Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
25. 9. 2016, 14:00, Zürich, Švajčiarsko

„To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi: aby ste zložili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ [Ef 4:17-24]

Sme Bohu Pánu zo srdca vďační, že tu dnes môžeme byť zhromaždení. Ako prvé by som chcel privítať sestru Barilierovú a celú jej rodinu. Myslím na rok 1966, keď sme mali s bratom Barilierom prvé zhromaždenia v Lousianne, a na všetky krajiny Afriky, ktoré sme smeli spolu precestovať. Boh ti požehnaj, drahá sestra Barilierová, aj celú rodinu. Pán požehnaj nás všetkých, ktorí sme prišli zblízka i zďaleka, aby sme počuli Pánovo Slovo.

Predtým ma pozdravil mladý brat a vyjadril myšlienku, že našiel to pravé. Boh požehnaj aj teba, milovaný brat, ktorý si tu dnes po prvýkrát, a všetkých ostatných, ktorí sú dnes na tomto mieste po prvýkrát. Sú to predsa hodiny prípravy na návrat Ježiša Krista, nášho Pána. Neprichádzame, aby sme niečo predstavovali alebo aby sme nacvičovali charizmatiku. Prichádzame, aby sme počuli Pánovo Slovo, poslednú zvesť pred návratom Ježiša Krista a aby sme zo srdca verili tomu, čo pre nás Boh pripravil. Tak to stojí napísané:

„Kto premôže, ten zdedí všetko.“ [Zj 21:7]

Premožitelia majú zasľúbenie a zároveň zo srdca veria každému zasľúbeniu, ktoré Boh vo Svojom Slove dal, a naplnenie zasľúbenia z milosti uvidia a prežijú.

Brat Danzeisen pri pozdrave vyjadril vzácnu myšlienku, keď povedal: „Dnes skoro ráno som prechádzal cez vinohrady a pritom mi napadla myšlienka – celá práca, ktorá je na vinohrade vykonávaná, sa predsa koná len za tým účelom, aby mohlo byť zozbierané ovocie.“ A keď myslíme na to, že my smieme byť na vinici Pánovej – k čomu všetka tá práca? Za akým účelom všetky tie cesty? Za akým účelom všetko to zvestovanie Slova? Aby bola prinesená bohatá úroda a my sme spoločne uvideli Pána.

Mám jednu mocnú správu, ale predtým, ako o tom poviem pár slov, by som chcel poprosiť brata Jean-Lamberta, aby prišiel dopredu. On bol s nami v Burkina Faso. Príď hneď teraz a pozdrav zhromaždenie. Bolo to skutočne veľmi mocné. Prezident krajiny nás privítal – máme tam bratov, ktorí spolupracujú s vládou a ktorí sa osobne poznajú s prezidentom, a brat Jean-Lambert to všetko osobne prežil. Povedz nám pár slov o tom, ako si to ty prežil.

[brat Jean-Lambert:]

Haleluja. Amen. Vrátil som sa veľmi požehnaný a som premožený, že som smel vidieť, čo Boh Pán práve teraz koná. Bratia a sestry, človek si to vôbec nedokáže predstaviť, keď v Matúšovi 24 stojí napísané, že táto zvesť spásy bude zvestovaná všetkým národom, a my smieme vidieť naplnenie vlastnými očami. K jednému jedinému zhromaždeniu bolo pripojených 226 ľudí z Európy, 106 z Afriky a 101 z Ameriky. Kázanie v Burkina Faso bolo naživo prekladané do rumunčiny a sme Bohu Pánu vďační, že je zvestovaná plná spása a plné evanjelium a všetci prítomní dostali skrze zvestovanie možnosť pripraviť sa na skorý návrat Ježiša Krista. Bol som veľmi požehnaný. My, ktorí už roky smieme sedieť pod hlasom pravého zvestovania – bolo to pre mňa všetko nové a som Pánovi veľmi vďačný. Ak stojí napísané, že „na svedectvo“, tak sa náš brat cíti slobodný a vydáva svedectvo o tom, čo Boh vykonal v našom čase, a zahrnie do toho všetko. Som Bohu Pánu veľmi vďačný. Boh Pán Svoje započaté dielo dokoná. Amen.

[brat Frank:]

Boh ti požehnaj.

Možno nám aj brat Helmut Miskys povie pár slov predtým, ako podám krátku správu. A potom sa zahĺbime do vzácného zvestovania Božieho Slova a necháme ho ku nám hovoriť.

