Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Prepis kázania – 6. 8. 2016, 19:30, Krefeld / Ewald Frank

Idioma: eslovaca
Sobota, 6. 8. 2016, 19:30, Krefeld, Nemecko

„Ján odpovedal a riekol: Človek nemôže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba. Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred Ním. Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila. On musí rásť a ja sa menšiť. Ten, ktorý prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých, a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedectva. Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí Slová Božie; lebo nie z miery dáva Boh Ducha. Otec miluje Syna a dal všetko do Jeho ruky. Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. (Jn 3:27-36)

Aj ja všetkých srdečne zdravím a vítam. Aj všetkých tých, ktorí sú pripojení cez internet. Nech Boh Pán skutočne požehná od jedného konca zeme po druhý, zo severu na juh a východu na západ, všetkých, ktorí Božie Slovo počujú, veria a skrze Božieho Ducha ho majú zjavené.

[pozdravy]

Chcel by som, aby všetci, ktorí nás zdravia, vedeli, že e-maily čítam, a ak sú potrebné odpovede, tak ich dáme.

Sme Bohu zo srdca vďační, že môžeme mať tieto zhromaždenia nerušene, a ďakujeme Pánu obzvlášť za všetkých našich prekladateľov. Chcel by som, aby dnes prišiel dopredu brat Michael a vo svojom jazyku pozdravil televíznu stanicu, ktorá priamo vysiela to, čo tu dnes zaznieva, a môžu to počuť všetci v oblasti Perzského zálivu. Sme Bohu zo srdca vďační. Táto stanica naživo preberá našu bohoslužbu – a to v islamskej krajine. Sme Bohu za brata z Pakistanu zo srdca vďační. Sme vďační za televíznu stanicu v Lahore. Nech teraz povie pár slov vo svojom jazyku a pozdraví svoj národ.

[brat Michael]

Áno. Čo môžeme na to povedať? Evanjelium o Božom kráľovstve je po celej zemi zvestované všetkým národom a jazykom. Nielen všetkým národom, ale všetkým národom v ich jazykoch. Sme jednoducho zo srdca vďační, že to Boh viedol tak, že môžeme dosiahnuť celý svet v mnohých jazykoch. To, čo je tu prekladané do 12 jazykov, sa potom prekladá ďalej do iných jazykov, aby skutočne všetky národy a jazyky počuli poslednú zvesť, ktorú nám Boh priamym spôsobom zveril a poveril nás tým, aby sme ju niesli, aby bola prijatá všetkými, ako sme počuli v úvodnom Slove, ktorí sú určení k večnému životu. A tu musíme zdôrazniť: Žiadny človek nebude večne žiť, jedine, že by večný život prijal skrze vieru v Ježiša Krista. Pretože tak to stojí napísané v 1. Jána 5:11-12:

„Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ Bodka! Je len jeden večný život a ten nám Boh z milosti daroval.

V týchto zhromaždeniach musíme stručne zmieniť všetky biblické body – obrátenie, pokánie, vieru, krst, Božstvo, návrat Ježiša Krista – všetko musí byť vo všetkých kázaniach zmienené, aby celý svet skutočne počul celú spásnu radu nášho Boha v tomto čase.

Ako som už povedal, sme vďační, že je prekladané a že Boh daroval otvorené dvere a mnoho televíznych staníc, skrze ktoré je zvesť nesená ďalej.

A pre všetkých, ktorí sú tu dnes po prvýkrát: (Pozdvihnite, prosím, ruku, aby sme videli, kto tu je dnes prvýkrát. Áno, sú tu niekoľkí.) Prosíme Boha skutočne o milosť, že by ste nezmeškali napojenie na to, čo Boh dnes koná, ale našli u Boha milosť a mali na tom účasť.

Minulý mesiac sme mali zhromaždenia v Bruseli, Paríži a v Jasy v Rumunsku a sme jednoducho vďační, že Boh všade volá ľudí. V Bruseli sme mali takmer 500, v Paríži viac ako 2 000 a v Jasy viac ako 1 500 ľudí. Ľudia prichádzajú zoširoka-zďaleka, aby počuli drahé a sväté Slovo. Ako Pán predpovedal v Ámosovi 8:11, že pošle hlad počuť Božie Slovo, nie výklady, ale počuť originálne Slovo nášho Boha. Sme jednoducho vďační aj za všetkých, ktorí mohli dosvedčiť v dňoch nášho Pána, že videli a počuli. Či už čítame o Petrovi alebo Jánovi, oni mohli povedať:

„…čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkali, o Slove života … teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám…“ [1J 1:1-3]

A bratia a sestry, bez kritiky, v láske, ak Boh chce, mal by som 11. 11. zvestovať Božie Slovo na štadióne pre 8 000 ľudí, nech dnes všetci cítia, aj tí, ktorí počúvajú v Pakistane, že to hovorím z lásky: Čokoľvek Pán učinil, malo vždy svedkov. Vždy boli svedkovia, dokonca aj na hore premenenia… kdekoľvek sa čokoľvek stalo, boli svedkovia, ktorí mohli potom dosvedčiť, čo videli, počuli a prežili.

