Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Budoucí domov nebeského Ženicha a pozemské nevěsty / William Branham

Sprache tschechisch

1. ČASŤ
2. srpna 1964, Jeffersonville

Zůstaňme na okamžik stát a skloňme hluboce naše srdce před Bohem.

Náš nebeský Otče, jsme skutečně vděčni za tu výsadu, že můžeme dnes ve Jménu Pána Ježíše být zde shromážděni. Prosím Tě, odpusť nám naše viny, nebo jsme zde, abychom obrátili naši pozornost na věčné hodnoty, k životu, který leží za touto oblastí. Prosíme, aby jsi nám dal svoji moudrost, jak bychom se k tomu obrátili a co musíme v budoucnu a také v přítomnosti činit, abychom dosáhli místo, které nám bylo zaslíbeno.

Jak mnoho je v zemi těch, kteří jsou nemocní a potřebují pomoc a těch, kteří svůj běh ještě nedokončili. Náš velký nepřítel, nejenom náš, ale také Tvůj nepřítel, přišel, aby je svíral, učinil jejich životu konec a předčasně je přivedl do hrobu. Dnes prosíme za ně, aby jsi ve své milosti a smilování jejich dny prodloužil až k jejich určenému dni.

Zde na kazatelně leží kapesníky a balíčky. Venku v hale kolem dokola jsou nemocní a trpící, s berlami a lehátky, někteří sedí mezi posluchači a nemají dostatečnou sílu, aby se postavili.

Ó, věčný Bože, Ty Požehnaný, vyslyš dnes ráno naše modlitby skrze Krev Pána Ježíše. Nehledíme na naše provinění, nýbrž že je to On, který zaujal naše postavení, který nás v této modlitbě zastupuje. Nech je každý ku Tvé slávě uzdraven, Pane. Požehnej tyto kapesníky. Nech se nemocným daří lépe, jakmile tyto na sebe položí.

Otče, rozlom nám chléb života, zatímco čekáme na uzdravení, které bude následovat ke konci shromáždění. Čekáme, abychom skrze Tvé Slovo poznali, co máme činit. Prosíme za to ve Jménu Ježíše. Amen.

Stále to považuji za jednu z mých největších výsad, být v Domě Božím a mluvit k Jeho lidu. Vím, že to je zde velmi přeplněné a já mám pro vás velice dlouhou lekci. Doufám však, že to máte všichni zde tak příjemné prostředí, jak to je jenom možné, až do té chvíle, kdy bude poselství u konce.

Je horko a my jsme vděčni za klimatizaci, a přece při takové velké skupině žádná klimatizace nestačí, nebo vaše vlastní tělo produkuje teplotu přibližně 37o C a tuto neustále vyzařuje. Jestliže sedí všichni vedle sebe, je to obzvlášť zlé. Věřím ale, že vám to Bůh dá vidět tak příjemné, jak to je jenom možné. Takovéto shromáždění, jako toto, bych v žádném případě nenechal sejít dohromady, kdybych nemyslel, že vám činí dobře a že tedy váš příchod vám přinese užitek. Vím také, že nemáme mnoho času pro činění, nebo se přibližujeme ke konečných hodinám a chtěl bych, aby každý okamžik byl nasazen pro Jeho Království, jak to jen možné. Plně důvěřuji, že Bůh, Pán, nás požehná během tohoto společného času zde. Chtěl bych vám také vyslovit pochvalu, nebo jsem včera navštívil různá místa, abych se podíval na nemocné a trpící v motelích. Také tento týden jsem potkal některé vedoucí obchodníky, tam co chodíme jíst. Byl jsem v domě Rančův dům, tam naproti, a jeden vedoucí mi tiskl ruku, když jsme opět odcházeli. Oslovil mne bratře Branhame … Byl jsem velmi překvapen, že mne znal.

