Vrye-volksmissie

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Heb.13:8

Taal:

Tyatirské období církve / William Branham

1. Část 1.
Můj bratr mi právě řekl, že tyto kapesníky jsou pro někoho, kdo umírá na rakovinu. Hned se budeme nad nimi modlit. Jsou zde ještě další prosby omodlitby. Položím je tady, abych se za ně modlil. Někdo sem přišel a podal mi lístek kvůli zítřejším shromážděním.

Byli bychom šťastni, kdyby sem všichni návštěvníci mohli zítra odpoledne ve dvě hodiny přijít, neboť přehrajeme jedno kázání ze zvukového záznamu. Nemáte-li nic jiného na programu, pak přijďte, neboť to bude jedna ze zvěstí, které jsem předtím ještě neslyšel a budeme mít modlitební shromáždění. Očekáváme zítra odpoledne ve 14.00 požehnaný čas. Pro mne to bude dost namáhavé, neboť budu v neděli ráno mluvit, v neděli večer a také zítra večer, abych probral celé dějiny těchto církví.

V neděli ráno očekáváme, bude-li Pán chtít, nádherný čas. Až v neděli večer budu mluvit oLaodicenském období církve. V neděli ráno budeme hovořit o bláznivých pannách, zmrtvýchvstání a 144 000, a shrnu všechny volné konce této zvěsti. Bohoslužba začne v 9.00 hodin. Je to tak, kazateli? Vneděli ráno navážeme na všechny tyto věci, jako: Co se stane s bláznivými pannami a s moudrými pannami? Kdy se vrátí zpět? Kde se zjeví 144 000? Mnohé tyto věci se pokusíme probrat v neděli dopoledne a dát k tomu spojení, neboť to přímo souvisí stouto zvěstí. V neděli večer, dá-li Pán, budeme hovořit o posledním velkém andělu a zvěsti pro Laodiceu. V neděli odpoledne se uskuteční bohoslužba s poslechem záznamu. Právě mi řekl bratr Gene, že to začne zítra ve 14.00.

Vy, kdo byste chtěli přijít a vyslechnout si tu zvěst, můžete přijít dopředu k modlitbě. Obzvláště ti, kteří by chtěli obdržet Ducha svatého nebo máte nějakou jinou prosbu, budete prožívat nádherný čas. V kapli je příjemně a teplo. Je otevřená každému vkaždé době, kdo by chtěl přijít, aby se modlil a hledal Pána. Boží dům je otevřen a očekává vás. My vás očekáváme zítra odpoledne. Můžete sem přijít kdykoli jen budete chtít a modlit se. Pokud by se stalo, že by dveře byly zamčené, můj bratr, správce domu, který to tu spravuje, bydlí přímo naproti. Boží dům se po večerním shromáždění zamyká, aby tady neběhaly děti, nerozbíjely okna atd. Vždyť víte, jak je to sdětmi obzvlášť v této době. Proto dveře zavíráme. Nejraději bychom to vůbec nedělali, aby sem lidé mohli v každou dobu vejít se svými nouzemi před Pána na modlitbu, ať se jedná o uzdravení nebo přijetí Ducha svatého.

Jestliže jste ve svém životě Ducha svatého ještě nepřijali, pak přijďte a zůstaňte tu, i kdyby to mělo trvat celou noc. Jestliže si to opravdu žádáte, zůstaňte, až byste Ho přijali.

Kdo to předtím zpíval: „Bůh je nade mnou, Bůh je všude"? Myslel jsem, že vytržení již začalo. Ohlédl jsem se, jsou-li zde ještě všichni. Bylo to skutečně tak nádherné. Velice si toho vážím. Přišel jsem právě včas, abych to slyšel. To není problém to vydržet.

Propásl jsem všechny pěkné zpěvy v těchto shromážděních, protože jak víte, jsem tak zaneprázdněn. Lidé přilétají letadly a přijíždějí vlaky. Nevíme to dopředu, ale ty věci na vás jednoduše přicházejí. Zazvoní telefon a musíme pro ně zajet a modlit se za ně. Jsou to neustálé příchody a odchody a přesto se snažím připravit se. Je to problematické. Ale jsme vždy rádi, že se můžeme s lidmi setkávat a dělat, coje v našich silách, neboť stojíme ve veřejné službě jako služebníci Pána Ježíše Krista pro Jeho lid vtomto čase. Jen bychom chtěli dělat ještě více, alenezvládáme to.

Dnes ráno sem přispěchal jeden nervově zhroucený kazatel. Byl úplně zlomený, přepracovaný; milý člověk. Poslední, na co si vzpomínal, bylo, že jeho malé děvčátko stálo v pokoji v pyžamu a všechno se začalo točit. Ono ho sem rychle přivedlo. Prostě toho bylo na něho mnoho. Nezapomínejte, že jste lidé; někdy si myslíme, že to břemeno je položeno jen na nás. Ale Bůh má všude Své služebníky, kteří se omnohé postarají. Děláme všechno tak, jak jsme toho schopni. Ale omilostněný kazatel se snaží vtěchto posledních dnech dělat všechno, co může, pro svého Pána. Pán ho osvobodil a opět uzdravil aon odešel svou cestou s jásotem.

Dnes se stalo něco velikého. S těmito věcmi bych nechtěl vůbec začínat. Víte, řekl jsem své ženě, žepřijde jeden vážný, menší muž s tmavými vlasy atmavýma očima, který četl vývěsní štít; pozvi ho přece, ať vejde, neboť Pán má pro něho poselství. Otevřel jsem Bibli a řekl: „Založím si to sem, abys viděla, že je to přesně to, co by Pán chtěl, aby on udělal."

