Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Prepis kázania 25. 3. 2018 14:00, Zürich, Švajčiarsko / Ewald Frank

Język: Słowackiej
Nedeľa, 25. 3. 2018 14:00, Zürich, Švajčiarsko

„Lebo Slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nieto stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pre Ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam Toho, s ktorým máme do činenia. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ [Žd 4:12-16]

Sme veľmi vďační, že naši bratia môžu niesť Slovo v španielčine a portugalčine. Boh skutočne daroval milosť, aby mohli byť oslovené všetky národy a jazyky. Kto by si kedy predstavil, že zhromaždenia z Krefeldu budú naživo prekladané do 15 jazykov a priamo prenášané do celého sveta? Plánoval som to snáď ja? Boh sa skutočne o všetko z milosti postaral. Ako už brat Miskys povedal, posledná zvesť zaznieva Božiemu ľudu a nám zostáva už len zdôrazniť to, čo je napísané v Starom aj Novom zákone: „…počujte to ľudia všetci!“ [Ž 66:16]

Bratia a sestry, na konci času milosti paralelne prebiehajú dve veci – zhromažďovanie izraelského ľudu zo všetkých národov a jazykov, do ktorých boli rozptýlení, a zároveň vyvolanie Božieho ľudu von zo všetkých národov a jazykov. Nanovo je pre mňa vzácne, koľko milosti nám Boh daroval. Smieme počuť zvesť, poznať zasľúbenia pre tento čas a mať priamu účasť na tom, čo Boh práve teraz koná. Budem musieť o tom písať, obzvlášť v júni, ktorý má pre mňa mimoriadny význam. Bude to 70 rokov, odkedy som v roku 1948 svoj život posvätil Pánu. Okrem toho 11. jún 1933 je dátumom, ktorý musíme nanovo zdôrazniť. Návrat Pána Ježiša Krista bol hlavnou témou Petra, Pavla i Jakuba za čias apoštolov. Kto hľadí späť na čas reformácie, ten zistí, že dokonca reformátor povedal: „Keby som vedel, že Pán zajtra príde, dnes by som zasadil strom.“ Keď počúvame piesne z obdobia posledných 500 rokov, aj v nich je hlavnou témou návrat Pána.

A teraz ten hlavný bod, bratia a sestry: 11. 6. 1933 z nadprirodzeného oblaku zaznel priamy pokyn Pánov: „Tak, ako Ján Krstiteľ predišiel prvému príchodu Krista, tak budeš ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Hlas Pána zaznel z nadprirodzeného oblaku, ktorý videlo viac ako 3 000 ľudí. Brat Branham hovorí, že hlas prišiel so zvukom šumu tak ako počas Letníc. A teraz tá otázka: Dostal niektorý zo svetovo uznávaných evanjelistov takéto poverenie? Je skutočne len jeden, ktorého Boh poslal a povolal takýmto priamym nadprirodzeným spôsobom. Stredobodom tejto služby bol návrat Krista a zvesť, ktorá mala byť prinesená všetkým národom a jazykom. Nestalo sa to pred 300 ani 500 rokmi, ale v našom čase. Teraz zaznieva posledné volanie, posledná zvesť. Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že tak iste, ako Boh daroval zasľúbenia pre Izrael, ktoré sa napĺňajú pred našimi očami, tak iste sa napĺňajú aj všetky ostatné predpovede a proroctvá. Obzvlášť aj zasľúbenie, že pred dňom Pána mal prísť prorok.

Bratia a sestry, dovoľte mi to povedať ešte raz: My nekonáme žiadnu náboženskú činnosť, my nemárnime váš ani náš čas. Nie. My v Božom poverení zvestujeme originálne Božie Slovo spojené so zasľúbením, že Boh všetko znovu napraví a privedie späť do správneho stavu. O to sa predsa jedná.

