Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

ИЗБОРА НА НЕВЯСТАТА / William Branham

Jezik бугарски