Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

„Maranatha“ bylo heslem mezi věřícími v původní církvi. Oni žili v oče- kávání brzkého návratu Ježíše Krista a byli jedno srdce a jedna duše. Této naděje se také upřímně drželi při pronásledování, které začalo v roce 63 n.l. a zesílilo obzvláště za vlády Nera. Pán přece předpověděl: „Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili (mě pronásledovali), i vám se protivit budou …“ (Jan.15:20).