Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Internet összefoglaló – Június 2016 / Ewald Frank

Language: hungarian

Other languages
Internet összefoglaló – Június 2016 

Szeretett testvérek és testvérnők a Krisztusban, Frank testvér szól hozzátok a krefeldi Misszió Központból, Németországból. Ismételten hálát adunk Istennek az együtt eltöltött utolsó hétvégi összejövetelekért.

Az egész Európából, a tengerentúlról, valamint a világ különböző más területéiről is eljöttek a testvérek és a testvérnők, az igazi hívők, meghallgatni és meglátni – együttesen azokkal is, akik úgyszintén online részt vettek – abban amit az Úr elkészített számunkra, amint rendelkezésünkre állítja az Ő becses és szent Szavát. Mi megosztottuk egymással az ez órára vonatkozó Ige-üzenetet, Isten ezidőre szóló ígéretének Szavát. 

A Rómabeliekhez írt levélből olvastam fel ezeket a nagyon, nagyon fontos Igeverseket. A Rómabeliekhez írt levél első fejezetében az apostol az Ótestamentumi ígéretekre utal, bemutatva azok beteljesedését az Újtestamentumban. A Rómabeliekhez írt levél 1. rész első verse: 

„Én Pál, Jézus Krisztusnak egy szolgája, elhivatottság által elkülönítve (Istentől kiválasztva) apostolnak, hogy hirdessem Isten üdvüzenetét…” Azután pedig: „…amelyet prófétái által a szent Iratokban előre megígért” – az Ótestamentumban.

Testvérek és testvérnők, ez nagyon fontos! Az Ótestamentumban arra használta fel Isten a prófétákat, hogy előre bejelentse mindazt, amit tenni szándékozik az Újtestamentum folyamán. És ha elolvassátok a Máté Evangéliumának 1.fejezetét, ott megtaláljuk, hogy Isten már a kezdet kezdetétől megerősítette a Malakiás próféta által kimondott ígéretet. Maga az Úr mondotta: „Én pedig elküldöm követemet színem előtt, hogy előkészítse az Én utamat Én előttem.” Lenyűgöző az Ó- és Újtestamentum közötti összhang tudatában lenni. Isten először is ígéreteket adott, felhasználva a prófétákat bejelenteni a jövőbenieket, azt, ami az Ő Üdvhatározatában van a jövőre nézve. Aztán a Máté Evangéliuma első fejezetétől egyik ígéret beteljesedése következik a másik után. Egy egyenletes lajstrom egészen az Apostolok Cselekedetei 1, majd az Apostolok Cselekedetei 2., és a többi fejezetekkel együtt – minden annak a beteljesedése, amit Isten az Ótestamentumban megígért. 

A mi fő érdeklődésünk Jézus Krisztus második visszajövetelére irányul, és az igazi hívők valamennyien szívügyükké teszik ezt az ígéretet és előre tekintve várják, emez ígéret beteljesedésének személyes átélését. Aztán hadd menjünk pillanatnyilag vissza a mi Urunk, Jézus Krisztusunk első eljöveteléhez, a kezdethez – Keresztelő János prófétához, az Ótestamentumban megígért prófétához, ahol megtaláljuk a Lukács Evangéliuma 1:17-18 -as versekben az Ő szolgálatának eredményét. Egy jól (helyesen) felkészült népet az Úr elé állítani – ez az, amit az ezidőre adott Igeüzenet kell megtegyen. Egy jól előkészített népet az Úr elé állítani, mert a Máté Evangéliuma 25. fejezetében azt olvassuk: „Íme (vegyétek észre), jön a Vőlegény …” aztán tovább: „azok, akik készen vannak, akik jól (helyesen) felkészültek, bemennek a menyegzőre és az ajtó be lesz zárva.” Mi várjuk a Jézus Krisztus visszajövetelét, az Ő második eljövetelét, a Vőlegény eljövetelét, hogy hazavigye az Ő menyasszonyát. 

És a következőkben számos Igehelyekben újra találkozunk az ígéretekkel: Az 1.Korinthusiakhoz írt levél 15.fejezetének 50.ve rsétől egy részletes vázolás áll a Jézus Krisztus el- és visszajöveteléről. Az 1.Thesszalóniakhoz írt levél 4.fejezetében és számos Igehelyek utalnak eme nagy eseményre. Amikor az Úr közvetlen eljöveteléről van szó, mindkét Igeszakaszt el kell olvasnunk. Az 1.János 4:2: „Az Isten Szellemét erről ismeritek meg: Minden Szellem amely vallja, hogy Jézus a hústestben megjelent Krisztus, az, az Istentől van.” Ez a Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkozik, amikor az Ige testet öltött és Jézus Krisztus, a mi Urunk és Megmentőnk, eljött ebben a hústestben és magára vette a mi hústestünkben elkövetett bűneinket és felvitte azt magával a keresztfára, kiontva az Ő vérét, hogy megváltson bennünket és a bűneink bocsánatában részesítsen. 