Dovoľte mi, aby som to ešte raz povedal: V uplynulých dňoch sme počuli, že svetovo známy evanjelista Billy Graham mal pohreb, na ktorom sa zúčastnilo mnoho významných osobností vrátane prezidenta Donalda Trumpa. Ale tu je tá vec, ktorá ma na jednej strane zarmucuje a na strane druhej aj premáha v súvislosti so zasľúbením, ktoré Boh naplnil. Tento evanjelista neustále používal dve slová: „Biblia hovorí…“ a kázal o nebesiach, pekle a večnom živote. Zvestoval však aspoň jediný krát Slovo zo Skutkov 2 o krste? Zvestoval aspoň jediný krát božstvo alebo iné základné pravdy? Bratia a sestry, musíme byť stále nanovo vďační, že Boh poslal proroka, ktorý nehovoril len „Biblia hovorí…“, ale ktorý skutočne zvestoval to, čo Biblia hovorí! O to predsa ide.

Vrátil som sa z veľmi náročnej misijnej cesty v troch krajinách. Časové rozdiely boli skutočne unavujúce – v Indii sú 4 hodiny dopredu, v Bangkoku 6 hodín a v Manile dokonca až 7 hodín a človek sa trochu dostane z rytmu. Všetko však šlo podľa plánu, všetky zhromaždenia na všetkých miestach vo všetkých krajinách. Sme Pánu skutočne zo srdca vďační za to, že volá von zo všetkých národov a jazykov.

V Chenai som pri príchode počul pieseň: „On je ten istý nemenný Ježiš na všetky veky.“ Bol to hlavný chórus, ktorý sme spievali ešte pred 54 rokmi v Indii. Ako pripomienku na moju prvú návštevu v Indii som dostal plaketu. V priebehu týchto rokov som bol v Indii až 23 alebo 24-krát. Vo všetkých zhromaždeniach prichádzali ľudia dopredu a modlil som sa za stovky veriacich. V poslednom zhromaždení v Dillí boli moje ruky už unavené. Nedokážete si však predstaviť, čo to pre týchto súrodencov znamená, keď príde Boží muž. Oni neodídu, kým nie sú požehnaní. Boli to mocné zhromaždenia a požehnania, ktoré nám Boh z milosti daroval. Dokonca aj bratia, ktorí nevedeli, kam presne patria, našli cestu k Pánu a zo srdca mu ďakovali. Jeden brat povedal: „30 rokov som si myslel, že som vo zvesti, no šiel som prevrátene. Ďakujem Bohu, že ma navrátil na správnu cestu.“ Ďalší povedal, že s ním to bolo viac ako 20 rokov.

Potom prichádzal jeden kazateľ za druhým a ďakovali Pánu za jasné zvestovanie Slova – nie výkladov citátov brata Branhama, ale originálne zvestovanie Božieho Slova.

Celou Indiou ma sprevádzal brat Emanuel z Londýna, ktorý pôvodne pochádza z Dillí. Bol jednoducho nadšený, keď videl, čo Boh v jeho krajine vykonal počas uplynulých rokov a čo teraz koná.

Okrem toho sme mali aj dve zhromaždenia v Bangkoku, z toho jedno medzi veriacimi zvesti, to druhé však nebolo také dobré. Po mnohých rokoch som bol požiadaný kázať v letnično-charizmatickom zhromaždení. Bratia a sestry, bola to skutočne katastrofa. Celú hodinu len charizmatika, len ramba-camba a všetko, čo k tomu patrí, vrátane hýbania ústami, akoby hovorili v jazykoch. Nebola to však žiadna reč, žiadne slová, len opakovanie niečoho, čo ani neviem pomenovať. Jedno pódium s mladými sestrami bolo na jednej strane a druhé na druhej a spievali celú hodinu.

