Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Prepis TV rozhovoru Ouagadougou, Burkina Faso, 9. 9. 2016 / Ewald Frank

Език: Словашки
Rozhovor v televízii 9. 9. 2016
Ouagadougou, Burkina Faso

Reportér: Vítam u nás v televízii brata Ewalda Franka a takisto aj brata Issia, ktorý bude prekladať z angličtiny.

E. Frank: Ďakujem za pozvanie.

Reportér: Ste tu na biblickej konferencii. Môžete nám o nej povedať viac?

E. Frank: Najprv by som chcel povedať nasledovné: Cítim sa tu ako doma. Bol som srdečne privítaný a náš Pán povedal: „Kto prijíma toho, koho by som poslal, Mňa prijíma…“ [Jn 13:20] My zvestujeme Božie Slovo, a ak ľudia Božiemu Slovu veria, je im Slovo zjavené. Takže som rád, že môžem byť tu na tejto konferencii.

Reportér: Témou tejto konferencie je: „Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ [Jn 8:32] Aká je táto zvesť?

E. Frank: Náš Pán sám povedal v evanjeliu Jána 8:32: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Nie je to kazateľ, ale Božie Slovo, ktorému veríme, a ono je nám zjavené a sme posvätení v Božom Slove [Ef 5:26] a v Božej vôli [Žd 10:10]. Viera je tou hlavnou témou. List Galaťanom 3:6 hovorí: „Abrahám veril Bohu…“ A toto je veľmi dôležité. Nie veriť tomu, čo hovorí nejaké náboženstvo, ale tomu, čo Boh hovorí vo Svojom Slove. A potom poznáme pravdu, ktorou je Božie Slovo, a pravda nás vyslobodí z každého klamstva.

Reportér: A preto sa vás pýtam: Ako môžeme rozpoznať pravdu?

E. Frank: Jednoducho čítajte Bibliu a nepridávajte k tomu žiadne výklady. Verte každému Božiemu Slovu tak, ako je napísané. Pretože v dňoch Ježiša Krista síce mali Starý zákon, ale podávali vlastné výklady, a tak nakoniec neverili Slovu, ale svojím vlastným výkladom. Tak zmeškali deň Božieho milostivého navštívenia [Lk 19:42]. Máme mnoho kresťanských cirkví, mnoho denomináciií a stovky až tisícky programov a každý hovorí o Božom Slove to, čo sám chce. Toto je však Boží čas vyjsť von a rešpektovať každé Božie Slovo. Toto je Boží čas pre Boží ľud.

Reportér: Povedali ste, že nesmieme veriť ničomu, čo nie je v Biblii, ale máme veriť všetkému, čo je v Biblii. V Starom zákone sú prikázania, ktoré nemožno aplikovať v Novom zákone. Ako sa v tom máme vyznať?

E. Frank: Áno, všetkým veciam musíme správne porozumieť. Napríklad apoštol Pavol vysvetlil, prečo bol daný zákon. Pán dal Abrahámovi zasľúbenie a o 430 rokov neskôr dal zákon Mojžišovi. Tento zákon bol potrebný, aby nás usvedčil o našich prestúpeniach. Ak nie je zákon, neexistuje žiadne prestúpenie. Takže zákon bol potrebný, aby nás Boh usvedčil z našich prestúpení, aby sme Ho mohli prosiť o odpustenie. V Novom zákone je 844-krát zmienený Starý zákon a z toho sa to 333-krát týka Ježiša Krista a 286-krát je to zo žalmov. Starý a Nový zákon sú v súlade a v harmónii a my musíme pochopiť, prečo bol potrebný Starý zákon a prečo bol potrebný Nový zákon. Milujem Božie Slovo!

Reportér: To je veľmi jasné. Veľmi jasné. Pastor, vy ste prijali poverenie kázať Božie Slovo po celom svete. Ako ste ho prijali?