De amikor a Jézus Krisztus második eljöveteléről van szó (és most ugyanabból a Bibliából olvasok, amelyből Branham testvér is olvasott), a János második levelének 7.versében ezt olvassuk: „Mert sok hitető van úton a világba, akik Jézus Krisztust nem úgy vallják, mint akinek hústestben kell megjelennie. Ebben nyilvánul meg a hitető és az Antikrisztus.” Itt egy nagyon fontos megállapítással találkozunk, mert sokan, akik azt állítják, hogy hisznek a prófétának és az ezidőre szóló Igeüzenetnek, azt is állítják hogy: „Krisztus már eljött (az Ő második visszajövetelére utalva) egy szellemi módon, elhagyta a kegyelem trónját és eljött igényt állítva a megváltottakra.” Ez egy hazugság. Ez egy hazug állítás. Jézus Krisztus egy különös, rendkívüli és természetfeletti módon kinyilatkoztatta magát Branham testvérnek. Valahányszor amikor a betegekért imádkozott a tűz oszlop leszállt. Én magam jelen voltam ezeken az összejöveteleken. A lezajlott események szem- és fültanúja vagyok. 

Aztán 1963 február 28-án, amint a természetfeletti fény felhő leereszkedett és ebben bekebelezetten az Úr, hét angyal kíséretében. És ebből a csillagképből a hetedik angyal azt az üzenetet intézte Branham testvérhez, hogy térjen vissza Jefferszonvilleba a hét pecsétek megnyitására. Mindazonáltal, ez nem a Jézus Krisztus második visszajövetele, ez nem az Ő második eljövetelére vonatkozik! Határozottan, hogy nem és újra nem. Ez az esemény Isten kimondhatatlan kegyelmével kapcsolatos, amelynél fogva megmutatta az Ő prófétájának, hogy elérkezett a hét pecsétek megnyitásának ideje. 

És nem utolsósorban, szeretett testvérek és testvérnők, egy Isten előtti felelősséget hordozok, azzal kell szembesítselek és meg kell kérdezzelek benneteket, hogy olvassátok-e Isten Igéjét? Nemcsak valamit állítani vagy mondani. Például: Az Apostolok Cselekedetei 1.fejezetéből: „Ugyanez a Jézus a Ki felvétetett a közületekből, ugyanezen a módon fog eljönni, ahogyan láttátok Őt felmenni a mennybe.” Ez az Isten Szavának a tanúvallomása! És a mi Urunk magával vitte az Ő tanítványait Bethániáig, aztán ott felemelte az Ő kezeit, megáldotta tanítványait és miközben megáldotta őket, felvétetett a dicsősségbe. És ők nézői voltak ez eseménynek és látták amint hústestében felvétetett! Nem egy üzenetet láttak, nem egy kinyilatkoztatásban volt részük! Hanem látták amint hústestben felvétetett az ő Uruk! És Branham testvér maga is nyomatékosan hangsúlyozta: „Az Úr az Ő hústestében fog visszatérni, éspedig ugyanazon a módon, amint felvétetett a dicsősségbe.” És bekövetkezik a mi átváltoztatásunk is! Ez a mi hústesteink átváltozása! Ez nem egy kinyilatkoztatás lesz! Ez valóság lesz! És minden Istentől eredő kinyilatkoztatás össze van kötve a valósággal és nem fantázia. 

Én még jól emlékszem ama bizonyos Virginiai testvérre aki előttem állt azt állítva: „Frank testvér, de hiszen te tudod, hogy már elragadtattunk.” Testvérek és testvérnők, el nem tudjátok képzelni! Én csak sírásra fakadtam és azt mondtam ezután: „Szeretett testvérem, te is itt vagy még és én is itt vagyok, hogyan tudod azt állítani, hogy már elragadtattál?” Amire ő így válaszolt: „De hiszen ez egy kinyilatkoztatás. És ha te rés zes ültél ebben a kinyilatkoztatás ban, máris elragadtattál és a millenniumban (az ezeré ves békebirodalomban) vagy.” Én csak azt mondtam: „Szeretett testvérem, kérlek, vigyél vissza a röptérre.” Én nem tudok bármit elhinni, kivéve a Mindenható Isten Szavát. 

