Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

8. 7. 1995, Stade Kamanyola, Zaire (Kongo) / Ewald Frank

Language: slovak
8. 7. 1995, Stade Kamanyola, Zaire (Kongo)

V Izaiáši, kapitola 65, verš 17 čteme:

Nebo aj, já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci…”

Ve 2. Petrově, kapitola 3, verše 12 – 13:

Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se a živlové pálivostí ohně rozplynou se. Nového pak nebe a nové země podlé zaslíbení jeho čekáme…”

Ve Zjevení, kapitola 21, verš 1:

Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula…”

V Janovi v kapitole 14 náš Pán slíbil, že půjde do nebe a připraví nám místo, a pak se vrátí, aby nás vzal, abychom byli s ním.

Ve Skutcích v kapitole 1, verši 11 čteme:

Tento Ježíš, když vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.”

Apoštol Jan píše ve svém listě – 1. Janova, kapitola 2, verš 28:

A nyní, synáčkové, zůstávejtež v něm, abychom, když by se ukázal, smělé doufání měli, a nebyli zahanbeni od něho v příchodu jeho.”

Janova, kapitola 3, verš 2:

Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; neboť viděti jej budeme tak, jakž jest.”

Tuto naději také máme ve svém srdci. A já věřím, že návrat Ježíše Krista již nastává. Vidíme, jak se biblické proroctví naplňuje přímo před našima očima. Po celou minulost vysvětlovali Boží mužové biblické proroctví. Když však přichází čas naplnění biblického proroctví, pak už nepotřebujete vysvětlování. Sledujete, jak se biblické proroctví naplňuje.

Jestliže se podíváš do Božího slova, všechno bylo v Písmu předpověděno. Vskutku, Nový zákon začal naplněním biblických proroctví. Jan Křtitel byl zaslíbeným prorokem. V Izaiáši v kapitole 40, ve verši 3 bylo zaslíbeno toto:

Hlas volajícího: Připravtež na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho.”

A v Malachiáši v kapitole 3, ve verši 1:

Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou…”

Když pak přišel čas, ten zaslíbený přišel po dvou nohou. A bylo slyšet hlas s nebe, a nebylo třeba žádného vysvětlování. Biblické proroctví je živou skutečností. Když přijde čas naplnění, nevysvětlujete. Otevřou-li se vám oči, uvidíte biblické proroctví živé. Ježíš Kristus byl zaslíbený Spasitel. Od prvního zaslíbení v Genezi 3, verši 15 až po poslední zaslíbení v Malachiáši 3, že Pán přijde do svého svatého chrámu.

Každé zaslíbení – Žalm 2, verš 7; Izaiáš 9, verš 6; Žalm 22 – mnohá zaslíbení. To všechno se splnilo. Ježíš Kristus se narodil a byl to Vykupitel. Přesně jak to říká Bible v Micheáši v kapitole 5, že se narodí v Betlémě. Narodil se v Betlémě, protože to říká svaté Písmo. Bůh dohlíží na své Slovo, aby se každé zaslíbení vyplnilo přesně. A tak Ježíš Kristus byl zaslíbeným Mesiášem. Bylo předpovězeno jeho narození, byl předpovězen jeho život, byla předpovězena jeho služba – jen je třeba přečíst si Izaiáše, kapitolu 35. Tam Bible říká: Když přijde Pán, náš Bůh, slepí prohlédnou a hluší uslyší. Když byl Jan ve vězení, poslal několik učedníků za Ježíšem. Ti se ho zeptali: Jsi to ty, nebo máme čekat někoho jiného? Ježíš neřekl ano a neřekl ne. Co odpověděl? Jděte a povězte: Slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí. Dal jim biblickou odpověď. Musíme odpovídat biblicky. Nechci vaše odpovědi a vy nepotřebujete mé odpovědi. Ale my společně si přejeme poznat Boží odpovědi. A Boží odpověď je vždy v Božím slově. Rád bych se dotkl řady míst z Písma a ukázal vám, že žijeme v posledních dnech.

