Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - Máj 2013 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Hľadíme späť na mimoriadne požehnaný víkend, v ktorom sa zhromaždili veriaci z viac ako dvadsiatich krajín, aby počuli Slovo Božie. Aj cez internet bolo opäť pripojených viac ako tisíc ľudí, ktorí mohli počuť a vidieť, čo Boh práve teraz koná. Pre mňa to má skutočne mimoriadny význam poznať zasľúbené Slovo Božie pre tento deň a byť vedený Svätým Duchom do Slova a vôle Božej. Pokiaľ nie ste v Slove Božom, nemôžete byť ani vo vôli Božej. Len ak ste v Slove Božom, môžete byť posvätení v pravde a potom byť vo vôli Božej.

Samozrejme, našou témou je druhý príchod Krista, príprava a vyvolanie. Na zhromaždeniach počas uplynulého víkendu sme spomenuli aj myšlienku, že nevesta sa pripraví, bude oblečená v bielom rúchu, bez poškvrny a vrásky. Hovorili sme aj o tom, že ešte predtým, ako Kristus zoberie žatvu pšenice do slávy, musí byť kúkoľ zobratý, poviazaný do snopov a nakoniec spálený. Spomenuli sme aj 13. kapitolu Matúša, kde Pán opakovane hovorí: „Kto má uši na to, aby počul, nech počuje!“ V Matúšovi 13 náš Pán hovoril o siedmich podobenstvách týkajúcich sa kráľovstva Božieho a potom povedal: „Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú.“ Aké nádherné!

Spomenuli sme aj 24. kapitolu Lukáša, kde náš Pán prešiel k tomu, čo Boh hovoril v zákone Mojžišovom, v žalmoch a v prorokoch. Máme tu dve veci: V Matúšovi 13 sa jednalo o podobenstvá týkajúce sa kráľovstva Božieho. Ján Krstiteľ začal svoje kázanie slovami: „Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Náš Pán začal svoje kázanie presne tými istými slovami - „Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ V deň Letníc bolo ustanovené kráľovstvo Božie a po vyliatí Svätého Ducha bolo kázané prvé kázanie. Potom vidíme, ako kráľovstvo Božie nabralo svoj smer v Cirkvi Ježiša Krista, čím pokračovala služba nášho Pána. A potom v Lukášovi 24 nehovoril náš Pán len o kráľovstve Božom, ale odvolával sa na naplnenie všetkého, čo Boh hovoril v zákone Mojžišovom, v žalmoch i v prorokoch. Toto bol ten deň, keď po vzkriesení náš Pán otvoril svojim učeníkom um, aby poznali naplnenie Písma. Je obrovský rozdiel medzi vykladaním toho, čo Písmo hovorí, a tým, keď je nám zjavené v presnej súvislosti, v ktorej ho máme vidieť a zaradiť.

Dám vám jeden príklad: V 3. kapitole Matúša čítame, že Jozefovi bolo vo sne oznámené, aby s Máriou a dieťatkom odišli do Egypta. V 15. verši potom čítame, ako sa pri ich návrate z Egypta naplnilo proroctvo, zasľúbenie: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Aké miesto Písma sa tu naplnilo? Kde máme zasľúbenie o tom, že sa stane táto významná udalosť? Musíme ísť k prorokom Starého zákona, v Hozeášovi, v 1. verši 11. kapitoly čítame: „…z Egypta som povolal svojho syna“. Musíte čítať v 2. Mojžišovej, v 22. a 23. verši 4. kapitoly - „Môj syn, môj prvorodený, je Izrael.“ Z Egypta som povolal svojho syna. Ak potom prejdeme k 11. kapitole proroka Hozeáša, čítame: „Z Egypta som povolal svojho syna“. V 2. kapitole, 15. verši evanjelia Matúša čítame: „…aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna“. Aké je to Písmo? Milovaní bratia a sestry, musíme porozumieť tomu, že prorocké Slovo prechádza celým Starým zákonom a stáva sa realitou v Novom zákone. Aké je tu spojenie? Sú tu dve úplne odlišné veci: „Z Egypta som povolal svojho prvorodeného syna“ - na jednom mieste je to Izrael. A zase na druhom mieste je to Syn Boží – „Z Egypta som povolal svojho syna“. A spojenie nachádzame v Slove Božom - Hozeáš 11:1. Prečo to všetko spomínam? Najväčším problémom vo zvesti je 10. kapitola Zjavenia, pretože ľudia neporozumeli Slovu, zasľúbeniam a službe brata Branhama v našom čase. Ako som spomenul a ako to Písmo potvrdzuje, podľa 2. Mojžišovej „Môj syn, môj prvorodený, je Izrael“. Z Egypta som povolal svojho syna. A tak aj Ježiš Kristus – prvorodený medzi mnohými bratmi – aj tu platí „…z Egypta som povolal svojho syna“ a tiež Hozeáš 11:1.

