Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Nemeniteľný Boh / William Branham

Язык: Словацкий

Другие языки
Skloňme hlavy k modlitbe.

Náš nebeský Otče, je to veľká prednosť, že môžeme prichádzať do Tvojej prítomnosti v úcte a chvále a vedieť, že Ťa môžeme nazývať naším Otcom. Sme narodení z Ducha, a tak sme Tvojimi deťmi, a máme tú prednosť prosiť Ťa o čokoľvek a viera nám to prinesie. Ďakujeme Ti za to.

Najsvätejší a spravodlivý Bože, chceli by sme Ťa dnes večer poprosiť, aby si hovoril k tým, Pane, ktorí sú v núdzi, tým, ktorí potrebujú spásu svojich duší. A za tých, ktorí sú chorí a v beznádejných situáciách, v uzavretých ústavoch, nemocniciach a nemôžu prísť do zhromaždenia. Ó, Ty veľký JA SOM, pristúp dnes večer k ich lôžku a dotkni sa ich chorých tiel, aby mohli odísť z nemocníc a slúžiť Tebe.

Odpusť nám naše hriechy tak, ako aj my odpúšťame tým, ktorí zhrešili proti nám, aby na nás dnes večer spočinulo Tvoje zaľúbenie. Hovor ku nám skrze Svoje Slovo. Tvoje Slovo je pravda. Otvor nám ho, Pane, obživ ho v našich životoch, pretože o to prosíme v mene Pána Ježiša, Tvojho Syna.

Môžete sa posadiť.

Prejdime k zvesti: Bezpochyby som bol uchopený, keď som tam stál a počúval zvesť brata DuPlessis, ako dokázal apoštol Peter kráčať po vode – dokázal niečo, čo nikdy predtým neurobil. Aj my môžeme konať mnohé veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili, ak budeme poslušní Jeho Slovu a nárokujeme si ho. ON nikdy nedal zasľúbenie, ktoré by nepotvrdil.

Nuž, kedy začína v nedeľu bohoslužba, brat? O 14:30. To znamená, že tí, ktorí chcú modlitebný lístok, by tu mali byť už o 13:30, aby zhromaždenie nebolo rušené. O 14:30 začína bohoslužba. Tak skončíme včas a môžeme sa ísť domov najesť. Nazývate večeru „dinner“ alebo „supper“? Ja prichádzam z juhu, pre mňa je to „supper“. Ak večeru nazývate „dinner“, ako nazývate obed? Nejako tomu všetkému nerozumiem. Takže sa choďte domov najesť. Tak by som to povedal ja. A potom choďte do svojich zborov. Cudzích v našom strede pozývame. Tieto milé zbory budú mať dopoludnia nedeľnú školu a večer bohoslužbu. Chodíte do zboru, ktorý ste si vybrali, a máte účasť na bohoslužbe. Teším sa z tohto zhromaždenia, pretože som tu už dlhší čas túžil byť.

Dnes večer by som chcel čítať len jeden verš z 23. kapitoly Jóba, verš 3:

„Oj, aby som vedel, kde by som Ho našiel! Išiel by som až pred Jeho prestol.“

Budem hovoriť niekoľko minút na tému Nemeniteľný Boh.

Sú mnohé veci, ktoré sa menia, vlastne všetko. Časy sa menia, ľudia sa menia, počasie sa mení, národy sa menia, ale Boh sa nemení. ON je nemeniteľný. ON je v každom čase rovnaký.

Boh je nekonečný. Nemyslím, že existuje slovo, ktoré by mohlo vysvetliť pojem „nekonečný“.

ON nikdy nezačal a nikdy neskončí. Preto ak je Boh vyzývaný, aby niečo učinil, alebo ak sa v nejakej veci rozhodol, tak spôsob Jeho jednania alebo rozhodovania platí navždy. Nemôže to zmeniť, pretože je nekonečný. Je dokonalý. My môžeme dnes niečo povedať a budúci rok to možno budeme musieť zmeniť a hovoriť niečo iného, pretože sme koneční. Nevieme všetko, ale On je dokonalý a aké bolo Jeho prvé rozhodnutie, také bude aj druhé. Ak by rozhodol inak, znamenalo by to, že predtým nejednal správne. To by znamenalo, že je konečný, ako som ja alebo ty.

Skôr ako začne bohoslužba s uzdravovaním, pokúsim sa vo vás vzbudiť vieru v Boha. Pretože presne to potrebujete pre uzdravenie alebo spásu. Musíte mať vieru v Boha. Boh nie je väčší ani dokonalejší ako Jeho Slovo – Boh a Jeho Slovo sú to isté. Vy nie ste lepší ako vaše slovo. A vaše slovo je to, čo ste. Božie Slovo je to, čo je On.

Nuž, všetci vedia, že ak bol raz Boh vyzvaný, aby zachránil človeka, ktorý bol stratený, a Boh tohto človeka zachránil na základe jeho viery, tak musí zachrániť každého ďalšieho, ktorý k Nemu príde na rovnakom základe ako ten prvý. Ak je tu nejaký chorý človek, ktorý úpenlivo prosí Boha o milosrdenstvo, a Boh mu na základe jeho viery daruje milosť a uzdravenie, a potom príde niekto iný na rovnakom základe, s rovnakou prosbou, musí Boh konať rovnako, inak prvý raz nejednal správne.