Bratia a sestry, ďakujme Bohu Pánu za Sväté Písmo! Vždy, aj v dňoch Mojžiša, sa Boh sklonil v ohnivom a oblačnom stĺpe a nechal padnúť mannu z nebies – Božia prítomnosť bola vždy v strede Božieho ľudu zjavená. A tak to bolo aj v našom čase.

Všetci vieme, že už pred 500 rokmi boli prebudenia a aj dnes sú, ale v každom časovom úseku mal Boh vyvolaných, ktorí verili zvesti, ktorá bola vtedy (v ich čase) zvestovaná.

Teraz sme došli do posledného časového úseku a koniec musí byť rovný začiatku, a preto sa Boh Pán skutočne nadprirodzeným spôsobom zjavil. Je totiž veľký rozdiel, či niekto niečo povie alebo či Boh Svoju nadprirodzenú prítomnosť potvrdí. Keď Dr. Best 24. 1. 1954 v Houstone v Texase vyzval brata Branhama, ten potom na záver prišiel na pódium a povedal: „Nemusím sa obhajovať, Ten, ktorý ma poslal, za mňa zloží svedectvo.“ A v tom okamihu páni Ayers a Kippermann fotografovali a ani jedna fotografia sa nevydarila okrem tej jednej – s nadprirodzeným svetlom nad hlavou brata Branhama. Túto fotografiu potom poslali do Washingtonu a tam 29. 1. Dr. George J. Lacy potvrdil, že by sa to svetlo nemohlo na filme objaviť, ak by nebolo prítomné.

Bratia a sestry, Boh nám z milosti daroval dôkaz, aby aj tí, ktorí majú námahu veriť, to videli na vlastné oči, že Boh Svojou prítomnosťou zložil svedectvo. Nechceme zachádzať do podrobností, ale je jednoducho nutné, aby bolo v celom svete povedané, že Boh v našom čase naplnil Svoje zasľúbenie, ako sám povedal v prorokovi Malachiášovi: „Hľa, Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný.“ [Mal 4:5] Boh splnil Svoje Slovo a poslal Božieho muža, aby nás s Bohom nanovo spojil. Slovo bolo zjavené a komu ešte nie je zjavené, tomu nech je z milosti zjavené dnes, pretože vo všetkých úsekoch vidíme, že žijeme v konečnom čase a že návrat Pánov je skutočne blízko a poslední budú vyvolaní von ako hlaveň vytrhnutá z ohňa [Am 4:11, Zach 3:2] a prijmú a uchopia to, čo nám Boh pripravil.

Aj toto nadovšetko mocné poverenie, ktoré Pán dal bratovi Branhamovi:

„Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“

Brat Miskys čítal Slovo z Jána 3 – priateľ Ženícha priniesol zvesť Ženícha, spojil navzájom Nevestu a Ženícha a mohol povedať: „…táto moja radosť sa splnila.“ Bohom poslaný muž prišiel, aby spojil Nevestu a Ženícha, a všetkých, ktorí uverili, opäť uvidíme v sláve. Všetkých tých, ktorí neverili, neuvidíme. Viera je zjavenie, ktoré nám Boh dáva, aby sme videli – tu je zasľúbenie a tu je naplnenie.

Aj na to musíme hľadieť úprimne a otvorene – čo bolo skutočne povedané:

„Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“

A to vidíme počas posledných 50 rokoch skutočne naplnené – zvesť plného evanjelia, celej spásnej Božej rady, s každým učením, so všetkým, čo k tomu patrí, nám bola zverená, nám bola zjavená a my netápeme v temnote, ale z milosti sme dostali svetlo zjaveného Slova.

Poznačil som si (veď brat Branham o návrate Pána hovoril), že vo svojich kázaniach zmienil Nevestu, predstavte si to, 1 479-krát. 1 479-krát zmienil Nevestu! O to sa predsa teraz jedná! Nie o to hrať hudbu a spievať a vykonávať kresťanské programy, ale o to, aby posledné volanie vyvolalo von posledných, ktorí patria k Cirkvi-Neveste. Brat Branham hovoril 619-krát o vytrhnutí a zdôraznil, aké je dôležité, aby sme boli pripravení, aby sme mohli mať na vytrhnutí účasť. On mal Božiu zvesť a zodpovednosť pred všemohúcim Bohom zvestovať celú spásnu radu. To sme z milosti pochopili a tú istú zvesť nesieme ďalej.