Zeptal jsem se: „Jste zde vedoucím?“ Odpověděl mi: „Jsem majitelem.“ Potom řekl: „Vaši lidé, kteří sem přijedou, zde jí.“ Řekl jsem: „Kvůli nim je zde také všechno přeplněno, mám za to.“ On řekl: „Milý pane, to je nejlepší skupina lidí, jakou jsem kdy viděl. Oni jsou skutečně milí.“ Včera jsem šel do jednoho motelu, abych promluvil s jednou mladou paní. Její otec a její matka byli také přítomni. Musel jsem se zeptat obchodního vedoucího, kolik mají číslo pokoje. On se mně zeptal: „Jste bratr Branham?“ Odpověděl jsem: „Ano, milý pane.“ On řekl: „Chtěl bych vám stisknout ruku.“ 

Potom mi představil svou paní. Je to milý pár. Oni mi řekli: „Každý, kdo bydlí v tomto motelu, navštěvuje tvá shromáždění: my pro ně stále rezervujeme místa. Všem ostatním zákazníkům jsme odřekli.“ Řekl jsem: „Velice vám za to děkuji.“ On řekl: „Bratře Branhame, ti nejpříjemnější lidé, které jsem kdy viděl, jsou lidé, kteří sem přijdou a navštěvují tvá shromáždění.“ Včera jsem navštívil pana Beckera. Mám stále rád jeho obložené chleby. Znám ho již od dětství – můj celý život. Tam, v tom starém hotelu jménem Riverside seděl jeden pár. Pan Becker řekl: „Billy!“ Ptal jsem se: „Co je Hover?“ My se známe velice dobře. Řekl: „Hostím všechny tvé lidi. Asi 200 jídel každou neděli v Blue Boar.“ Všude, kam přijdu, slyším, jak jste příjemní. Tento muž řekl: „Celý Riversview je obsazen lidmi, kteří navštěvují tvá shromáždění. Stovky dalších již nemohou dovnitř.“ To pro mne znamená, že jste solí země. Jsem vděčný za to, že to vím a že mám tu výsadu mluvit k lidem, o nichž dokonce hříšníci – promiňte mi, nemíním, že tito lidé jsou hříšníky, nýbrž mluvím o lidech tohoto světa. Oni mohou říci, že jste příjemní lidé. Oni si váží obchodu s vámi v jejich místech. Vy víte, co to znamená být solí. Vážím si vašeho chování a způsobu, jakým dáváte na věci pozor.

Stále jsem říkal, jestliže někdo přijde a nemá peníze, aby mohl zaplatit účet, potom mě jednoduše zavolejte a my to vyrovnáme. Pohostěte je, a mají peníze, nebo ne. Řekl jsem, všechno se vyřídí. Považuji vás za své děti; jste hvězdami. Měl-li bych nějakou hvězdu mít, až tam přijdu, potom budete tím drahokamem, který bude zářící součástí mé koruny, mé služby. Při korunování budete těmi drahokamy.

V uplynulém čase jsem vám vypravoval o sedmi Pečetích, o sedmi církevních obdobích a o věcech, které se již staly. Dnešního rána mám velice důležité téma. Pro mne je to velice požehnané a doufám, že se vás to bude tím samým způsobem dotýkat. Kdybych to jenom mohl předat, dát to v tom samém Duchu, v jakém jsem to obdržel, bylo by to překrásné, a přece to musí Bůh.

Řekl jsem vám, co se stane a kde to bude a viděli jste, jak se všecky tyto věci vyplnily. Dnešního rána budu mluvit o budoucím domově nebeského Ženicha a pozemské Nevěsty.

Kde budou žít. Plně důvěřuji, že skrze Boží milost jsou všichni součástí této velké Boží rodiny. Doufám, že se mnou budete mít trpělivost.

Máte připravené Bible a něco na psaní? Kdybyste si to mohli ještě jednou přečíst, nebo se budu odvolávat na mnohá místa z Bible a pokusím se být včas hotov, abychom měli dostatek času na modlitby za nemocné. Toto jsem slíbil. Předtím jsme se již v místnostech modlili za některé, kteří byli skoro bez pomoci a bez naděje. Jak bude Pán chtít, budu zde opět v 16:00 hodin mít shromáždění, ve kterém se možná budu modlit jen za nemocné. Nyní začínají mé prázdniny. Od ledna jsem na cestě a nyní jsem se vrátil sem.

Zítra odvezu rodinu do Tucsonu a potom se vrátím a strávím svůj čas v Kentucky se svými přáteli, ve kterém budeme asi 10 – 14 dní lovit veverky. Ledaže by mne Pán vedl někam jinam. Nevím, kde budu. To nevíme, nebo to leží v rukách Božích. Bůh sám to ví. Předpokládám, když bych si měl vzít dostatek času pro toto téma, potřeboval bych k tomu týdny, nebo člověk k tomu musí zahrnou mnoho věcí. A přece jsem si poznamenal některá místa z Písma a udělal poznámky a budu se dotýkat jenom největších bodů, abyste se potom mohli do toho zahloubat. Brzy na to, jak budu, Pán jak bude chtít, možná v říjnu, nebo taky někdy, jak On to rozhodne, chtěl bych mít několik dní k dispozici a mluvit o 12. kapitole Zjevení, abych to s tím spojil.