Takže vidíte, Boh je nemeniteľný. Každá duša, ktorá prosí Boha o záchranu alebo uzdravenie, k Nemu musí prísť na tomto základe. Musí prísť vo viere, že Boh odpláca tým, ktorí Ho horlivo hľadajú. Nepovedal náš Pán Ježiš: „Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.“ (Marka 11:24) Nepovedal On: „…čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.“? Nuž, to je bezpochyby pravda a ešte nikto nikdy o niečo Boha neprosil bez toho, aby to od Boha neobdržal, ak prišiel s úprimným srdcom. Boh však niekedy odpovedá spôsobom, akým to neočakávame. Boh vždy dodržiava Svoje Slovo. Nie je možné, že by vám Boh niečo povedal, čo nie je pravda, a ostal Bohom. On musí Svoje Slovo naveky dodržať. To je pravda. A ak Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky, tak je to pravda. Možno nemám dosť viery, aby som prežil všetky veci, ktoré konal On, ale nikdy by som nechcel stáť v ceste niekomu, kto má dostatok viery. Bol by som Bohu za túto vieru vďačný. Napriek tomu je každé zasľúbenie, ktoré On dal, absolútnou pravdou.

Môžem byť za to dnes večer volaný k zodpovednosti: Ak niekto zaujme správne zmýšľanie a postoj k Božiemu zasľúbeniu a kladie na to nárok, Boh to naplní. Ak máte správny postoj a istotu, že vám náleží, čo Boh zasľúbil, tak sa to stane, pretože Ježiš povedal: „Slovo je semeno, ktoré seje rozsievač.“ Keď padne oplodnené semeno do zeme, tak za priaznivých podmienok – slnka a vlahy – prinesie toto semeno život, ktorý v ňom je. A tak je to so Slovom Božím. Keď človek toto Slovo prijme a vo svojom srdci nad ním uvažuje a toto Slovo obdrží správne slnečné svetlo a správnu teplotu – nielen slnko, ale Syna („slnko“ a „syn“ znejú v angličtine rovnako – pozn. prekl.) a správnu teplotu viery – tak mu toto semeno a toto zasľúbenie daruje to, čo dalo tomu na počiatku. Pretože je to Božie Slovo a On je ten istý včera, dnes a naveky. On nemôže zlyhať.

Problém človeka je v tom, ako Boha vnímame. Často z Neho chceme urobiť nejakú modlu. Prosíme Boha, aby niečo vykonal, a potom to musí vykonať tak, ako sme o to prosili, inak hovoríme, že nám neodpovedal. Ak to činíme, oslabujeme svoju vieru v Boha. A keď Ho neberieme za Jeho Slovo, oslabujeme svoje svedectvo. Boh vždy odpovedá. Ježiš povedal: „Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete…“ Každý, kto prosí, dostane. Každý, kto hľadá, nachádza. Každý, kto klope, tomu bude otvorené. To je jediná cesta, ako od Boha všetko obdržať: vziať Ho za Jeho Slovo a veriť, že to naplní. Ak to chceme mať len podľa našich predstáv, činíme z Boha modlu. Potom smie odpovedať len podľa našich predstáv, inak povieme: „Nepomáha to. Neodpovedal.“ Boh odpovedá rozličnými spôsobmi. Odpovedá mimoriadnym spôsobom, vo Svojom čase a mnohé je pre nás nepochopiteľné.

Pozorujme napríklad Mojžiša. Mal 80 rokov. Človek by si mohol myslieť, že bol vlastne príliš starý, aby ho Boh mohol použiť. Bol starý muž a neočakávalo sa, že by ho Boh mohol v jeho veku použiť. Nachádzal sa na neočakávanom mieste, na hore Horeb. Boh ho našiel v neočakávanom veku a neočakávaným spôsobom. Boh nenašiel Mojžiša spôsobom, akým zvyčajne nachádza Svojich mužov. Našiel Mojžiša neočakávaným spôsobom, totiž tak, ako sa Mu zaľúbilo. Takým spôsobom On vypočúva naše modlitby. Robí to tak, ako sa Mu zaľúbi. A Jeho cesty sú vždy správne. Ak Ho o niečo prosíme a nestane sa to tak, ako si predstavujeme, že by sa to malo stať, často strácame vieru a odpadávame. Keď Boha o niečo prosíte, zostávajte pevne stáť na Slove, povedzte, že je pravda, a obdržíte to tak, ako to On dá. To je spôsob, ako Bohu veriť. Môže to prísť skryte, mimoriadnym spôsobom, ale bez ohľadu na to, ako to príde, ak prosíme, obdržíme to. Tak to Boh povedal. A to stačí.

Ako by to bolo, ak by Mojžiš povedal: „Modlil som sa k Bohu, aby ma učinil vojakom, a tu je On teraz v horiacom kre?“ Nejedná sa o to, ako sa Boh zjaví, ale že sa zjaví. O to sa jedná. Boh prichádza a odpovedá. Musíme v tom Boha poznať. Ďalšou postavou bol Jákob. Nachádzal sa medzi dvoma udalosťami. Mal svokra Lábana a učinil niekoľko podvodov, niekoľko zákerných malých trikov. A od svojho svokra utiekol domov, a keď bol na ceste, zistil, že jeho brat, ktorému tiež vykonal niekoľko špinavých trikov, mu so svojím vojskom vyšiel v ústrety. 

Myslite na to: „Vaše hriechy vás dostihnú.“ Jákob, dokonale vydesený, zmätený a v núdzi, previedol svoje ženy cez rieku a vrátil sa na druhú stranu. A na neočakávanom mieste v neočakávanom čase našiel neočakávaným spôsobom Boha. Aký spôsob stretnutia s Bohom – v zápase! Ale bol to Boh. Bez ohľadu na to, či prišiel v ohnivom kríku alebo v zápase, bol to Boh.