Poznačil som si aj to, že 279-krát hovoril o svadobnej hostine! 279-krát! O to sa jednalo! Nielen o uzdravenie. Uzdravenie bolo niečo nádherné. Musím povedať: Uzdravovanie malo ľud pritiahnuť, aby potom počuli, čo malo byť skrze zvesť oznámené. Pretože Boh v našom čase skutočne zopakoval rovnakú službu: Mŕtvi boli vzkriesení, slepí sa stali vidiaci, chromí boli uzdravení… sám som predsa z tretej rady videl, ako bol v Karlsruhe prinesený na nosidlách muž, a náhle prišlo Slovo Pána adresované tomuto mužovi a hľa, on vstal, vzal svoje ležadlo a odišiel odtiaľ. Bratia a sestry, aj za to som Bohu vďačný, že som to smel vidieť a počuť.

Teraz v pondelok 15. 8. to bude 61 rokov, čo som bratovi Branhamovi prvýkrát podal ruku. Vtedy som mal 21 rokov, teraz mám 82. Predstavte si: Pred 61 rokmi v jedno pondelkové ráno som v hoteli Drei Linden tomuto Božiemu mužovi podal ruku, osobne som s ním hovoril a on mi povedal: „Ty si kazateľ evanjelia.“ Bol som tam napoly v motorkárskom oblečení… Vďaka buď Pánu za všetky Jeho vedenia! Ak na to hľadím, tak môžem Bohu skutočne len ďakovať. Boh z milosti učinil veľké veci.

Niektorým bratom ukazujem, že som si zachoval všetky kázania brata Branhama z týchto rokov a zahĺbam sa v nich.

Je jednoducho nádherné, že smieme teraz žiť, že sme poznali čas a hodinu a vieme, že Pán Svoje započaté dielo dokoná.

Poznačil som si aj to, že brat Branham hovoril 110-krát o desiatich pannách a zdôraznil, aké je dôležité, aby sme boli pripravení, pretože stojí napísané „…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu… zavreli sa dvere.“ [Mt 25:10]

Ak prejdeme do Matúša 22, tak tam vidíme, čo Pán povedal vtedy a hovorí i dnes, totiž od verša 2:

„Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu.“

Nebeské kráľovstvo! Má sa konať svadba! A potom vo verši 3:

„A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu. Ale nechceli prísť.“

Kto potom číta ďalšie verše, cíti plnú bolesť príležitosti, o ktorú sa tu jedná. Potom vo verši 10 však stojí:

„A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi.“

Čo konáme my dnes? Pozývame: Prosíme: „…zmierte sa s Bohom!“ [2Kor 5:20] Osobne prijmite to, čo Spasiteľ učinil ku našej spáse.

Aj to je také mocné, bratia a sestry, že náš Pán učinil začiatok. Ako sme už často povedali: „Na počiatku bolo Slovo… to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami…“ [Jn 1:1 a 14] V celom Starom zákone boli zasľúbenia o tom, že príde Spasiteľ, a keď sa naplnil čas, tak sa to kvôli tebe, kvôli mne, kvôli nám stalo – Boh stratené ľudstvo zmieril so Sebou [2Kor 5:19, Kol 1:20], škodu odčinil, smrti vzal jej moc [1Kor 15:55]. Náš Pán zomrel ako človek a povstal ako Pán a mohol povedať: „…bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti.“ [Zj 1:18].

Bratia a sestry, čo je mi stále väčším, je to veľké povolanie [1Pt 2:9], ktoré nám Boh v našom Pánovi a Spasiteľovi daroval. Budeme premenení v obraz Toho, ktorý sa stal rovný nám [1Kor 15:49], a pri vzkriesení budeme Jemu rovní.

Dovoľte mi k tomu prečítať vzácne miesta, aby ste všetci vedeli, že to tak stojí v Božom Slove napísané a že to tak bude. Už v liste Rimanom 8 máme vo verši 29 mocný výrok:

„Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu Svojho Syna, aby On bol prvorodeným medzi mnohými bratmi.“

Predstavte si to, premýšľajte nad tým: On sa nám stal rovným v tele z mäsa, v podobe súc nájdený ako človek [Fil 2:8] a potom ešte na kríži na našom mieste zvolal: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!“ [Mt 27:46] A v ďalšom okamihu, keď prešiel Jeho bokom meč a vytiekla krv [Jn 19:34], sa naplnilo: „Boh bol v Kristovi smieriac so Sebou svet…“ [2Kor 5:19] Nie náboženstvo, ale Božie jednanie podľa rady nášho Boha. Za to sme jednoducho vďační – On Boží Syn a my Boží synovia a dcéry.

Aj to sme stále znova zdôrazňovali: Keď Mária prijala do srdca a verila zasľúbeniu, že sa narodí Spasiteľ, tak v tom okamihu na ňu prišiel Svätý Duch a naplnilo sa miesto: „Hľa, panna počne a porodí syna a nazve Jeho meno Immanuel…“ [Iz 7:14] a potom čítame: „…nazveš Jeho meno Ježiš…“ [Mt 1:21-23].

