Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Prepis TV rozhovoru 14. 7. 2009 – RTI TV-Abidjan / Ewald Frank

Langue: slovaque
14. 7. 2009 – Interview – RTI TV-Abidjan

Reportér: Dobrý večer všetkým. Dnes máme tú česť privítať evanjelistu Dr. Ewalda Franka, ktorý organizuje významné misijné zhromaždenia, ktoré v týchto dňoch prebiehajú.. Ako vyvolený služobník na tejto zemi napísal na základe svojho poslania impozantné knihy.

E. Frank: Dobrý deň. Moje meno už všetci poznáte. Do tejto krajiny som po prvýkrát prišiel v roku 1971 a odvtedy som sa sem vrátil mnohokrát. Som veľmi, veľmi rád, že tu dnes môžem byť a môžem zodpovedať otázky, ktoré sú predo mnou.

Reportér: Hovoríte, že od roku 1962 až dodnes pôsobíte ako Boží služobník s poverením do služby. Sám opisujete svoje poverenie ako zodpovednosť. Máte nejakú tému, ku ktorej sa neustále vraciate pri kázaniach v mnohých zhromaždeniach?

E. Frank: Vo všeobecnosti hovorím na tému návratu Krista a naplnenia biblických proroctiev v našom čase, ale dnes je to iné. Som pripravený zodpovedať tieto otázky, ak to bude možné. Mám otázky pred sebou a chcel by som povedať toto: V kresťanstve existuje mnoho, mnoho denominácií, mnoho cirkví a každá cirkev sa môže sama rozhodnúť, čo chce konať a v čo chce veriť. Napríklad katolícka cirkev, luteránska cirkev, anglikánska cirkev, všetky cirkvi sa sami môžu rozhodovať.

Ale keď sa jedná o Cirkev Ježiša Krista, tak sa musíme vrátiť späť ku Biblii. Nemôžeme sa vrátiť späť na nejaký koncil. Musíme sa vrátiť späť ku dňom apoštolov, aby sme si boli istí, že veríme presne tak, ako hovorí Božie Slovo.

A to sa týka aj lokálnych zborov. V dňoch apoštolov tiež existovali lokálne zbory. Chcel by som, aby sme si prečítali niekoľko miest z Písma, a potom odpovieme na ostatné otázky. Poznačil som si Skutky 14:23, počúvajme, čo je tam napísané.

„A keď im po jednotlivých zboroch ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.“

Takisto v Skutkoch 15:4:

„Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich Cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.“

A tiež verš 6:

„Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.“

Taktiež verš 23:

„Po nich poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.“

Takže v novozákonnej Cirkvi sú rôzne služby, ktoré sú pre celé telo Krista, a existujú služby, ktoré sú v lokálnych zboroch, a to sú starší a diakoni.

Reportér: Kniha „Tradičné kresťanstvo“ patrí medzi jednu z tých vašich kníh, ktoré sa už stali známe. V tejto knihe píšete: „Biblická cirkev musí vykonávať prax pôvodnej Cirkvi. Bohom poslaní muži nezaložili náboženstvo, ani nevošli do dejín ako zakladatelia určitého náboženského učenia. Čo sa týkalo založenia Cirkvi, slávu prenechali Pánovi, ktorý povedal: «Ja zbudujem svoju Cirkev.» “

E. Frank: Všetko, čo existovalo v prapôvodnej Cirkvi v dňoch apoštolov, musí byť v Cirkvi Ježiša Krista dnes. Boh sa nikdy nemení, Jeho Slovo sa nikdy nemení, učenia sa nikdy nemenia a ani prax sa nikdy nemení. Všetko zostáva rovnaké.

Reportér: Áno, toto je vaša zvesť, ktorú kážete v celom svete. Nachádzame sa však v zložitej situácii. Ako sa máme zachovať? Ako môžeme rozoznať zvesť na základe povolania od zvesti bez povolania?

E. Frank: Toto je to, čo sa snažím činiť. Vo všeobecnosti jednoducho kážem celú radu Božiu a nikdy sa nezaoberám lokálnymi problémami. Napríklad: V dňoch apoštolov mohol Boží muž zostať v jednom meste šesť mesiacov alebo dva roky, ale počas posledných 47 rokov, odkedy som začal celosvetovú službu, som bol vedený mať dve, maximálne tri zhromaždenia v jednom meste, aby som mohol ísť do ďalších miest. A ako druhú vec chcem povedať toto: Počuli ste o poverení, ktoré som od Pána prijal 2. 4. 1962. Tretia vec, ktorú mi Pán povedal, bola: „Môj služobník, nezakladaj lokálne zbory a nevydávaj spevník, pretože to je znamenie denominácie.“ Takže moje poslanie je zvestovať Božie Slovo celému Božiemu ľudu. Lokálni bratia sú však zodpovední za zbory.

