Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Prepis internetového zhrnutia - August 2012 / Ewald Frank

Langue: slovaque

Other languages
Dámy a páni, milovaní bratia a sestry v Kristu,

Nech vám Boh žehná a je s vami.

Radi by sme sa s vami podelili o to, že Boh nám uplynulý víkend požehnal skutočne mimoriadnym spôsobom. Na zhromaždeniach sa zúčastnilo osemsto až deväťsto ľudí, aby počuli Božie Slovo, a toto Slovo skutočne vykonalo to, k čomu bolo poslané. Je to práve tak, ako povedal náš Pán v 55. kapitole proroka Izaiáša: „…tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“ A preto si z milosti Božej uvedomujeme význam Slova Božieho. Nestačí hovoriť, že sme nevesta Slova tak, ako bol náš Spasiteľ Slovom zjaveným v tele. Zasľúbené Slovo musí byť zjavené v nás. To, čo je cirkvi zasľúbené, musí byť v nej zjavené, a to, čo je zasľúbené pre nevestu, musí byť zjavené v neveste. S hlbokou radosťou si uvedomujete, že keď náš Pán zomrel na kríži na Golgote, porazil smrť, peklo a satana, všetky moci temnosti. Vybojoval pre nás nielen vykúpenie a zmierenie, ale porazil aj všetky mocnosti satana.

V liste Galaťanom čítame zvláštne miesto Písma, kde apoštol Pavol hovorí: „Ktokoľvek hlása iné evanjelium, nech je prekliaty.“ My však kážeme originálne evanjelium Ježiša Krista, nemeníme ani jeden výraz ani učenie, necháme všetko tak, ako bolo, a zostávame pri origináli. V liste Kolosenským 2:15 čítame: „…a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.“ V tomto víťazstve náš Pán Boh triumfoval na všetkými mocnosťami nepriateľa. Po Svojom vzkriesení mohol povedať: „Daná je mi každá moc na nebi aj na zemi.“ A preto dal veľké poverenie a dal nám aj Slovo, aby bolo s nami ako potvrdenie – tí, ktorí veria, uvidia zjavenie moci Božej, jej zjavenie nad všetkými mocnosťami nepriateľa. Evanjelium Ježiša Krista, preliata krv na kríži Golgoty – to je naše vykúpenie, ako aj Slovo Božie, ktoré nám je dané – v Slove Božom sme posvätení a Duchom Svätým sme vedení do každej pravdy.

Spomenuli sme aj dve ďalšie miesta Písma, ktoré sú výnimočné a majú pre nás veľký význam, v súvislosti s naším Pánom a tým, ako odišiel do neba po dokonaní vykúpenia a dosiahnutí tohto veľkého víťazstva. Čítali sme zo Žalmu 24, verš 7, „Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy.“ A Písmo ďalej pokračuje: „Kto je to ten Kráľ slávy? Pán, preveliký v sile a hrdina, Pán, vojenný hrdina.“ On vybojoval ten boj, išiel cez Getsemane, bojoval a nielen zvíťazil, ale dal to víťazstvo aj nám. A tu vo verši 9 čítame, „Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy!“ A opäť prichádza otázka, „A ktože je to ten Kráľ slávy? Pán Zástupov, on je Kráľom slávy.“ Ako prichádzame k Žalmu 47, môžeme spomenúť, že pri prvom príchode Krista sa naplnilo viac ako sto proroctiev zo Starého zákona, pričom jedno z nich nachádzame práve v Žalme 47:6, „Bôh vystúpil s radostným pokrikom, Pán so zvukom trúby.“ Nádherné! A je to ten istý Pán Boh – všetci veríme, že je len jeden Boh a Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi – Emanuel s nami. Takže v starozákonnom proroctve je nám po dosiahnutí víťazstva povedané, „Bôh vystúpil s radostným pokrikom, Pán so zvukom trúby.“

Keď potom prejdeme k 1. Tesalonickým, kapitola 4, Pán sa vracia s rovnakým víťazným pokrikom, s jasaním, On premohol smrť, peklo a satana a vystúpil nahor s pokrikom, s jasaním a rovnakým spôsobom sa aj vráti. Milovaní bratia a sestry, môžeme si to prečítať v 1. Tesalonickým 4:16, „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi s neba.“ Chvála buď Bohu na výsostiach. Vystúpil hore s pokrikom, vystúpil so zvukom trúby. Vráti sa späť s rovnakým pokrikom, s rovnakou trúbou, ako čítame vo verši 16 od začiatku: „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv.“

Takže všetko nachádzame vo vzácnom a svätom Slove Božom. Nepotrebujeme k tomu žiadne vysvetlenia. Všetko je jasné, všetko tu môžeme nájsť.

Zvesť sa teraz šíri ďalej až do končín zeme, posledné volanie, ako bolo povedané bratovi Branhamovi: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, zvesť, ktorá je tebe daná, predíde druhému príchodu Krista.“ Teraz je to takmer dokonané, národy sú dosiahnuté a poslední sú volaní. Boh vzal svojho posla, ale posolstvo zostalo s nami a z milosti Božej môžete teraz prostredníctvom internetu dosiahnuť všetky národy na zemi, aby vyvolení mohli byť vyvolaní.

Drahí priatelia, prečítajte si v pokoji Žalm 24, Žalm 47, 1. Tesalonickým 4 a pozdvihnite ruky k Bohu a chváľte Ho za jasnosť Jeho svätého, vzácneho a večného Slova. Nech na vás spočinie požehnanie Všemohúceho Boha, v Ježišovom svätom mene. Amen.