Před osmi lety přišel na podio během shromáždění jeden muž z Polska. Duch svatý mu řekl: „Jsi prostě popletený!" On si myslel, že jsem to řekl já, alebyl to Duch svatý.

Zůstalo to v něm, až konečně včera večer přišel zKansasu sem do budovy. Když se doslechl o vodním křtu, byl zmatený. Šel do svého hotelu. Duch svatý mi řekl: „Vstaň a jdi tam!" Někdo s ním chtěl přijít, ale on to odmítl, neboť v tom vidění přišel sám. Byl to milý pán, přečetl si ten štítek a otočil se. Má žena mě zavolala. Šel jsem ke dveřím a řekl: „To je on. Pozvi ho dál."

On se zeptal: „Co musím udělat?" Potom, co to pochopil, řekl: „Nyní to vidím."

Řekl jsem: „Chtěl bych ti to ukázat, abys to nyní poznal." Řekl jsem mu: „Pán mi oznámil, že přijdeš." Prosil jsem ho: „Zde je Písmo. Přečti si to tady, než odejdeš."

Nuže, teď je tady, aby byl pokřtěn na jméno Ježíše Krista. Je možné, že je přítomen. Jsi zde, bratře? Ten polský bratr? Ano, tam vzadu v rohu. Zvedni ruku, aby tě mohli vidět. Dobře. Vidíte, jak Duch svatý působí? To se děje stále. Mnozí myslí, ževidění přichází jen na podiu. Ó, to je sotva začátek. Jak je to, bratře Leo? Děje se to všude. Zde se stane jen málo. Ale stává se to stále, ve dne i v noci. Zeptejte se mé ženy a mého souseda, bratra Wooda aostatních, kteří to prožívají spolu. Zde je toho jen málo; veliké věci se dějí tam. Ani o polovině toho všeho se nemluví. Jsem tak šťasten, neboť vím, že náš Pán brzy přijde a my pak budeme u Něho navždy; ne jen navždy, nýbrž na věky.

Myslím, že v neděli to bude týden, co se satan pokusil nakazit mě chřipkou, která tu řádí kolem. Měl jsem těžký boj, ale stále jsem mu ji vracel. Možná, že tento boj bude ještě týden probíhat. Bude-li Pán chtít, budeme se příští neděli modlit za nemocné. Jde o vážné případy, o které se okamžitě postaráme. Někdy ty věci přichází a dochází po celou noc. Proto budeme mít 18. prosince správnou bohoslužbu s uzdravováním. Máte-li příbuzné, za které se máme modlit, přiveďte je také.

Mnozí z Jeffersonville mi řekli, že sem přišli již vpět hodin, aby dostali místo na parkovišti, protože sem přichází tolik hostů, lidí odjinud a mnoho kazatelů, aby se jim dostalo poučení.

Snažíme se dotknout jen vrcholných bodů. O něco později to pak vydáme v knize, abyste si to mohli přečíst. V ní bude obsaženo mnohem více. Předešlého večera jsem se snažil svůj hlas šetřit na vrcholný bod, kterému se blížíme. Chtěl bych, abyste všichni pochopili zjevení Ježíše Krista v tomto období v celém jeho významu.

Zítra je sobota, nákupní den pro všechny, kteří si musí nakoupit. Chceme si to zařídit již během dne, abychom mohli večer přijít sem do sboru. Dnes večer skončíme včas, abyste zítra nebyli moc unaveni amohli jste se dostavit již na odpolední bohoslužbu, až budou bratři přehrávat ty zvukové záznamy, ataké na večerní bohoslužbu.

Mohli bychom povstat k modlitbě. Než se začneme modlit, chtěl bych se otázat, je-li tu někdo se zvláštní prosbou. Prokažte to zvednutím ruky. Bůh to vidí. Nyní můžete vidět, nežijeme-li v potřebném světě, bratři! Mám za to, že tak 95-98% přítomných pozdvihlo ruce. Myslete na to! Nemůžete se pohnout, aniž by o tom Bůh nevěděl. ON vaše motivy zná. Ví, oč prosíte.

Skloníme své hlavy. Milostivý nebeský Otče, dnes večer se blížíme Tvé svatosti, Tvému trůnu na základě Tvého zaslíbení, že nás vyslyšíš. Jestliže věříme, pak nám dáš, oč Tě prosíme. Vyznáváme všechny naše chyby. Poznáváme, Pane, že nejsme hodni žádného z Tvých požehnání. Jsme úplně a cele nehodní. Také nepřicházíme, protože jsme udělali něco velikého a měli bychom proto nějaké zásluhy.

Ó Otče, hledíme-li na Golgatu, je od nás všechno veliké vzato. Pak již neznáme nic jiného, než Ježíše Krista toho ukřižovaného. Vidíme, že On podle Písma třetího dne vstal z mrtvých k našemu ospravedlnění. A o čtyřicet dnů později sestoupil v podobě Ducha svatého, aby s námi byl až ke Svému viditelnému zjevení na nebi v konečném čase. Vidíme, jak se přibližuje konec času. Pane, jsme ti nejšťastnější lidé z důvodu veliké výsady, kterou jsi nám dal. Jsem tak vděčný, Otče, že shromáždění pozorně aspokorným srdcem naslouchá. Pane, modlím se, abys dnes večer mé rty posvětil, každý večer, v každém čase, když přicházím na pódio, abych mluvil kTvému lidu. Pane, nedovol mi nikdy říci něco převráceného. TY máš stále ještě moc zavřít ústa, jak jsi to učinil v jámě lvové. A jestliže bych chtěl kdy říci něco, co není podle Tvé vůle, zavři má ústa, abych to nevyslovil.

Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9