Potom však prirodzene prišlo zvestovanie. bratia a sestry, čo som však tam prežil… Šlo to skutočne dobre a prepáčte, ak to takto poviem, ale v zhromaždení bola prítomná jedna švajčiarska dáma pôvodom z Zürichu, ktorá už 44 rokov žije v Bangkoku, má tam nejakú vedúcu úlohu a patrí k tomu charizmatickému zboru. Prišla do zhromaždenia so mnou a prejavila o to záujem. Počas kázania šlo všetko dobre, no približne v troch štvrtinách kázania som zmienil službu brata Branhama. Spomínaná dáma bola zrazu viditeľne znepokojená a s hlasnými komentármi vyšla z miestnosti. Po asi 10 minútach som videl v zadnej časti zhromaždenia človeka s veľkou ceduľou „Prestaňte kázať!“ Ja som však napriek tomu kázal ďalej, musel som v mene Pánovom povedať to, čo malo zaznieť. Aj v tom zhromaždení prišli niektorí k modlitbe, vďaka Pánu. Táto dáma však po zhromaždení prišla za mnou a elegantnou spisovnou nemčinou povedala: „Neviete, čo novinári vo Švajčiarsku písali o Williamovi Branhamovi? Neviete, čo je Branham zač?“ Musel som tejto dáme odpovedať: „Ja viem, kto bol William Branham, ale vy to neviete.“

Bratia a sestry, aj v tejto veci sme nanovo vďační, keď poznávame, že sme skutočne našli milosť pred Bohom a nepočúvame na vraždu ohováraním, ale poznali sme, že kto je z Boha, počúva Božie Slovo [Jn 8:47]. Ako mohol povedať apoštol Ján: „My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás.“ [1J 4:6] Nezvestovali sme skutočne nič iné, ako Slovo Pánovo.

V zhromaždení v Manile bolo zhromaždených viac ako 50 kazateľov a mnoho bratov a sestier z celej krajiny, aby počuli Slovo Pánovo. Sme vďační, že vo všetkých národoch majú ľudia napojenie na to, čo Boh z milosti koná v našom čase, po odchode brata Branhama domov.

Musel som to bratom opakovane povedať: „Boh sa 26. decembra 1965 neuložil k spánku, nie, začal nový úsek – zvesť, ktorá bola zverená Božiemu mužovi, bola odvtedy nesená do celého sveta.“ Česť a chvála nášmu Bohu.

Ešte jedna poznámka: Cestovanie do takýchto krajín pre mňa už viac nie je jednoduché, obzvlášť cestnou dopravou, 20 kilometrov sme šli takmer dve hodiny, no Pánu buď vďaka, všetko sme zvládli a sme vďační, že Boh požehnal.

Vráťme sa späť k tomu, čo sme počuli a spievali na úvod už v piesňach ku cti Božej. Je vzácne, že môžme prichádzať vždy k jadru, ktorým je Ježiš Kristus, ten ukrižovaný. Pavol mohol povedať: „Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.“ [1Kor 2:2] A potom povedal: „S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ [Gal 2:20] Je jednoducho mocné, že vieme, že Boh bol v Kristu [2Kor 5:19] a my sme boli v Ňom vyvolení pred založením sveta [Ef 1:4, 1Pt 1:20]. Tak, ako náš Spasiteľ na základe 1. Petrovej 1 bol pred založením sveta určený zomrieť a vyliať za nás Svoju krv, tak iste sme boli pred začiatkom sveta my určení prijať a uchopiť spásu.

Prečítajme niekoľko biblických miest, ktoré hovoria mimoriadnym spôsobom o spáse. V 1. Petrovej čítame, že to bolo Bohom pred založením sveta tak určené, obzvlášť od verša 3:

„…ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase“.

„…aby bolo zjavené v poslednom čase“!

A čo sa týka vykúpenia, bratia a sestry, mohli by sme čítať aj v 2. Petrovej 1 a jednoducho Bohu zo srdca ďakovať za to, že sme smeli mať účasť na tom, čo On pre nás z milosti pre tento čas určil.

Najmocnejšie Slovo stojí v evanjeliu Jána 19:28-30, kde náš Pán zomieral na kríži a zvolal:

„A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa cele naplnilo Písmo, povedal: Žíznim!“

Všetci poznáme Sväté Písmo. A potom vo verši 30:

„A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je!