E. Frank: Je pre mňa ťažké o tom hovoriť, lebo ľudia tomu len veľmi ťažko veria. Mnoho ľudí hovorí rôzne rozprávky. Nikdy som nečakal, že sa niečo také môže stať. Nikdy som sa za to nemodlil. Vedel som, že Pán hovoril počuteľným hlasom ku Svojim prorokom a taktiež k bratovi Branhamovi, ale nikdy som neočakával, že by sa to mohlo stať mne. 2. apríl 1962 zostáva najdôležitejším dňom v mojom živote. Kázal som a zároveň pracoval pre NATO, a tak som sa živil. V pondelok 2. apríla 1962 som sa pripravil na deň, krátko som sa pomodlil, šiel som k oknu a odtiahol som závesy. Obdobie dažďov pominulo. Slnko ešte nevyšlo a ja som sa vrátil späť do izby, opäť som sa modlil, a keď som sa postavil na svoje nohy, hľadel som priamo k oknu a zhora z pravej strany prišiel hlas Pána, všemohúceho Boha. Nikdy si to nedokážete predstaviť. Je to príkaz, hlasný a priamy hlas: „Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto čoskoro pominie a Ja ťa pošlem do iných miest kázať Moje Slovo.“ A pretože tento hlas prišiel zhora z pravej strany, ako jedným úderom som bol pod účinkom tohto hlasu na koberci. Milovaní, keď som sa opäť postavil na nohy, hľadel som smerom k oknu a povedal som: „Milovaný Pane, oni ma nebudú počúvať. Majú hojnosť všetkých vecí. Nie sú pripravení počúvať.“ A Pán prehovoril po druhýkrát: „Môj služobník, príde čas, keď ťa budú počúvať. Uskladni pokrm, pretože budeš stáť uprostred ľudu, aby si pokrm rozdával.“ Pán ešte zmienil dve ďalšie veci a povedal: „Môj služobník, nezakladaj lokálny zbor a nevydávaj spevník.“ 2. 4. 1962. Poslúchol som, čo Pán povedal. Idem od mesta k mestu, z jednej krajiny do druhej. Nemôžem nikde zostať, aby som založil lokálny zbor, ale v každom meste sú bratia, ktorí to majú robiť. Nemusím vydávať ani žiadny spevník. Každý sa môže rozhodnúť, z akého spevníka bude spievať. Takže z milosti Božej som bol poslušný tomu, čo mi Pán prikázal činiť. Zostarol som, ale Božie Slovo dosahuje všetky končiny zeme. V tomto čase slúžime 172 krajinám, ktoré počujú pravé Božie Slovo, zasľúbenia pre tento čas. Takže som rád, že môžem byť v tejto nádhernej krajine. Ako som už predtým povedal, môžete cítiť, že to prichádza od srdca. Boh vám požehnaj!

Reportér: Od roku 1962 po rok 2016 je to 54 rokov. Ako je možné, že tak dlho chodíte po celom svete a kážete Božie Slovo?

E. Frank: Ja by som sa spýtal Pána samého, ako je to možné. Boh mi však dal tú možnosť, aby som začal kázať cez rádio Luxemburg. To bola hlavná rozhlasová stanica v celej Európe. A v tom čase, v 60. rokoch, som získal kontakty do všetkých európskych krajín a potom do zvyšku sveta. Moja prvá cesta do Indie bola v roku 1964, potom do Izraela a mnohých iných krajín. Boh mi daroval tieto kontakty, pretože máme rôzne stanice a vysielania na zvestovanie Božieho Slova, a to televízne i rozhlasové vysielania, a tak nemusím osobne chodiť všade, do každej krajiny.

Reportér: Pastor, chodíte po celom svete, kde kážete Božie Slovo. Aký je základ vašej viery, vášho kázania?

E. Frank: Prirodzene, je to Božie Slovo, učenia apoštolov a všetko, čo je v tejto knihe. Z milosti Božej sa teraz Cirkev živého Boha musí vrátiť k tomu pôvodnému základu. Nemôžeme sa vracať späť k tomu, čo povedal Atanázius alebo Augustín, musíme sa vrátiť späť k tomu, čo povedal Peter, musíme sa vrátiť späť k tomu, čo povedal Pavol, musíme sa vrátiť späť k pôvodnému základu, k pôvodným učeniam: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“ [Ef 4:5] Takže teraz, pred návratom Krista, je čas napravenia a my sa musíme vrátiť späť k originálnym učeniam Božieho Slova.