Ó, já věřím, že to bude něco slavného. Bude to veliké, vidět, jak On to uskuteční. Až se sejdeme, řekl jsem to již včera večer, že každého rána na to myslím, že až přijdu sem, pozdravím se se všemi přáteli, kteří tam jsou.

A přece, jak to mám činit? Zde jsou například. Můj dobrý přítel Dr. Lee Vayle, který sedí tam vzadu, jeho milá paní a dcera, bratr Roy Borders a myslím také bratr Ruddle, bratr Beeler, bratr Palmer, bratr Jackson – tito drazí bratři ze všech rozdílných konců, a bratr Anthony Milano. Kam se jenom podívám, někoho vidím. Bratr Arkansas, bratr John a bratr Earl Martin, bratr Blair – ó, je to nekonečné, jak vidíte.

Jsem tak rád, mít shromážděnou takovou skupinu jako je tato, když vyučuji Božímu Slovu – muže, které považuji za statečné lidi a pravé muže.

Jsem vděčný za tento dům a za 5 otevřených dveří, které stojí veřejnosti k dispozici. Máme zde 4 diakony, Duchem naplněné muže, máme představené, právě také 4 Duchem naplněné muže. Dva a dva pro každé dveře. Na hlavním vchodu jsou dvojité dveře pro oba pastýře, pro kazatele. Jsme rádi, že vás máme. Jsme za to Bohu vděčni. Nech On vás stále žehná.

Chceme na okamžik povstat, zatímco budeme číst z 2. Petrovy, kapitola 3 a Zjevení svatého Jana 21.

Když stojíme, naplň naše srdce radostí, Pane, nebo smíme číst Tvé Slovo a víme, že Ježíš řekl: „Nebe a země pominou, ale Mé Slovo zůstane na věky.“ My také víme, že On řekl, že se musí celé Písmo naplnit. Nech obdržíme plné pochopení pro čas, ve kterém žijeme, když budeme tyto věci číst. Prosíme o to ve Jménu Ježíše, autora této Knihy. Amen.

2 Petrova, 3. kapitola (z něm. překladu Bible):

Toto je již druhý dopis, milovaní, který vám píši. V obou hledám skrze napomínající připomenutí ve vás vzbudit čistá smýšlení, abyste drželi pevně v mysli Slova, která před tím mluvili svatí proroci, na příkaz našeho Pána a Spasitele vám vydaná od nás apoštolů. Potom musí myslet nejprve na to, že v posledních dnech vyvstanou posměvači, plní hanlivého výsměchu. Lidé chodící podle svých vlastních žádostí, kteří budou říkat: ,Kdež je Jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co otcové zesnuli, zůstává přece tak, jak to bylo na počátku stvoření.´

Při tomto tvrzení nehledí na to, že od počátku zde bylo nebe a země, která byla z vody a na vodě mocí Boží Slovem upevněna, právě proto tehdejší svět byl zničen vodou. Současné nebe a země jsou naproti tomu skrze to samé Slovo odloženy pro oheň a chovají se ke dni soudu a záhubě bezbožných lidí. Tato jedna věc buď od vás vzdálena, abyste nechali bez povšimnutí, milovaní, to, že jeden den u Pána je jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Nezameškává Pán vyplnění svého zaslíbení, jak to někteří lidé v Jeho jednání jako zameškávání vidí, nýbrž shovívá, nebo nechce, aby kteří zahynuli, ale všichni došli k pokání. Přijde ale ten den Páně jako zloděj, ve kterém nebesa s velkým rachotem pominou a prvky se v žáru ohně rozpustí a země se vším lidským dílem, které na ní je, bude ohněm spálena. Protože to všechno se má rozpustit, jak musí při vás být dokázáno svaté chození a posvěcení v tom, že očekáváte příchod tohoto Božího dne a jste připraveni na to, že se nebesa v ohni rozpustí a prvky se v žáru roztaví. My ale očekáváme podle Jeho zaslíbení nové nebe a novou zemi, ve které přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, v očekávání těchto věcí pilně se snažte, abyste byli před Ním nalezeni bez poskvrny a bez provinění v pokoji a považujte dlouhoshovívání našeho Pána za spasení, tak, jak vám to náš milovaný bratr Pavel podle jemu propůjčené milosti psal. Právě to samé je i ve všech jeho dopisech, ve kterých o těchto věcech mluví. Mezi kterýmiž se nalézá mnohé nesnadné k pochopení, takže neznalí a neutvrzení to překrucují, tak jako jiná místa v Písmu Svatém, ke svému vlastnímu zahynutí …