Speváci spievali „Je dokonané!“ Náš Pán to zvolal na kríži Golgaty! „Je dokonané!“ Bratia a sestry, z milosti nám bolo darované na veky platné vykúpenie a to smieme stále nanovo zdôrazňovať. Ako Pavol povedal v Rimanom 3:21-25:

„No, teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc darmo Jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v Jeho krvi na ukázanie Svojej spravodlivosti“.

Bratia a sestry, je to jednoducho mocné! Plné evanjelium, plná spása. Keď myslíme na to, koľkí ľudia slávia Veľkú noc, no neprežili osobné prežitie spásy – obrátenie, znovuzrodenie či obnovenie, ale len slávia kresťanské slávnosti…

Vďaka buď Bohu Pánu! Ako sme všetci počuli, dokonca v Izraeli je 13 cirkví a 21 smerov viery, ktoré si myslia, že ich úlohou je konvertovať židov na kresťanstvo. Keď potom čítame, čo všetko vlastnia, čo všetko im patrí, tak je to jednoducho nepochopiteľné. Všetci sú však zároveň proti Trumpovi a jeho vyhláseniu. Vlastnia tam budovy, pozemky či turistické atrakcie… No v Svätej zemi? Všetky tieto cirkvi? Čo to má spoločné s Bohom? To je politika! Preto bratia a sestry, aj v Svätej zemi musí Boh prísť ku Svojmu právu a musí byť nastolený Boží poriadok! Čítame, že z týchto 21 smerov viery je polovica charizmatických a všetci veria v trojjedinosť. A to človeku trhá srdce.

Kto číta biblické proroctvo, môže zistiť, že Boh má s Izraelom Svoju vlastnú cestu. Ešte stále žijeme v čase Cirkvi, a keď čas Cirkvi skončí, obráti sa Boh k Izraelu. Nestane sa to skrze nejakého amerického charizmatika, ale skrze dvoch prorokov tak, ako je napísané v Zachariášovi 4 a v Zjavení 11.

Naposledy sme tu o tom hovorili: V prvom roku panovania babylonského kráľa Cýra, keď uplynulo 70 rokov babylonského zajatia Izraela, zaznel z úst Božieho muža v poverení Božom príkaz, aby sa izraelský ľud vrátil do Jeruzalema a opäť staval chrám [2Kr 36:22, Ezd 1:1, 5:13]. Čítali sme aj o tom, že v Izraeli vydali nedávno špeciálnu mincu s Cýrom, ktorý dal vtedy príkaz, aby sa Židia vrátili do Jeruzalema. V roku 1917 lord Balfour vyhlásil, že Židia majú nárok na vlastný štát. A teraz Trump – a tieto tri tváre sú na minci vyobrazené, ako ste to iste už všetci videli na internete.

Bratia a sestry, čas pokročil, nie sme len v konečnom čase, ale na konci konečného času a návrat Pánov stojí skutočne blízko predo dvermi.

Všetci, ktorí sa už pripravujú na stavbu chrámu, sa zhromažďujú v Jeruzaleme. Všetci, ktorí sme boli v Izraeli, vieme, že posledné slová modlitby pri múre nárekov znejú: „Elohim Adonai – daj, že by sme zažili príchod Mesiáša a vybudovanie chrámu.“ Oboje tieto veci hovoria s rukou na Múre nárekov a oboje sa stane: Mesiáš príde a chrám bude znovu postavený, pretože v Zjavení 11 je potom meraný. Cýrus vtedy vydal príkaz vrátiť sa späť a budovať chrám.