V Jákobovom prípade sa jednalo o to, že mal sny a videnia atď., ale tentoraz to mohol uchopiť do rúk a povedať: „Je to Boh“ a mohol sa toho držať, až kým neprijal požehnanie. Ó, keby sme to aj my tak mohli konať: keď zistíme, kde môžeme Boha vidieť (či už v Jeho Slove alebo kdekoľvek inde), keď sme poznali, že je to Boh, pevne sa toho držať, až kým nepríde požehnanie! Vybojujte to od Boha. Boh zasľúbil, že to naplní. Ak hľadáme, nájdeme. Proste a bude vám dané, klopte a bude vám otvorené. Každé Slovo je pravda. Keď Jákob dostal niečo, čo mohol uchopiť, na čo mohol hľadieť, keď to vo svojich rukách držal a videl, že je to Boh, nechcel to viac pustiť.

Ó, keby to mohli kresťania tak konať! Ak by ste mohli položiť svoje ruky na niečo, čo je pravé, obdržať od Boha videnie a vnímať Jeho prítomnosť a držať Ho, až kým Boh nepošle odpoveď a požehnanie, aké prebudenie by nastalo tu v Tulse! Ak by to ľudia mohli konať, mohli by vidieť moc živého Boha, niečo skutočné! Bez ohľadu na to, v akej forme príde, my máme svoje vlastné myšlienky. Ale Boh má Svoj spôsob, ako nám veci poslať a odpovedať na naše modlitby.

Tu v tomto meste už dlhý čas prebiehajú modlitebné zhromaždenia za nové prebudenie. Verím, že ak by sme len otvorili naše oči a boli pripravení prijať to, Boh by nám to Svojím spôsobom poslal. Vo svojom čase by to Boh dal. Ale najskôr musíme poznať, že ak sme prosili, tak dostaneme. Jákob sa toho pevne držal. V neočakávanej chvíli na neočakávanom mieste a neočakávaným spôsobom, ale keď poznal, že to je Boh, pevne sa toho držal.

Izaiáš, mladý prorok, mal nádherný život. Mohol sa spoľahnúť na rameno dobrého kráľa a všetko bolo v poriadku. Jedného dňa kráľ zomrel a Izaiáš sa ocitol vo videní. Keď videl Pánove zástupy a cherubínov s krídlami pred svojimi tvárami a nohami lietať a volať: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov!“, vedel, že stojí v prítomnosti svätého Boha, a povedal: „Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov…“ A Pán zvolal: „Koho pošlem, a kto nám pôjde?“ A anjel vzal kliešte a žeravým uhlíkom z oltára sa dotkol jeho úst a očistil ho.

Pre proroka to bol neobyčajný pohľad. Boh s ním jednal neobyčajným spôsobom. Ale Boh vie, ako s ľuďmi zaobchádzať. 

Izaiáš bol vychovaný v škole s kráľom. Mal to najlepšie vzdelanie, aké sa dalo dosiahnuť. Ale Boh z neho musel učiniť proroka, takže sa mu zjavil a daroval mu niečo hmatateľné, aby poznal, že to je viac ako literatúra, čítanie a písanie. Veci, ktoré o Bohu čítal a počul, sa priamo pred ním uskutočnili.

Potom povedal: „…som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov…“ A Boh ho pripravil pre život proroka. To je tá cesta, tak Boh veci koná. On koná tajomným spôsobom.

Premýšľajme chvíľu nad prorokom Eliášom. Skryl sa do jaskyne. Niekoľko dní predtým videl moc Božiu. Modlil sa a tri roky a šesť mesiacov nepršalo. A potom sa znova modlil na hore a padol oheň z nebies a spálil obeť. Potom sa modlil ešte raz a padol dážď a zavlažil zem. A napriek tomu potom zo strachu pred kráľovnou utiekol do púšte, pretože vedel, že mu niečo chýba. Bolo v ňom niečo, čo ešte nebolo správne (dokonalé).

Keď sa vrátil späť do jaskyne, nastalo vonku zemetrasenie, ktoré otriaslo aj jaskyňou, v ktorej sedel. Potom prišiel mocný vietor, hromy a blesky. Bolo to všetko od Boha, ale to ešte proroka neoslovilo. Nejako sa ho to nedotklo. Vedel, ako pôsobila moc Božia. Vedel, že to bol Boh, kto zatriasol horou a spôsobil vietor a poslal oheň z nebies. Ale čakal. A vo svojom najhlbšom vnútri počul tichý hlas. To proroka uchopilo. Niečo tam bolo. Videl moc Božiu, ale tentoraz cítil Jeho prítomnosť a jemný, tichý hlas hovoril k jeho srdcu. Potom sa prorok pozdvihol a vyšiel z jaskyne. Niekedy o veci prosíme a očakávame, že Boh odpovie tak, ako si my myslíme, že mal odpovedať.

Izrael je rovnaký prípad. Izrael vyhliadal po mocnom kráľovi, ktorý mal prísť, aby železnou palicou bil Rimanov. Čo im Boh dal? Dieťatko. Namiesto mocného kráľa im dal dieťatko zabalené v plienkach. „A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach.“ Neprišiel spôsobom, akým Ho očakávali, a odmietli Ho. „Musí to byť podľa našich predstáv, inak to nie je správne.“ Odmietli Ho a povedali: „Vezmi to späť.“ A On to učinil. To je pravda. Musíte to prijať tak, ako to Boh dáva, a radovať sa z toho. Boh niečo vloží do vášho srdca a povie: „To je ono.“ Verte tomu. Držte sa toho pevne. To je Božie Slovo. On zasľúbil, že to potvrdí. A keď On Slovo potvrdí, tak sa toho pevne držte.

Oni nechceli dieťa. „Prečo nám nepošleš kráľa? Toto dieťa sme nechceli. Môžeš si ho vziať späť.“ Vidíte, malo sa to stať naším spôsobom, ako si myslíme, že sa to musí stať. Nesmieme zabudnúť, že Boh koná Svojím vlastným spôsobom a Jeho cesta je vždy správna. Musíme veriť tomu, čo Boh o tom povedal, a vedieť, že je to absolútna pravda. Toho sa pevne držte.