V Matoušovi v kapitole 24, v Lukášovi v kapitole 17, ve 2. Timoteovi v kapitole 3 a na různých místech Starého i Nového zákona jsme zpravováni o tom, co se právě děje. Především musíme pochopit, že Bůh má plán. A protože On je věčný, Jeho plán se týká věčnosti. A vzhledem k věčnému Božímu plánu musíme mít věčný život. Pouze jestliže přijmete věčný život, můžete žít věčně. Jak jsme již dříve řekli, podle tohoto Slova musíme být znovuzrozeni. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodí z Ducha Božího, je duch. A Bible říká v Jakubovi v kapitole 1, ve verši 18 a v 1. Petrově v kapitole 1, verše 22 – 23, že jsem znovuzrozeni ze semene svatého Božího slova z moci Ducha svatého. Pro přirozené zrození potřebujeme přirozené semeno. Pro nové zrození potřebujeme Boží semeno! Boží semeno je svaté Boží slovo. Když přijmete svaté Boží slovo do svého srdce, Duch svatý vstupuje na toto semeno a tvoří ve vás nový život. Tak se stáváme syny a dcerami Božími. V Matoušovi v kapitole 24 říká Bible ve verši 14:

A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.”

Nedávno jsem kázal v Polsku, když přišli lidé ze státní televize a ptali se mě na toto místo z Písma, neboť šlo o otázku, co si myslím o sjednocení Evropy. Odpověděl jsem, že to je proto, aby evangelium Ježíše Krista bylo kázáno všem národům. Proto padly všechny hranice a nyní máme svobodu kázat Boží slovo v Moskvě a vůbec všude. Otázka však zněla, proč Bible říká, že po kázání evangelia přijde konec. To se tomu muži nelíbilo. Nikdo nemá rád konec. Máme rádi dobrý začátek. Ale Písmo říká, kdy má přijít konec. Ten muž řekl znovu: Proč má přijít konec? Odpověděl jsem takto: Hned po skončení starého světa bude nový začátek. Tím novým začátkem byl Ježíš Kristus. A v Jeho království budeme v Jeho spravedlnosti.

V této 24. kapitole nacházíme velice mnoho věcí. Byly tu tři otázky a také tři odpovědi. Ve verších 4 – 8 náš Pán řekl:

Vizte, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdu pod jménem mým, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všechno býti, ale ne ihned bude konec. Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou hladové a morové a země třesení po místech.”

Avšak osmý verš je velice důležitý:

„Ale všecky tyto věci jsou počátkové bolestí.”

Nikoli konec, ale právě počátek bolestí!

Půjdeme-li do historie, a zvláště podíváte-li se na naše století, měli jsme mnoho válek. Dokonce i nyní probíhá padesát malých i velkých válek. A měli jsme dvě světové války. V prvé světové válce zemřelo osm a půl miliónu lidí. Ve druhé světové válce zemřelo padesát pět miliónů. Byla to hrozná doba. Ale jak milostí Boží řekl sám náš Pán, národ povstane proti národu, království proti království, budou zemětřesení, budou hladomory – všechny ty rozmanité věci. A náš Pán řekl: To je jen počátek času bolestí. Apoštol Pavel hledí na konec posledního času, když píše v 1. Tesalonicenským v kapitole 5, ve verších 1 – 3:

„O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.”

Prosím, naslouchejte nyní verši 3: „Nebo když dějí: Pokoj a bezpečnost…” (nikoli „války a hrozby válek“!), to je ten počátek času soužení. A právě před koncem! Už nechceme žádné války nebo hrozby válek. Situace se mění; konečně už všichni chtějí mír. Já nejsem prorok, ale milostí Boží máme prorocké slovo. Všichni proroci naší generace jsou sví vlastní proroci. Obcházejí Boží slovo. Jaký prorok je člověk, není-li v něm Boží slovo? Mluví-li o svých vlastních vizích a o věcech, které si sám představuje? My máme právo poznávat svaté slovo Boží! Jeden říká to, druhý říká ono. Já chci to, co říká Pán svatých písem! A jak jsme už řekli, až přijde čas naplnění biblických proroctví, nebudeme už muset nic vysvětlovat.