Bratia a sestry, tu je božská lekcia: Najprv počujeme zasľúbenie a v okamihu, keď zasľúbenie počujeme a veríme mu, prichádza na nás Svätý Duch, aby zasľúbenie naplnil. Napríklad zasľúbenie o tom, že sa musíme znovuzrodiť [Jn 3:3-5]. Ako prvé je zvestované Slovo, pretože Slovo je semeno [Lk 8:11]. A tu je, bratia a sestry, to vzácne! Ako stojí napísané: Náš Spasiteľ bol počiatkom Božieho stvorenia [Kol 1:15-16, Zj 3:14]. Chvíľu nad tým premýšľajte: Ak nastane telesné počatie, tak je to ešte semeno, ale keď nastane narodenie, tak je to bytosť (stvorenie), ktoré môžeme držať v rukách. Najprv semeno a potom výsledok semena, totiž narodí sa dieťa. Preto mohol Simeon povedať, keď sa Boží Syn narodil: „Teraz prepúšťaš Svojho služobníka, Samovládca, podľa Svojho Slova, v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie…“ [Lk 2:29] Najprv semeno! Semeno bolo zasľúbené a potom aj prišlo a výsledkom bolo stvorenie – počiatok stvorenia Božieho. Nie počiatok stvorenia nebies a zeme. Nie. Tie On sám stvoril. Môžem vám to prečítať, všetko to stojí napísané v Božom Slove.

V liste Filipänom 3, vezmite si to k srdcu, bratia a sestry, je to jednoducho dôležité prijímať Božie Slovo a veriť mu, aby sa mohlo naplniť. Filipänom 3:21:

„…ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu Jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.“

Takže pôsobí ten istý Boží Duch a to, čo sa deje v nás, sa potom stane s nami a my to z milosti prežijeme a uvidíme.

To najdôležitejšie k tejto téme stojí v liste Kološanom 1:14-16, kde nachádzame v Božom Slove priamu odpoveď na to, o čo sa s naším Pánom jednalo a ešte dnes jedná, ak ide o „počiatok“.

„…v ktorom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov…“

Všetkým, ktorí sú dnes večer tu alebo počúvajú po celom svete, kladiem otázku: Máš istotu viery, že sú tvoje hriechy odpustené? Vzýval si Ježiša Krista? Pretože tak stojí napísané: „Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno…“ [Jn 1:12]

Poverenie ešte dnes znie – Lukáš 24:47: „…a musí byť kázané v Jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi…“

Odpustenie je začiatkom – žeby sme skutočne učinili prežitie spásy s naším Bohom, že vieme – tak iste, ako On na kríži Golgoty prelial Svoju krv, tak iste ma spasil, tak iste je môj hriech a moja vina odpustená. „Som slobodný, som slobodný, Ježiš mi dal Svoj život, som slobodný, som slobodný…“ [pieseň] Potom verš 15:

„…ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva…“ [Kol 1:15]

Ak by sme tu zostali stáť a popustili uzdu fantázii, ako to robia všetci vo všetkých denomináciách a dokonca aj tí, ktorí sa odvolávajú na brata Branhama a kážu dvojjedinosť a odvolávajú sa na tento verš… Čítajme hneď ďalší verš:

„…v Ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho…“

Takže tu veľmi jasne vidíme: Na jednej strane prirodzené i nadprirodzené stvorenie nebies a zeme a potom nové stvorenie v Ježišu Kristovi, Prvorodenom, ktorý vstal z mŕtvych – On ako prvorodený zomrel za všetkých prvorodených. Skrze Neho, Prvorodeného, sme prijali právo prvorodenstva.

V celom Starom zákone spočívalo na prvorodenom požehnanie. Môžete to čítať, o Ezavovi a Jákobovi. V Mojžišovi stojí napísané, že na prvorodenstve spočívalo požehnanie všemohúceho Boha. V Novom zákone bol náš Pán a Spasiteľ prvorodený medzi mnohými bratmi. On bol ten prvorodený a my sme prvorodení z toho istého semena a z toho istého Božieho Ducha. On nás „znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych…“ [1Pet 1:3]

Ako tu stojí napísané, On je „prvorodený všetkého stvorenstva“ a potom: „lebo v Ňom je stvorené všetko“ Bratia a sestry, neviem, čo to znamená pre vás, ale pre mňa je téma Božstva jednoducho mocná. Jednoducho nádherná. Neviditeľný Boh [1Tim 1:17, Kol 1:15], ktorý je Duch [Jn 4:24] a od večnosti všetko napĺňal, sa zjavil ako Pán. Nebola to žiadna druhá osoba, ale Boh sám, zjavený vo viditeľnej postave, prechádzajúci sa v záhrade Eden, ktorý stvoril Adama vo Svoj obraz. Potom prišiel On, Pán sám, ktorý všetko stvoril, aby nás zachránil, a v Ňom, prvorodenom… Skrze Ducha bol ten prvý narodený z Ducha – „Svätý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ťa zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.“ [Lk 1:35] Tak to začína! A tak bol v deň Letníc vyliaty Svätý Duch, aby bolo zvestovanie evanjelia doprevádzané mocou Svätého Ducha a aby všetci Božie Slovo nielen počuli, ale z milosti aj prežili.