Ježiš, keď sa stal človekom, bol pokorný. Ako si mohol nechať Kráľ nebies pľuť do tváre, nechať si zahaliť hlavu a nechať sa biť palicou, kým oni hovorili: „Prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil!“ Ale on Svojich úst neotvoril. Ako to mohlo byť? Kráľ, ktorého oni hľadali, si mal svet podrobiť, ale Boh im poslal Kráľa Svojím spôsobom a oni sa zdráhali tomu veriť. Ale Boh to učinil Svojím spôsobom a On by Ho nikdy neposlal inak ako spôsobom, ktorým to predpovedalo Jeho Slovo. Ale oni svoju myseľ upriamili na to, že sa to stane podľa ich predstáv. To je naša chyba, priatelia. To je naša núdza.

Keď prišiel predchodca, Ján Krstiteľ, hlas volajúceho na púšti, Biblia hovorí, že všetko vysoké zníži a všetko nízke vyvýši a všetky tieto veci sa stanú. Hory budú poskakovať ako malé baránky a stromy tlieskať rukami. Prečo očakávali veľkého muža, ktorý zostúpi z nebies, oblečený v ľanovom rúchu s korunou na svojej hlave alebo niečo podobné? Čo sa stalo? Boh poslal kazateľa v divočine, oblečeného v ťavej koži, s bradou a fúzmi na tvári a s výnimočným vzhľadom. „Ó, niekoho ako on, kto sa živí kobylkami a divokým medom, nechceme. Ako by on mohol byť predchodcom Mesiáša?“ A predsa to bola cesta Božia, akou mal predísť Mesiášovi.

Musíme to prijať takým spôsobom, ako to Boh povedal a ako sa Mu zaľúbilo. To je Jeho cesta. On je múdrosť. On je všemohúci, všadeprítomný, ó, On je Boh, ten JA SOM. Nie „Ja som bol” alebo „Ja budem“, ale „JA SOM“, naveky ten istý. On je Boh a On koná všetko tajomným spôsobom. On to koná ku Svojej vlastnej oslave. Koná to, pretože je to tak najlepšie. Musíme to prijať tak, ako to posiela. Som si istý, že napriek všetkým našim predstavám na rôznych obrazoch atď., ktoré boli nakreslené: Ježiš na oblaku, ďalší Ho namaľoval na bielom koni a mnoho podobného, to bude úplne iné, keď príde. Nestane sa to podľa našich predstáv. Mnohí to nepoznajú, neuvidia to. Mnohí nepoznávajú deň, v ktorom žijeme. Mnohí dnes nepoznávajú znamenie prichádzajúceho Mesiáša. Ľudia to jednoducho nevidia, aj keď sa to deje priamo pred nimi, nevidia to.

Verím, že to stojí v ev. Lukáša, kde Ježiš povedal: „Ako to bolo v dňoch Sodomy a Gomory, tak to bude v deň Syna človeka. Ako to bolo v dňoch Noeho…“ Všimli ste si, ako hovoril o morálke ľudí v dňoch Noeho? „…jedli, pili, ženili sa a vydávali…“ Ale keď povedal: „Sodoma“, viac nepokračoval. Prišiel oheň, ktorý Sodomu spálil. Tentoraz je to oheň, ktorý príde na zem. Sledujme to pár minút.

Abrahám sedel pod stromom a nič zvláštneho neočakával. Nachádzal sa v najchudobnejšej časti krajiny. Bolo to v čase dennej horúčavy, zvláštny čas na to, aby sa niečo stalo, a on videl, ako k nemu peši prichádzajú traja muži. Niečo v jeho srdci mu povedalo, že to bol Boh, Pán a pevne sa toho držal. Nenechal by ich prejsť pomimo. Ó, Bože, nech sa to stane tu. Nenechajte Ho prejsť pomimo vás. Držte sa Ho pevne.

„Poďte, posaďte sa pod stromom. Prinesiem trocha vody. Budem ti slúžiť. Umyjem ti nohy. Prinesiem ti chlieb. Nasýť Svoju dušu a potom môžeš pokračovať. Preto môj Pán ku mne prišiel.“ Nebol si celkom istý, ale vedel, že niečo v jeho srdci sa ozvalo. 

Keď sa tento muž posadil a hovoril s ním, sledujte, čo urobil. Pozrel naňho a povedal: „Abrahám.“ Cudzinec! Ako mohol vedieť, že sa volá Abrahám? „Kde je tvoja žena Sára?“ On vedel, že mal ženu a že jej meno bolo Sára. A Biblia hovorí, že Abrahám mu odpovedal: „V stane za Tebou.“ Povedal: „Abrahám je dedičom sveta, ako by som mohol pred Abrahámom niečo skryť, ak je dedičom sveta?“ A povedal: „Za rok o tomto čase ťa znova navštívim.“ Sára mala 90 rokov, bola v stane za Ním a smiala sa vo svojom vnútri, možno tak, že mala svoje ruky na ústach.

A tento Anjel, otočený chrbtom k stanu, povedal: „Prečo sa Sára smiala?“ Kto to bol? Abrahám len pramálo očakával, že ten Muž bol, kým bol. Ale keď sa chystal odísť, nazval Ho Abrahám Elohim, Všemohúci Boh.

Čo bolo znamením? Že Všemohúci Boh v podobe Svätého Ducha v posledných dňoch – predtým ako tento svet pominie v plameňoch – príde ku Svojmu ľudu, bude prebývať v ich strede a Sám sa Svojej Cirkvi pred príchodom zničujúceho ohňa dá poznať. Krátko pred zničením sveta Elohim, Boh, skrze Svätého Ducha príde ku Svojmu ľudu a bude činiť znamenia, tak ako vtedy. Ó, On je nemeniteľný Boh. To je spôsob, ako sa dal poznať Židom. Tak sa dal poznať Samaritánke. Mnohí zo Židov si mysleli: „Ó, on je Belzebub.“ Ale tí, ktorí to prežili a videli, že On bol Bohom, poznali, kto On bol.

