Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.” (Židom 13:8)

Milí bratia a sestry v Kristu,

veľmi srdečne Vás všetkých zdravím v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista Slovom z listu Efežanom 3:3–4, ktoré plne vzťahujem na seba a všetkých pravých veriacich v tomto čase:

„…že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som prv písal nakrátko, z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom.“

Pavol využil každú príležitosť zvestovať to, čo mu bolo zjavené, aj keby to bolo od skorého rána až do neskorej noci (Skutky 28:23). V porovnaní s tým písal len krátko. Raz vyučoval až do polnoci, potom nasledovalo lámanie chleba a potom pokračoval až do úsvitu (Skutky 20:7–12). Aj brat Branham kázal dlhé kázania, ktoré sa, Bohu buď za to vďaka, zachovali na zvukových páskach. Po jeho odchode domov sa v Jeffersonville na základe mojej prosby a pod vedením Roya Bordersa tlačili. V nich je nám zvestovaná celá rada Božia. Smiem dosvedčiť spolu s Pavlom, že mi je skrze zjavenie zverené tajomstvo Kristovo. Viac ako polstoročie som Pánovi s Božou pomocou vo dne i v noci slúžil, cestoval, kázal a písal.

Všetko, čo Boh zjavuje jednému zo Svojich služobníkov, je vždy určené pre všetkých služobníkov Krista, áno, pre celú Cirkev. Pavol hovoril o tajomstve Kristovom, tak ako je teraz zjavené Jeho svätým apoštolom a prorokom (Efezským 3:5–6). Na ostrove Patmos to bol apoštol Ján, ktorému bolo darované zjavenie Ježiša Krista, a to pre všetkých služobníkov Božích (Zjavenie 1:1–3). Dni, ktoré som v roku 1980 prežil na ostrove Patmos v modlitbe a pri čítaní 22 kapitol Zjavenia, mi boli k veľkému požehnaniu.

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11