Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis Internetového zhrnutia - február 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Do tohto roka vám prajem čo najbohatšie Božie požehnanie. 

Osobne hľadím späť a premýšľam nad rokom 1933, či nad rokom 1963, odkedy uplynulo už 80 rokov, či v druhom prípade 50 rokov, a podľa Slova Božieho sa teraz musíme nachádzať priamo na konci času milosti. 

Je množstvo vecí, ktoré musíme zdôrazniť z prorockého Slova, pretože teraz prichádzajú k naplneniu. Keď hľadíme na súčasný svet, nie je to prvá ani druhá svetová vojna, ale všade je nepokoj. Keď hľadíme na africké krajiny a obzvlášť na Blízky východ, dejú sa veci ako ešte nikdy predtým. Náš pohľad sa upiera na Izrael, na Egypt, na Sýriu, sledujeme všetky tieto krajiny. V posledných správach sme sa dokonca dozvedeli, čo sa stalo v blízkosti Damasku. V Izaiášovi 17 potom čítame: „Damašek bude musieť uhnúť, takže nebude mestom, ale bude hromadou rozvalenín.“ 

Milovaní, rád by som však zdôraznil toto. Verím, že William Brahnam mal povolanie a poverenie od Boha. Verím tomu, čo mu bolo povedané v júni roku 1933, že jemu daná zvesť predíde druhému príchodu Krista. A ako viete, Pán si vzal nášho milovaného brata, Jeho proroka, v decembri 1965 a od toho času brat Frank niesol túto zvesť, pravé Slovo Božie, so všetkými zasľúbeniami o napravení, vyvolaní a príprave, až do končín zeme. Boh vzal svojho posla, ale zvesť zostala s nami. 

Spomeňme aj toto: v roku 1933 mal brat Branham sedem hlavných videní a v jednom z nich videl, že bude existovať auto, ktoré bude automaticky jazdiť po cestách bez toho, aby niekto sedel za volantom. Teraz ho máme v Nemecku, v USA, v Kalifornii, vidíme to naplnené na vlastné oči. 

Milovaní, nemusíme zachádzať do detailov, ale hovorím vám, že sme veľmi, veľmi blízko návratu nášho Pána. Ako všetci vieme, v Jánovi 14 dal náš drahý Spasiteľ zasľúbenie: „…idem vám prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ 

V krátkosti spomeňme aj otvorenie siedmich pečatí v marci 1963, takže je tomu 50 rokov, odkedy došlo k tomuto nadprirodzenému úkazu, keď sa zjavil nadprirodzený mrak a formácia siedmich anjelov, a bratovi Branhamovi bolo povedané, aby sa vrátiť do svojho domovského zboru v Jeffersonville a kázal o siedmich pečatiach. 

Milovaní, považujem to za veľkú výsadu, že som sa s bratom Branhamom osobne poznal desať rokov a bol s ním aj niekoľko týždňov pred otvorením pečatí. Nechcem zachádzať do detailov, ale môžem vás ubezpečiť pred Bohom, milovaní, že som počas života Williama Branhana bol spojený s Pánom, s Božským povolaním a zasľúbením z Malachiáša 4. Desať rokov je dlhá doba, počas ktorej som poznal brata Branhama a často sa s ním stretal. Avšak od otvorenia siedmich pečatí sme boli zavedení do najhlbších vecí plánu spasenia. Nie je potrebná žiadna diskusia, ak berieme všetky veci späť do Slova Božieho, je tak zodpovedaná každá otázka a nič nie je potrebné meniť ani opravovať. Je to milosť, ktorú mi Boh nebies daroval. Žiadny výrok neberiem z jeho súvislosti a každé kázanie nechávam tak, ako bolo kázané. Z milosti Božej tiež viem, čo brat Branham hovoril pred otvorením pečatí, čo hovoril počas otvorenia pečatí a aj to, čo povedal v auguste 1964 v súvislosti s otvorením pečatí. Je to zvláštna milosť, ktorú mi Boh daroval vzhľadom na Jeho poverenie, aby som predkladal toto Slovo a všetko, čo brat Branham kázal, v súlade so Slovom Božím. 

Milovaní, rád by som preto v krátkosti zdôraznil dva body: jeden je v prvej kapitole 1. listu apoštola Petra, kde hovorí o tých, ktorí sú kúpení drahou krvou Baránka – boli sme vykúpení, prijali sme odpustenie všetkých našich hriechov a naše mená sú zapísané v Knihe života Baránka pred založením sveta. V druhej kapitole čítame o uholnom kameni a o tých, ktorí sa pohoršujú, no aj o tých, ktorí poznávajú Skalu spasenia. Niektorí sa urážajú, no iní povstávajú v prítomnosti Božej. Vo verši 7 a 8 máme zvláštny výrok: „…a kameňom úrazu a skalou pohoršenia, im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení.“ Niektorí sú určení k večnému životu a neurážajú sa pri naplnenom Slove. Stále však platí, že ľudia sa vždy urážajú pri Slove, ktoré Boh napĺňa, pohoršujú sa, ani dnes neveria tomu, čo je napísané v Malachiášovi 4, urážajú sa a hovoria, že sa to naplnilo už pred dvetisíc rokmi. No my, ktorí sme našli milosť v očiach Božích, sa neurážame, ale ďakujeme Bohu za zasľúbenie pre náš deň a za to, že ho naplnil v našom čase. Môžeme tak mať účasť na Bohom zasľúbenej službe pre tento deň. 

Milovaní, na túto tému by som mohol hovoriť veľmi dlho – jedni veria, iní sa urážajú a sú neposlušní, urážajú sa pri Slove, ktoré Boh napĺňa. Prosím, neurážajte sa, nechajte si zjaviť Slovo Božie. Ak ste určení k večnému životu, budete veriť zasľúbenie pre tento deň. Nebudete veriť len zasľúbeniu o návrate Krista, ale aj tomu, že pred návratom Ženích zaznieva zvesť, ktorou má byť vyvolaná nevesta. 

Nech na vás spočinú požehnania Všemohúceho Boha. Prosím, spoznajte deň, čas a naplnenie všetkých Božích zasľúbení pre tento deň. Prosím, verte zasľúbeniu o návrate nášho Pána. Prosím, verte zaľúbeniu, ktoré sa teraz napĺňa pred Jeho návratom. 

Táto zvesť je posledným volaním pre nevestu Krista. Buďte pripravení a požehnaní v mene Pána Ježiša Krista. Amen.