Protože to nyní ale víte lépe, milovaní, buďte na stráži, abyste nebyli těmito nesvědomitými lidmi spolustrženi do zmatku a nevypadli z vašeho pevného postavení víry! Roste tím více v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemuž patří sláva nyní i na věčné časy.“


Nyní Zjevení 21, verše 1 – 7:


„Potom jsem vidìl nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první země zmizela a moře už také více nebylo. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, z nebe sestupující od Boha, okrášlené jako nevěsta svému ženichovi. Přitom jsem slyšel z nebe volat silným hlasem: Pohleď tam, aj, stánek Boží s lidmi a On bude s nimi bydlet a oni budou Jeho lidem.

Ano, Bůh sám bude mezi nimi a osuší všechny slzy z jejich očí a smrti již více nebude. Žádný zármutek ani naříkání, žádná bolest. Nebo první věci pominuly.

Potom řekl sedícímu??? na trůnu: ,Pohleď, aj, Já nové činím všecko!´ Potom řekl: ,Piš, nebo tato Slova jsou spolehlivá a jistá!´Dále řekl ke mně: ,Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, začátek a konec. Já dám žíznivému z pramene Života zadarmo. Kdož zvítězí, ten také to zdědí a Já budu jeho Bohem a on bude mým synem.“


Modleme se ještě jednou.

Pane Ježíši, při takovýchto zaslíbeních a takové odvahu dávající řeči, jako Kristus sám a apoštol nám ji ve spojitosti s tímto časem, ke kterému se blížíme, podali, ó, Pane, daruj nám Tvé vedení, abychom věděli, jakým způsobem máme k tomuto přistupovat, nebo my víme, že tento čas přijde. Písmo se musí naplnit. Tak se to stane. Nyní prosíme ještě jednou o Tvé smilování pro nás všechny, Pane, když se zahloubáme do Tvého Slova. Buď s námi a objasni nám ho, Pane, nebo o to prosíme ve Jménu Ježíše. Amen.

Posaďte se.

Je možné vypnout postranní světlo v auditoriu a nechat světlo jenom zde na pódiu? To bude lepší, aby nám zase nevypadl proud. Před nedávnem nám skoro shořel jeden transformátor. Kdyby to pro nás domácí učinil, budeme za to vděčni. Vypněte, prosím, postranní osvětlení v auditoriu. Myslím, že máte stejně dostatek světla, abyste mohli číst a psát. Ještě jednou bych chtěl oznámit téma, o kterém budu mluvit.


BUDOUCÍ DOMOV NEBESKÉHO ŽENICHA A POZEMSKÉ NEVĚSTY


Jak to již je, budu si muset nejprve svléci sako. Je tu jednoduše moc horko. Vy tam obdržíte vzduch, ale zde je to taková odříznutá oblast, jako nějaký záliv.

V minulosti jsme probrali 7 Pečetí a 7 církevních období. Bratr Vayle a ti, kteří mu pomáhají, pracují na tom, aby toto vydali ve formě knihy. Potom, co jsme viděli, jak se všechny tyto utajené věci plně staly, co jsme poznali čas a postavení, ve kterém žijeme, potom si myslím, že se nenalezne nikdo, kdo je skutečně rozumný, aby se neposadil a nezkoumal, zdali všechno, co bylo zvěstováno a zaslíbeno, a co se i stalo, a aby skutečně nepotvrdil, že se tyto věci vyplnily. Přesně to, co řekl Bůh, že bude činit, On také vyplní s přesností – do písmene.

Protože nevím, kdy přijde Pán Ježíš, myslel jsem, že by bylo dobré a líbilo-li by se to Duchu Svatému, abychom nyní o tom mluvili.