Bratia a sestry, povedzme aj toto ešte raz: Zhromažďovanie Izraela a vyvolanie Cirkvi prebieha paralelne. Brat Branham povedal, že zmluva Ríma s Izraelom na základe Daniela 9:27 bude podpísaná v rovnakom čase, ako nastane vytrhnutie. Potom začne služba dvoch prorokov. Všetko sa to veľmi priblížilo a kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom [Zj 2:7]. V Zjavení 2 a 3 čítame až sedemkrát: „Kto premôže…“ Zvesť zaznieva veriacim, ale zasľúbenie zaznieva len premožiteľom! Kto premôže, ten to všetko zdedí. My smieme premôcť skrze Božie Slovo a krv Baránka. Tu máme opäť obe kľúčové slová – najprv Božie Slovo. Čo sa stalo veľkým pre teba a pre mňa?! Čo teba a mňa odlišuje od všetkých ostatných? Boh sa nám zjavil, zjavil nám Svoje Slovo a daroval nám pred ním rešpekt. „Posväť ich vo Svojej pravde, Tvoje Slovo je pravda.“ [Jn 17:17] Aký rešpekt preukazujú Slovu všetci ostatní? Oni z neho nábožne čítajú, tu a tam citujú nejaké biblické miesto, no čo to má spoločné s Bohom? Nie, bratia a sestry, praví premožitelia premôžu skrze krv a Slovo! Musíme byť v Slove! Vyvolaní z akéhokoľvek babylonského zajatia, pretože (ako som už často povedal) zapečatenie Svätým Duchom nikdy nepríde na nejaký zmätok, ale len na to, čo v tebe a vo mne Boh mohol učiniť skrze Slovo a krv. Skrze krv prichádza odpustenie, vykúpenie, oslobodenie, no skrze Slovo sa môže stať to: „…posväť ich vo Svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda!“ [Jn 17:17] Slovo je práve tak dôležité ako krv a krv ako Slovo. Pri nás patrí oboje dohromady a preto máme pred svätým Božím Slovom rešpekt!

Povedzme aj to ešte raz, bratia a sestry: Je veľká prednosť, že nielen hovoríme o návrate Pána, ale že sme poznali, že v našom čase zaznelo od Pána priame poverenie, že druhému príchodu Krista predchádza zvesť originálneho Božieho Slova – znovunapravenie – späť k Bohu, k Slovu, späť na začiatok, späť k Biblii, späť k základu, aby mohlo byť z milosti všetko správne biblicky usporiadané. A to sa deje v krvou vykúpenom zástupe, ktorý sa postaví k Božiemu Slovu, nechá sa Ním posvätiť a rešpektuje, čo nám Božie Slovo hovorí.

Takže – vykúpenie skrze krv a posvätenie v Božom Slove a preto „…premohli skrze Slovo svojho svedectva.“ [Zj 12:11] Slovo musí byť naším svedectvom! Ono sa ním stalo v celom krvou vykúpenom zástupe.

Mohli by sme hovoriť mnoho o tom, prečo sa jedná o krv. Keď nahliadneme do 1. Mojžišovej, čítame tam, že potom, čo Kain zabil Ábela, hlas Ábelovej krvi volal k Bohu, pretože život je v krvi. [1M 4:10, 3M 17:11] Ako často sme to už povedali, bratia a sestry? Pád do hriechu sa nestal v 1. Mojžišovej 1, keď boli Adam a Eva ešte v duchovnom tele, ale až v kapitolách 2 a 3, keď bol Adam stvorený v tele z mäsa a krvi a Eva bola z neho vzatá a privedená k nemu. Tak sa to stalo aj so spásou. Boli sme v Pánu, ale keď bol ešte v duchovnom tele, tak nás nespasil, On k nám prišiel v tele z mäsa, Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami [Jn 1:14]. On tu vydal Svoj život a daroval nám vykúpenie a spásu, aby sme mohli byť pri vzkriesení premenení v telo vzkriesenia. A to sa z milosti i stane. Pánu buď prinesená vďaka.

Prial by som si, aby som tie veci mohol podať takým spôsobom, ako veľmi je to pre mňa vzácne. Bratia a sestry, vždy keď čítam Bibliu, je Slovo stále vzácnejšie. Sme Bohu zo srdca vďační, že sme poznali čas a hodinu.

