Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Internetové zhrnutie - jún 2006 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde Vás zdraví brat Frank. Je to pre mňa vzácne, že môžem s vami zdieľať sväté a drahé Božie Slovo.

Tak ako zvyčajne, aj tento prvý víkend v mesiaci sa konali naše zhromaždenia. Stretli sme sa práve v čase Letníc, kedy si pripomíname vyliatie Ducha Svätého pred dvetisíc rokmi, a samozrejme aj to, čo sa udialo pred 100 rokmi, kedy vzniklo letničné hnutie.

Myslíme aj na rok 1946, kedy bol brat Branham mimoriadne zvláštnym spôsobom poverený, aby národom niesol dar uzdravovania, a tak pritiahol pozornosť ľudí na to, čo hovorí Boh.

V súvislosti s vyliatím Ducha Svätého máme zasľúbenia v Starom zákone, napríklad u proroka Izaiáša 44:3 „lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov“. Nemôžeme zájsť do úplných podrobností o týchto veršoch, ale semeno v jednotnom čísle je Pán Ježiš Kristus, to semeno zasľúbené priamo v záhrade Eden. Ďalej, podľa Matúša, kapitola 13, Syn človeka rozosial dobré semeno a tým sú deti Božieho kráľovstva, pričom Duch Svätý je vylievaný priamo od začiatku, ktorý nastal pred dvetisíc rokmi, kedy bola zrodená a do služby postavená novozákonná cirkev. V knihe proroka Joela 2:23 máme ohlásené zasľúbenie, že Boh zošle dážď, podzimný i jarný. Vo verši 28 máme potom zasľúbenie, že „A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo“. Tento verš nás vedie do Skutkov apoštolov, kap. 2, od verša 17, pričom v celom Novom zákone nachádzame túto skúsenosť naplnenia Duchom svätým. Potom prejdeme k epištole Jakuba, kap. 5, verš 3 a obzvlášť verš 7. Prečítajme si ho: „A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď.

Je nám úplne zrejmé, že včasný dážď prichádza vtedy, keď sa rozosieva semeno a pozdný dážď prichádza priamo pred žatvou.

Milovaní bratia a sestry v Kristu, práve teraz žijeme veľmi, veľmi blízko návratu nášho požehnaného Pána a Spasiteľa a novozákonná cirkev sa musí vrátiť tam, kde bola na počiatku – k rovnakému učeniu, rovnakému krstu, všetko musí byť rovnaké. Musí nastať úplné znovunapravenie všetkých vecí, pretože Pán hovorí „A nahradím Vám“ ..., potom nasleduje zasľúbenie v knihe proroka Malachiáša, kap. 4, že Boh pošle proroka skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. To súhlasí s evanjeliom Matúša 17:11Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko.“ Boh vždy používa ľudí - od samotného počiatku časov mal svojich prorokov, ktorí boli v priamom kontakte a mali obecenstvo so Všemohúcim. Potom vidíme Jána Krstiteľa, ktorý predišiel prvému príchodu Krista, a vidíme aj brata Branhama, muža od Boha poslaného s Božou zvesťou k Božiemu ľudu v tomto čase. Táto zvesť je tým predchodcom, a je to zvesť napravenia, vyvolania, prípravy, a preto musíme pochopiť, aj keď pozeráme na predošlých 40 rokov, že Boh vzal svojho služobníka a proroka domov, ale samotná zvesť sa stále šíri medzi národmi. S veľkou radosťou som mohol tento víkend oznámiť, že naše zhromaždenia možno počúvať na celom svete v 6 rôznych jazykoch. V ktorejkoľvek krajine na zemi sa s nami naši bratia môžu spojiť a spoločne počúvať zvesť, ktorú zdieľame s Božím ľudom, nech sa nachádza kdekoľvek. Je to niečo veľmi vzácne, za čo som vďačný Všemohúcemu Bohu, pretože doteraz sme vysielali len v dvoch jazykoch avšak teraz už v 6 rozličných jazykoch: v angličtine a samozrejme v nemčine, francúzštine a obzvlášť aj v španielčine. Je skutočne veľkolepé, čo Boh koná, a aj to, že nám aj umožňuje zdieľať Jeho vzácne Slovo s ľuďmi na celom svete vo všetkých hlavných jazykoch.

Milovaní bratia a sestry, tí, ktorí ste oboznámení so zasľúbeným Slovom pre tento deň, viete, že sa nehráme na náboženstvo, ale že zdieľame Božie slovo zasľúbené pre tento čas, preto ho, prosím, prijmite v láske. Len ak veríme tomu, čo Boh koná práve teraz podľa Svojho zasľúbeného Slova, budeme mať účasť na tom, čo teraz činí. V opačnom prípade skončíme v náboženskom konaní, ktoré má formu pobožnosti, v ktorom sa káže to, čo chceme, koná to, čo sa nám páči, a pritom si namýšľame, že sme vo vôli Božej. Vo vôli Božej sme len vtedy, ak veríme zasľúbenému Slovu pre tento čas.

Milovaní, keďže niektorí ľudia očakávajú, že brat Branham sa vráti a bude mať stanové zhromaždenia, dovoľte mi povedať, že brat Branham očakával, že k tejto službe dôjde do konca jeho života, ale v okamihu, keď bol vzatý do slávy, jeho služba na zemi skončila a od toho času, ako bol tento Boží služobník a prorok vzatý do slávy, zdieľame zvesť tohto času so všetkými ľuďmi na zemi.

Nečakajte, prosím, na to, že prorok povstane, ale očakávajte, že Pán dokoná svoje dielo a vykoná veľké veci pri znovunapravení a zoslaní pozdného dažďa, vyliatim Ducha Svätého na svoju nevestu na celom svete, pričom samozrejme všetci spolu čakáme na návrat Ženícha, aby vzal svoju nevestu do slávy

Milovaní, pripojte sa k nám aj prvý víkend nasledujúceho mesiaca a budete požehnaní.

Pán Boh nech je s vami a obzvlášť nech sú  všetci slúžiaci bratia, všetky zbory a všetci veriaci požehnaní v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.