V březnu 1985, když se k moci dostal pan Gorbačov, nevím proč jsem to řekl, ale řekl jsem: To je člověk, ten pravý člověk v pravý čas, kterému lze věřit, že Německo bude sjednoceno, že Západ a Východ budou sjednoceny. Měli jsme roky horké války, měli jsme mnoho let studené války a v srpnu 1961 ruské tanky a americké tanky stály v Berlíně proti sobě. Všichni jsme se třásli. Nevěděli jsme, co se stane. A pan Kennedy řekl: Udělám z Berlína ukázkový příklad. V té době byla postavena zeď a vypadalo to, že národ je rozdělen navěky. Vypadalo to, že Evropa je navěky rozdělena. Ale pak přijel do východního Berlína pan Gorbačov a vůdce východního Berlína tehdy řekl: Tato zeď zde bude i za sto let. A Gorbačov řekl: My tuhle zeď nepotřebujeme. A učinil jedno prohlášení. Řekl: Ten, kdo zaváhá, bude souzen dějinami. A my jsme viděli, co se stalo. V roce 1989 a 1990 se celá Evropa proměnila. Od roku 1985 do roku 1989 se konala jedna mírová konference za druhou. Ve Washingtonu, v Moskvě, v Reykjaviku, ve Vídni, všude. Proč? Protože Písmo říká: Až řeknou: pokoj a bezpečí, tehdy se mějte na pozoru. Viděli jsme mírový proces ve střední Evropě a nyní se mírový proces přesunul do Izraele. Co řekl Boží služebník a prorok William Branham: Chcete-li se dozvědět, kolik je hodin, podívejte se na hodinky. Chcete-li se dozvědět, který je den, podívejte se na kalendář. Ale chcete-li se dovědět, jak už postoupil čas, pohleďte na Izrael!

S Izraelem Bůh započal, s Izraelem Bůh dokončí. Ve Skutcích v kapitole 13, říká Pavel: „Bůh lidu tohoto izraelského vyvolil otce naše…”, a v kapitole 15 připomíná Jakub proroctví: „Potom se navrátím, a vzdělám zase stánek Davidův…” A podle Římanům, kapitola 11, verše 25 – 27 bude všechen Izrael spasen. V Písmu svatém je Izrael symbolizován fíkovníkem. Můžete si najít Ozeáše, kapitolu 9, verš 10:

„Jako hrozny na poušti nalezl jsem byl Izraele, jako ranní fíky v prvotinách jejich popatřil jsem na otce vaše.”

Když Ježíš v řeči o lidu izraelském užíval výrazu „fíkový strom“, odvolával se na tento text. Náš Pán řekl u Lukáše 21 – vždy je lepší číst z Písma, i když to zabere trochu času – Lukáš, kapitola 21, verš 29:

„I pověděl jim podobenství: Patřte na fíkový strom i na všecka stromoví.”

Podíváte-li se do historie, měli jsme mnohé velké říše. Měli jsme koloniální věk, kdy mělo britské impérium pod svou vlajkou čtyřicet devět národů. Pak jsme měli věk německé říše, potom věk ruského impéria. Ty doby však již skončily. Podle biblického proroctví, které můžete najít v Danielovi v kapitole 1 a v kapitole 7, Bůh mu ukázal čtyři světové říše: říši babylónskou, říši perskou, říši řeckou a pak poslední říši, což je říše římská. Římská říše byla v plné síle v době Ježíše Krista. Nyní, před našima očima, římská říše povstává znovu. Právě jsem napsal knihu o 22 kapitolách pojednávající o Zjevení. Z milostí Boží najdete v těch 22 kapitolách něco, co jste dosud nikdy neslyšeli. Jak už jsem řekl, teď je ten čas, kdy se před našima očima biblická proroctví stala skutečností. Vím, že není snadné porozumět knize Danielově nebo knize Zjevení, avšak až přijde čas naplnění, Bůh otevře naše chápání. Prorok Daniel viděl věci v podobě různých symbolů; ve Zjevení máme opět různé symboly: Je tam šelma, která má deset rohů, sedm hlav – co to znamená? Ve Zjevení v kapitole 13 vidíme touž šelmu; ve Zjevení, v kapitole 17 sedí na této šelmě žena. A Bible říká: To je ten veliký Babylon, město, které vládne nad králi Země. Když čtete všechny ty popisy, najdete odpověď. Každá biblická otázka má biblickou odpověď. A z milosti všemohoucího Boha dobře rozumíme Božímu prorockému slovu, které se nyní děje. Víme-li to, pak náš Pán řekl: Až uvidíte, jak se všechny tyto věci dějí, pozdvihněte hlavy, protože už víte, že čas je blízko. Ukážu vám z Písma svatého, že Bůh předpověděl proroku Mojžíšovi, že děti Izraele budou rozptýleny po celé Zemi. V Deuteronomiu v kapitole 4, verš 27:

„A rozptýlí vás Hospodin mezi národy, a maličký počet vás zůstane mezi pohany…”; verš 29: „Jestliže pak i tam hledati budeš Hospodina Boha svého, tedy nalezneš…”; verš 30: „Když úzko bude, a přijdou na tebe všecky ty věci…” – poslyšte nyní druhou část tohoto verše – „…naposledy však…” – tedy i v posledních dnech! – „…jestliže bys se navrátil k Hospodinu Bohu svému, a poslouchal bys hlasu jeho…”

Izaiáš, kapitola 14, verš 1:

Nebo slituje se Hospodin nad Jákobem, a vyvolí zase Izraele, a dá jim odpočinutí v zemi jejich…”

Jeremiáš, kapitola 31, verš 10:

„Slyšte slovo Hospodinovo, ó národové a zvěstujte na ostrovích dalekých, a rcete: Ten, kterýž rozptýlil Izraele, shromáždí jej, a ostříhati ho bude jako pastýř stáda svého.”

Chcete-li se o tom dozvědět ještě víc, můžete si přečíst Ezechiele, kapitolu 39, verš 28. Chcete-li však znát celou tuto historii, začněte u Ezechiele, kapitoly 28; a pak budete znát příběh o Izraeli. Nyní půjdeme k proroku Ozeášovi, kterého si Bůh užil velice zvláštním způsobem k tomu, aby nás přesně informoval o čase pro Izrael. U Ozeáše v kapitole 5 v posledním verši Bůh říká:

„Odejda, navrátím se na místo své, až se vinni dadí, a hledati budou tváři mé.”

kapitole 6, verš 1 říká lid:

„Poďte, a navraťme se k Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí nás, ubil a uvíže rány naše.”

Prosím, poslechněte si verš 2:

„Obživí nás po dvou dnech, dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi před obličejem jeho.”

Toto Písmo je prorocké Písmo! Bůh zde nemluví o čtyřiadvacetihodinovém dni. V biblickém proroctví si musíme uvědomit, že jeden den před Bohem je našich tisíc let. Přečtu vám to z 2. Petrovy v kapitole 3, verš 8:

„Ale tato jedna věc nebuď před vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.”