V 1. Petrovej 1:18 – 20 sme už čítali vzácne biblické verše týkajúce sa dokonalého vykúpenia:

„…vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás…“

Vyvolený a predzvedený pred začiatkom sveta, no zjavený až na konci času. Bratia a sestry, dnes chceme Pánu zo srdca ďakovať aj v súvislosti s Veľkým piatkom a Veľkou nocou. Neoslavujeme dni, ale máme účasť na tom, čo sa pre nás stalo – plné odpustenie, plné zmierenie a plná spása! Žiadna žaloba viac nie je možná proti tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi [Rm 8:33]. Satan je žalobník bratov, a ak niekde niekto obžalúva nejakého brata alebo sestru, stojí pod vplyvom nepriateľa! Kto sám dostal odpustenie, ten predsa odpúšťa aj druhým tak, ako to Pán v povedal v Otčenáši [Mt 6:12] a aj v Kolosenským 3:13: „…odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy.“ Medzi všetkými pravými veriacimi musí byť nastolená jednomyseľnosť v Duchu. Už viac nemať nič proti nejakému bratovi, všetko prenechať Bohu, modliť sa a veriť jeden za druhého a spoločne kráčať vpred, až kým všetci neprejdeme od viery k realite. [Ef 6:18]

Čítajme z listu Židom 9:12 ešte raz [podľa nem. prekladu]:

„…ani nie krvou kozlov a teliat, ale Svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc na veky platné vykúpenie“.

Amen! Boh učinil novú zmluvu a prisahal Sám pri Sebe [Žd 6:17-20]. V evanjeliu Matúša 26:26 – 28 zreteľne povedal: „Toto je Moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ V evanjeliu Lukáša 24:47: „A musí byť kázané v Jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi.“ Nech všetci bratia a sestry nechajú sami pre seba, ale aj pre všetkých ostatných platiť to, že zmierenie, odpustenie a vykúpenie je naveky platné – ako to tu stojí napísané. Prijmite a uchopte to vo viere, a zo srdca ďakujte Pánu.

Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť tú veľkú prednosť, bratia a sestry, že smieme mať v tomto čase na všetkom priamu účasť – že sme počuli, čo Boh zasľúbil a čo koná v našom čase na základe Svojho Slova, a že v celom svete môžeme zvestovať to isté Slovo, tú istú zvesť so všetkými učeniami a každým zjavením, ktoré bolo zvestované na začiatku. Povedzte mi: Bol niekedy v histórii takýto čas?

V tomto okamihu máme každý piatok 30-minútové televízne kázania na 72 televíznych kanáloch na svete. Boh jednoducho otvoril dvere vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach a plná spása a plné evanjelium je zvestované a všetci ľudia môžu počuť: „Boh naplnil Svoje zasľúbenie, poslal Svojho proroka a všetko znovu napravil.“

Nasledovné nehovorím z kritiky, ale pretože mi Boh daroval veľkú prednosť byť od roku 1949 oboznámený so všetkým tým, čo sa na zemi dialo. Prežil som službu veľkých evanjelistov, ako boli Oral Roberts, Tommy Hicks, Osborne a mnohí ďalší. Kladiem však otázku: Všetci mali službu, všetci zvestovali evanjelium, ale kto zvestoval všetky biblické učenia – o božstve a krste a všetky ostatné?! Kto všetko znovu napravil a všetko priviedol do pôvodného stavu a na pôvodný základ?! Kto z týchto mnohých? Bol skutočne len jeden, ktorý mal priame Božie poverenie.

