Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Bibliai, Profetikus és Apostoli Szolgálat 1 / Ewald Frank

Limba: maghiar
Ewald Frank misszionárius több mint negyven éven keresztül szolgált, több mint száznegyven országban. Ismerté vált kiadott könyvei által, melyeket a rádió és televízióadásokon keresztül is tárgyalt. Az Igazi Apostoli tanítást az egész világon nagyra értékeli az Isten népe.

 

Hölgyeim és uraim, drága testvéreim és testvérnőim a Krisztusban.

Frank testvér vagyok és Németországból a Krefeldi nemzetközi misszió központból beszélek.

Ez egy Bibliai, Profetikus és Apostoli Szolgálat.

Isten kegyelme által szeretnék mondani valamit, ami megörvendeztet benneteket. 52 tanítási prédikációnk lesz.

Ma elkezdjük, aztán folytatni fogjuk az összes többi fontos Bibliai témákkal.

Elkezdjük az Istenséggel, majd folytatjuk a többi témákkal, mint a vízben való bemerítkezés, az Úr vacsora, Jézus visszajövetele, az utolsó idők és a többi témák.

Ebben a mai prédikációban egy visszatekintést teszünk az örökkévalóságban. Mielőtt az idő elkezdődött volna örökkévalóság volt.

4 Igeverset fogok olvasni, hogy megértsétek azt, amit szeretnék mondani, vagyis azt, hogy milyen módon jelentette ki magát Isten az idő kezdetétől.

Ezért később visszatérünk az Ó Szövetség első verséhez, aztán az Új Szövetség első verséhez, hogy megértsük miként jelentette ki magát Isten az egész Ó szövetségen keresztül.

Először olvasni szeretnék az 1 Timóteus 1rész 17. verséből az egek Istenére vonatkozóan. „Az Örökkévaló Királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsősség örökkön örökké.”

Itt Pál a láthatatlan Egyedüli Istenről beszél, Akit megillet minden tisztesség és dicsősség örökkön örökké.

Ugyanazt mondja az 1 Timóteus 6: 15,16. verse: „Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura. Kié egyedül a halhatatlanság, Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, Akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, Akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Ámen.”

Itt az Isten embere az Új Szövetségből megmutatja nekünk Istent az örökkévalósságban, Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, Akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat, Aki az Ő Szellemi teljességében lakozik, mint világosság és élet.

Ugyanúgy olvasni fogunk az 1 János 4. rész 12. versét. „Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük, egymást az Isten bennünk marad, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk.”

Itt egy titok van: Először Isten, Akit az emberek közül senki sem látott, mert a világosság és élet teljességében lakozik. De ez az Isten, Akit senki sem láthatott, most a mi szíveinkben lakozik és az Ő szeretete által tökéletessé lesz bennünk.

Tovább megyünk János evangéliuma 1 részéhez, ahol Keresztelő János bizonyságot tesz a mi Urunk Istenünkről. János 1: 18 verse: „Az Istent soha senki nem látta, az Egyszülött Fiú, Aki az Atya keblén van, az jelentette ki Őt.” Itt Isten kijelentett titkát találjuk.

De mielőtt tovább mennénk az Új Szövetségben, hogy megnézzük azt, hogy mi is történt értünk és velünk a megváltási tervben, visszamegyünk a kezdethez.

Az 1 Mózes 1 részében láthatjuk, ahogyan Isten kilépett az örökkévalóságból és belépett az időbe. Ezért van így írva: Kezdetben. Az örökkévalóságnak nincs kezdete sem vége. Mindenek előtt szeretném világosan elmondani, hogy csak akkor fogunk örökké élni, ha van örök életünk. Olvassuk az 1 Mózes 1:1 versét: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

Tehát Isten a kezdetben megjelent, mint TEREMTŐ. És minden ugyanúgy van mind a mai napig, ahogyan Isten tette az idő kezdetétől. Mi vetünk és aratunk, ugyanúgy van a szaporodás, mindmáig a nap felkel és lenyugszik, minden ugyanúgy marad, ahogyan a Teremtő Isten rendelte.

Tehát Isten az idő kezdetétől, egy látható formában jelentette ki magát. A láthatatlan, Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, Akihez soha senki nem közeledhetett, és Akit soha senki nem látott, belépett egy látható testben, járt az Édenkertben és megteremtette Ádámot a saját képmására.

Drága barátaim mindenek előtt engedjétek meg, hogy világosan elmondjam: mindazok, akikről ír a Szentírás, az összes próféták, és Isten emberei, ők mind személyesen ismerték az Úr Istent.