[brat Miskys:]

Milí bratia a sestry, je to vždy veľká milosť, keď sa Božie deti zhromažďujú a sedia pod hlasom Božieho Slova, Boh k nám hovorí a zjavuje Svoje tajomstvá a Svoje Slovo. V Lossburgu sme opäť smeli prežiť Božiu milosť a Pán požehnal nad prosby a skutočne tak, ako je napísané – zo zvestovania prichádza ovocie, Božie Slovo sa nevracia späť prázdne. Čítali sme zo Zjavenia 3 verš 21:

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so Sebou na Svojom tróne, ako som i Ja zvíťazil a sedím so Svojím Otcom na Jeho tróne.“

Ako premohol náš Pán? Satan prišiel a pokúšal Ho presne tak, ako pokúša nás všetkých. ON porazil nepriateľa skrze Slovo a aj my budeme víťazi, len vtedy, ak Slovom vystúpime proti nepriateľovi: „Ale stojí aj napísané…!“ A preto v nás musí byť Božie Slovo zakotvené, upevnené a založené. A preto tu sme, aby sme Slovo prijímali a potom budeme všetko premáhať, tak ako premohol aj náš Pán. Som Bohu veľmi vďačný za to, že dáva milosť a prítomné mohli byť aj všetky mladé srdcia – 10, 11, 12-roční. Brat Jean Lambert čítal o našom Pánovi, že Ho rodičia hľadali v chráme. On mal vtedy 12 rokov a v tom veku je otvorené porozumenie, aby sa každý mohol rozhodnúť. Je jednoducho nádherné, ak v rodinách/domoch veriacich prichádzajú aj deti pod hlas Slova, a tak je požehnaný celý dom. A Boh dal naveky platné zasľúbenie, ktoré patrí otcom i deťom – nielen rodičom, ale i deťom – „Ty a tvoj dom budeš spasený.“ [Sk 11:14, 16:31] Veríme, Bohu vzdávame česť a sme vďační aj za dnešné popoludnie. Boh ti mimoriadne požehnaj.

[brat Frank:]

Ďakujem. Sme zo srdca vďační. Už len pár slov k správe z cesty. Bolo to skutočne veľmi mocné. Prišli tisíce ľudí, aby počuli Slovo Pánovo. Stretol som sa s niektorými, ktorí povedali: „Kázal si tu pred 41 rokmi a my sme boli pri tom.“ Bolo to skutočne mocné – či už v Burkina Faso, a potom v Lagose alebo v Abuji. V Lagose bolo asi dvesto kazateľov, ktorí po verejnom zhromaždení prišli do zhromaždenia so slúžiacimi bratmi, kde boli zodpovedané otázky. Musím jednoducho povedať: Boh daroval milosť nad každú mieru a skutočne sňal oponu a daroval zjavenie Ježiša Krista, zjavil Slovo a to aj v spojení so zvesťou konečného času, že všetko môžeme zoradiť a vidieť podľa Svätého Písma. Boh je verný a požehnal skutočne nad každú mieru. Bola to jedna z tých najkomplikovanejších ciest – šiel som z letiska do televízie, z televízie do zhromaždenia, potom do hotela, a potom znova na cestu, ale Boh skutočne daroval milosť, že boli nielen mnohí z rôznych krajín pripojení cez internet, ale že celá krajina počula celé kázanie a sme jednoducho zo srdca vďační, ako už náš brat Jean Lambert zdôraznil [Mt 24:14]:

„A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“

Nechcel by som zabudnúť pozdraviť aj všetkých bratov a sestry, ktorí sú dnes pripojení cez internet. Boh vám požehnaj z bohatstva Svojej milosti. Sme predsa po celom svete spojení v Božej láske a v Božom Slove. Všetko to na mne zanechalo trochu následky: chôdza, oči, sluch, ale Božie Slovo je vždy mocné a skutočne vykonáva, k čomu bolo poslané.

Čo sa práve teraz na zemi deje, je tiež naplnenie biblického proroctva. Čo hovoria teraz správy z novín? 65 miliónov na cestách – či už utečencov alebo prenasledovaných. Nič viac na zemi nevyzerá dobre.

A podľa posledných správ pán Abbás trvá na tom, aby Anglicko odvolalo vyhlásenie britského ministra zahraničných vecí Balfoura z roku 1917, ktoré schválila Dolná snemovňa, že Židia majú právo na vlastný štát. Podľa najnovších informácií pán Abbás tlačí na britskú vládu, aby to odvolala. Bratia a sestry, vidíme, ako sa všetko napĺňa pred našimi očami. Boh predsa zasľúbil, že Svoj ľud privedie späť zo všetkých národov, jazykov a národností [Ez 11:17]. A to sa predsa stalo pred našimi očami. Sme jednoducho vďační za to, že Boh Svoj ľud Izrael viditeľne žehná. Nech je aj pán Netanjahu Bohom požehnaný. Mnoho by o tom mohlo byť povedané. V Zachariášovi 12:3 stojí napísané: „A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi…“ Tak to stojí už dopredu napísané, a tak sa to stane. K tomu by mohlo byť čítané jedno miesto Písma za druhým.

Ako povedal aj náš Pán v Lukášovi 21:24, že budú rozptýlení medzi národy, ale potom budú privedení späť. A keď vidíme, že sa to všetko deje, tak máme pozdvihnúť naše hlavy, pretože vieme, že vykúpenie našich tiel sa priblížilo. Aká je to milosť teraz žiť a nielen o milosti hovoriť, ale milosť u Boha nájsť a počuť, čo Boží Duch Cirkvi skrze Božie Slovo hovorí.