Možná, že se k tomu ještě jednou – dvakrát – třikrát vrátíme, nebo nebudu mít dostatek času všechno vysvětlit. Když někdo mluví na jedno téma, přes které by mohl ten neb onen klopýtnout, přesto to člověk nemůže vysvětlit tak, aby to bylo úplně jasné. Potom se musí k tomu znovu v jiném tématu vrátit. Později, jak bude Pán chtít, se budu zabývat 12. kapitolou Zjevení svatého Jana, která leží mezi příchodem Páně a koncem pozounů, atd.

Pokusím se i toto znovu oživit v naší paměti, abychom ukázali, kdo je satan, co činil, odkud přichází, co sleduje a jak ho jeho velká krása, která mu byla dána, přivedla k pádu; jeho krása způsobila jeho pád.

Potom bude také každému, kdo chce správně vidět semeno hada, dána k tomu možnost.

Zaměřuji své vyzvání na každého, který chce nad tím skutečně s rozumem uvažovat. Každé dítě to může vidět. A přece se k tomu později vrátíme.

Pochopili jsme, že tato dvě místa z Písma pojednávají o tom samém tématu. Toto je také důvod, proč jsem přečetl ze 2 Petrovy, 3. kapitoly a srovnával to se Zjevením 21, i když Jan nepsal tak obšírně jako Petr.

Poznáváme, že tento překrásný domov Nevěsty bude zde na Zemi. Jestliže nyní budete číst Zjevení 21, tak tam apoštol a prorok říká: „Viděl jsem nové nebe a novou zemi.“ To zní, jakoby mělo přijít úplné zničení.

Mé poselství obdržím vždycky během modlitby. Nalézám se v modlitbě a něco mi je zjeveno. Čekám potom několik minut a zkoumám, jestli je to správné. Potom to cítím silněji. Někdy čekám a obdržím vidění. Když to začne, a je mi to darováno, a jsem přesvědčen o tom, že to přichází od Boha, potom jdu do Písma. Jenom tak se mohou všechny duchovní věci, které následují, potvrdit, nebo Bible je úplné zjevení Ježíše Krista. Vidíte, jde o Jeho Tělo. Při tom možná najdu jedno místo v Písmu, které se mi nezdá být v úplném souladu k tomuto a které mi není jasné.

Jdu znova na modlitbu a potom to přijde znova a já začnu zkoumat Bibli. Naše Bible je psána anglicky. V angličtině se význam slov neustále mění. Například v Janově evangeliu 14:1 stojí napsáno: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ – mnoho příbytků v jednom domě. Musíte se vrátit k originálu a vidíte, co tím Jan skutečně myslel, nebo musíte vzít první překlad židovského, lépe z řeckého. V tomto překladu to znamená toto: „V království mého Otce je mnoho příbytků (domů).“

Potom člověk vyjde z času, ve kterém to bylo přeloženo, za krále Jamese. Tehdy znamenalo v angličtině království „dům“, a král byl otec pro své poddané. Toto je důvod, proč to bylo takto přeloženo: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ Když člověk nalezne takováto slova, musí si vyhledat jejich pravý význam. Vy to poznáte, a já vám říkám dnešního rána z tohoto pódia, že každá inspirace byla pokaždé v souladu s Písmem. Takto mi byly semeno hada a jiné věci zjeveny. Je to skutečně tak, že někdo, kdo by jenom četl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků“, a nepozastavil by se nad tím a nezahloubal by se do toho, mohl by tím být zcela zmaten.

Neustále se modlete. Bůh to vypůsobí, že to vyjde vždycky správně, jestliže je to od Boha. Jan mluví o proměnění a o tom, že to bude následovat, aniž by to vysvětloval do podrobností. Petr ale vysvětlil podrobnosti.

Jen jenom řekl: „Viděl jsem nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první země zmizely a moře již více nebylo. A já, Jan, jsem viděl svaté město, nový Jeruzalem, sestupující z nebe od Boha, okrášlený jako nevěstu svému ženichovi.“

Nyní se obrátíme k 2. Petrově, nebo Petr vysvětluje, jak tento proces bude následovat. Když nad tím uvažujete, co Jan řekl: „Nebo první nebe pominulo a první země pominula,“ vypadá to, jakoby byly úplně zničeny.

To se poslouchá velice zvláštně a působí to na mně velice zarážejíce. Proto jsem se začal poohlížet po slově „pominout“. Je jasné, že oba, apoštol i prorok, mluvili o té samé věci.