Žena pri studni povedala: „Pane, Mesiáš príde, to vieme, a On nám všetky tieto veci povie. Ty si prorok.“ On povedal: „Ja som to, ktorý s tebou hovorím.“ Ona bežala do mesta a povedala: „Poďte, pozrite na toho muža…“ Ona neočakávala, že sa s takým mužom stretne. Neočakávala, že na zemi nájde Mesiáša, ktorý prebýva v strede Svojho ľudu.

Tak je to dnes. Ľudia to neočakávajú. Očakávajú niečo iné. Očakávajú, že padnú bomby a iné veci, čo sa pravdepodobne tak aj stane. Očakávajú veľké zjednotenie v organizovaných cirkvách, čo sa tiež môže stať. Ale uprostred toho všetkého Boh zjavil v strede ľudu moc Svojho Syna, Ježiša Krista. Prežili nové Letnice, pri ktorých bola vyliata moc Božia. Stali sa rovnaké znamenia a zázraky ako pred mnohými rokmi. Stalo sa to v strede ľudu, presne ako to Ježiš predpovedal, že to bude.

Nevzhliadame po zjednotení všetkých organizovaných cirkví a po iných veciach. Očakávame vyliatie Svätého Ducha. A ono príde. Stanú sa veci, ktoré možno neočakávame. Viem, že On je teraz tu. Viem, že Svätý Duch je teraz v zhromaždení a viem, že zasľúbil: „Kde sa dvaja alebo traja zídu v Mojom mene, tam budem Ja v ich strede.“ Tak to Ježiš zasľúbil. To je tá moc. To je to, na čom budovala prvá Cirkev: prítomnosť Ježiša. „Kdekoľvek sa dvaja alebo traja v Mojom mene zídu, tam budem Ja v ich strede. A kdekoľvek sa zjednotia, o čokoľvek by prosili, to im dám.“ To je pravda, To je Božie zasľúbenie. On je nemeniteľný. On je ten istý včera, dnes a naveky. On je teraz tu. Veríte tomu?

Skloňme naše hlavy k modlitbe. Predtým, ako sa budeme so sklonenými hlavami modliť, dovoľte mi spýtať sa: Je tu niekto, kto by chcel povedať: „Brat Branham, spomeň ma. Nech sa moje duchovné oči otvoria, aby som videl a poznal. Ako veľmi túžim Ho vidieť! Ako Ho milujem!“

Pozdvihnite svoje ruky a povedzte: „Spomeň na mňa.“ Boh ťa požehnaj. Pán požehnaj, to je dobré. Nech je Boh nebies milosrdný. Ešte niekto viac vpravo od mňa: „Spomeň ma v modlitbe, brat Branham.“ Boh ťa požehnaj.

Nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo, Jeho zjavujúca moc a Jeho dobrota… Nech vám všetkým Boh nebies preukáže milosrdenstvo, dobrotu a milosť.

Náš nebeský Otče, prinášame Ti toto zhromaždenie v túto hodinu. Hľadím okolo seba a vidím ľudí so zdvihnutými rukami. Nemeniteľný Boh pôsobí tajuplným spôsobom, aby dokonal Svoje dielo. Prosíme, ó Bože, žeby Tvoj Svätý Duch mohol dnes večer prebývať v každom srdci. Naplň túžbu ich sŕdc. Nech majú vieru, Pane. Vlož niečo do ich vnútra, odvahu, aby vedeli, že si vždy prítomný a živý. Aby si prinášal prosby, sedíš Ty, Ježiš Kristus, po pravici Boha, toho Všemohúceho, ktorý tam sedí na Svojom tróne, v čase, keď Svätý Duch na zemi pôsobí. Ježiš je náš najvyšší Kňaz, aby sa na základe nášho vyznania za nás prihováral. Čo vyznáme, to On vykoná, to On napraví. Jeho vlastná krv je na tróne milosti, tam On sedí a vidí, že Boh skrze túto krv na nás nevidí žiadnu nespravodlivosť, pretože Kristus vzal naše hriechy a naše choroby na Seba.

Ó Bože, náš Otče, prosíme Ťa, žeby sa On, ako najvyšší Kňaz, ktorý môže byť skrze súcit s našimi slabosťami dotknutý, mohol dnes večer dotknúť všetkých, ktorí sú v tejto budove so slabosťami ducha i tela, tak aby boli uzdravení. Nech z tohto mesta vyjde prebudenie, aby boli do kráľovstva Božieho privedené mnohé duše. Daruj to, Pane. Vypočuj našu modlitbu. Milujeme ťa, Otče, a sme vo veľkom očakávaní, že Svätý Duch príde do nášho stredu a vykoná, čo zasľúbil. Prosíme o to kvôli nim, v mene Ježiša Krista. Amen.

Milujete Ho z celého srdca? Očakávate, že v prekypujúcej plnosti daruje, o čo Ho úpenlivo prosíme? On povedal, že učiní ešte viac, ako môžeme očakávať a prosiť. On vykoná všetko, čo zasľúbil. Keď bol Ježiš tu na zemi, nekládol nárok, že je uzdravovateľ. Koľkí z vás to vedia? Koľký z vás vedia, že On nebol uzdravovateľ?

On povedal: „Nie som to ja, kto činí tieto skutky, ale môj Otec, ktorý vo mne prebýva. On koná tieto skutky.“ Jána 5:19: „Ameň, ameň vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj Syn.“ Nepovedal to tak?