A podíváme-li se do Božího slova, když prorok mluvil o dvou dnech, tak mluvil o dvou tisících letech! Také v Žalmu 90, verši 4 říká Bible, že jeden den před Pánem je u nás tisíc let. V roce 70 po Kristu byl zničen jeruzalémský chrám a Židé byly rozptýleni do všech národů; a jak říká Bible, „po dvou dnech” – a jeden den je u Boha jako našich tisíc let. Po dvou tisících letech se děti Izraele opět shromažďují. Z více než sto čtyřiceti národů se vracejí do zaslíbené země. Bůh může žehnat Izraeli pouze v zemi zaslíbené. Bůh může požehnat svému lidu jedině tehdy, jsme-li v zaslíbené zemi. Všechna zaslíbení o prvním příchodu Kristově i všechna zaslíbení o druhém příchodu Kristově – všechny opravdové Boží děti jsou dětmi zaslíbení! Bůh to potvrzuje v epištole Galatským, kapitola 4, verš 28. Pohlédneme-li do dějin lidstva, měli jsme přibližně dva tisíce let od Adama a Evy do Abrahama; a opět asi dva tisíce let od Abrahama do Krista; a nyní opět období přibližně dvou tisíc let. Nyní máme za sebou asi šest tisíc let. A podle Zjevení, kapitoly 20 budeme kralovat s Kristem tisíc let. To říká Písmo. A jak říká Bible v Genezi, sedmého dne dokonal Bůh své dílo a sedmý den odpočíval od vší práce, kterou vykonal. A tak tisícileté království bude tím sedmým dnem – dnem odpočinku. A potom čas vplyne do věčnosti a bude nové nebe a nová země. Haleluja, buď požehnáno jméno Páně! Amen.

Jsme-li Božími dětmi, máme úžasnou budoucnost. Všichni ostatní nemají budoucnost; pokud jsi však přijal věčný život, máš věčnou budoucnost! Nemáš se co bát, když přijde konec starých systémů; bude nové nebe a nová země. Aby se ti ukázalo ještě více a podrobněji, co Písmo skrývá v těch různých prorockých obrazech, přečtěme si v Židům v kapitole 1 verš 1:

„Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna Svého.”

Prorocký výraz „poslední dny” se objevil již v době Ježíše Krista. Ukážu vám to v knize Skutků, tam kde měl Petr své první kázání pod pomazáním Ducha svatého. Ve Skutcích v kapitole 2, verších 16 – 17 čteme:

„Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: A budeť v posledních dnech (dí Bůh,) vyleji z Ducha svého na všeliké tělo…”

Nečtu z novin, čtu ze svatého Božího slova! V den letnic tento Boží muž dostal božské zjevení a odvolává se na proroka Joele, skrze nějž Bůh řekl: „V posledních dnech vyleji z Ducha svého na všeliké tělo…”

O tom velké letničním dni neřekl muž Boží: „Domnívám se, myslím…”, nýbrž řekl: „Totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: A budeť v posledních dnech…” A tak tomu z Boží milosti rozumíme, že se blíží konec posledních dní. Nikdo neví, kolik času ještě máme. Ale jak jsme viděli z Písma, když náš Pán mluvil o všech těch válkách a rozličných jiných věcech, řekl: „To je počátek času bolestí.” Pavel vyhlížel konec posledních časů a pronesl výrok: „Až řeknou pokoj a bezpečí, pak na nás přijde náhlá zhouba.” Tato dvě slova bylo slyšet a byla napsána mnohokrát v posledních letech. Právě ta slova, mír a bezpečnost. Užívají jich politikové a můžete je číst v novinách. Mír a bezpečnost. Jak už jsem se pokusil vám ukázat, mírový proces, který započal ve střední Evropě, se přesunul do Izraele. A oni jsou ochotni zaplatit jakoukoli cenu, jen aby měli mír. Avšak všemocný Duch svatý dal varování: „Až vyhlásí pokoj a bezpečí, to je ta chvíle, kdy na Zemi přijdou ty věci.”

Pod vedením člověka nikdy nebude mír. Mír nastane, až přijde Kníže Pokoje. Ale milostí Boží vidíme, jak se všechno sjednocuje. V politice, v náboženství, v obchodě – všechno se sjednocuje. I papež jménem Antikrista říká: Buďme jednotni. Chce jednotu se sebou a se svou církví. Ale Bůh chce jinou jednotu. U Jana v kapitole 17 Písmo říká: „Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno…” Tedy Bůh to chce v Ježíši Kristu. Ne pod nějakou náboženskou hlavou; Ježíš Kristus je hlavou církve. Ježíš Kristus je Spasitel; kdo zůstává v něm, získá věčný život. Budou dvě jednoty. Jedna bude politicko-náboženská jednota: všechny protestantské církve se sjednotí s katolickou církví, všechna ostatní světová náboženství se také sjednotí. Ale my jako Boží děti – Ježíš říká: „…Nejsou z světa, jako já nejsem z světa.” Z Boží milosti víme, že podle 2. Korintským, kapitola 5 „Bůh byl v Kristu, v mír uvodě svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich…”, a že nám dává věčný život, uvádí nás do svého království jako syny a dcery.