V Izaiáši, kapitola 65, verš 17, mluví Izaiáš právě tak o tisíciletém království – o tisíci letech klidu pro Boží lid. Také on mluví o tom, že předešlé věci pominuly, že budou stavět domy a v nich bydlet. Možná, že si na to vezmeme čas a přečteme si to. Izaiáš 65. Zde je nám to vysvětleno.

Toto vezměte na vědomí: „Stvořím nové nebe a novou zemi…“ Izaiáš byl jedním z proroků, který ve svém proroctví napsal celou Bibli.

Začíná to stvořením, asi v prostředku, přibližně v kapitole 40 nám představuje Jana Křtitele, Nový Zákon a skoro v jedné Knize Zjevení tisícileté království dohromady. Bible má 66 knih a Izaiáš má 66 kapitol. On napsal dokonalé pojednání. Zjistili jsme, že zde, v 65. kapitole a v dalších nám popisuje tisícileté království. Vidíte, jak je to přeslavné.

„Nebo toto vězte: Stvořím nové nebe a novou zemi, takže na dřívější poměry nebude již více pamatováno a ani nikomu nepřijdou na mysl. Ne, radujte se a jásejte na věky nad tím, co Já stvořím. Nebo vězte, že proměním Jeruzalém k radosti a lid v něm k plésání.

A Já sám budu plésat nad Jeruzalémem a nad Mým lidem se budu radovat.

A nebude více žádný hlas pláče a žádný hlas naříkání v něm.

Nebude tam žádný požívající prsy, který by žil jenom několik dní a žádný stařec, který by nevyplnil plně svůj život, nýbrž jako nejmladší zemře stoletý, a kdo se dožije jenom sta let, bude platit jako postižený zlořečenstvím hříšník.

Budou-li stavět domy, budou v nich také bydlet a založí-li vinice, budou vychutnávat jejich výnos; nebudou stavět, aby v tom bydlel jiný, a nebudou pěstovat, aby jiný vychutnávat ovoce. Ne, ale životnost stromu bude životnost Mého lidu a co jejich ruce vypracovaly, také Moji vyvolení sami spotřebují.

Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit děti k náhlé smrti, ne, budou požehnaným potomstvem od Pána a jejich potomkové jim budou zachováni.

A stane se, že dříve, než zavolají, já jim odpovím, a zatímco budou ještě mluvit, já vyslyším.

Vlk a beránek se budou spolu pást a lev bude žrát trávu jako dobytek a had se bude živit prachem. Nebudou činiti více zlé a nezpůsobí žádné neštěstí na celé Mé Svaté hoře.“ Pán to zaslíbil.

Jaké velké zaslíbení skrze tyto velké proroky, učené a učitele Bible, kteří již před dlouhým časem viděli tento přeslavný den přicházet. Když člověk čte tyto úseky, mohl by si myslet, nebo věřit, že bude celá planeta Země zničena.

„Stvořím nové nebe a novou zemi.“ Člověk si myslí, že nebe a země úplně zmizely a že se rozpustily. Když se ale člověk do toho tématu zahloubá, s pomocí Ducha Svatého, můžeme o tom nalézt pravdu. A to chceme nyní činit. Jenom atmosféra a hřích budou na zemi zničeny. Chápeme, že slovo „nebe“ je označení pro atmosféru nad námi. Co bude následovat?

Potom trní, bodláky, nemoc a smrt, a politika, hřešící muži a ženy a všichni zlí duchové budou odstraněni a zničeni. Tak se to musí stát, nebo my zde budeme bydlet. Toto doložíme Biblí. My zde budeme bydlet. Všimněte si, bodláky, zárodky nemocí a všechny tyto věci úplně zmizí. Všechno toto ještě na zemi existuje. Lidmi vytvořené systémy. Politika, hřích. Svět je zamořen všemi druhy zlých duchů a dokonce i nebe nad námi je zamořeno zlými duchy. Tímto se budeme podrobně zabývat. Toto všechno existuje v nebi, lépe řečeno v ovzduší a na této zemi. A přece nebyla Země stvořena k tomuto účelu. Hřích způsobil, že je to zde takové.

Země byla stvořena Bohem, Stvořitelem. Těla, ve kterých nyní žijeme, byla již vložena do této země při stvoření Země, nebo vy jste vzati z prachu země. Když ji Bůh stvořil, bylo zde do ní všechno vloženo.