Mindannyian tudjuk, hogy Énok Istennel járt és többé nem találtatott a földön, mert Isten elragadta a dicsősségben. Aztán az 1 Mózes 9. részében Noé csodálatos módon van megemlítve. Neki Isten közvetlen módon parancsolta meg, hogy mit kell tennie, aztán Isten szövetséget kötött Noéval, és pontosan megmutatta neki, hogy mit tegyen. 1 Mózes 9. rész 16. verse. „Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, amely a földön van.” Aztán a 17. vers: „és monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szereztem én közöttem és minden test között, amely a földön van.” Tehát egy személyes kapcsolat volt. Az összes próféta személyesen ismerte az Úr Istent, ők hallották az Ő hangját.

Most Ábrahámhoz érünk, aki úgy ismert számunkra, mint egy különleges személyiség, úgy az Ó, mint az Új Szövetségből. Még a mi Urunk is Ábrahám Fiának neveztetik a Máté 1 rész 1 versében. Ha Ábrahámról szeretnétek olvasni, akkor az 1 Mózes 12. résszel kell, kezdjétek, melyből most csak az első verset fogom olvasni: „és monda az Úr Ábrahámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet Én mutatok néked.” Mindannyian ismerjük, milyen Ígéreteket adott Isten Ábrahámnak. Ami különösen megérinti az én szívemet, az hogy ezek az emberek mind ismerték személyesen az Urat.

Testvérek és testvérnők, mi személyesen kell, hogy ismerjük, az Urat, és csak ha megvan az Urral ez a személyes kapcsolat, csak akkor lesz az Ő Igéje élő valóság számunkra.

Az 1 Mózes 18. részében Isten beszél Ábrahámmal, és Ígéretet tesz neki, hogy megszületik Izsák. Ismét hangsúlyoznom kell, hogy Ábrahám személyesen ismerte az Urat.

Kérlek képzeljétek el a következő jelenetet az 1 Mózes 18. részéből: „Megjelenik pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül a sátor ajtajában, a hő napon.”

Mikor Ábrahám felemelte az ő szemeit, látta, hogy 3 férfi közeledik felé. Egyik az Úr volt, a másik kettő pedig angyalok voltak, akik később Sodomába mentek. 1 Mózes 19. rész 1 verse szerint.

Maga az Úr egy hús testben evett és ivott Ábrahámmal. Dicsősség az Úrnak! A láthatatlan, Akit soha senki sem látott, kinyilatkoztatta Magát az idők kezdetétől. A próféták ismerték személyesen, mi pedig ismerjük személyesen az Egek Istenét, a mi Urunk, Jézus Krisztuson keresztül, Aki elmondhatta: „Aki Engem látott, látta az Atyát.”

Most egy következő tanúhoz megyünk, Izsákhoz és olvasni fogunk az 1 Mózes 25. részéből. Olvashatnánk, elkezdve a 22. résszel, de itt a 25. részben Izsákról beszél, aki a forrásnál lakott, amelyből Isten adta a vizet. Isten emberei, személyesen ismerték Istent.

Aztán foglalkozunk Jákobbal. Az 1 Mózes 28 része leírja, Jákob különleges átélését, miként látta a nyílt eget, és egy létrát amely a földtől az égig ért. Ő azt a helyet, ahogy itt olvassuk BÉTEL – nek (Isten házának) nevezi.

Kedves barátaim, a legfontosabb dolog az, hogy mi személyesen kell, hogy ismerjük Istent. Nekünk személyes kapcsolatunk kell, legyen Istennel, és Isten felé kell, hogy irányuljon.

Aztán Jákob második átéléséhez megyünk. 1 Mózes 32. részében, ahol az Isten embere Istennel harcolt, az Isten angyalával harcolt és győzelemmel lett megáldva.

Ő azt a helyet Pennielnek nevezte 1 Mózes 32:30 „mert láttam az Istent”. Ő látta az Istent szemtől szemben.

Drága barátaim, meg fogjátok érteni, hogy mit akarok ezzel mondani. Kezdettől fogva Isten emberei személyesen ismerték Istent. Nekik volt átélésük Istennel, megbízásokat kaptak, hogy mit kell, tegyenek.

A próféták az Ó Szövetségben bizonyságot tettek arról, hogy mi volt Isten tervében, és mi látjuk őket beteljesedni az Új Szövetségben.