Nespasí tě žádné křesťanské náboženství – spasení je pouze ve Spasiteli. A Ježíš Kristus je Spasitel, ne nějaký náboženský systém. Bůh se s námi setkal v Ježíši Kristu. A pouze tam, kde se Bůh setkal s lidstvem, může se lidstvo setkat s Bohem. Jsem misionář; byl jsem ve stu čtrnácti různých zemích a viděl jsem mnoho různých náboženství. Všechna se snaží najít Boha. Je však jen jediná cesta od Boha k nám a jediná cesta od nás k Bohu. Ježíš řekl: „Já jsem cesta.” Já nepotřebuji nikoho jiného, nepotřebuji žádné svaté, potřebuji Ježíše Krista. Ježíš Kristus v nás, naděje slávy! Musíme se vrátit ke svatému Božímu slovu. Ne k nějakému náboženství; všechna náboženství jsou mrtvá. Prosím, nezlobte se na mě, ale jmenuji se Frank a jsem velice upřímný [„frank“ v angličtině znamená „upřímný“ – pozn. překl.]; nemohu si pomoci. Pokud vám dnes neřeknu pravdu, možná neuslyšíte pravdu po celý svůj život.

Prosím, rozumějte: Já tu nejsem proto, abych mluvil proti kterémukoli náboženství. Jsem tu proto, abych vás seznámil s Bohem a s Jeho plánem pro lidstvo. Pokud však církev prohlašuje, že spasení je možné pouze v ní a pokud církev říká: Pouze pokud je církev vaší matkou, je Bůh vaším otcem; a pokud táž církev říká: My vám dáváme sedm svátostí ode dne vašeho narození až po den vaší smrti, kdy se koná poslední pomazání; co se tu děje? Když ten muž mluví na hřbitově, říká, že se zlíbilo Bohu vzít našeho bratra či naši sestru do svého království. Když se však vrátí ze hřbitova do kostela, řekne všem členům rodiny, že ten bratr nebo ta sestra je v očistci a že musejí zaplatit mši, aby mu to v očistci pomohlo. Na to jednou provždy zapomeňte! Věčnost je příliš dlouhá, než abyste do ní zasahovali.

Ve všech náboženstvích je klam: v katolickém, v protestantském, ve východním, v hebrejském – pravda je pouze v Ježíši Kristu! Haleluja! Ať je požehnáno jméno Páně! Chvalte Jeho svaté Jméno! Řekněte: Haleluja! Chvalte Boha! Otevřte svá srdce a Bůh vám dá božské zjevení. Při kázání pouhého Božího slova přichází Boží zjevení; neboť týž Duch svatý, který byl na mužích, kteří psali Boží slovo, je i dnes stále s námi. Vidíme to, co viděli oni; rozumíme tak, jak rozuměli oni: Ježíš Kristus je týž včera, dnes, i navěky! Nepřišel jsem k vám jako velký evangelista, který udělá velké zázraky, ale přišel jsem k vám s živým slovem všemohoucího Boha! A budete-li věřit Bohu, uvidíte Boží slávu. Ježíš Kristus zůstává týž. Viděl jsem, jak slepí znovu nabyli zraku; viděl jsem chromé, jak byli naráz uzdraveni; viděl jsem lidi sžírané rakovinou, jak byli uzdraveni v okamžiku. A věřím celým srdcem, že Bůh je i dnes na tomto místě.