Vy jste byli v Jeho myšlenkách a v Něm, ve velkém Věčném, byla myšlenka, která odpovídá Jeho vlastnostem.

Hřích způsobil to všechno, co následovalo a Bůh shromažďuje své během všech věků. Satan je stále ještě zde. To je ten důvod, proč se všechny tyto věci dějí. On je stále ještě zde a právě tak všechny jeho zlé mocnosti.

Vidíte, proto je nyní Země tak znečistěna. Tyto odporné a nesmyslné věci jako prolévání krve, válka, politika, hřích, manželská nevěra a všechny druhy neřestí zde probíhají, nebo vládcem této země a atmosféry je satan. Ptáte se: Ovzduší? Ano, jistě. Obojí, nebe i země jsou nyní znečištěné ďábly, kteří na nás mohou žalovat před Bohem. Ježíš je tam, aby se za nás přimlouval, zatímco žalobce ukazuje prstem. Oni učinili toto, neb ono, neb tamto. A přece, Krev stále ještě přikrývá. On přišel vysvobodit vyvolené, které předem předurčil.

Proto je dnes ještě všechno tak znečištěné.

Apoštol mluví v 2 Petrově ve 2. kap. o třech obdobích na Zemi. On popisuje tři období. Dávejte pozor, jak to on vysvětluje. Starý svět měl své trvání z vody. To byl předpotopní svět. Na přítomném světě nyní bydlíme. Starý svět vznikl z vody, 1 Moj. 1:2. Nyní existuje současný svět, a potom se ještě odvolává na jiný svět, který přijde, nová Země. Tři světy, tři světová období. Všimněte si, jak jasný nám učinil Bůh svůj spasitelný plán. Ó, to přemáhá jednoduše moji duši, když jsem to uviděl. Jak jasný nám učinil svůj spasitelný plán. Srovnejte nyní, co vidíte svýma očima, co Bůh učinil, aby svůj svět vysvobodil. Neměnitelný Bůh. Na ničem nic nemění, co patří k Jeho plánu.

Tak přeslavné.

Ten samý plán používá k tomu, aby vysvobodil svůj lid.

On nás přivedl k sobě, aby nás učinil skrze tři stupně milosti svým chrámem právě tak, jako vedl svět skrze tři období, aby potom mohl přijít na svět. Právě tak, jak Bůh přijde na Zem, potom, co prošla těmi třemi rozdílnými obdobími očištění, přesně tak také přijde k nám skrze tři stupně milosti.

Toto jsem učil již od začátku a od té doby jsem to nikdy nezměnil. Je to Boží Slovo. Musíme se vždycky držet čísel 3, 7 a 12. Biblická místa musí probíhat v dokonalosti, jinak si vytvoříme zmatený obraz. Jestliže tomu nemůžete rozumět, zůstaňte na modlitbě. Všimněte si, že se to potvrdí jako správné. Boží dokonalost je vyjádřena v čísle 3.

Všimněte si: starý – předpotopní svět, současný svět a budoucí svět.

Vidíte, Jeho spasitelný plán je stále stejný, tentýž. On používá stále toho samého způsobu. On se nikdy nemění. V Mal. 3:6 řekl: „Já jsem Bůh a neměním se.“ Jestliže zachránil prvního člověka skrze prolitou Krev Nevinného, musí právě tak zachránit druhého a dalšího a každého jiného. Jestliže během času svého života uzdravil, a už to bylo ve dnech Ježíše, nebo v čase apoštolů a proroků, nebo kdy to vždycky bylo, potom to musí, jestliže jsou splněny podmínky, učinit opět. To souhlasí. On se nemění. Lidé se mění, čas se mění, časová období se mění a časové úseky se mění, ale Bůh zůstává tentýž, dokonalý.

Jakou naději by to mělo dát nemocným. Jestliže On někoho uzdravil, musí to učinit opět, jestliže jsou splněny ty samé podmínky. Jestliže někoho zachránil, potom musí na tom samém základě zachránit tak, jak to učinil u toho prvního. Jestliže naplnil Duchem Svatým nějakého člověka, musí to na tom samém základě učinit znovu tak, jako poprvé. Jestliže vzkřísil mrtvého z hrobu, musí toto ze zásady podruhé a pokaždé učinit znovu.

On se nemění.

Inhalt 1 2 3 4