Ďalej v liste Kološanom 1:17:

„On je predo všetkým, a všetko v Ňom povstalo a stojí, a On je hlavou tela, Cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych…“

Halelujah! Česť buď živému Bohu!

„…aby On bol vo všetkom prvý.“

Chválený a velebený buď náš Pán a Spasiteľ! Pre nás je to božská realita. A ako stojí napísané vo verši 19:

„Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v Ňom prebývala všetka plnosť…“

Všetka plnosť Božstva bola zjavené v Synovi, v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi! On mohol povedať:

„Kto Mňa videl, videl Otca…“ [Jn 14:9]

Bratia a sestry, tým to však nekončí, tým to len začalo, to bol začiatok! Potom čítame o téme Božstva v liste Kološanom ďalej, obzvlášť v kapitole 2 verše 2 a 3 [podľa nem. prekladu]:

„…aby boli potešené ich srdcia, potom, čo boli pevne spojení v jedno v láske a uvedení do všetkého bohatstva plnosti porozumenia, cieľom poznania Božieho tajomstva. Týmto tajomstvom je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“

Ó, vďaka buď Bohu, za také drahé a sväté slová. Ten, ktorý má byť vo všetkom prvý, Ten, ktorého Slovo má platiť v našom živote!

Tu stojí napísané, že sme uvedení do plného porozumenia Božej spásnej rady a poznali sme tajomstvo Božie, ktorým je Ježiš Kristus, náš Pán. To mi pripomína Zjavenie 10:7 – tajomstvo Božie – Kristus, náš Pán a Spasiteľ – Božie tajomstvo zjavené vo viditeľnej podobe. Jeho bolo možné vidieť. Plnosť Božstva nebolo možné vedieť, ale ďakujeme Bohu Pánu, že sme dostali zjavenie. Ak stojí v Zjavení 10 napísané, že v dňoch, keď bude siedmy anjel trúbiť… A tam stojí v hebrejskom texte vždy slovo „šofar“, ako som o tom hovoril už pred rokmi. Pri všetkých siedmich anjeloch trúb stojí slovo „šofar“ a to isté slovo stojí v hebrejskom texte aj Zjavení 10:7:

„…vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie…“

Tajomstvo Božie, ako sme to práve čítali. Tajomstvo Božie zjavené v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Vtedy to židia nevideli, ale potom budú hľadieť na toho, ktorého prebodli, a budú horko plakať a nariekať a nájdu u Boha milosť.

To však nie je všetko, bratia a sestry. Čítali sme o plnosti Božstva a vo veršoch 9 a 10 stojí niečo skutočne mocné. Prosím, prijmite a uchopte to vo viere. Kološanom 2:9 a 10 [podľa nem. prekladu]:

„…lebo v Ňom prebýva všetka plnosť Božstva v telesne, a vy vlastníte celú plnosť v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti…“

Vy vlastníte! Celá plnosť Božstva prebýva v Kristu, ale vy vlastníte celú plnosť Božstva v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi! K tomu nám Boh daroval zjavenie Ježiša Krista! Aby sme mali účasť na Božej plnosti, ktorá je zjavená v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, ako v tom prvorodenom.

„…a vy vlastníte celú plnosť v Ňom…“

Bratia a sestry, nebuďte skleslí, Boh dodrží Svoje Slovo a to, čo nám patrí, napraví tak, ako to bolo v Cirkvi na začiatku! Verte z celého srdca! Nehľaďte na seba, ani na iných, ani na okolnosti, hľaďte na Pána, ktorý nám dal zasľúbenie a povedal nám oboje, totiž že plnosť Božstva prebýva v Kristu a aj to, že my ako Cirkev plnosť Božstva v Kristu vlastníme. Tak to tu stojí napísané: „vlastníme”. A to, čo vlastním, to mi patrí! Čítajme verš 10 ešte raz:

„…vy vlastníte celú plnosť v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti…“

Na konci tohoto mocného verša sa vracia k téme a vo verši 15 píše o tom, čo sa stalo na kríži Golgoty:

„…odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v Ňom.“

Chválený a velebený buď náš Pán! On, premožiteľ, On, ktorý hadovi rozdrtil hlavu, On sa nám zjavil.

Bratia a sestry, tak iste, ako veríme, že plnosť Božstva, že Boh sám sa zjavil v Ježišovi Kristovi, že On bol Emanuel a že Boh bol v Kristu a zmieril svet sám so Sebou [2Kor 5:19], tak iste veríme, že s Ním a skrze Neho vlastníme celú plnosť Božstva.