Összefoglalóan láttuk Ádámot, aki az Édenkertben volt, és az Úr Isten jött a hűvös alkonyatkor, hogy közössége legyen az első emberpárral, amely a földi paradicsomban volt. Aztán láttuk Énokot, aki Istennel járt. Aztán Noét, az Isten emberét. Aztán az Isten embereit, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, akik mind ismerték az Urat személyesen.

Most a 2 Mózes 3. részéhez megyünk, ahol az Úr Isten megjelent Mózesnek és ahogy már említettem, kedves testvérek és testvérnők, ezek az emberek nem voltak filozófusok, nem volt saját ötletük, sem saját programjuk, hanem Isten emberei voltak, akik ismerték személyesen az Úr Istent, akik hallották az Ő hangját, akik látták, akik közvetlen Istentől kaptak megbízást, hogy mit tegyenek.

Szeretteim a 2 Mózes 3. rész 2. versében az Úr angyala megjelent Mózesnek, tűznek lángjában, egy égő csipkebokor közepéből. Aztán a 4. vers ezt írja: „és látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szolítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.”

Egy párbeszéd volt Isten és Mózes között. Isten látta az Ő népe nyomorgattatását, és megemlékezett Ábrahámnak tett Ígéretéről, hogy 400 esztendő után megszabadítja az Ő népét a rabságból, leszáll és kihozza őket Egyiptomból. És itt teljesedik be ez az Ígéret.

Nekem annyira drága, hogy Isten vigyáz és őrködik az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt.

Ő jelen van akkor is, amikor adja az Ígéretet, és akkor is, amikor teljesíti.

Ő szól és az idő beteljesedésekor ugyancsak Ő teljesíti azt.

Itt a 2 Mózes 3. részében, a párbeszéd folytatódik. Mózes azt kérdezi: „Azt kérdezik tőlem, ki küldött téged? Mit válaszoljak? Mondd azt: A Vagyok, a Vagyok küldött téged (olvassátok el ezt az egész párbeszédet).

Annyira boldog vagyok, hogy személyesen ismerem az Úr Istent.

Barátaim, ha Frank testvér azt mondja nektek ma, hogy ismeri az Urat személyesen, ti kételkedhettek. Azt mondanátok: Egy pillanat, drága testvér, hogy mondhatsz te ilyet? Ha én nem mondhatnám el ezt a dolgot, akkor nem is beszélhetnék. Ha én nem kaptam volna elhívást Istentől 1962 április 2-án reggel, ha én nem hallottam volna ezekkel a fülekkel a Mindenható hangját, azon a hétfői reggelen, akkor én most nem mondhatnék nektek semmit. De az Úr elhívott és ezt az Ő Nevében mondom.

Engem is elhívott, mint Mózest és azt mondta: „Elküldelek más városokba, hogy prédikáld az Én Igémet.”

Visszatérünk a 2 Mózes 6. részéhez. Itt az Egek Istene kijelenti az Ő Szövetségének Nevét. 2 Mózes 6. rész 2,3. verse: „Az Isten szólt Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, úgy jelentem meg, mint Mindenható Isten, de az Én Jehova Nevemen nem voltam előttük ismeretes.”

Ez az Ő Szövetségi Neve, Mózesnek akkor lett kijelentve, mikor őt Isten elküldte, hogy megszabadítsa az Izrael népét a fogságból. Héber nyelven ez 4 betű: IHVH. Ebből a 4 betűből, amit Tetragramm-nak neveznek, van alkotva az IHVH.

Ha a héber nyelv szerint összerakod, akkor Iahve, az Örökkévaló, Aki önmagában létezik, Aki Volt, Van és Lesz, a Nagy Vagyok, ez volt a Szövetség Neve.

Szeretteim be kell fejeznem a mai előadást, de folytatni fogjuk és megmutatjuk, hogyan jelent meg Isten az Ó Szövetségben, hogy jelentette ki az Ő Nevét, hogyan jelentette ki az Ő megváltási tervét.

Egyik témából a másikba fogunk menni, megmutatva, hogy Istennek van egy megváltási terve, amelyet teljesít.

Jézus Krisztus visszajövetele nagyon közel van, ahogyan az idő jelei is ezt mutatják.

Örülnénk, ha megtudhatnánk, hogy ezek a tanítási prédikációk, áldás volt-e számotokra.

Várjuk, hogy írjatok.

Isten Áldjon és legyen veletek a Jézus Drága Nevében. Ámen.

Hisszük, hogy Ewald Frank misszionárius Bibliai előadásai egy áldás számotokra.

Ha szeretnétek ingyenes olvasmányt kapni, kérlek, írjatok a képernyőn megjelent címre vagy hívjátok a képernyőn megjelent telefonszámot.