Reportér: Ako však založiť zbor, ktorý riadi Ježiš Kristus? Aké má mať služby a úlohy? Ako zvoliť človeka, ktorý nebude kázať svoje vlastné Slovo, ale Božie Slovo?

E. Frank: Pripravil som množstvo televíznych vysielaní, ktoré vysielame v mnohých krajinách sveta a každý prvý víkend v mesiaci nás tiež môžete počuť v každej krajine po celom svete. Vždy zvestujem veci, ktoré sú najpotrebnejšie pre lokálne zbory. Takže sme v kontakte s Cirkvou živého Boha vo všetkých krajinách. A ak bratia napíšu svoje otázky alebo problémy, tak sa nimi budeme počas prvého víkendu zaoberať a každý sa na internete môže pripojiť a počúvať odpovede. Som v službe 47 rokov a od roku 1962, vtedy som začal cestovať z jednej krajiny do druhej a od roku 1966 som bol na všetkých piatich kontinentoch dohromady v 142 krajinách.

Ide o to, že keď bratia v lokálnych zboroch zvestujú Božie Slovo, tak zhromaždenie zistí, akú službu Boh bratovi dal. Nie je to ten brat, ktorý povie: „Ja som toto alebo ono.“ Keď brat ide dopredu, aby zvestoval Slovo Božie, tak je zrejmé, aký druh služby Boh tomuto bratovi dal. Či je to viac evanjelizačná služba alebo viac učiteľská služba alebo viac prorocká služba alebo či je pastierom. Takže to závisí od toho, čo Boh tomu jednotlivcovi dal. Zbor to však posudzuje.

Reportér: Práve ste povedali, že ste navštívili 142 krajín. V nich je veľa ľudí, ktorí by radi slúžili Božiemu ľudu. Rozumiem tomu správne, že by najprv mali byť pokrstení Duchom Svätým?

E. Frank: Je to tak, že každý úd tela Ježiša Krista musí byť pokrstený Svätým Duchom. Skrze Božieho Ducha ste znovuzrodení, ale Svätým Duchom ste vkrstení do tela Ježiša Krista. Na základe Skutkov 6 dokonca aj tých sedem diakonov, ktorých službou bolo postarať sa o prirodzený pokrm, museli byť naplnení Svätým Duchom. To je ten jediný spôsob, ako môže byť v lokálnom zbore a v tele Ježiša Krista Božia harmónia. Deje sa to skrze Svätého Ducha. Preto Písmo hovorí: „Tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom, sú deťmi Božími.“ [Rm 8:14] Takže či sme členom alebo diakonom, či spievame alebo hráme hudbu, či sme starší alebo pastier, čokoľvek sme, je absolútne nevyhnutné mať Božiu harmóniu. A Božiu harmóniu môžeme mať len prostredníctvom krstu Svätým Duchom.

Reportér: Ako ste povedali, navštívili ste doteraz 142 krajín. Ako bude podľa vás pokračovať ďalej vaša služba?

E. Frank: To ja neviem, to vie len Boh, ale Boh mi dal mnoho rokov a nemyslím, že bol na zemi Boží muž, ktorý by mal k dispozícii toľko rokov, aby slúžil Pánovi. Aby som bol však úprimný, ak hľadíme na to, ako sa napĺňajú Božie proroctvá v dnešnom svete, obzvlášť čo sa týka Blízkeho východu a Jeruzalema, veci sa dejú a je nám pripomínané to, čo je napísane v Matúšovi 13 a tiež v mnohých iných kapitolách: Matúš 24, Marek 13, Lukáš 21, kde náš Pán povedal: „Ak vidíte, že sa všetky tieto veci dejú, tak viete, že príchod Pána je blízko.“ Nikto nevie dňa ani hodiny, ale sme veľmi blízko. Veľmi blízko.

Reportér: Videl som len vaše kázania z ciest na internete, ale viditeľne to, čo kážete, súhlasí s pôvodným evanjeliom. Čo je teraz potrebné konať? Čo by ste radili vy?

