Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Vydáním této knihy se obracím k lidem dobré vůle. Pokud to bylo možné, snažil jsem se nepoužívat cizí slova, neboť skutečná přesvědčivost není v síle lidské řeči, ale ve všetvořící moci slova Božího. Stejně jako na počátku stvoření Bůh promlouval a tvořil, i nyní je zde tvořící a osvobozující Slovo, oddělující světlo od temnoty. Při důkladném pozorování můžeme zjistit, a to navzdory různým názorům, že v oblasti náboženství "přikrývá Zemi a národy duchovní temnota". Jen Bůh skrze Své všemohoucí Slovo může do našeho života mluvit a vyřkne-li: "Budiž světlo!", nastane světlo, neboť On si vždy počíná stejným způsobem. Teprve když zde světlo bylo a bylo odděleno od tmy, pokračoval ve Svém stvořitelském díle, a stejně tak je to i s duchovním stvořením, při kterém sám Pán přišel jako "Světlo" do tohoto temného světa, aby každého osvítil (Jan 1). Nyní přišel čas, aby Boží všemohoucí Slovo mohlo být slyšeno a pravda byla oddělena od lži, neboť Bůh v tomto čase dokončuje Svůj spasitelný plán.

Obsah této brožury je adresován zejména také všem theologickým fakultám; na nich spočívá největší odpovědnost za vzdělání a duchovní vedení lidstva. Všichni se spoléhají nejprve na to, co se učili a co jim bylo řečeno. V žádném případě není mým úmyslem zlehčovat učení a zvyklosti, které jsou nějakému náboženskému společenství drahé a cenné. Ovšem dochází-li při konfrontaci se Slovem Božím k rozporu, objevíme-li nesoulad, pak nemůžeme dát za pravdu lidské instituci, ale Bohu. Ale děje se tak s nezbytným respektem před důstojností každého člověka, která je nedotknutelná, právě tak, jako to, čemu kdo věří. Ovšemže Boží důstojnost převyšuje lidskou a Jeho Slovo má přednost před každým lidským slovem.

Jako člověk narozený roku 1933, mohu čerpat z bohatých zkušeností. Od mého povolání do služby kazatele 2. dubna 1962 jsem přednášel a vyučoval ve více než 130 zemích, také jsem mohl oslovit mnohé lidi v televizním vysílání a velkých shromážděních.

Deset let vysílalo má dvacetiminutová kázání radio Luxemburg. Při četných letech do celého světa jsem měl příležitost, seznámit se v tuzemsku i v zahraničí se známými osobnostmi z různých oblastí náboženství, vědy, politiky. Početné cesty do zahraničí mi umožnily získat náhled do velikých světových náboženství. Rovněž jsem využil možnosti prostudovat světové náboženské dějiny z pohledu různých náboženství a konfesí.

Jsem přesvědčen, že každý člověk má právo žít podle svého světového názoru. Přesvědčení víry je osobní záležitost a nikdo ji nesmí vnucovat druhému.

Mým úkolem je ukázat cestu, na kterou nás odkazuje "Kniha knih". Nalézt ji a jít po ní musí přirozeně každý sám. Protože nejsem zavázán žádné konfesi, mohu biblická učení předkládat nezkresleně. Je na každém jednotlivci, aby se na základě "originálu" přesvědčil o správnosti. V království Božím není nikdo k ničemu nucen, ani prostřednictvím učení. Boží působení se projeví při těch, kdo se pro to otevřou.

S následujícím výkladem budou jedni souhlasit a jiní jej odmítnou. S tím musí počítat každý, kdo vystupuje na veřejnosti. Chtěl bych ale svědomitě vykonávat své pověření a všechno ostatní přenechat Bohu, který je mocen všechno ve všem působit.

Ještě bych rád připomněl, že u Boha existuje vždy jen jedna správná odpověď, jen jediná možnost! Lidských odpovědí a možností je bezpočet. Ale která je správná? Rozhodl jsem se nechat odpovídat samotného Boha a prosím o to, aby mi to nebylo počítáno za zlé.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33