Keď videl chorého muža ležiaceho na nosidlách, povedal mu, že jeho viera ho uzdravila a že má vziať svoje nosidlá a ísť. Židia o Ňom pochybovali. Tisícky chromých, slepých a zmrzačených ľudí si nevšímal. Povedal: „Činím to, čo mi hovorí Otec a ukazuje mi, čo mám činiť. Činím to, čo vidím činiť Otca. Môj Otec pracuje až do tejto hodiny, a preto aj Ja pracujem.“ To je Jeho Duch. Ježiš sám nikdy neuzdravoval, jedine že by mu to Boh najprv ukázal. To je Sväté Písmo. „Nečiním ničoho, jedine že by mi to Otec najprv ukázal“, nie „povedz mi“, ale „ukáž mi“. Potom, keď mu to ukázal, ide a koná, čo mu Otec hovorí.

Myslite na ženu, ktorá sa dotkla lemu Jeho rúcha. Neučinil to On. On povedal: „Tvoja viera ti pomohla. Tvoja viera ťa uzdravila.“ Slepému Bartimeusovi pri bráne povedal: „Tvoja viera ti pomohla.“ Nebolo to Jeho činenie, nie, spôsobila to viera človeka, pretože verili, že bol Syn Boží.

Žena sa dotkla lemu Jeho rúcha, ale On si to nevšimol, pretože v tom čase malo oblečenie spodnú časť a vrchné rúcho voľne viselo. Dotkla sa len jeho lemu, pretože si vo svojom srdci povedala: „Ak sa len dotknem lemu Jeho rúcha, budem zdravá.“ Dotkla sa Ho, a keď to urobila, prežila moc Božiu a obdržala uzdravenie, pretože verila.

Ježiš ju uvidel medzi ľudom a povedal: „Kto sa ma dotkol?“ Peter odpovedal: „Čo myslíš tým: Kto sa ma dotkol? Všetci sa Ťa dotýkajú, prečo to hovoríš?” Odpovedal: „Cítil som, že zo Mňa vyšla sila.“ „Zoslabol som. Niekto sa ma iným spôsobom dotkol.“ A hľadel dokola na zástup, až kým nenašiel ženu a povedal jej, že jej krvotok bol uzdravený a že jej viera jej pomohla. Taký bol Ježiš včera. On je ten istý dnes, a ak zajtrajší deň ešte príde, bude ten istý aj zajtra, a ten istý na veky. 

Ľudia si môžu myslieť, že Boh dáva zasľúbenia a nedodrží ich. Stál som s Bibliou v jednej ruke a Koránom v druhej a povedal: „Jedna táto kniha je správna a druhá falošná. Obidve nemôžu byť správne, pretože si protirečia.“ Povedal som: „Vy hovoríte, že váš prorok je mŕtvy. Je pod zemou. Náš Pán Ježiš povstal z mŕtvych a zasľúbil, že veci, ktoré činil On, budeme aj my činiť.“ Povedal som: „Nuž, ukážte mi, že vy činíte skutky Mohameda.“ Nedokázali to. Ale skutky Ježiša Krista sa dejú skrze Svätého Ducha, keď On príde a ľudí naplní. Veríte tomu? Isteže tomu veríte. Čo nás môže od viery zdržať? Boh to zasľúbil. Boh to povedal a to stačí.

Človek to nedokáže, pretože je to niečo nadprirodzené. Dovoľte mi vám to ešte počas niekoľkých minút vysvetliť. Vidíte? Človek to nedokáže. Je to Boh v človeku. Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ Nuž, pokiaľ je ratolesť spojená s viničom, bude prinášať ovocie viniča. Boh vždy používal ľudí ako Svoje nástroje. 

Preto použil aj Svojho Syna a skryl sa v Ňom. Zostúpil a vzal na seba podobu človeka, aby za nás, ľudí, pretrpel smrť. V duchu zomrieť nemohol. Preto sa vydal smrti v tele z mäsa. Boh bol v Abrahámovi, Boh bol v Izákovi, Boh bol v Jakobovi, Boh bol v Jozefovi, Boh bol v Dávidovi. Bol vo všetkých týchto mužoch, v prorokoch. Bol to Boh, ktorý pôsobil skrze ľudí.

V tomto novozákonnom časovom období Ježiš Kristus očisťuje a posväcuje Svoju Cirkev skrze Svoju krv tak, aby Jeho Svätý Duch mohol pokračovať v diele Božom počas všetkých časových období. On je dnes ten istý. Ak nie je, tak sme falošní svedkovia tejto Biblie. Ak to nesúhlasí, tak táto Biblia nie je pravdivá. Je čas, aby muži kázali evanjelium. Je čas, aby bola zjavená moc Božia. Potrebujeme mužov, ako boli vtedy tí v ohnivej peci: „…náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť…“ To je pravda. Boh ostáva naveky ten istý.

Boh vás nemôže uzdraviť, pretože to už učinil, keď bol ranený a umučený pre naše prestúpenia a hriechy. Trest za náš pokoj ležal na Ňom a skrze Jeho rany ste boli uzdravení. Je to vo forme minulého času. Ak by tu On dnes večer stál, v tomto obleku, ktorý mi dal, tak by vás nemohol uzdraviť, ani keby ste Ho prosili. Povedal by: „Už som to učinil. Len ver.“ Mohol by však vykonať niečo, aby ste poznali, že je to On.

