Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - január 2013 / Ewald Frank
Dámy a páni,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Máme za sebou nádherný víkend, Pán zhromaždil svoj ľud z mnohých národov a takmer tisíc bratov a sestier sa zišlo, aby počuli Slovo Božie. Boli sme posilnení a s nádejou očakávame, že Pán požehná tento rok skutočne mimoriadnym spôsobom, potvrdí svoje Slovo a budeme môcť mať účasť na tom, čo Boh koná v tomto čase.

Zaoberali sme sa tým, čo hovoril Boh skrze proroka Daniela v súvislosti s poslednými dňami, ako aj tým, čo sa deje v Izraeli, obzvlášť v súvislosti s Vatikánom a Jeruzalemom.

Priatelia, vstupujeme do posledných okamihov pre návratom Krista a voláme „Milosť buď s vami“, ak rozumiete času, zvesti a zasľúbenému Slovu Božiemu pre tento deň.

Milovaní, hovorili sme aj o prvom príchode Krista, a tiež o Jeho druhom príchode, ktorý je veľmi blízko. Je to tak, ako bolo povedané nášmu milovanému bratovi Branhamovi v roku 1933: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, budeš ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Vieme, čo sa dialo v službe Jána Krstiteľa. Prečítajme si dve miesta Písma: jedno z Matúša 3:11, kde Ján oslovuje zástup: „Ja vás krstím vodou na pokánie; ale Ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom…“ Skôr ako Ján týmito vzácnymi slovami oslovil tých, ktorí verili jeho zvesti, vo verši 7 hovorí k tým, ktorí neverili v jeho službu a nedali sa v poslušnosti pokrstiť. „A keď videl i mnoho farizeov a sadúceov, že idú k jeho krstu, povedal im: Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?“ Oni neprišli na to, aby sa dali pokrstiť, prišli len na to, aby boli pri jeho službe, aby si dobre obzreli, čo sa tam deje, a potom mohli kritizovať. No Ján, vedený Svätým Duchom, im povedal: „Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?“ A potom, milovaní bratia a sestry, hovoril k tým, ktorí verili v jeho službu, verili v jeho zvesť, ktorých srdcia boli obrátené k Bohu: „Ja vás krstím vodou, ale Ten, ktorý je mocnejší ako ja, On vás (tých, ktorých ja krstím vodou) bude krstiť Svätým Duchom.“

Milovaní, toto má pre mňa skutočne veľký význam. Keď potom prejdeme do 1. kapitoly Lukáša, vo verši 16 a 17 nám sväté Slovo Božie hovorí: „A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, (počúvajte, čo je povedané na konci tejto vety) aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“ Amen. Aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Pozrite sa na tieto miesta Písma spoločne. Ja vás krstím vodou. Vy, ktorí veríte, ktorí ste poslušní, ktorí sa podriaďujete plánu spasenia, ktorých srdcia sú obrátené k Bohu, vy ste tí, ktorých bude On krstiť Svätým Duchom a ohňom.

Ďalej je nám povedané: „Aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“ To sa deje práve teraz. Z milosti Božej sú srdcia detí Božích obrátené k otcom, k počiatku, ako to brat Branham mnohokrát vyjadril: zvesť je „Späť ku Slovu!”, „Späť k začiatku!” A z milosti Božej bude výsledkom zvesti, ktorú Boh poslal pred druhým príchodom Krista, pripravená nevesta. Pánovi pripravený ľud, nevesta pripravená pre Ženícha. A tak teda tí, ktorí pri prvom príchode Krista prijali zasľúbenie od Jána Krstiteľa - „Ja vás krstím vodou, ale Ten, ktorý prichádza po mne, vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom“ - boli pripravení v deň letníc, keď bol vyliaty Svätý Duch.

Čítajte v 2. kapitole Skutkov verš 33: „Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.“ To je to zasľúbenie: „Ja vás krstím vodou, On vás bude krstiť Svätým Duchom.“ Tu v Skutkoch to neboli len tí stodvadsiati – ak čítame až po koniec kapitoly, bolo k cirkvi pridaných tritisíc duší. Boli pokrstení a prijali zasľúbenie, ako čítame vo verši 38. Milovaní, prichádzame k záveru týmito slovami: Pre Ženícha bude pripravená nevesta.

Posledná zvesť je spojená s konečným a najvýznamnejším účelom plánu spasenia. Z milosti Božej poznám nielen Pána, ale poznal som aj brata Branhama, posla tejto hodiny, a z milosti Božej som bol poverený niesť Slovo Božie, zvesť tejto hodiny, od národa k národu a od mesta k mestu. Toto som aj konal vo všetkých uplynulých rokoch. A z milosti Božej vidíme v rôznych národoch aj výsledky. Božie Slovo, zvesť tejto hodiny, sa nevráti k Bohu prázdne, ale vykoná svoj účel pri vás všetkých, ktorí veríte, ste pokrstení a prijmete krst Svätým Duchom ku dňu návratu Krista. Nech na vás spočinie požehnanie Všemohúceho Boha - to je mojou modlitbou v Ježišovom svätom mene. Amen.