Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Internet összefoglaló május 2016 / Ewald Frank

Jezik mađarski
Internet összefoglaló május 2016

Szeretett testvérek és testvérnők a Krisztus Jézusban, Frank testvér beszél hozzátok a Krefeldi misszió központból, Németországból. A hétvégén csodálatos összejöveteleink voltak miközben Isten drága Szavát egymással megosztottuk, úgyszintén egy rövid beszámolót is adtunk arról, amit Isten az egész földön végez. Egyszerűen csodálatos megállapítani azt, hogy az ezidöre szóló Igeüzenet eléri az utolsó országokat is, az utolsó kiválasztottakat minden nemzetségből. 

Amint tudjátok, úton voltunk Afrikában, Beninben és az Úr ott is gazdagon megáldott. Itt készítettünk egy röplapot, amelyen látható a sokaság, amint az összejöveteleken részt vesznek – két és háromezer főnyi sokaság. És minden ami az összejöveteleken el lett mondva, ki lett sugározva úgy, hogy az egész nemzet hallhatta. Teljesen nagyszerű látni, amint az egész összegyűlt sokaság hiszi, az ezidöre szóló Igeüzenetet. És ott jöttem rá, hogy utolsó alkalommal, 20 évvel ezelőtt voltam ott, most pedig már látható volt a sok gyümölcs, mert a felelős testvérek össze vannak kötve az internet hálózaton keresztül a misszió központtal, és így részt vesznek ők is a havi első hétvégi összejöveteleken, miközben megtörténik, a szellemi táplálék megosztása, Isten választottjaival, az egész föld kerekségén. 

És a Szentírás tanúvallomása szerint hisszük, hogy a mi Urunk a továbbiakban utalt is reá, a Máté 24:14-ben, „Ez az Isten országáról szóló Üdvüzenet hirdetve lesz minden népek között az egész világon, és akkor jön el a vég.” Hasonlatosan hálásak vagyunk a Branham testvér szolgálatáért is. Ha Isten nem küldött volna el egy hírnököt, nem lenne nekem sem egy üzenetem, amit hirdetnem kellene. Én is csak úgy prédikálnék, amint az összes pünkösdi testvérek prédikálnak, megmaradva az ún. szentháromság hagyományos tanításában, az ún. Szentháromságos bemerítéssel, egy önelégült állapotban, egy hangulatteremtéssel sok zenebona kíséretével.

De szeretteim, ez nem az, amit az Úr ezidöre elrendelt. Mindennek meg van a maga helye. A reformáció óta, egyik ébredés követte a másikat és ki ne halott volna, a pünkösdi ébredésről, a szent Szellem kitölttetéséről Los Angelesben, az Asuza utcában – 1906-ban. De most már egy más időben vagyunk. 

A második világháború után, Isten elküldött egy hírnököt, a Mindenható maga, egy közvetlen megbízást adott arra, hogy vissza legyünk vezetve a Szentírás eredeti tanításaihoz, az eredeti alaphoz, az apostolok eredeti tanításaihoz. Mi felismertük azt, ami ki lett mondva és ami írva is van az Apostolok Cselekedetei 2:42-ben: „Ezek pedig kitartóan megmaradtak az apostolok tanításaiban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

Szeretett kedves testvéreim és testvérnők, ez az a nap, amit az Úr számunkra készített! Hasonlatosan visszatekintek az elmúlt 50 évre, pontosan már 60 év telt el ... 1955-ben volt, amikor Branham testvérrel találkoztam és amikor részt vettem az ö összejövetelein, személyesen is átélve az ö természetfeletti szolgálatát és a rendkívüli megkülönböztetés ajándékát, valamint a rendkívüli gyógyítási ajándékot is. Isten annyira felbecsülhetetlen módon használatba vette ezt az Ö emberét, hogy mindenki aki látta, elmondhatta „A megtörténteket senki meg nem teheti, hacsak nem Isten maga van vele.”

Még ma is visszaemlékszem ama napra: 1955 augusztus 15-re, amikor legelőször kezet fogtam Branham testvérrel. Emlékezetemben vannak az összes többi találkozásaim is a prófétával, találkozásaim a hírnökkel, az Istentől küldött emberrel. És szeretteim, nem azért mondom ezt, hogy magamat mutogassam, határozottan, hogy nem, de Isten kegyelméből, már a Branham testvér idejében el lett küldve hozzám Németországban minden egyes prédikáció, amit Branham testvér tartott, úgy, hogy az ö szolgálata alatt nevekedtem fel. És az idő amit vele megoszthattam, szeretteim – a Mindenható Istentől elrendelt idő volt, és amilyen bizonyos az, hogy Branham testvérnek parancsban lett adva a szellemi táplálék eltárolása, annyira bizonyos az is, hogy Isten nekem is parancsba adta a táplálék eltárolását. Ez az, amit a Branham testvér szolgálati évei folyamán végeztem.