Dnes pôsobí skrze Svoju Cirkev a zjavuje Svojmu ľudu, že On je Bohom. On je dnes večer prítomný. Viem, že je tu. Koľkí z vás videli fotografiu anjela Pánovho – to svetlo? Mnohí z vás. Mladý brat ho má tam na stole. Ak by sme sa viac na zemi nevideli, stretneme sa toho dňa. Toto svetlo teraz nie je odo mňa vzdialené ani pol metra. To je pravda. ON to zasľúbil a ja Bohu verím. Videl som, ako to zasiahlo desaťtisíce pohanov. V čase, keď čarodejníci stáli na oboch stranách, som videl, ako ich moc Božia ochromila a nemohli nič konať. Boh je Boh a Ježiš je Kristus, Syn Boží. On nie je mŕtvy, ale živý a žije naveky vekov. On je ten istý včera, dnes a naveky.

Koľkí z vás tomu veria? Boh vám žehnaj. Koľkí z vás veria, že sa tu môže zjaviť? Nerozdali sme modlitebné lístky, však? Koľkí z vás sú chorí a chceli by byť uzdravení? Zdvihnite vaše ruky. Povedzte: „Ó, Bože, som chorý, potrebujem uzdravenie.“ Zdvihnite svoje ruky, všetci, ktorí ste chorí a chceli by ste byť uzdravení. Zdvihnite svoje ruky a povedzte: „Prosím, aby ma Boh uzdravil.“ Ak máte príbuzného, za ktorého sa chcete modliť, pozdvihnite svoje ruky a povedzte: „Modlím sa.“ Boh nech nám je milostivý. V tejto budove nie je ani jedna osoba, ktorú poznám, okrem Pata Tylera, ktorý sedí tu. Neviem, či ho vy poznáte. A brata Gena Goada, ktorý kázanie nahráva.

Z mužov tu na pódiu, ktorých som stretol včera večer, sú oni jediní, ktorých skutočne poznám: brat Williams, ktorý ma podporoval, keď som tu bol prvýkrát, a jeho syn, potom brat Borders, brat David a brat Harvey.

Ale Ježiš Kristus pozná každého jedného z vás, pretože On je ten istý včera, dnes a naveky. Skúste Ho. On pozná jedného každého z vás. Blížime sa k príchodu Syna Božieho. Ako ukázal Židom, že je Syn Boží? Keď Petrovi povedal, kto je. Povedal Natanaelovi, že ho videl modliť sa pod figovníkom. Natanael povedal: „Ty si Syn Boží, Ty si kráľ Izraela!“ To bolo znamenie Mesiáša pre židovský národ. Kňazi prišli a povedali: „Je to veštec.“ Vtedy povedal: „To o Mne hovoríte, a ja vám odpúšťam, ale keď príde Svätý Duch a vy proti Nemu hovoríte, nebude vám odpustené ani na tomto svete, ani v budúcom.“ Dbajte na to.

Sú tri skupiny ľudí: ľudia pochádzajúci zo Sema, Chama a Jafeta. To sú Židia, pohania a Samaritáni. Myslite na Petra v deň Letníc, keď kázal k Židom. Filip otvoril nebeské kráľovstvo Samaritánom a pokrstil ich, ale Svätého Ducha ešte neprijali. Potom v dome Kornélia to ľud Sema, Chama a Jafeta prijal a Svätý Duch zostúpil na ľudí. Keď prišiel na zem Ježiš, boli sme pohania, Anglosasi, ktorí na Mesiáša nečakali. Boli sme pohania a pobehovali sme s kyjakmi na chrbte. 

Ale Mesiáša vtedy očakávali Židia a Samaritáni. Keď sa objavil, aké znamenia konal? Dal im znamenie proroka, o ktorom hovoril Mojžiš. On mal byť Boh-prorok. Hľadeli na to. Tí, ktorí boli skutočne duchovne vedení, videli, ako konal znamenia, a povedali: „To je On.“ Ale ostatní, tí s intelektuálnym vzdelaním, povedali: „Je to Belzebub.“

Tiahlo ho do Samárie a tam k studni prišla žena. Povedal: „Daj sa mi napiť.“

Ona povedala: „To tu nie je zvykom. Sme rasovo oddelení. Židia a  Samaritáni nemajú nič spoločného.“

Povedal: „Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť!, ty by si bola Jeho prosila, a bol by ti dal živej vody.“

Povedala: „…studňa je hlboká…“ atď.

Čo učinil? Snažil sa spojiť s jej duchom. A keď zistil, aký mala problém – všetci vieme, čo to bolo – povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“

Povedala: „Nemám muža.“

Na to povedal: „Dobre si povedala, že vraj nemám muža, lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“

Povedala: „Pane, vidím, že…“ – si Belzebub? Nie. – Povedala: „Vidím, že si prorok. My, Samaritáni vieme, že keď príde Mesiáš, povie nám všetky veci.“ To bolo znamenie Mesiáša. „Ale kto si ty?“

Povedal: „Ja som to, ktorý s tebou hovorím.“

Myslite na to, vtedy to pre pohanov neučinil. Ak by skončil čas milosti bez toho, aby nám bolo zjavené rovnaké znamenie, tak učinil pre nich niečo, čo pre nás neučinil. Ale On je ten istý včera, dnes a naveky. On zasľúbil, že to bude činiť. Ako to vykoná?

O tom hovoria mnohé biblické miesta. Tie, ktoré som už citoval: „Ako to bolo v dňoch Sodomy, tak to bude pri príchode Syna človeka.“ To isté sa deje krátko predtým, ako padne oheň. Tam je On, nekonečný Boh. On je dnes večer tu. To povedať je mocné, ale Biblia to tak hovorí a Svätý Duch je tu, aby potvrdil a dosvedčil, že je to pravda. To je pravda.