Ak to ešte smiem spomenúť… Na úvod som spomenul 11. jún 1933 a 12. jún 1958 v Dallase v štáte Texas. Také dni sa jednoducho nedajú zabudnúť. V roku 1958 mi brat Branham v osobnom rozhovore povedal: „Brat Frank, ty sa s touto zvesťou vrátiš späť do Nemecka.“ Následne aj počas kázania zmienil: „Bol tu muž z Nemecka, ktorý ma objal.“ Áno, keď mi brat Branham povedal tie slová, objali sme sa a on mi poprial Božie požehnanie. Bratia a sestry, Boh nás od samého začiatku určil k tomu, mať účasť na tom, čo zasľúbil pre tento najdôležitejší úsek v spásnych dejinách. Preto sa stále znovu vraciame k základným bodom – zmiereniu a odpusteniu skrze krv, poučeniu a obmytiu v kúpeli Slova od všetkého, čo nepatrí do Božieho kráľovstva ani Cirkvi. Preto: „Oni premohli skrze krv Baránka a Slovo svojho svedectva.“ [Zj 12:11] Sme Bohu vďační za krv Spasiteľa. Ako sme už často povedali: Ten istý život, ktorý bol v Jeho krvi, je v krvi všetkých spasených – ten istý večný život. Sme Bohu vďační, je to Božia realita. Prijmite a uchopte to! Ďakujte Bohu a povedzte: „Pane, je to tak, ako si povedal a ako si nám to z milosti daroval!“ Nehľaďte viac na seba a na druhých, hľaďte na Pána!

Chcel by som ešte čítať Slovo a potom poprosím brata Baumgartnera, aby čítal Izaiáša 53. Najprv však to, čo stojí v Izaiášovi 38:12 – nádherné Slovo, ktoré sa nám stalo veľkým. Sme Bohu zo srdca vďační, že to viedol tak, aby sme v tomto čase počuli a mali účasť na všetkom, čo je pre nás určené.

Najprv Izaiáš 45:12: „Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; Ja, Moje ruky roztiahli nebesia, a velím všetkému ich vojsku.“

Teraz čítajme z Izaiáša 38:15 – 16 slová, ktoré sa mi stali mimoriadne vzácnymi. Prosím, aby všetci tento verš vzali domov a prijali ho osobne pre seba [podľa nem. prekladu]:

„Čo mám teda teraz povedať? On mi svoje zasľúbenie dal a On ho aj vykonal.“

Čo chceš povedať ty, čo chcem povedať ja?! Pán zasľúbenia nielen dal, ale ich aj naplnil. A teraz:

„V pokoji v nich budem chodiť po všetky svoje roky napriek zármutku mojej duše.”

Toto sa ma veľmi dotklo, bratia a sestry. Našli sme pre našu dušu pokoj s Bohom, no ukážte mi jednu rodinu, v ktorej by nebola núdza alebo starosť. Tu však Boží muž hovorí po tom, čo boli pri nás naplnené Božie zasľúbenia:

„V pokoji…“ Nie v nepokoji! „V pokoji v nich budem chodiť po všetky svoje roky napriek zármutku mojej duše.”

Čokoľvek ťa zarmucuje, čokoľvek je našou núdzou, príbuzní, synovia, dcéry, pre mladých alebo starých, pre všetkých, ktorí videli naplnenie Božích zasľúbení, tu stojí:

„V pokoji v nich budem chodiť po všetky svoje roky napriek zármutku mojej duše.”

A teraz to príde, verš 16 [podľa nem. prekladu]:

„Môj Pane, z tohoto človek žije a v tomto všetkom spočíva život môjho ducha: Tak ma opäť posilníš a obživíš.“

„To, čo idem hovoriť, on mi už aj povie a on aj učiní. Ta budem chodiť po všetky svoje roky s horkosťou svojej duše.“ [Iz 38:15]

Boh nás nanovo posilní, oživí a bude s nami. Prečo? Pretože On na nás a skrze nás môže naplniť Svoje zasľúbenia až po to veľké zasľúbenie, že sa vráti a my budeme z milosti pri tom.