Reportér: Pastor, povedali ste, že sa musíme vrátiť späť k pôvodným učeniam Božieho Slova. Ako môže niekto, kto verí Božiemu Slovu, rozoznať, čo je pravda a čo je klam?

E. Frank: Tak, že pravda je napísaná len v Božom Slove a výklady sú napísané v katechizme, v rôznych náboženských knihách, ale Božie Slovo je ten originál! A len ak hovoríme to, čo Boh hovorí vo Svojom Slove, tak hovoríme pravdu. Ak nie, tak hovoríme to, čo hovorí nejaká cirkev. Takže my sa musíme vrátiť k tomu, čo hovorí Slovo Božie. Pretože Božie Slovo je originálne semeno. V evanjeliu Matúša 8:11 náš Pán sám povedal: „Slovo je to originálne semeno.“ my musíme siať to originálne semeno, aby sme mali úrodu pšenice.

Reportér: Kážete o naplnení biblických proroctiev. Čo tieto proroctvá hovoria?

E. Frank: Hlavné proroctvo a zasľúbenie (ono to spolu súvisí) je návrat Ježiša Krista. Zároveň Boh v Starom zákone povedal: „Pošlem vám proroka Eliáša pred tým, ako príde deň Pánov, aby napravil všetky veci.“ [Mal 4:5, Joel 2:25-26] Takže teraz je ten čas pred návratom Krista a na základe Matúša 24:14 je zvestované evanjelium o Božom kráľovstve – nie luteránske evanjelium alebo anglikánske evanjelium alebo evanjelium nejakej organizovanej cirkvi – ale to originálne evanjelium, vrátane všetkých Božích zasľúbení, ktoré sa týkajú Božieho kráľovstva. Toto evanjelium musí byť kázané všetkým národom a to sa deje práve teraz. Nikdy predtým sa nestalo, že by bolo originálne evanjelium Ježiša Krista kázané všetkým národom. Dokonca aj teraz máme televízne stanice v Austrálii, na Novom Zélande, v Kanade, v Spojených štátoch, v Rusku, v Európe, všade a zvestujeme Božie Slovo všetkým národom. A náš Pán povedal: „…a potom príde koniec.“ [Mt 24:14] Takže sa nachádzame na konci konečného času, a preto kážeme plné evanjelium a vraciame sa späť ku Bohu a Jeho Slovu.

Reportér: Môžete nám vysvetliť, ako vy vidíte naplnenie biblických proroctiev?

E. Frank: Vyberiem len jeden z hlavných výrokov. Náš Pán napríklad hovoril o ľude Izraelskom už v knihe Mojžiša, kde povedal, že budú pre svoju nevieru rozptýlení medzi všetky národy. A v Lukášovi 19 náš Pán zaplakal nad Jeruzalemom a povedal im, že nepoznali svoj deň a budú rozptýlení medzi všetky národy a že Boh sa obráti ku pohanom. Bolo to v Božom pláne.

Pán však povedal: „Keď uvidíte, že bude život figovníka (symbol Izraela) obnovený, tak vzhliadnite nahor.“ [Lk 21:28-30] Deje sa mnoho, mnoho vecí na Blízkom východe a v mnohých krajinách, ktoré nám ukazujú naplnenie biblických proroctiev, ale hlavné zasľúbenie sa týka Izraela a Cirkvi Ježiša Krista. Od roku 1948, po dvetisíc rokoch, máme krajinu, ktorá sa volá Izrael. Dokonca aj v Joelovi v 3. kapitole Biblia predpovedá, že Izrael bude rozdelený. Všetko je v tejto knihe napísané – to, čo sa týka Izraela, národov, Cirkvi – všetko je v tejto knihe. Vidíme všetky tieto veci napĺňať sa, takže návrat Krista je blízko.