V spojení s druhým príchodom Krista bolo predsa dané zasľúbenie, že Boh Pán všetko znovu napraví a privedie do správneho stavu. Pán môže vytrhnúť predsa len Cirkev, ktorá vyšla von zo všetkého zmätku a chaosu. V nebi predsa nebudú pokračovať diskusie. Nie! Len ten, kto je pripravený, vojde do slávy. Aj o tom by mohli byť čítané mnohé biblické miesta. V každom prípade, ako to zdôraznil už brat Miskys, teraz sa skutočne jedná o to, aby sme Bohu zo srdca verili, postavili sa na Jeho stranu a bojovali za tú vieru, ktorá bola svätým, Bohu posväteným, raz prevždy daná [Júda 1:3].

Predtým ako sa ešte vrátime k Efežanom 4, čítajme obzvlášť dve biblické miesta, ktoré jednoducho musia byť čítané, aby nám bolo pred oči postavené to, o čo sa skutočne jedná.

1. Jána 2:28:

A práve teraz, dieťatká, zostávajme v Ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“

To je ten hlavný výrok! Žeby sme boli pripravení a pri Jeho návrate nezaostali a potom nestáli pred zatvorenými dverami, ale aby sme teraz skutočne počúvali, čo Duch hovorí a nechali sa priviesť do súladu so Slovom, so zasľúbeniami a Bohom. Čítajme to ešte raz: „Práve teraz…“ Prečo práve teraz? Práve teraz, nie niekedy, ale teraz pred návratom Ježiša Krista! Brata a sestry, Biblia je napísaná tak, aby mohla byť čítaná v každom čase, a Slovo, ktoré bolo Bohom zamýšľané pre určitý časový úsek, tu nachádzame až do poslednej kapitoly.

A práve teraz, dieťatká, zostávajme v Ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“

Návrat Krista je našou hlavnou témou – vyvolanie von, oddelenie, príprava patria jednoducho k tomu, pretože tak to stojí napísané:

„…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu.“ [Mt 25:10]

Druhé Slovo je z listu Židom 4:1-2, kde stojí napísané:

„Bojme sa teda, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do Jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal.“

Bratia a sestry, to si môžeme podčiarknuť! To si musíme poznačiť! S tým musíme každý deň prichádzať pred Božiu tvár, aby sa pri žiadnom z nás nezistilo, že zaostal.

Bratia a sestry, povedzme to v Božom poverení: Posledná zvesť nám bola daná, aby sme boli privedení do súladu s Bohom, s Božou vôľou, s Božím Slovom, so zasľúbeniami a boli vzatí von zo všetkých náboženských tradícií a boli postavení na biblickú pôdu apoštolov a prorokov tak, aby na konci Cirkev stála tak, ako stála na počiatku – jednoducho jedno srdce a jedna duša – a Boh sa zjavoval a potvrdzoval Svoje Slovo.

Dovoľte mi povedať, čo ma v posledných dňoch taktiež zamestnáva. Doteraz sme hovorili o tom, ako sa v našich dňoch napĺňa biblické proroctvo pri ľude izraelskom a medzi národmi. A aj v prorokovi Izaiášovi 17 čítame o tom, čo sa týka národov v tomto čase. Tu to prorok dopredu vyslovil vo veršoch 12 a 13:

„Beda! Počuť hukot mnohých národov, ktoré hučia ako hukot morí, a dunenie ľudstiev, ktoré dunia ako dunenie mohutných vôd. Ľudstvá dunia ako dunenie mnohých vôd. Ale Hospodin to okríkne…“

Poviem vám, čo ma priamo zamestnáva, bratia a sestry: Nielen vidieť naplnenie biblických proroctiev všade okolo, ale v Cirkvi, v našich zhromaždeniach, žeby Boh Svoje Slovo mohol potvrdiť, žeby nezachránení nešli domov nezachránení, ale z milosti prežili záchranu svojej duše, žeby chorí nešli domov chorí, ale boli uzdravení, žeby sme mohli povedať: Božie zasľúbenia sa napĺňajú v našom strede, pretože tak to náš Pán zasľúbil: „Hľa, Ja som s vami po všetky dni…“ [Mt 28:20] a „Uverivších budú sprevádzať tieto znamenia…“ [Mk 16:17]

Boh Pán Svoje Slovo potvrdzoval na začiatku, On Svoje Slovo potvrdzoval skrze službu brata Branhama… a aj za to by som mohol vždy zo srdca ďakovať – v pondelok 15. augusta to bolo presne 61 rokov, odkedy som bratovi Branhamovi v pondelok ráno okolo 8. hodiny po prvých dvoch zhromaždeniach v sobotu a v nedeľu mohol podať ruku premožený tým, čo videli moje oči, čo som počul a čo som prežil. Chcel som tomuto Božiemu mužovi jednoducho potriasť rukou. To bolo v pondelok 15. augusta 1955. Odvtedy uplynulo mnoho rokov. Aký vďačný môžem byť ja sám a pravdepodobne my všetci, že sa Boh postaral o to, že zvesť neostala niekde v Spojených štátoch a nebola pochovaná s bratom Branhamom, ale že od odchodu Božieho muža bola nesená do celého sveta, pretože Boh Pán to tak určil.