Milovaní bratia a sestry, je potrebné zjavenie od Boha, aby sme mohli krok za krokom sledovať biblické proroctvo a vidieť jeho naplnenie. Ak chcete vedieť o Zjavení 10, musíte čítať Ámosa 1:2, Hozeáša 11:10, Zjavenie 8:2, Daniela 12. kapitolu, musíte čítať všetky tieto miesta Písma, a obzvlášť 3. kapitolu proroka Joela, verš 12 až 16, aby ste presne vedeli, kam zaradiť to, čo sa má stať. Dnes som si so sebou priniesol „šofar“, ktorý sa spomína jedenásťkrát od Zjavenia 8:2 po Zjavenie 11:15 a v našej Biblii sa prekladá ako „trúba“. Musíme si uvedomiť, že v 8. kapitole Zjavenia sa tých sedem anjelov zjavilo pred trónom Božím. Nie v Efeze ani v Pergamone ani nikde inde na Zemi, ale v nebesiach, v prítomnosti Všemohúceho Boha. A dalo sa im sedem trúb („šofar“). V 8. a 9. kapitole šesť z nich zatrúbilo na svoje trúby. Vidíme tu súdy, ktoré nastanú, keď prví anjeli zatrúbia na svoje trúby. Potom máme v 7. verši 10. kapitoly – „…vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie“. A v Zjavení kapitola 11, verš 15, zatrúbi siedmy anjel na trúbu a na Zemi nastane kráľovstvo Božie podľa zasľúbenia v Slove Božom.

Len pre vašu informáciu by som chcel spomenúť, že som desať rokov poznal brata Branhama a službu, ktorú Boh dal tomuto mužovi, neomylnú službu, akú nemal nikto iný. On však bol poslom siedmeho cirkevného veku. Preto nehovoril v jednotnom čísle o „tajomstve“, ako je napísané v Zjavení 10, 7. Vždy hovoril o tajomstvách, pretože ho Boh použil na to, aby boli zjavené všetky tajomstvá obsiahnuté v Slove Božom, od 1. knihy Mojžišovej až po Zjavenie. Tak rozumieme tomu, že to isté miesto Písma môže byť použité v dvoch rôznych súvislostiach: ako to bolo pri deťoch Izraela – „Z Egypta som povolal svojho syna“ – a ako to bolo pri Pánovi Ježišovi Kristovi, Synovi Božom – „Z Egypta som povolal svojho syna“. Keď vzťahujete 10. kapitolu Zjavenia na službu brata Branhama, ktorý bol poslaný Všemohúcim Bohom, aby nám predložil všetky tajomstvá kráľovstva Božieho, nechajte, prosím, všetko na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom. Keď bude trúbiť siedmy anjel trúb vtedy na Zemi následne nastane kráľovstvo Božie. Tak to bolo so službou Williama Branhama, ani jedno tajomstvo nebolo vynechané, od záhrady Eden, od pádu, od pôvodného hriechu, všetko bolo zjavené prostredníctvom služby brata Williama Branhama, najväčšieho proroka, aký kedy bol na Zemi, s rovnakou službou, ako mal Ježiš Kristus, náš Pán.

Milovaní, prosím vás, rešpektujte Slovo Božie a dávajte pozor na to, ako Písmo bolo, je a bude naplnené. Nech na vás spočinú požehnania Všemohúceho Boha - to je mojou modlitbou v Ježišovom svätom mene.