Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni

Bůh nepostaví člověka před soud, aniž by ho před tím varoval / William Branham

1. Vysvětlení
Vážení přátelé, prosím, věnujte pozornost tomuto malému vysvětlení k této brožuře. Všechny citáty, které bratr Branham četl přímo z Písma, jsou zde psány proloženým písmem. biblické citáty, které volně cituje, jsou uváděny v uvozovkách.

Mluví-li bratr Branham o Bohu, Ježíši Kristu, Duchu svatém a užívá k Jeho označení zájmeno, užili jsme při psaní zájmen na počátku velkých písmen. Pokud např. věta začíná zájmenem a je tím míněn Pán, píšeme obě písmena velká. (ON).

Všem čtenářům Bible je jasné, žeexistuje více společenství, která si činí nárok na označení „církev", ale pouze jedno je tak označováno Bohem samým. O jiných je psáno v Bibli jako o nevěstce, jejích dcerách (Zj. 17, 5), sektách zatracení (2. Petr 2,1) atd. V této brožůře je o nich hovořeno jako o katolickém kostelu a ostatních kostelech.

Contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12