Bratia a sestry, všetko bolo Bohom tak určené, a tak sme to smeli prežiť a prežijeme to, až kým skutočne i ten posledný nebude zavolaný von. Ani pre mňa nie sú tie cesty už viac jednoduché, ale Bohu buď skutočne zo srdca vďaka za to, že Slovo je skutočne také mocné. Viete, čo sa stalo v poslednom zhromaždení v hlavnom meste Nigérie? Po dvoch hodinách kázania som musel povedať: „Amen!“ a musel som sa posadiť, pretože som pri zvestovaní Slova zo seba vydal posledné sily a nedal som oltárne volanie. Povedal som: Amen a ľudia prišli dopredu bez toho, aby boli zavolaní. A ja som tam sedel a stovky sklonili svoje hlavy, ja som im žehnal a všetci prechádzali popri mne. Ale Boh neprešiel pomimo nich. Boh ich všetkých požehnal – to raz musíme prežiť – bez toho, aby zaznelo oltárne volanie, všetci spontánne prišli dopredu a prosili, aby som na nich položil ruky a žehnal ich. Vidíme, že Slovo k nim prerazilo, že mu veria, že bolo prijaté a že ľudia idú domov Bohom požehnaní. Som presvedčený, že boli požehnaní všetci, ktorí počas tých dní počuli Pánovo Slovo.

Vráťme sa však späť k týmto dvom biblickým miestam – „žeby sa pri žiadnom z vás nezistilo, že zaostal.“ Bratia a sestry, hovorím to stále znovu: Boh nám daroval Svoje Slovo a my veríme zasľúbeniu, ktoré On určil pre tento čas – že pošle prorockú zvesť predtým, ako príde deň Pánov, ktorý bude horieť ako pec. Všetci sme počuli a aj tomu veríme, že Boh skutočne pred návratom Ježiša Krista Cirkev znovu napraví, že všetko musí byť privedené späť k prapočiatku, a to sa deje pred vašimi očami. A to nielen tu, ale skutočne na celej zemi. Kto by si bol pomyslel, že bude cez internet pripojených 180 krajín? Koľko je to dnes? Viac ako 300 pripojení cez internet. Ľudia počúvajú Božie Slovo naposledy. Posledná zvesť je určená k tomu, aby všetci tí, ktorí sú určení k tomu vidieť Božiu slávu, mali teraz možnosť rozhodnúť sa, veriť a z milosti prežiť svoju prípravu.

Aj my, ktorí sme dnes tu: Žeby sa pri žiadnom nezistilo, že zaostal. A ako sme počuli v Slove na úvod: Žeby sme boli skutočne v najhlbšom vnútri obnovení, žeby Božia milosť mohla v nás pôsobiť, žeby sme Božiemu Slovu verili a žeby v nás mohlo nastať nadprirodzené Božie pôsobenie. Čítame to ešte raz zo 4. kapitoly listu Efežanom. Je to jednoducho mocné. Tu Pavol vo verši 17 hovorí:

„To teda hovorím a vyslovujem vážne napomenutie v Pánovi: Neputujte viac ako pohania chodia v márnosti svojej mysle…“

Aj všetci mladiství sú oslovení. Všetci prechádzajú cez skúšky. Pozrite sa na dnešný čas – všade a obzvlášť mladiství – skúšky a pokušenia, ako to ešte nikdy nebolo. A všetky tie zariadenia (iPod a čokoľvek iné), skrze ktoré sú ľudia zotročovaní a už viac nechcú hľadieť ani počúvať, ale žijú už len vo vlastnom svete. Dávajme pozor na to, bratia, sestry a aj všetci mladiství, žeby sme neboli ničím ovládaní, ale nad všetkým panovali a jednoducho zo srdca ďakovali Bohu, ktorý nás spasil, omilostil, ktorý nám pomohol v deň spásy. Všetci majú byť a budú pripravovaní na slávny deň návratu Ježiša Krista, nášho Pána.

Aj to zasľúbenie zo Zjavenia 3:21 premožiteľom z laodicejského cirkevného obdobia. Predstavte si, bratia a sestry, čo tam stojí napísané:

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.“

Aj o tom by mohlo byť mnoho povedaného. Trón v nebi je trónom Otca, ale keď sa Pán na základe Matúša 25 posadí na trón Svojej slávy a budú pred Ním zhromaždené všetky národy, tak budeme my s Ním. A apoštoli budú sedieť na 12 trónoch a súdiť deti Izraela. A my budeme s Ním súdiť svet tak, ako píše Pavol: „Alebo či neviete, že svätí budú súdiť svet?“ [1Kor 6:2] Povolanie a vyvolenie, ktoré nám Boh daroval, presahuje každú mieru, ktorú si dokážeme ľudsky predstaviť! Jednoducho byť presadení späť do pôvodného stavu, ktorý pre nás Boh pôvodne zamýšľal v moci dokonaného diela spásy na kríži Golgoty!

