Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Rezumat video – august 2006 / Ewald Frank

Jezik rumunjski