Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Žid.1:1-2: „Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého, kterého ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil”.