„…ako by nám s Ním potom i všetkého nedaroval!?“ [Rm 8:32]

Ak by sme chceli zhrnúť tému prvorodenstva, bratia a sestry, tak právo prvorodenstva je skutočne to najmocnejšie, čo Boh určil. V tom Prvorodenom sme my, ako prvorodení, ako Boží synovia a dcéry a máme účasť na tom, čom nám Boh zasľúbil a pripravil. Pretože, bratia a sestry, náš Pán nám nedal len zasľúbenia, ale ich všetky naplnil a Pavol to napísal Korinťanom:

„…všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v Ňom áno a preto aj skrze Neho amen, Bohu na slávu skrze nás.“ [2Kor 1:20]

Skrze nás, ktorí teraz veríme! Prosím, prijmite to vo viere! Tak iste, ako sa nám Boh zjavil a poslal Svojho služobníka a proroka a daroval nám uvedenie do celého spásneho plánu nášho Boha, tak iste, ako to všetko učinil, tak iste všetko napraví a my to všetko z milosti prežijeme. Keď sa naplní čas, tak budú všetci prvorodení, ktorí pozvanie prijali, ako čítame v Matúšovi 22 – Pán vyslal poslov, aby pozvali, a jeden mal takú výhovorku a druhý inú, vtedy poslal Pán naposledy a po poslednom poslaní sa sála naplnila hosťami.

Bratia a sestry, došli sme na koniec času, Boh posielal Svojich služobníkov stále znova, ale toto je skutočne posledná zvesť, posledné volanie, ktoré zaznieva do všetkých končín zeme. Všetko, čo sme v tejto svätej knihe čítali, nám Boh už daroval a bude to zjavené, pretože tu stojí napísané: „…vy vlastníte celú plnosť v Ňom…“

Zhrňme, o čo sa tu dnes jedná.

Boh dáva najprv zasľúbenia. Už sme zmienili, že od času reformácie daroval Boh jedno prebudenie za druhým. V každom prebudení mohol použiť jedného muža a potom prišli k tomu mnohí ďalší, ktorí niesli tú istú zvesť ďalej. Nebol to predsa len Martin Luther, ale aj Schwenkfeld a celý počet tých, ktorí boli účastní na zvestovaní. Nebol len John Wesley, ale aj mnoho ďalších, ktorí mali vtedy spoluúčasť na zvestovaní. Presne tak to bolo vo všetkých prebudeniach. Boh raz niekde učiní začiatok a potom príde pokračovanie. Tak Boh i v našom čase učinil nový začiatok, poslal muža s Božou zvesťou, aby mohlo posledné volanie zaznieť až do končín sveta.

Verte mi, svadobná sála sa naplní hosťami. Bude zjavené, čo stojí napísané v Zjavení 19:7: „…a Jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu…“

Už som to povedal: Nielen v rúchu, ale v žiarivo bielom rúchu. Tie biele rúcha mali priamy lesk, vyžarovali to. Ja som to videl. Bratia a sestry, ako to tu stojí napísané, tak sa to stane. V Ňom, ktorý nás spasil, vlastníme celú plnosť – plné odpustenie. ON nad všetkým triumfoval.

A ak sú tu dnes bratia a sestry, ktorí ešte zápasia s nepriateľom, ktorí ešte majú núdzu sami so sebou a so skúškami, prijmite vo viere to, čo sme tu čítali, že náš Pán všetky moci nepriateľa plne odzbrojil, vystavil ich na odiv a triumfoval nad nimi a víťazoslávne vošiel do nebies.

Bratia a sestry, vykúpenie je dokonalé, odpustenie je dokonalé, milosť je dokonalá a všetci, ktorí majú právo prvorodenstva, prijmú a uchopia v tomto čase to, čo náš Pán a Spasiteľ pre tento časový úsek zasľúbil a daroval, a budú mať účasť na tom, čo Boh teraz koná.

My môžeme dávať sľuby, ale niekedy nie sme schopní naplniť ich. To, čo hovorí Boh, sa deje, a akonáhle sa čas naplní, všetko sa stane.