Modlime sa. Ó, Pane, tam je niekto, kto trpí. Bezpochyby sú niektorí ľudia v núdzi. Prosím ťa, Otče, buď nám milostivý a daj nám poznať, že Ty si Boh. Povedz len slovo, Pane. Prosím, že by sa tieto úbohé duše, ktoré Ťa hľadajú, mohli dotknúť Najvyššieho Kňaza, ktorý môže byť dotknutý súcitom s našimi slabosťami. Daj Pane aspoň jedného alebo dvoch, aby to ľudia poznali z úst jedného alebo dvoch svedkov a každé slovo bolo založené na dvoch alebo troch svedkoch. Daruj to Otče. Prosím o to ku sláve Božej a na potvrdenie zvesti dnešného večera, Pane. Tvoje Slovo to hovorí, aby tak ľudia poznali, že je pred nami čas zjavenia a Ty si prítomný a ten istý včera, dnes a naveky. Amen.

Nuž, chcel by som, aby ste sa modlili. Chcel by som, aby ste z celého srdca a so všetkým, čo vo vás je, verili, že Ježiš Kristus, Syn Boží, je prítomný. Koľko je tu ľudí, ktorých nepoznám? Pozdvihnite svoje ruky. Všetci v celej budove, kdekoľvek ste. Nuž, možno ste niečo také ešte nikdy neprežili. Musím nasledovať Svätého Ducha, a keď hovorí, vy odpovedáte. Nehovorím, že to On učiní. Hovorím len, že sa modlím, aby to učinil. Hovorím to na základe Jeho Slova. On povedal, že to dá, a my tomu veríme. Modlite sa. Teraz je to vaša viera. Nemôžete nič konať, kým sa Ho nedotknete, potom k vám skrze mňa bude hovoriť. Ó, ak by ste len mohli veriť!

Tu na ľavej strane sedí silnejšia žena. Je skutočne vážne chorá. Má problém so srdcom, je zatienená rakovinou a je trápená démonmi. Sedí so sklonenou hlavou a teraz na mňa hľadí. Žena, veríš, že ťa Ježiš Kristus uzdraví? Ver a prijmi to! Nezmeškaj to. Prijmi to.

Ó Bože, Stvoriteľu nebies a zeme, buď milostivý tak, aby ľudia prijali, čo konáš, Pane. Verte v Boha. 

Tu je muž, ktorý sa modlí za svoju ženu. Má na mysli svoju ženu. Modlí sa za ňu. Podstúpila viaceré operácie, ale zdá sa, že jej vôbec nepomohli. To súhlasí. Tento muž je kazateľ. Kazateľ Nathan, Jacob Nathan, tvoja žena sedí vedľa teba. Veríš, že ju Ježiš Kristus uzdraví? Prijímaš to? Zdvihni svoju ruku, ak to prijímaš. Boh ti žehnaj.

Tohto muža som nikdy vo svojom živote nevidel. Verte v Boha. Nezmeškajte to, On je Boh navždy a naveky.

Tu sedí jedna žena. Skláňa svoju hlavu, sedí tu a teraz hľadí na mňa. Je chromá. Pod stoličkou má barlu, pomocou ktorej chodí. Veríš, že ti Ježiš Kristus dnes večer pomôže odísť bez pomoci bariel? Veríš, prijímaš svoje uzdravenie? Tak zdvihni svoju ruku. Nikdy v živote som ju nevidel, ale ak veríš, tak nechaj barle tak a choď odtiaľto uzdravená. Vyzývam vás, aby ste teraz verili. „Ak môžeš veriť!“

Ako je to na tejto strane? Čo je s vami, kazatelia? Vy bratia, veríte z celého srdca? Nuž, ste pre mňa všetci cudzí, okrem brata Williamsa. Boh vás miluje. Ste Jeho služobníci. Som tu, pretože som váš brat. Svätý Duch je tu. Úplne som sa spoľahol na meno Ježiša Krista. Musíte len mať vieru a dôverovať. Ak niečo nesúhlasí, proste Pána, aby to napravil.

Tento muž, ktorý na mňa hľadí: nejedná sa o teba, je to tvoj otec, ktorý sedí tam. To súhlasí. Veríš, že mi Boh môže povedať, čo s ním je? Uveril by si tomu? Jedná sa o jeho nohy. To súhlasí. Postav sa na svoje nohy. Tam sedí tvoj otec, presne tam, starší muž, trochu plešivejúci, tam sedí a hľadí priamo na mňa. Vidíš to svetlo? Hľaď na to svetlo nad touto ženou. Ona sa tiež modlí. On pozná tú ženu, ktorá sedí tam, tú nízku ženu. Veríš, že mi Boh môže povedať, čo je s tebou? Budeš veriť? Je to na tvojej nohe. To je pravda. Veríš Bohu?

Veríte, že je to anjel Pána, ten istý Ježiš Kristus včera, dnes a naveky? On je Boh a nič Ho nemôže zastaviť. Ježiš Kristus, Syn Boží, žije naveky, je naveky živý, aby sa prihováral. Ak len veríme a dôverujeme, Boh zvyšok vykoná. Veríte tomu z celého srdca?

Veríte, že príchod Mesiáša stojí pred dverami? Vy ľudia, nikdy vo svojom živote som vás nevidel a Boh vie, že je to pravda.

Teraz to začalo. Prechádza to celou budovou. Teraz je čas prijať vaše uzdravenie. Položte jeden na druhého ruky. Položte teraz ruky jeden na druhého a verte. Teraz to vlastníte. Teraz vchádzate do viery.

Ó Pane, Ty Bože, Stvoriteľu nebies a zeme, nech je dnes večer potvrdené, že Ty si Syn Boží. Ty si to potvrdil: Ty si Boh. A nech tvoj Svätý Duch zostúpi na týchto ľudí a ukáže im, že Ty si Ten veľký Jehova a že zostávaš Ten istý ako včera.

Satan, si porazený. Vyjdi von z týchto ľudí, prikazujem ti skrze moc živého Boha, aby si vyšiel von z týchto ľudí, v mene Ježiša Krista. Amen.