Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - december 2012 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

Prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Máme za sebou mimoriadne požehnaný víkend, počas ktorého sa zišli ľudia nielen z celej Európy, ale aj zo zámoria. Pre nás je to skutočne darom Božím, niečím veľmi, veľmi výnimočným, že sa môžeme schádzať, mať účasť pri vzácnom a svätom Slove Božom a uvedomiť si, že žijeme v posledných okamihoch pred návratom Krista. V Židoch 10:37 je napísané: „Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať.“ On zasľúbil v Jánovi 14: „Idem vám prihotoviť miesto, a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ A tu nám je povedané: „...lebo On príde a nebude meškať.“ Veríme tomu, že zvesť tejto hodiny predchádza druhému príchodu Krista, a tiež veríme, že brat Branham bol zasľúbeným prorokom v 4. kapitole proroka Malachiáša, čo náš Pán potvrdil v Matúšovi 17:11 a Markovi 9:12. 

Mne, bratovi Frankovi, sa dostalo veľkej výsady, že som presne počas desiatich rokov mohol poznať tohto muža poslaného od Boha. Som svedkom, ktorý na vlastné oči a uši zažil naplnenie tohto proroctva, a mám účasť na službe, ktorú nám Pán dal podľa Jeho zasľúbeného Slova. 

Druhý príchod Krista bol jednou z hlavných tém pre apoštolov Paula, Petra, Jakuba a Jána, a preto bol aj hlavnou témou kázaní brata Branhama a bude aj hlavnou témou nášho kázania. V súvislosti s druhým príchodom Krista je veľmi dôležité vedieť, že len tí, ktorí sú pripravení, vojdú na svadobnú hostinu Baránka. Ostatní budú klopať pri dverách, no prídu neskoro. 

Milovaní bratia a sestry, dnes je veľmi dôležité položiť si otázku, pod akým vplyvom stojíme. Sú len dva pramene, správny a nesprávny, musíme mať preto istotu, že veríme Božiemu Slovo v jeho originálnej podobe. Nie výkladom, pretože každý výklad je lžou a len Slovo Božie je pravdou. Pre tých, ktorí by mali pochybnosti, by som povedal toto: Prečítajte si 2. Tesalonickým, kapitolu 2, kde sa píše: „Tým, ktorí neprijali lásky k pravde, Boh pošle mocné pôsobenie bludu“. Stojí to tu, v 2. kapitole 2. Tesalonickým. Musíte sa rozhodnúť, že budete veriť výhradne a jedine Slovo Božie, potom na vás spočíva Duch Boží, ten Duch pravdy. Pozor však, ak máte čo i len najmenší sklon k tomu, mať vlastné výklady alebo byť niekým, kto prináša zvláštne učenia, ako sú napríklad tí, ktorí hlásajú, že zjavením siedmych hromov je sedem zvláštnych mužov, ktorí pôjdu po celej zemi. Položte si ruku na srdce... Kde hovorí Božie Slovo, že tých sedem hromov má byť sedem mužov, ktorí prinášajú niečo mimoriadne? 

Bratia a sestry, toto hovorím v mene Pánovom: Ak nemáte lásku k pravde, ak nerešpektujete Slovo Božie, Boh Sám vám pošle mocné pôsobenie bludu.  A budete pyšní, že viete niečo, čo ostatní nevedia, že máte zjavenie, ktoré iní nemajú. Zabudnite na každé zjavenie, ktoré sa nenachádza v Slove Božom. 

A preto píše apoštol Pavol v 2. Korintským, že sme písaným listom a že je Slovo Božie napísané do našich sŕdc Duchom Božím. Preto z milosti Božej rozumieme, že každé pravé dieťa Božie je zrodené zo Svätého Ducha a semenom pri tomto znovuzrodení je originálne Slovo Božie. Musíme preto zdôrazniť, že všetky výklady vo zvesti sú lživé. Len originálna zvesť, ktorá sa nachádza v Slove Božom, je Slovom Božím a pravdou. Na toto musím klásť dôraz, pretože teraz, tak blízko pred druhým príchodom Krista, existuje tak mnoho výkladov, tak mnoho rozdelení. 

William Branham, Bohom zasľúbený prorok, bol poslaný, aby nás zaviedol späť k originálnemu Slovu Božiemu. Sám si kládol otázku: Čo je zvesť tejto hodiny? Jeho odpoveď bola: Späť k Slovu, späť k počiatku. Milovaní, nech vás Boh žehná a je s vami. Sme tak vďační za to, že môžeme zostávať v Slove Božom. Len ak ste v Slove Božom, môžete byť vo vôli Božej. Všetko ostatné sú len náboženské predstavy. Bratia a sestry, a najmä bratia, ktorí slúžite Slovom, prosím, majte istotu, že skutočne prinášate Slovo a nie vlastné myšlienky a výklady. 

Dovoľte mi dať vám jeden príklad z 10. kapitoly Zjavenia. Prečo nerešpektujeme Slovo Božie tak, ako je napísané, vrátane verša 10, vrátane verša 7, vrátane verša 4, od 1. verša až po koniec kapitoly. A ak nachádzame slová o tom, že tajomstvo Božie bude dokonané, čo je toto tajomstvo Božie? Ježiš Kristus je zjavené tajomstvo Božie. V Matúšovi 13 náš Pán hovorí: „Vám je dané poznať tajomstvá (množné číslo!) nebeského kráľovstva...“ Nechajte množné číslo tam, kde je napísané, a takisto ponechajte aj jednotné číslo. Nedotýkajte sa Slova Božieho. Prijmite Slovo Božie tak, ako je napísané, a rešpektujte ho, pretože, ak nerešpektujete Slovo Božie, nikdy ho nebudete mať zjavené od Boha a napísané do vašich sŕdc Svätým Duchom. 

Bratia a sestry, rozhodnutie, ktoré spravíte teraz, si so sebou odnesiete do večnosti. A slovo záverom: nech vám je z milosti Božej daný rešpekt voči Slovu Božiemu a jeho zjavenie od Boha. Prijmite, prosím, že všetko, čo Boh chcel povedať, je v Jeho Svätom Slove. A to, čo nie je v Biblii, nie je biblické. Biblické je len to, čo stojí čierne na bielom v Biblii. Dbajte teda na to, aby ste verili Písmu, verili Bohu a Slovu Božiemu a zostávali v Slove Božom, a tým vo vôli Božej.  

Návrat nášho Pána je veľmi blízko, buďte pripravení stretnúť sa s Ním pri Jeho príchode. Nech vás Boh žehná a je s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.