E. Frank: V prvom rade musíme kázať pôvodné, originálne evanjelium. To je prikázanie nášho Pána. V Matúšovi 24:14 náš Pán povedal: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ Stojí tam napísané, že priamo vtedy príde koniec. Teraz kážeme evanjelium všetkým národom a nikdy nebol taký čas ako teraz, so všetkými možnosťami, ako je internet, televízia a iné, aby mohlo byť všetkým národom kázané evanjelium. Takže dokonca i toto proroctvo sa napĺňa.

Reportér: V dnešnom vysielaní máme hosťa, misionára Ewalda Franka. Máme preto možnosť hovoriť o zvestovaní evanjelia na základe Božieho Slova. Môžete nám povedať, aká informácia existuje, aby sme sa dozvedeli, čo je pre nás určené?

E. Frank: Musíme porozumieť tomuto. Po vzkriesení náš Pán strávil 40 dní so svojimi učeníkmi učil ich veci kráľovstva Božieho. Až po 40 dňoch vyslovil to, čo je napísané v Matúšovi 28: „Choďte do celého sveta!“ Až po tých 40 dňoch vyslovil to, čo je napísane v Markovi 16, Lukášovi 24, Jánovi 20, kde je napísané: „Tak ako Otec poslal Mňa, tak posielam Ja vás.“ Predtým ako môžeme učiť iných, musíme byť vyučení Pánom, aby sme kázali to isté, čo kázali apoštoli. Na základe Skutkov 2:42 Písmo hovorí: „A oni ostávali v učení apoštolov.“ Takže sa musíme vrátiť späť k pôvodnému učeniu.

Napríklad Písmo hovorí len o jednom Bohu, nikdy nie o dvoch alebo troch. Existuje len jeden, ktorý je večný, jeden, ktorý je všemohúci. Tento jeden Boh sa však zjavil v nebesiach ako náš Otec, a preto sa modlíme „Otče náš, ktorý si na nebesiach“. Ten istý Boh, ktorý je Duch, sa však zjavil aj v Ježišovi Kristovi, v Jeho jednorodenom Synovi – „Emanuel – Boh s nami.“ [Mt 1:23] A ten istý Boh prostredníctvom krstu Svätým Duchom žije vo veriacich. Takže Boh nad nami, Boh s nami, Boh v nás. Tri zjavenia toho istého Boha, aby vykonal Svoj vlastný plán spásy.

To isté sa týka krstu. Len stručne to zmienim: V Matúšovi 28 a v Markovi 16 dal Pán poverenie, aby bolo kázané evanjelium, aby boli učené všetky národy a aby krstili. Povedal to však v jednotnom čísle: „Krstite ich do mena…“ Nie do mien, ale do mena Otca, Syna i Svätého Ducha. Takže pred tým, ako budeme môcť krstiť, musíme poznať toto meno. Takže sa musíme vrátiť do Skutkov 2:38, 8:15-17, 10 a 19. Z celého srdca verím, že žiadna osoba na zemi nemá právo meniť učenie Biblie. Tiež z celého srdca verím, že novozákonná Cirkev, každý pravý veriaci, bude teraz rešpektovať Slovo Božie.

Reportér: Aj keď ste sa už vyjadrili, že čas je veľmi blízko, napriek tomu sa spýtam, na akú krajinu z tých, ktoré ste tu už viackrát spomenuli, máte výnimočné spomienky, do ktorej krajiny by ste ešte chceli ísť a ktorej pomery považujete za najviac vyhovujúce?

E. Frank: Mám mimoriadne spomienky na Pobrežie Slonoviny i Kongo. Je niekoľko krajín, na ktoré mám mimoriadne spomienky tým alebo oným spôsobom. Cítim sa tu doma, som tu so svojimi bratmi, ktorí majú službu, a som jednoducho rád, že tu môžem byť.

Aby som bol úprimný, náboženstvom a  politikou sa nikdy nezaoberám. Kázal som v 12 islamských krajinách, kázal som na univerzite v Moskve, bol som na univerzite v Pekingu, kázal som v rôznych krajinách, rôznym spôsobom, na rôznych miestach, ale nikdy sa nezaoberám politikou ani náboženstvom. Jednoducho kážem Božie Slovo a zvyšok prenechávam Bohu.

Nech Boh požehná túto krajinu, nech Boh požehná lídrov tejto krajiny a všetkých tých, ktorí sú na zodpovedných pozíciách. To je moja úprimná modlitba. Boh požehnaj vám, Boh požehnaj celú túto krajinu. Boh požehnaj vládu a ľud.