Reportér: Povedali ste, že pred dvetisíc rokmi, Ježiš Kristus prišiel a povedal: „Choďte medzi všetky národy a čiňte z nich učeníkov…“ [Mt 28:19] Ako vidíte, že sa táto evanjelizácia šíri po celom svete?

E. Frank: Slovo, evanjelium, bolo zvestované všetkým národom. V minulosti bol jeden človek v Grécku, ďalší v Taliansku, jeden tu, jeden tam, v Anglicku, v Afrike… ale teraz to už viac nie je jeden človek tu, jeden tam, ale to pôvodné evanjelium je kázané zároveň všetkým národom v tej istej generácii. To je znamením, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti. Božie Slovo bolo kázané všetkým národom, ale na konci bude kázané celé Božie Slovo, celé evanjelium na svedectvo všetkým národom. A to sa deje práve teraz. Čo sa dialo počas dvetisíc rokov tu i tam, to sa teraz deje naraz vo všetkých národoch.

Reportér: Dnes máme Božie Slovo, ktoré je kázané, ale ľudia mu ťažko vedia uveriť. Očakávame, že ľudia budú veriť, keď kážeme. Môžeme čoskoro očakávať, že sa ľudia zmenia, budú činiť pokánie a všetci uveria Božiemu Slovu?

E. Frank: Áno, tomu verím. Pretože Svätý Duch bude ešte raz mocným spôsobom pôsobiť, ako je napísané v Starom zákone v Zachariášovi v 4. kapitole: „Nie skrze moc a skrze vojsko, ale skrze Môjho Ducha, hovorí Pán.“ A ako je napísané v Jakubovi v 5. kapitole, že pred návratom Krista dá Boh skorý i neskorý dážď a veci, ktoré sa nediali nikdy predtým, sa budú diať skrze moc Svätého Ducha vo všetkých pravých veriacich, vo všetkých krajinách, v každom meste naraz. Halelujah!

Reportér: Všade máme extrémistov. Ako sa má kresťan správať, aby sa nestal extrémistom?

E. Frank: To je veľmi dôležitá otázka. Musíme rešpektovať každého. To je ten hlavný zákon a hlavná milosť. Kázal som v mnohých islamských krajinách, ale nikdy som sa nedotkol náboženstva. Rešpektujem každé náboženstvo, rešpektujem každú organizovanú cirkev, ale predovšetkým rešpektujem Boha a Jeho Slovo. Nikdy však nehovorím proti nijakému náboženstvu. Jednoducho kážem Božie Slovo. Dokonca i teraz sa organizujú veci, aby som mohol hovoriť v Pakistane, v hlavnom meste Lahore na futbalovom štadióne pred osemtisíc ľuďmi. Takže z milosti Božej Pán otvára dvere. Ako som však povedal, my nekritizujeme, nemôžeme nikoho obviňovať, jednoducho kážeme Božie Slovo a všetci, ktorí Božiemu Slovu veria, budú činiť pokánie, a to bez ohľadu na náboženstvo. Boh je Bohom všetkých rás a všetkých národov. Volá zo všetkých národov, a preto všetky národy musia počuť Božie Slovo. Amen.

Reportér: Dnes máme kresťanov, ktorí prijímajú evanjelium, ale v niektorých krajinách, ktoré nechcem zmieňovať, sú prenasledovaní. Ako majú žiť? Ako sa majú správať v takých situáciách?

E. Frank: Mnohí sú prenasledovaní, pretože verejne zvestujú to, čomu veria, a to sa stalo problémom. Musíme zostať triezvi a neútočiť na iných. A ak ku nejakej osobe hovoríme, musíme hovoriť v láske, nesúdiť, ale v láske hovoriť a zvestovať Božie Slovo. Ak to tá osoba prijme, tak je to dobre. Ak nie, tak prestaňte hovoriť a choďte ďalej. Nikdy nesmiete nikoho nútiť alebo sa hádať, ale iba v láske zvestovať Božie Slovo. Ale ako povedal náš Pán: „Ak uveríte a necháte sa pokrstiť, budete zachránení. Ak neveríte, nebudete pokrstení, nie ste zachránení.“ [Mk 16:16] Takže je to veľmi vážne. Ale nech je Boh so všetkými, ktorí sú prenasledovaní. Niektorých z nich poznám osobne.