A bratia a sestry, nech to neprejde pomimo Cirkvi tak, ako to vtedy prešlo pomimo ľudu izraelského. Existovala časť ľudí, ktorá verila, ale väčšina neverila. A Pán musel skutočne na základe Lukáša 19 vysloviť rozsudok a oznámiť súd: „…nenechajú v tebe kameňa na kameni…“ [Lk 19:44], pretože Jeho ľud nepoznal hodinu Božieho milostivého navštívenia. Ako je to s veriacimi z národov v našom čase? Tisíce programov a všetky sú preplnené. Ale kde prichádza ku Svojmu právu Boh? Kde prichádza ku slovu Boh? Všade je hovorené o Bohu a Božom Slove, ale kde môže hovoriť Boh priamo skrze Svoje Slovo, ktoré viac nepotrebuje byť vykladané ani vysvetľované, ale je jednoducho prijaté a uchopené tak, ako stojí napísané?

Ako ďalšie Slovo z proroka Izaiáša 35. kapitoly. Tu sme všetci povzbudení a napomenutí Pánovi veriť, nasledovať mu a byť poslušní voči Jeho Slovu. V prorokovi Izaiášovi 35 čítame vzácne Slovo od verša 3:

„Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite.“

Nech sa to aj dnes tak stane, žeby nás Pán posilnil.

„Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Boh príde s pomstou, s odplatou Božou; on príde a spasí vás.

Posilňujte spustené ruky a zmocnite klesajúce kolená! Bratia a sestry, to potrebujeme my všetci. Potrebujeme posilnenie od Boha, útechu, napomenutie, budovanie v Božej láske! A potom stojí napísané o našom Pánovi:

„Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých.“

Vtedy sa to stalo doslova – slepí sa stali vidiacimi, chromí sa stali chodiacimi – a aj teraz je Slovo pravdivo zvestované a my dostávame novú odvahu a istotu, že Boh stojí za Svojím Slovom a každé zasľúbenie, ktoré On dal, je áno a Amen a naplní sa.

Ak hľadíme na to, čo Boh pri nás vždy konal, ako nás počas všetkých týchto rokov viedol a sprevádzal a ako Slovo skutočne dosiahlo končiny zeme... Nestojí to však len napísané, že evanjelium o kráľovstve Božom bude kázané celému svetu na svedectvo a potom príde koniec [Mt 24:14]. Skutočne je to tak ďaleko. Konečný čas je tu, Jeho príchod je blízko, posledná zvesť zaznieva, tí poslední sú vyvolávaní von a to všetko sa deje na základe Božieho Slova. A obzvlášť v evanjeliu Jána 17 náš Pán s nami všetkými hovoril veľmi jasne a my sa môžeme spoľahnúť na to, že všetko, čo On povedal, je áno a Amen a že to smieme osobne prežiť. Ján 17 verš 6:

„Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich Mne, a zachovali Tvoje Slovo.“

Aj to je veľmi mocné. Keď myslíme na meno: „…nazveš Jeho meno JEŽIŠ, lebo On zachráni Svoj ľud od ich hriechov.“ [Mt 1:21] Aj to som tu už povedal: Veľkí evanjelickí a charizmatickí predstavitelia, ktorí meno Ježiša Krista používajú vo svojich modlitbách za chorých, sa zdráhajú a vehementne sú proti tomu nechať sa na meno Ježiša Krista pokrstiť. Predstavte si ten protiklad – na jednej strane to meno používajú a na druhej strane sa odmietajú nechať pokrstiť v tomto novozákonnom zmluvnom mene, v ktorom leží všetka spása – nielen uzdravenie chorých, ale plná spása! Tak veľmi proti tomu vystupujú a prapôvodné biblické učenie a krst označujú ako bludné. Kde chcú byť všetci títo ľudia vo večnosti? Nie je to tak, ako je uvedené Matúšovi 7 od verša 22, ako to musel povedať náš Pán?

„Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo Mňa, páchatelia neprávosti!“

Bratia a sestry, Boh vyžaduje vieru a poslušnosť! Viera a poslušnosť patria dohromady: „Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.“ [Mk 16:16] A ako to často povedal brat Branham? Neviera bola prvým hriechom. Neviera bola prvým hriechom v záhrade Eden. Aj to už bolo zmenené: Keď satan prišiel k nášmu Pánovi, povedal: „Ak si Boží Syn…“ – neviera je tam, kde je Božie Slovo spochybňované. Satan, ten had, Eve spochybnil to, čo Boh povedal Adamovi. Doplnil k tomu: „Či naozaj riekol Boh?“ [1M 3:1] Boh to naozaj tak povedal! A tak to zostáva! Počul som, ako brat Branham nevieru tak veľmi zdôrazňoval. Neviera oddeľuje od Boha a Boh s ňou nemôže vôbec nič začať. Kto verí, že Boh existuje, tomu to bude odplatou a my obdržíme to, čo Boh zasľúbil.

Takže:Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“ [Ef 4:5] Späť na začiatok, späť k Bohu, späť k Slovu, ktoré platí až do samého konca.