Takže – On, náš Pán, prvorodený medzi mnohými bratmi [Rm 8:29]. On za nás zomrel a my musíme pochopiť, že existuje prvé vzkriesenie a druhé vzkriesenie [Zj 20:5-6] a že pri prvom budú mať účasť len všetci tí, ktorí majú právo prvorodenstva, ktorí Bohu uverili, ktorí prijali, ktorí vzdali každý odpor a zo srdca povedali „Áno!“ na každé Božie Slovo. Prvé vzkriesenie bude pre všetkých tých, ktorí počuli hlas Ženícha, ako sme čítali v úvodnom Slove a ako stojí napísané aj v Lukášovi 1:16-17: „…aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“

O čo sa jedná dnes? Žeby zástup prvorodených, ako dobre pripravený ľud mohol ísť v ústrety Pánu. Žeby sme boli skutočne ľudia, ktorí sú ešte na zemi, ktorí chodia do zamestnania, ktorí žijú normálne v rodinách, ktorí žijú normálnym životom, ale v srdciach sú s Bohom skutočne spojení, veria každému Slovu Písma, a tak sa pripravujú na slávny deň návratu Ježiša Krista, nášho Pána. Ako sme už často povedali:

„…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“ [Mt 25:10]

Najradšej by som v každom zhromaždení zopakoval: Z presvedčenia verím, že všetci tí, ktorí teraz veria zasľúbenému Slovu určenému pre tento čas, nechajú sa oddeliť, postavia sa na Božiu stranu, prijmú, čo nám daroval, vyjdú von zo všetkých falošných učení, sú posvätení v Slove pravdy, neprijímajú nič, čo nestojí napísané v Slove, ale sú skutočne čisté semeno Slova, ako bol Ženích čistým semenom Slova, On ten prvorodený, tak sme my, ktorí sme Slovo prijali a uchopili, čisté semeno Slova. My veríme, ako hovorí Písmo, a vieme: On Svoje dielo dokoná ku slávnemu dňu Svojho návratu.

Ešte raz slovo všetkým novým: Milovaní, prijmite predsa túto hodinu, túto bohoslužbu z Božej ruky! Vy ste predsa neprišli zoširoka-zďaleka, len aby ste tu boli zhromaždení. Nie. Sme tu zhromaždení pred Božou tvárou. Všetci, ktorí sú ešte stratení, môžu byť zachránení, všetci, ktorí sú ešte obťažení rôznymi vecami, môžu byť slobodní, všetci, ktorí sú chorí, môžu byť uzdravení. U Boha je všetko možné, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky [Žd 13:8]. Ale začína to obrátením, tým, že opustíme širokú cestu a vojdeme úzkou bránou, ktorá vedie k životu [Mt 7:13-14], a posvätíme náš život skutočne Pánu. Povieme: „Prichádzam taký, aký som…“, ako to často spievame, „Odpusti mi, buď mi milostivý.“ A Pán odpúšťa prestúpenia a viac na ne nespomína [Žd 8:12, 10:17].

Chválený a velebený buď náš Boh teraz a na všetky veky! Ten, ktorý volá po celej zemi Svoj ľud von, zjavuje sa, otvára naše porozumenie pre Písmo, aby sme viac nepotrebovali viesť žiadne diskusie, ale vedeli – On s nami hovoril a my sme mu porozumeli. Jemu, všemohúcemu Bohu buď česť a chvála na všetky veky v Ježišovom mene. Amen.

Povstaňme k modlitbe.

Ak Boh Pán skrze Svoje Sväté Slovo oslovil niektorých z tých, ktorí ešte Bohu neposvätili život, ktorí ešte nemajú istotu viery, že ich hriechy boli odpustené, že ich Boh Pán prijal, že prešli od smrti do života, tak máte teraz príležitosť posvätiť svoje životy Bohu. Všetci, ktorí sú nejak držaní nejakými poviazanosťami, Pán je prítomný a koho Syn oslobodí, ten je skutočne slobodný [Jn 8:36]. Ale len ten, kto chce byť slobodný, môže byť oslobodený. Musíme poznať, čo nás sužuje a viaže, a prosiť Pána: „Buď mi milostivý, odpusti mi, osloboď ma!“ Mnohí sú poviazaní fajčením, mnohí alkoholom… medzi ľudom sú rôzne poviazania. V poslednom čase sú mnohí poviazaní aj rôznou technikou, od úsvitu až do súmraku sa tým zamestnávajú. Prosím, nečiňte to! Nečiňte to! Ovládajte vy tie veci a nenechajte sa týmito vecami ovládať. Boh nech k tomu daruje milosť, žeby sme neboli ničím a nikým zotročení, ale z milosti Božej boli prenesení do slobody Božích detí.

Všetci, ktorí sú chorí, bratia a sestry, my zvestujeme plné evanjelium: On bol ranený pre naše prestúpenia a v Jeho ranách sme uzdravení [Iz 53]. Nech to dnes popoludní všetci prijmú a uchopia. Kto chce pozdvihnúť ruku, žeby sme spoločne prišli pred Boží trón? Zvestovanie musí priniesť výsledok. Boh Pán je prítomný. Spievajme z celého srdca Jemu len ver a Pán nám požehná.