Shrňme si, co jsme se snažili dnes říci: Bůh má s lidstvem plán. Podíváte-li se do Starého zákona, byl tam čas pro zaslíbení. Za dnů a časů Mojžíšových Bůh dal zákon. Na konci času zákona Bůh naplnil proroctví, které dal, když řekl Abrahamovi: V tobě požehnám všem národům země. Otevřte Písmo v epištole Galatským, kapitola 3: V Kristu Bůh požehnal všem národům na zemi. A tak je všechno v řádu: čas zaslíbení, čas zákona. Zákon musel přijít, Bůh nás musel chytit v našich přestoupeních. Pokud by nebylo zákona, nebyla by žádná přestoupení. Ale Bůh stvořil člověka, aby s ním měl společenství. Neposlušností bylo toto společenství zrušeno.

Když však přišel čas, zjevila se milost Boží v Ježíši Kristu, našem Pánu. On byl naplněním a koncem zákona. Vzal na sebe všechny naše hříchy. Byl Beránkem Božím. Vzal všechny hříchy světa na kříž. Vaše přestoupení! Má přestoupení! Celé prokletí, které bylo na lidském rodě, bylo vloženo na Něj! Jan na něj ukázal a řekl: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.” Věříte-li v Ježíše Krista, vaše hříchy jsou odpuštěny! Tak jistě, jako byla prolita krev – svatá krev Beránka Božího – jsme vykoupeni, jsme smířeni s Bohem. Už ve Starém zákoně řekl Bůh Mojžíšovi, aby každá rodina zabila beránka, a řekl: Když uvidím krev, přejdu dále. Věříš celým srdcem, že Ježíš Kristus je tvým osobním Spasitelem? Věříš, že umřel za tebe ve tvém stavu? Že šel do pekla – tam, kam jsem měli jít my? On však zemřel za tebe a za mne. Jan a Izaiáš 53 říkají: Všechny naše hříchy byly vloženy na něj. A my tomu věříme celým srdcem. Otázka je: Prožil jsi své spasení? Víš o dni ve svém životě, o dni, kdy ses setkal s Bohem v Ježíši Kristu? Pokud o takovém dni víš, o dni tvého osobního spasení, radujeme se s tebou. Pokud však o tomto dni nevíš, pak neodcházej odtud, z místa, kde Bůh mluvil k našemu srdci. Zde mu musíme dát odpověď. Jak odpovíš? Toto je hodina tvého rozhodnutí.

Dovol mi říci na závěr: Vidíme před sebou Boží plán spasení. Tento plán se blíží ke svému naplnění, kdy církev z pohanů spolu s Izraelem v každém ohledu bude moci říci: Viděli jsme splnění zaslíbeného slova. Biblické proroctví je živou skutečností. Ty bys neměl odsud odcházet ve spěchu; měl bys mi dát svou adresu a jméno. Rád bych ti poslal svou knihu. O peníze se nestarej, už je to zaplaceno. Dostaneš však informace, které jsi nikdy neznal. A já věřím, že Bůh tě sem dnes přivedl, protože ve tvém životě je Boží záměr. A milostí Boží jsme se spolu neviděli naposledy. Až se Pán vrátí, setkáme se spolu a setkáme se se svým Pánem Ježíšem Kristem. Kteří z vás chcete být připraveni na návrat Ježíše Krista? Chci, abyste znovu zvedli ruce a aby to kamera zachytila. Ať filmová kamera zabere všechny ruce z jednoho kraje až po druhý. S tímto filmem si vezmu s sebou i vás. A budu se za vás modlit, protože v srdci vím, že Bůh vás sem přivedl se zvláštním záměrem. Ne proto, abyste slyšeli nějakého Němce kázat anglicky; ale abyste slyšeli slovo všemohoucího Boha! A On ze své milosti otevírá naše oči. A já se za vás budu modlit a Bůh bude činit zázraky. Prosím, všichni vstaňte. Jen na pár minut, neboť nastala chvíle, abychom toto shromáždění ukončili. V přítomnosti všemohoucího Boha opakuji: Jste tu dnes, protože Bůh to tak určil. Ve svém srdci vím, že promluvil k nám všem. A Bible říká u Izaiáše v kapitole 55, že Boží Slovo se k němu nikdy nenavrátí prázdné, ale učiní to, co se mu líbí.

* * * * * * *