potom prišiel, aby bol s nami. Avšak neexistuje žiadne miesto Písma, ktoré by hovorilo o tom, že by bol Syn splodený alebo narodený vo večnosti - to je jednoducho nesprávne, je to lož, je to podvod. V celom Starom zákone sa náš Pán zjavoval, chodil v záhrade Eden, hovoril s Abrahámom, hovoril k Mojžišovi a ku všetkým prorokom, no nie ako Syn, ale ako Pán. Keď Biblia hovorí, že všetky veci boli Ním stvorené, potom to neznamená, že by boli stvorené Synom, ale Pánom, ako o tom čítame v 1. kapitole listu Židom. Tak si uvedomujeme dôležitosť rozlišovania medzi duchom pravdy a duchom bludu. Duch pravdy predpovedal počas celého Starého zákona narodenie Spasiteľa, narodenie Syna Božieho – Žalm 2,7: „Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil.“ A na ďalších miestach Písma – „Hľa, panna počne a porodí syna…“ Keď sa čas naplnil, prišiel anjel Gabriel k Márii, dal jej zasľúbenie, ona uverila a Slovo sa stalo telom – narodil sa Syn. Milovaní, pre mňa tu nie je možný žiaden kompromis - to jedno je duch bludu a druhé je duch pravdy.

Všetky pravé deti Božie sú narodené z Boha, zrodené zo semena Slova Božieho, zrodené z Ducha Božieho – sme práve tak synovia a dcéry Božie, ako bol náš Pán a Spasiteľ Synom Božím, ktorý mohol povedať: „Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu…“ – prvorodený medzi mnohými bratmi. Vráťme sa však k pôvodnej téme a čítajme šiesty verš: „My sme z Boha…“ Ak som z Boha, potom to, čo hovorím, musel Boh už povedať vo Svojom Slove. Pri žiadnom verši, žiadnej kapitole nemôžem hovoriť odlišne. A musím povedať, že z milosti Božej som v uplynulých 50 rokoch nikdy nepovedal nič, čo by som musel vziať späť. Prinášal som len Slovo Božie.

Ďalej sme spomenuli 11. kapitolu Židom, v ktorej čítame: „A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ Máme tu uvedených dvadsať príkladov o tých, ktorí verili, čo Boh zasľúbil, čo im Boh kázal konať, a Boh zakaždým Svoje Slovo potvrdil. Pravá viera nie je namýšľaním si, nie je to „možno“ alebo „mohlo by to tak byť“. Pravá viera je zakotvená v zasľúbeniach Božích. Pravá viera je Božskou podstatou – máte ju z milosti Božej. A preto Slovo, zvesť tejto hodiny, nesieme do všetkých končín zeme – nie je to namýšľanie si, je to Božie zasľúbené Slovo pre tento deň.

Z celého srdca veríme, že všetci tí, ktorí sú z Boha, budú počuť, veriť, prijímať Božie Slovo ako zjavenie od Boha a budú mať podiel na tom, čo Boh v súčasnosti koná. Milovaní bratia a sestry, dovoľte mi v láske povedať toto: Nestačí sa len odvolávať na to, čo Boh konal v službe Williama Branhama, pretože prostredníctvom tejto zasľúbenej služby v našom čase nás Boh viedol k tomu, čo koná teraz. A to, čo koná teraz, nás vedie k tomu, čo uskutoční pri dokonaní.

Milovaní, bratovi Branhamovi, Božiemu prorokovi, bolo povedané, že jemu daná zvesť predíde druhému príchodu Krista. Boh vzal Svojho posla a my na základe Božieho poverenia nesieme túto zvesť až do končín zeme. Nech vám Boh požehná, nech ste z Boha a počujete len pravé Slovo Božie. Nikdy nespadnite do pasce nepriateľa, pod zvedenie ducha bludu, ale zostaňte v Slove Božom teraz i naveky, v Ježišovom svätom mene. Amen.