Jemu len ver, Jemu len ver
všetky veci sú možné, Jemu len ver…

Ježiš je tu, Ježiš je tu,
všetky veci sú možné, pretože Ježiš je tu…

Pane, všemohúci Bože, kladiem svoje ruky na toto biblické miesto. Ty, ó, Pane, si nás vykúpil, Ty si prelial krv Novej zmluvy. Daroval si nám všetkým odpustenie, áno, odpustenie a obmytie v krvi Baránka. Milovaný Pane, obmy ma, obmy nás všetkých v Ježišovej drahej krvi! Obmy nás z milosti, žeby sme boli biely ako sneh. Milovaný Pane, teraz prosíme za všetkých, ktorí sú poviazaní. Nech je to čokoľvek, osloboď! Osloboď! Zvesť o kríži je mocou Božou! Nech sú všetci oslobodení od všetkých poviazaní v mene Ježiša Krista na základe autority Božieho Slova. Satan, rešpektuj autoritu Božieho Slova v Ježišovom svätom mene! Buďte slobodní! Buďte slobodní skrze moc Božiu a skrze krv Baránka! Halelujah! Halelujah!

Vy všetci, ktorí ste chorí a potrebujete uzdravenie, verte z celého srdca: V Jeho ranách sme uzdravení.

Milovaný Pane, Ty potvrď Svoje vlastné Slovo na nás všetkých, ktorí zo srdca veríme. Milovaný Pane, prijímam to z Tvojej ruky, že všetci, ktorí sú tu zhromaždení a veria Božej zvesti, patria k zástupu prvorodených, ktorý je určený k tomu, aby mal účasť na vytrhnutí.

Milovaný Pane, Ty si nás zvolal z mnohých národov a jazykov, aby posledná zvesť mohla byť prenášaná do všetkých národov a jazykov i cez internet.

Milovaný Pane, požehnaj od východu slnka až po jeho západ, zo severu až na juh. Nech všetci vyvolení po celej zemi počujú Božie Slovo, ktoré je pre tento čas určené, plné evanjelium, a prežijú plné znovunapravenie všetkého toho, čo bolo v Cirkvi na začiatku. Milovaný Pane, Ty si to zasľúbil, my tomu veríme a uvidíme to naplnené. Veríme, že celá plnosť Božstva prebývala v Tebe telesne, a veríme, že tá istá celá plnosť Božstva je v nás, v Cirkvi, ó, Pane. Ďakujeme Ti za Tvoje drahé, sväté Slovo!

Nech všetci prvorodení zo srdca veria a vidia Slovo potvrdené a prežijú ho. Spoločne Ti ďakujeme za Tvoju svätú a drahú krv, za drahé a sväté Slovo, za zvesť hodiny, za to, že si z milosti otvoril naše porozumenie pre Slovo, ďakujeme Ti za to, že skrze Svätého Ducha vedieš každého jednotlivo do celej pravdy, že nikto nemusí poučovať druhého, ani medzi zhromaždeniami, ale že sú všetci spojení s Tebou, ó, Bože. Ako sme čítali: „Priateľ Ženícha…“ [Jn 3:29]

Milovaný Pane, Ty si nás poslal, aby sme dali posledné volanie, a pri poslednom volaní sa sála naplní. Ďakujeme Ti za to, že v svadobnej sále neostane žiadne miesto prázdne. Zaujmeme svoje miesto a budeme s Tebou sláviť svadobnú hostinu.

„Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej.“ [Zj 19:9]

My všetci sme boli pozvaní! Prijmite pozvanie! Povedzte Amen! Halelujah! Chválený a velebený buď náš Pán.

Spoločne Ti ďakujem, večne verný Bože, za poslanie Tvojho služboníka a proroka a za všetko, čo si v tomto čase učinil. Česť, chvála a klaňanie buď Tvojmu nádhernému a svätému menu Ježiš! Halelujah. Amen.

My veríme z celého srdca.

[piesne]

Posledná sloha nám pripomína vzácne Slovo z Amosa 3:7:

„Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil Svoju tajnú radu Svojim služobníkom prorokom.“

Aj to je Božie Slovo! Boh nečiní nič, jedine žeby zjavil Svoje tajomstvo. Moji bratia a sestry, prosím, s vďačným srdcom prijmite a uchopte, že nám Boh v tomto čase zjavil tajomstvo Svojej vôle! To, čo Boh teraz koná, nie je žiadne tajomstvo, ale jedno miesto Písma patrí k druhému. Ako často brat Branham zmieňoval toto miesto Písma z Ámosa 3:7… Ak to patrí k spásnemu Božiemu plánu, zjavuje to Boh Svojim služobníkom a prorokom.

Blahoslavení sú tí, ktoré nemajú odpor a nepotrebujú chodiť mnoho rokov do biblickej školy ani dva roky do kazateľského seminára, ale „Boh zjavil Svoju tajnú radu Svojim služobníkom prorokom.“ – To je Božie sväté Slovo a to sa v našom čase naplnilo a bolo potvrdené. Povedzte Amen! Amen.

[ďalšie modlitby]