És újra ki szeretném hangsúlyozni: a sok különböző tanítás a mennydörgésről, erről vagy arról … kérlek! Kérlek értsétek meg: Mindezek a dolgok a küldetésnek egy részét képezték, William Branham, Isten prófétája különös külde tésének egy részét alkották, hagyjátok Isten ügyébe n és hagyjátok azzal kapcsolatban, úgy ahogy adattak és ahová lettek téve. Én magam több mint 8000 Igehirdetést tartottam a világ 156 különböző országában, de soha nem prédikáltam a mennydörgésről. És miért nem? Mert ha megnyitom Istennek emez Igéjét, hol találnám meg, hogy a mennydörgésről prédikáljak? Mutassátok meg nekem, hogy hol? Ké rlek, hol? Melyik Bibliában van írva efelől? Melyik Igevers utal reá? Melyik Igefejezetben? Sőt ha vesszük a Jelenések 10.fejezetét is, amikoris a 7 mennydörgés hallatni fogja a hangját amikor eljön az Úr a Szövetség Angyalaként – nem az elragadtatásra. Az elragadtatásnál Vőlegényként fog eljönni, hogy hazavigye az Ő menyasszonyát. De amikor el fog jönni (a mindenség) eredeti tulajdonosaként, a Szövetség Angyalaként, miközben az egyik lábát a földre és a másikat a tengerre (a vizekre) teszi, 

megesküszik az örökkön örökké élőre – ez az időpontja annak, amikoris, a hét menydörgés, hallatni fogja hangját. És ezek éppenséggel még nem lettek leírva! Jánosnak egyenesen meg lett tiltva ezeket felírni! Nekem pedig meg lett tiltva ezekről prédikálni! Mikor érkezünk el oda, hogy tiszteletben tartsuk Isten Szavát? Ez az ideje annak, amikoris Isten Szavát, minden tekintetben tiszteletben kell tartanunk! 

És visszatérve a második János 7.verséhez – ha nem valljátok (nem ismeritek el), hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk és Megváltónk, ugyanazon hústestben fog visszajönni mint amelyben felemeltetett és amelyben az Ő tanítványaival 40 napot töltött, majd ezt követően, a Lukács Evangéliuma 24.fejezetének 50 és 51-ik versei alapján – az ő szemeik láttára felemeltetett hústestében a dicsősségbe és Isten Szavának az alapján ugyanazon a módon fog visszatérni (aki nem tudja ezt így elhinni és nem ismeri így el, prédául esett az antikrisztus szellemének). És mi valamennyien hisszük Isten kegyelméből az 1.Thesszalóniakhoz írt 4.fejezet alapján az események pontos sorrendjét: Amikor az Úr visszajön, először feltámadnak a Krisztusban elaludtak hústestben! Igenis hústestükben fognak feltámadni! És mi, akik még élünk és életben maradtunk, át leszünk változtatva – hústestünk át lesz változtatva! És felvétetésünk az Úrral való találkozásra a levegőégben közösen történik azokkal együtt, hogy Ővele legyünk és részt vegyünk a Bárány vacsorájának menyegzőjén, és asztalhoz ülve együtt együnk és igyünk Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal, valamint az Ó- és Újtestamentum eleve kiválasztottjaival. Ez tény és valóság lesz. Minden, ami összefüggésben áll Isten Üdvhatározatával, a Megváltóval és a megváltottakkal, tény és valóság lesz. 

Hadd nyugodna Isten áldása rajtatok. Bízom abba n, hogy megértést tanúsíttok Isten előtti felelősségemnek. William Branham, Isten prófétájával való találkozásom során, 1958 június 11-én, Dallasz – Texászban, éppen az Istentisztelet előtt … egy nagyon jó beszélgetésem volt a prófétával, amelyben először osztotta meg velem az ő isteni elhivatását és az ezidőre szóló Igeüzenetet. Ennek a beszélgetésnek a végén, egyenesen reám vetette az ő tekintetét és ezt mondta: „Frank testvér, te vissza fogsz térni ezzel az Igeüzenettel Németországba.” És Isten kegyelmének köszönhetően 10 éven át közvetlen összeköttetésben voltam az ö küldetésével és úgyszintén Isten kegyelme révén, minden prédikációt amit tartott, közhírré tettem, miközben Isten Igéjét városról városra hirdettem. 

Hadd részesüljetek valamennyien egy isteni kinyilatkoztatásban. Hadd nyitná meg Isten értelmeteket, hogy tiszteletben tudjátok tartani Isten Szavát, ez az én imádságom az Úr Jézus szent nevében. Isten áldjon meg benneteket, legyetek bárhol, eme föld bármely területén. Ez az Isten ideje, Isten népével kapcsolatosan, visszatérni Isten Szavához és elkészülni, hogy készenlétben találjon a Jézus Krisztus visszajövetele. Isten áldjon meg benneteket az Úr Jézus szent nevében. Ámen.