Reportér: Chcel by som, aby sme hovorili o Božstve Ježiša Krista. Ako môžete povedať, že Ježiš Kristus je Boh?

E. Frank: V 1. Mojžišovej 1. kapitole nachádzate len slovo „Elohim“, nie slovo „Jahve“. Až od kapitoly 2, verša 3 máme slová „Boh Pán“. Boh je duch, ktorý napĺňa všetku večnosť. To jediné svetlo a ten jediný duch. Ale na počiatku času vystúpil z večnosti vo viditeľnej podobe. Nikto Boha nikdy nevidel [Jn 1:18], ale keď sa zjavil ako Pán, tak to nebola druhá osoba, ale ten neviditeľný sa stal viditeľným, putoval v záhrade Eden a vyslovil všetky veci do existencie. Takže sa musíme vrátiť späť do Starého zákona, na úplný začiatok a potom prísť do Nového zákona a vidieť, že Ten, ktorý bol v Starom zákone nazývaný Bohom, je nazývaný Otcom v Novom zákone a Ten, ktorý bol nazývaný Pán v Starom zákone, je nazývaný v Novom zákone Synom. Ten neviditeľný Boh sa sám zjavil vo viditeľnej postave ako Pán. Takže Otec sa sám zjavil v Synovi, aby vykonal Svoj vlastný plán spásy, aby nás presadil späť ako synov a dcéry Božie do nášho pôvodného stavu.

Viete, ja poznám Pána osobne. Niekoľkokrát som počul Pánov hlas. Ale raz som počul hlas Boží. Nikdy si nedokážete predstaviť aké to je, je to mocnejšie ako hrom. A nie také ako bežný hrom – prejde to skrze všetky vaše kosti.

Vráťme sa späť k otázke. Biblia hovorí, že je len jeden Boh, nie dvaja veční, nie dvaja všemohúci, ale jeden večný Boh, ktorý sa sám zjavil v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Náš Spasiteľ však musel byť mnohým – musel sa stať baránkom Božím, aby sňal hriechy sveta, musel byť prostredníkom medzi človekom a Bohom, musel byť najvyšším kňazom, aby mohol vojsť do svätyne svätých. Ja jednoducho milujem Pána a všetky Jeho zjavenia.

Reportér: Potom, keď uveríme, je ďalším krokom krst, ako sa to deje v cirkvách. Môžete nám povedať viac o biblickom krste?

E. Frank: Je to veľmi dobre zdokumentované v knihe Skutkov apoštolských. Prvé kázanie je v knihe Skutkov apoštolských v druhej kapitole. Tu čítame čierne na bielom, čo obsahuje to prvé kázanie. V Skutkoch od 2:33 stojí obzvlášť vo verši 37 a potom vo verši 38: „A Peter im povedal: Čiňte pokánie a nech sa pokrstí každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ Takže ak niekto uverí v Ježiša Krista a prijme odpustenie hriechov, má istotu vo svojom srdci, že ho Boh prijal, že mu odpustil, tak nie len verí, ale nechá sa aj pokrstiť, aby potvrdil, že verí. Môžeme prejsť do Skutkov apoštolov 8:16, do kapitoly 10, verš 48, do kapitoly 19, verše 5 a 6. Od dní Letníc každá osoba v novozákonnej Cirkvi, ktorá počula evanjelium Ježiša Krista a uverila, že Boh bol v Kristu [2Kor 5:19] a skutočne vykúpil celú zem a odpustil naše hriechy a že sme skrze vieru ospravedlnení, potom bol ten druhý krok krst ponorením. Tak je to napísané v liste Rimanom 6. Ak niekto zomrie, tak je pochovaný do hrobu. A Biblia hovorí v liste Rimanom 6, že sme s Kristom pochovaní. Takže z milosti Božej, podľa Marka 16:16 kážeme evanjelium Ježiša Krista a tí, ktorí uveria a nechajú sa pokrstiť, budú spasení. Každý, kto skutočne verí, sa nechá pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista, pretože to je to novozákonné zmluvné meno. „A nazveš Jeho meno Ježiš, pretože On spasí Svoj ľud od hriechu.“ Takže všetci, ktorí odpustenie hriechov prijmú, potvrdzujú zmluvu a nechajú sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. To je biblické učenie o pokání a krste a my sa musíme vrátiť späť k tomuto biblickému vzoru.

