Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Prepis Internetového zhrnutia - Marec 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Hľadíme späť na mocné a požehnané zhromaždenia, ktoré nám Pán daroval počas uplynulého víkendu. Prinášali sme vzácne a sväté Slovo Božie za účasti viac ako deväťsto bratov a sestier, ktorí prišli do misijného centra z celej Európy a ďalších krajín.

Ľudia prichádzajú, aby počuli Slovo Božie, a po prvýkrát sa k nám na celej zemi pripojilo viac ako tisíc poslucháčov, presne ich bolo 1 161 z celého sveta, dokonca vrátane celých zhromaždení s viac ako tisíc veriacimi. Sme veľmi vďační Pánovi, keď dostávame e-maily z Číny, z Japonska, z rôznych krajín, pretože je to dôkazom, že táto posledná zvesť dosahuje až do končín zeme.

Milovaní bratia a sestry v Kristu, keď hľadíme na súčasné udalosti, môžeme si vždy spomenúť, čo povedal náš Pán - „…keď vidíte, že sa to všetko deje“ - a vieme, že sa priblížil návrat Krista. Hľadíme na Izrael a z času na čas si všimneme aj Vatikán. Počujeme správy o vyjednávaniach s arabským svetom a so Židmi, čo nakoniec povedie k uzatvoreniu zmluvy. Dnes sa tejto téme nemôžeme venovať podrobne, ale budeme písať o tom, čo sa deje, a ukážeme si, že sa skutočne nachádzame absolútne blízko príchodu Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pred 80 rokmi, v roku 1933, bolo bratovi Branhamovi oznámené, že jemu daná zvesť predíde druhému príchodu Krista. Viete, čo sa stalo v marci 1963 – teraz je tomu 50 rokov od otvorenia siedmich pečatí. Z milosti Božej som ja, brat Frank, ktorý žijem v Nemecku, bol počas 10 rokov v kontakte s bratom Branhamom, bol som v jeho zhromaždeniach v Nemecku, v USA, ešte za jeho života som bol účastníkom jeho služby a mal aktuálne informácie o tom, čo Boh konal v našom čase. Potom ako bol Boží služobník a prorok vzatý do slávy, som bol Všemohúcim Bohom poverený, aby som do všetkých končín zeme niesol túto zvesť, pravé Slovo Božie, obnovenie, všetko, čo Boh vykonal prostredníctvom služby brata Branhama.

Uvedomujeme si aj to – a to nehovorím ako kritiku, ale so zlomeným srdcom – že najskôr bolo zasiate pravé Slovo Božie, a potom prišiel nepriateľ a zasial vlastné výklady. Takto sa to ale deje vždy a náš čas nebol výnimkou. Musíme mať preto absolútnu istotu, že to, čo učíme a čo kážeme, sa nachádza v Slove Božom. Na objasnenie toho, čo chcem vyjadriť, vám dám jeden či dva príklady: Ak sa v Biblii hovorí v jednotnom čísle o „tajomstve“, potom musíme použiť jednotné číslo. Napríklad vtedy, keď brat Branham hovorí o 10. kapitole Zjavenia a odvoláva sa na ňu 69-krát. No potom, v súvislosti so svojou službou, hovorí vždy len o „tajomstvách“ – pretože bol poslom posledného cirkevného veku a prostredníctvom jeho služby mu boli ukázané všetky tajomstvá, od 1. Mojžišovej a toho, čo sa stalo v záhrade Eden – všetky tieto tajomstvá mu boli ukázané a musel ich zjavovať. Preto hovoril o tajomstvách. V poslednej kapitole listu Rimanom hovorí Pavol vo veršoch 24, 25 a 26 v jednotnom čísle o tajomstve, ktoré je teraz zjavené. A potom čítame o tajomstve, ktoré bolo „…zamlčané cez večné časy…“, ale teraz bolo zjavené tomuto mužovi Božiemu. To isté čítame aj v Efezským 1,9: „...oznámiac nám tajomstvo svojej vôle.“ Potom môžeme prejsť do 10. kapitoly Zjavenia a veľmi rýchlo by sme mohli nájsť mnoho miest Písma, ktoré hovoria o tomto tajomstve. Zjavenie 10,7: „...ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo (nie tajomstvá) Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.“

Milovaní bratia a najmä vy, ktorí slúžite Slovom, nech vám Boh dá milosť rešpektovať Jeho Slovo, uznať Ho a prosiť Ho, aby vám ho zjavil, a rešpektujte, keď sa v ňom hovorí o „tajomstvách“, ako náš Pán povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva...“ O nebeskom kráľovstve máme presne 40 hlavných podobenstiev a všade je skryté určité tajomstvo. Ale keď čítame v Zjavení 10,7 v jednotnom čísle o tajomstve Božom, kto je toto tajomstvo Božie? Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, je tajomstvo Božie zjavené. Haleluja, chvála buď Všemohúcemu. Brat Branham mal v tejto súvislosti dvojnásobnú službu – najskôr zjaviť všetky tajomstvá od 1. Mojžišovej po Zjavenie 22 a potom zjaviť tajomstvo Božie v Kristu, aby nám bolo ukázané, kto Boh Pán skutočne je a ako Seba samého zjavil v tele: Emanuel – Boh s nami.

Milovaní, som vďačný Pánovi za tú prednosť môcť Pána osobne poznať, porozumieť, nechať „tajomstvá“ tam, kde patria, a použiť „tajomstvo“ v jednotnom čísle tam, kde patrí, zaradiť do Slova Božieho službu brata Branhama ako zasľúbeného proroka pre náš čas a dať všetko do správnej súvislosti podľa Starého a Nového zákona.

Milovaní bratia a sestry, návrat nášho Pána je veľmi, veľmi blízko. Hľa, Ženích ide! Vyjdite mu v ústrety! Už veľmi skoro a mohol by to byť aj tento rok - nikto však nepozná deň ani hodinu. Rád by som zopakoval, ako to náš Pán trikrát povedal: „Keď vidíte, že sa to všetko deje, viete, že čas je blízko, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.”

Nech na vás spočinú požehnania Všemohúceho Boha a pravé zjavenie v drahom mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.