Chcem poprosiť brata Baumgartnera, aby prečítal Izaiáša 53. K tomu povstaneme, bratia a sestry, je to tá hlavná kapitola, ktorá ukazuje našu spásu už v Starom zákone:

„Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol pred Ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme Ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme Ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a ako Ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, kým On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o Ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na Neho, a Jeho sinavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na Neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho, a On ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril Svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými Jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v Jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak Jeho duša položí obeť za hriech, videl Svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v Jeho ruke. Z námahy Svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravodlivý Môj služobník mnohých a ich neprávosti On ponesie. Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial Svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým On niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.“

Zaspievajme chórus Taký, aký som, tak to musí byť.

Taký, aký som, tak to musí byť,
nie moja sila, len Ty sám.

Tvoja krv ma obmýva od hriecha do čista,

Ó, Boží Baránok, idem, idem…

V čase, keď máme hlavy sklonené v ďakovnej modlitbe, buďme vďační za milosť, za záchranu, vykúpenie, oslobodenie a odpustenie hriechov, za krv Baránka, vďační za všetko, čo nám Boh daroval skrze na kríži preliatu krv Novej zmluvy, krv Ježiša Krista. Sme krvou vykúpený zástup. Žiadna vyššia cena ako krv Božieho Baránka nemohla byť zaplatená. Máme v našom strede súrodencov, ktorých modlitebné priania máme priniesť pred Pána? Zdvihnite na okamih ruku. Prinesieme ich Bohu vo viere a s modlitbou.

Pane, všemohúci Bože, Ty si videl všetky ruky a srdcia. Dnes Ti ďakujeme obzvlášť za veľkú prednosť, že smieme žiť v tomto čase a niesť Tvoje Slovo, zvestovať odpustenie a zmierenie, nechávať zaznieť poslednú zvesť, posledné volanie do celého sveta. Milovaný Pane, prijmi vďaku za Izaiáša 53. Ďakujeme Ti za naplnenie Tvojho Slova. Ty si nás miloval a obetoval si Seba samého, aby sme my mohli byť Tvojím vlastníctvom. Milovaný Pane, vypočuj všetky modlitebné priania. Poznáš núdze mladých aj starých, veľkých aj malých. Prinášame Ti všetko, čo nám spôsobuje núdzu, a ďakujeme, že si Svoje zasľúbenia naplnil uprostred nás, v našich životoch. Tam, kde si Ty začal, tam aj dokonáš. Zo srdca Ti ďakujeme, že si urobil začiatok pri každom z nás, že sme smeli prísť k Tebe a posvätiť Ti naše životy, veriť zo srdca v to, čo sa stalo pre našu záchranu. Milovaný Pane, už v Starom zákone si povedal: „…a keď uvidím krv, preskočím vás…“ [2M 12:13] Nie nábožné slová, je to krv Novej zmluvy. Ty máš na zemi krvou vykúpený zástup, ktorý je posvätený v Slove pravdy. Ty sám dokonáš a dovedieš Svoje dielo k záveru s Cirkvou – Nevestou a aj s Izraelom a budeme s Tebou na všetky veky. Prijmi vďaku za Tvoje drahé, vzácne a sväté Slovo, za to, že si poslal Svojho služobníka a proroka s priamym poverením a zvesťou, ktorá predchádza druhému príchodu a ktorú smieme niesť do celého sveta. Dnes sa toto miesto Písma, toto poverenie, toto posledné volanie, to všetko napĺňa pred našimi očami a kto má uši, ten bude počuť, čo Duch hovorí zborom [Zj 2 a 3].

Milovaný Pane, nech všetci bratia a sestry dnes urobia úplne nové rozhodnutie alebo potvrdia to staré, pretože Ty si verný a my Ti veríme. Ďakujeme Ti, že v nás všetkých z milosti dokonáš dielo spásy. Tebe, nášmu nebeskému Ženíchovi a Spasiteľovi buď česť a chvála na všetky veky. Požehnaj s nami aj na celej zemi všetkých, ktorí sú pripojení cez internet. Požehnaj na celej zemi. Tebe, jedinému Bohu nech je prinesená česť v Ježišovom svätom mene. Amen.