Povedzme ešte raz aj to, čo stojí napísané v Jánovi 17:14:

„Ja som im dal Tvoje Slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako Ja nie som zo sveta.“

Ja som im dal Tvoje Slovo – Tvoje Slovo! Nebesia a zem pominú, ale Slovo Božie zostáva naveky [Iz 40:8] a to Slovo nám Boh daroval – „Káž Slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas…“ [2Tm 4:2] Ešte raz:

„Ja som im dal Tvoje Slovo!“

Vo verši 6 sme čítali:

„Ja som mi zjavil Tvoje meno…“ Vo verši 14: „Ja som im dal Tvoje Slovo a svet ich vzal v nenávisť.“

Povedzme aj to ešte raz. V Rusku bolo rozhodnuté, že všetky spoločenstvá viery, ktoré nie sú uznané štátom, stratia právo zhromažďovať sa. Ako to bude tu? Čo sa už čoskoro stane so všetkými tými, ktorí nebudú patriť k Svetovej rade cirkví? Ale my nepatríme k tomuto svetu, ani do Svetovej rady cirkví, my sme znovuzrodení ku živej nádeji a neschádzame sa, aby sme sa zjednocovali, ale sme už zjednotení pred Božou tvárou. A pravá Cirkev má zjavené toto meno, má zjavený spásny plán, má zjavené Slovo a  nepatrí do tohto sveta tak, ako ani náš Pán nebol z tohto sveta. Ešte verš 17:

„Posväť ich v Svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda.“

Zmienil som to asi len preto, lebo prednedávnom istý doktor v novinách napísal, že Slobodná ľudová misia v Krefelde nikam nepatrí, ani do mestskej rady, ani nikam inam a nemôže byť nikam zaradená – sú jednoducho sekta. Bratia a sestry, my nepatríme do tohto sveta! My sa do tohto sveta nehodíme, ale ďakujeme Bohu za to, že nás On omilostil a že smieme veriť tak, ako hovorí Písmo a trváme na tom, že všetci tí, ktorí teraz posväcujú svoj život Bohu a nechajú sa pripraviť, budú pri vytrhnutí. Boh nikoho nesklame a nikto, kto svoju dôveru vzloží na Pána, nebude zahanbený [Iz 28:16, Rm 10:11, 1Pt 2:6]. Áno, posilňujete zoslabnuté kolená, posilnite sa v Slove pravdy, nadobudnete novú odvahu Pánu dôverovať a veriť Mu a Ten, ktorý započal, Ten aj dokoná ku slávnemu dňu Svojho nádherného návratu [Fil 1:6].

Mohli by sme čítať ešte mnoho biblických miest. Je to skutočne tak – sme s Bohom spojení skrze Slovo a Ducha – a že teraz počujeme poslednú zvesť a zo srdca jej veríme, je predsa spojené s tým účelom, aby sme nielen verili, ale aj boli poslušní. Viera a poslušnosť patria dohromady, a preto každý, kto teraz skutočne verí, koná pokánie, obráti sa a posvätí svoj život Pánovi, sa nechá biblicky pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. Tak, ako sa to dialo v prakresťanstve v čase apoštolov, tak je to aj v našom čase nanovo postavené na svietnik. Sme jednoducho vďační za to, že všetci, ktorí teraz počujú Boží hlas, ktorí teraz Slovu veria, sú vyvedení von zo všetkého zmätku a sú očisťovaní v Slove pravdy, obmytí v krvi Baránka a posväcovaní skrze Božieho Ducha a potom uvidia tvár Pánovu.

Bratia a sestry, zhrňme, o čo sa teraz jedná. Teraz sa jedná o zástup premožiteľov a o to sa jednalo v každom časovom období. Ak chcete, môžem vám ešte prečítať obe tie vzácne biblické miesta zo Zjavenia, aby ste skutočne všetci odtiaľto odišli posilnení a vedeli, že Boh nám tieto veci z milosti zjavil. V Zjavení 1 čítame priamo vo verši 5 a 6:

„…a od Ježiša Krista, ktorý je verný Svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov Svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a Svojmu Otcovi – Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen.“

Učinil nás kráľmi a kňazmi! A pri otvorení pečatí čítame v Zjavení 5:9-10:

„…a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu Svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa…

Skrze Tvoju krv! Ty si hoden, pretože si skrze Svoju krv vykúpil ľud zo všetkých národov, jazykov a aj posledná zvesť teraz zaznieva všetkým národom a jazykom: Vykúpení skrze krv Baránka, skrze krv Novej zmluvy. A potom vo verši 10:

„…a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“

Aké veľké povolanie! Byť v Božom kráľovstve už tu a potom, keď príde ten časový úsek po vytrhnutí, sa s Pánom vrátime späť, aby sme s Ním kraľovali tisíc rokov. Aké veľké povolanie nám Boh z milosti daroval! Byť synovia a dcéry, králi a kňazi! Verme každému Slovu – obmytí v krvi Baránka, posvätení v Slove pravdy, zapečatení Svätým Duchom ku dňu návratu Ježiša Krista, nášho Pána. A povedzme to pokojne ešte niekoľkokrát: „žeby sa pri žiadnom z nás nezistilo, že zaostal…“ Vôbec si nedokážeme predstaviť, ako to bude – jedni budú pripravení. V ústrety Ženíchovi vyšli všetci, všetci sa prebudili, všetci očistili svoje lampy, ale len polovica je pripravená. „Kto z nás povie teraz vo svojom srdci: Milovaný Pane, daj, aby som bol pri tom! Chcel by som s Tebou ísť celú cestu, až kým neprejdem od viery k realite!“ Sme určení k tomu, aby sme boli kráľmi a kňazmi, sme určení k tomu sedieť s naším Spasiteľom na tróne! Bratia a sestry, vyššie povolanie a určenie nemôže existovať! Vďaka buď nášmu Bohu, ktorý v našom čase plne a cele zjavil Svoj spásny plán a poslal Svojho služobníka a proroka, aby nám zvestoval uvedenie do skutočne celej spásnej rady nášho Boha.

V Skutkoch apoštolov 20 mohol Pavol povedať, že zvestoval celú Božiu spásnu radu a my dnes môžeme povedať to isté – celá Božia spásna rada bola zvestovaná.

A povedzme aj to ešte raz: Zasľúbenie je v každom liste dané premožiteľom. Každý z nás vie, kde sú v našom prirodzenom živote veci, ktoré musíme premôcť. Bratia a sestry, praví veriaci v tomto poslednom čase neopakujú len to, čo je napísané – „A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi…“ [Rm 8:1]. Oni skúmajú svoj vlastný život a pýtajú sa pred Božou tvárou: „Milovaný Pane, je na mne alebo vo mne ešte niečo, čo Ty odsudzuješ? Daruj mi milosť, žeby to bolo odstránené, aby som pred Tebou mohol obstáť.“ Putovanie s Bohom je možné. Skúšame sa pred tvárou Pána a hovoríme: „Všetko, čo pred Tebou nemôže obstáť, vezmi od nás tak, ako sme to čítali v Slove na úvod.“

Zdôraznime to na záver ešte raz – Efežanom 5:22-23. Nášmu Bohu buď zo srdca vďaka.

„…že musíte zložiť podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, a musíte byť obnovení v duchu svojej mysle a obliecť si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“

Bratia a sestry, my nielen spievame „Všetko nové, všetko nové, Pán tvorí všetko nové“. Budú nové nebesia a nová zem – „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo…“ [2Kor 5:17] A čím viac nový človek naberá, tým viac je starý odkladaný, až kým nie sme skrz-naskrz preniknutí, aby v nás mohol byť zjavený nový Boží život, že viac na nás nie je nič odsudzujúceho [Rm 8:1], ale že môžeme ísť večer spať a ráno vstávať s istotou, že ak Pán príde, budeme z milosti pri tom.

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so Sebou na Svojom tróne…“

Dokážete si to predstaviť? My, teraz ľuďmi opovržení a potom s Pánom sedieť na Jeho tróne… Bratia a sestry, nášmu Pánu buď česť. Všetko, čo Boh vo Svojom Slove zasľúbil, je Božia realita a bude to tak, ako to stojí napísané – my budeme s naším milovaným Pánom vládnuť a panovať – k tomu sme boli určení, aby sme mali najprv účasť na svadobnej hostine – preto: „Hľa, Ženích ide! Vyjdite mu vústrety!“ [Mt 25:6] Aj v tejto hodine zaznieva nám všetkým volanie: „Pripravte sa! Posilnite zoslabnuté kolená a ruky! Vzpriamte sa! Získajte novú odvahu dôverovať Pánu!“ On to započaté dielo z milosti v nás všetkých dokoná. Jemu, všemohúcemu a vernému Bohu, buď česť na všetky veky. Amen.

Povstaňme a spievajme chórus Taký aký som, tak to musí byť.

Taký aký som, tak to musí byť, nie moja sila, len Ty sám.
Tvoja krv ma obmýva od hriecha do č
ista,
Ó
, Boží Baránok, idem, idem

V čase, keď máme hlavy v modlitbe pred Božou tvárou sklonené a skúšame sa, obzvlášť všetci mladiství, ktorí svoje životy posvätili Pánovi. Nech aj tento deň prispeje k tomu, aby sme sa rozhodli ostať Pánu verní, Jemu dôverovali, že On v nás všetko dobre učiní, že všetci, ktorí sú unavení, obdržia novú silu a odídu ako orly, ako to stojí napísané [Ž 103:5]. Aj my, ktorí už máme za sebou dlhší čas, žeby Boh všetkých, mladých i starých, veľkých i malých, či už sú noví alebo už patria Pánu ako Jeho vlastníctvo – nech je toto deň, ktorý Pán učinil pre nás. Prosím, prijmite to vo viere – veľké Božie povolanie – synovia a dcéry, králi a kňazi s naším Spasiteľom najprv na svadobnej hostine Baránka ako Nevesta so Ženíchom a potom s Ním panovať, s Ním vládnuť! Aká výsada, bratia a sestry, prosím, prijmite to každý z nás osobne pre seba a povedzte Pánovi: „Ty si ma spasil, Ty si odpustil moju vinu, Ty si sňal moje hriechy, smiem byť Tvojím vlastníctvom, obmytý v krvi Baránka, posvätený v Slove pravdy až po zapečatenie Svätým Duchom.“

