Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Sedmdesát Danielových téhodnů / Ewald Frank

1. Sedmdesát Danielových téhodnů
Co nejsrdečněji Vás všechny zdravím v drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista slovem z Dan. 12; 9: "Odejdi, Danieli, nebo zavřína jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého." (Podle něm. Mengeho překladu: "...neboť zjevení mají zůstat zavřena a zapečetěna až do konečné doby.") Daniel a všichni proroci Starého zákona vešli do slávy, aniž by prožili to, co jim Duch zjevil a co zvěstovali. Pavel a všichni apoštolové rovněž vešli do slávy poté, co svým dílem potvrdili tehdy splněné proroctví. Zjevení, která obdržel prorok Daniel, se týkají především Izraele a měla zůstat až do konečné doby, tedy do posledních dnů, zapečetěna. Neznám žádné místo, v němž by Pavel nebo ostatní apoštolové citovali ve svých pojednáních z knihy Daniela. Nastokrát ale uváděli ta místa, která tehdy byla vzhledem k průběhu spásných dějin aktuální. Náš Pán se v evangeliích jednou odvolal na Daniela, když upozornil věřící z Judska na to, co se v jejich čase stane. Tak pravil Pán: "Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tehdy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho. Tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte..." (Luk. 21; 20-21). A skutečně se stalo, že praví věřící uprchli a nepřišli o život, když byl Jeruzalém r. 70 po Kr. zničen. Dnes máme úplné prorocké Slovo a Slovo apoštolů a smíme skutečně vidět, co ostatní neviděli, a slyšet, co jiní neslyšeli. Pán by blahoslavil naše oči i naše srdce, neboť nám dává poznat, jak obdivuhodně seřazeno vše probíhá. Z tohoto hlediska je to opravdu ta nejmocnější doba, jakou mohou projít lidé na zemi s Bohem. Jelikož se vydání knihy o Zjevení ještě trochu pozdrží, rozhodl jsem se vytisknout toto pojednání zvlášť. Možná, že později bude také do knihy ještě zahrnuto jako 23. kapitola. Doufám, že jsem zveřejněním tohoto pojednání s Boží pomocí všem posloužil.

Contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8