Reportér: Chcel by som sa spýtať otázku, ktorá sa týka vašej misie. Sú ľudia, ktorí by chceli kázať Božie Slovo po celom svete. Ako to je?

E. Frank: Potrebujete priame Božie povolanie. To je ten rozdiel. Podľa 4. kapitoly listu Efežanom dal Boh do Cirkvi rôzne služby, ale ísť do celého sveta, aby sa naplnil Matúš 24:14, to nie je lokálna služba. Ak táto služba presahuje rámec lokálneho zboru, príkladom je služba apoštola Pavla… Keď bol on povolaný, bolo mu povedané: „Pošlem ťa ku pohanom.“ [Sk 9:15] Takže s povolaním mu bolo dané poverenie. Aby ste mali účasť na naplnení biblického proroctva, na to musíte mať priame povolanie. Nemôžete si len tak povedať: „Budem toto vykonávať.“ Nie, potrebujete na to povolanie od Pána.

Pre lokálny zbor nie, tam Boh do lokálneho zboru ustanovil 5-násobnú službu. Aby sa však mohlo naplniť biblické proroctvo, ako napríklad s Jánom Krstiteľom, ktorý bol zasľúbeným prorokom, alebo Wiliamom Branhamom, ktorý bol tiež zasľúbeným prorokom. To nebola služba pre lokálny zbor, ale pre celé telo Krista, po celom svete. Tak je to aj so službou, ktorá prebieha dnes. Pán povedal: „Pošlem ťa od mesta k mestu kázať Moje Slovo.“ Bez tohoto nadprirodzeného poverenia by som tu dnes nebol. Som tu len preto, že som toto Božie poverenie prijal.

Reportér: Pastor, blížime sa ku koncu tohto vysielania. Aké je vaše posolstvo, ktorú chcete všetkým odovzdať? Akú zvesť chcete našim poslucháčom odovzdať?

E. Frank: Toto hovorím z celého srdca: Môj dojem z minulého večera bol nasledovný: Toto je ten deň, ktorý Pán pripravil pre túto krajinu a pre toto mesto. Pán otvoril srdcia ľudu. Mohli sme to vidieť, keď pozdvihli svoje ruky a mohli ste vedieť, že to nevychádza z hlavy, ale zo srdca. Takže prijali Božie Slovo a Božie Slovo všetko vykoná, ako je napísané v Izaiášovi 55:11. Nie je to ten kazateľ, ktorý to vykoná, ale Božie Slovo a ľudia, ktorí Božiemu Slovu uveria, ako Abrahám Bohu uveril a videl zasľúbenie naplnené. Takže my sme deti zasľúbenia a ľud tejto krajiny, tohto mesta uveril Božiemu Slovu a uvidia ho naplnené, pretože Boh dáva zasľúbenia a Boh ich aj napĺňa. Takže z milosti Božej bude ovocie pre večnosť z tohto mesta a z tejto krajiny. Nech je požehnaný prezident, nech je požehnaná vláda, nech je toto mesto a táto krajina požehnaná teraz a naveky v mene Ježiša Krista, nášho Pána.

Ďakujem za túto príležitosť. Boh vám požehnaj!

Reportér: Pastor, ďakujeme vám, že ste prišli, aby ste odovzdali toto Slovo všetkým poslucháčom tejto televízie.