Bratia a sestry, nezabudnite na obe tie biblické miesta: Nech sa pri žiadnom z tých, ktorí sú dnes tu, pri žiadnom z tých, ktorí počúvajú cez internet alebo budú počuť neskôr, nezistí, že zaostal. Mne to dal Pán prežiť – vytrhnutie nastane, všetci budú mladí a oblečení v bielom a vzatí, aby sa stretli so Ženíchom. Verím z plného presvedčenia, že Pán poslal poslednú zvesť a obzvlášť poveril brata Branhama: „Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Tak, ako mohol Ján Krstiteľ Pánu predstaviť dobre pripravený ľud [Lk 1:16-17], tak v poslednej zvesti nenastane len vyvolanie von, ale aj oddelenie a príprava a Pánu bude privedený dobre pripravený ľud. A k tomu my patríme! Haleluja! Povedzte Amen! Haleluja! Chválený a velebený buď Pán náš Boh! Amen.

[modlitby bratov]

Zotrvajme s hlavami sklonenými. Sme v Božej prítomnosti, bratia a sestry, Pán priamo k nám hovorí skrze Svoje Slovo a my zo srdca veríme. A tak iste, ako bolo čítané z Jána 17:6: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom…“, tak iste nám Pán zjavil Svoje sväté meno, v ktorom je všetka spása a pred ktorým sa skloní každé koleno, novozákonné zmluvné meno, v ktorom sa deje všetko, čo Boh koná. Sme za to vďační, stalo sa to v našom živote Božou realitou. Tak isto aj tá druhá časť: „Ja som im dal Tvoje Slovo…“ [Jn 17:14]. Milovaný Pane, to sa stalo v našom strede Božou realitou! Ďakujeme za to, že sme podľa toho mohli poznať, že patríme k tomu, že sme určení byť kráľmi a kňazmi a smieme byť Boží synovia a dcéry a že Svätý Duch nás vedie do každej pravdy.

Milovaný Pane, Ty poznáš aj všetkých mladistvých, ktorí Ti posvätili svoje životy. Prosíme za všetkých, ktorí prechádzajú mimoriadnymi skúškami. Milovaný Pane, nech majú istotu, že Ty si s nimi a skrze Tvoju moc a Tvoju milosť aj oni a my všetci premôžeme, ako stojí napísané [Zj 12:11]:

„A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“

Milovaný Pane, Tvoje Slovo sa stalo naším svedectvom. My, ako krvou vykúpený zástup, vyznávame len Tvoje Slovo, ďakujeme Ti ešte raz zo srdca a prosíme teraz za všetkých, ktorí sú pripojení cez internet, od Južnej Ameriky, v celej Európe, celej Ázii a Afrike. Nech všetci vyvolení z milosti prežijú svoju prípravu, lebo hľa, Tvoj príchod je veľmi blízko. Ďakujeme Ti, milovaný Pane, za to, že všade vidíme naplnenie biblického proroctva a za to, že prišiel časový okamih, aby sme zasľúbenia, ktoré si nám dal, videli naplnené v našom strede. Nech aj dnes idú všetci domov s prežitím – či už je to obrátenie, či uzdravenie, daruj zjavenie, že tento deň sa vyplatil. Milovaný Pane, Tebe ďakujeme z celého srdca a celej duše v Ježišovom svätom mene. Amen.

[pieseň]

Nikto, kto dôveruje Pánu, nebude zahanbený. Dôverujte Pánovi a On všetko dobre učiní. Myslite na nás ohľadom misijnej cesty. Ak Pán daruje milosť, v októbri je naplánovaný plný program a dlhá cesta do Johannesburgu, Pretórie, Port Elizabeth, Durbanu, Kapského mesta, a potom do Harare v Zimbabwe a do Beiry v Mozambiku. Tentokrát ma bude z veľkej časti sprevádzať brat Miskys. Spoločne poletíme do Johannesburgu a opäť sa stretneme v Beire. On bude v medzičase zvestovať Slovo v niektorých mestách Mozambiku. Jeho jazykom je portugalčina, a tak tam bude môcť byť ku požehnaniu. Na záver sa zúčastníme v Beire na konferencii všetkých slúžiacich bratov a tých, ktorí Slovo nesú ďalej. Bude to cesta s veľmi bohatým programom. Myslite aj na mňa. Vo veku 82 rokov to všetko už nie je tak, ako to bolo vo veku 21 rokov, ale Pánu buď vďaka, až dodnes mi vždy pomohol a bude mi i naďalej pomáhať. A ak to potom bude tak ďaleko a vrátime sa, tak budú všetci po celom svete opäť pripojení a budú počuť – až Pán príde a my spoločne prežijeme dokonanie. Verím, že prežijeme vytrhnutie, verím, že Pán sa vráti v našom čase. Veríme, že sme nepočuli Slovo márne, veríme a budeme mať až do konca účasť na všetkom, čo Boh koná. Jemu buď česť na všetky veky. Amen.