De aztán a próféta azt mondta 1962, december 3-án: „Frank testvér, várj a szellemi táplálék kiosztásával, amíg megkapod a hátralékát is a tápláléknak.” Ti mindnyájan ismeritek az én tanúvallomásomat: Ott voltam a Branham testvér temetésén, és szeretteim, az idő óta, az ezidöre szóló Igeüzenetet több mint 150 országokban hordoztam, a föld több mit 650 városaiba prédikálva, bevonva a televízió állomásokat is ez idő óta, Istennek ezidöre ígéretben adott Igéjét megosztani. Mennyi Igeversekre hivatkozhatnék itt? Itt utalok egyre, amelyre Branham testvér is olyan gyakran hivatkozott: „És az estvének idején világosság lesz.” A mi Urunk azt mondja a János Evangéliumában: „Én világosság gyanánt jöttem el a világba. Az aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem rendelkezik az élet világosságával.” És ha itt tovább olvastok a János Evangéliumában, ahol a mi Urunk azt mondja, itt a János 8.fejezetének 31-ik versében: „Jézus akkor így szólt azokhoz a Zsidókhoz, akik hittek Őbenne: Amennyiben megmaradtok az Èn Szavaimban ...” Nemcsak elindulni, hanem folytatni! Megmaradni! Változatlanul megmaradni Isten Szavában! Kérlek, soha el ne hagyjátok Isten Szavát! 

De úgyszintén mindazzal kapcsolatosan, amit Branham testvér még mondott – kérlek, menjetek azzal vissza Isten Szavához! A Branham testvér nyilatkozatait ne egészítsétek ki a ti emberi magyarázataitokkal! Nyissátok ki Bibliáitokat! Branham testvér visszavezetett minket Istenhez! Vissza az Igéhez! Vissza a Bibliához!

És szeretteim, nem tudom, ha tudatában vagytok-e az én Isten előtti felelősségemnek – mármost 50 éve jött ment, amióta a próféta haza lett véve az Úrhoz, de úgy van amit ö maga bizonyságot tett afelől, ami intézve lett hozzá: „Az általad hirdetett Igeüzenet, előfutára lesz a Jézus Krisztus második visszajövetelének ...” 

Tehát Isten kegyelméből Ö volt a hírnök, mindazonáltal az üzenet volt az előhír és ez az, ami az elmúlt 50 évben előtérben állt, úgy, hogy most elérte az ezidöre szóló Igeüzenet az utolsó eleve elrendelteket is az egész föld kerekségén. Sőt ezen a hétvégén is több mint 20 nemzetből összegyűltünk itt a misszió központban. Az emberek jönnek a világ minden tájáról. Így testvérek és testvér nők, Isten kegyelméből, a kellő időben megosztjuk egymással a szellemi táplálékot, miközben tájékoztatjuk Isten népét. Határozottan, hogy nem élünk a múltban! Nem maradtunk állva az 50-es vagy a 60-as éveknél, nem vagyunk az 1906-os évben sem, amikor a Szent Szellem kitöltetett Los Angelesben! Nem élünk a pünkösdi ébredés idejében sem! Hanem abban az időben élünk, amelyben a Vőlegény minden nemzetből és nyelvből magához hívja az Ö menyasszonyát és akinek van füle a hallásra, az hallja mit mond a Szellem. 

Így Isten kegyelméből számos nyelven osztjuk a Branham testvér prédikációit és prédikáljuk Isten Szavát. Soha nem fogjátok hallani, hogy én a hét mennydörgésről prédikáljak. Miért nem? Mert arra lettem elrendelve, hogy Isten Szavát hirdessem! Mutassátok meg nekem a Bibliából, hol tudnék hivatkozással lenni arra, amit a hét mennydörgés mondott? Hol? Kérlek mutassátok meg hol? Mutassátok meg nekem, hol tudnék hivatkozással lenni a harmadik húzásra, mutassátok meg nekem kérlek! Mutassátok meg nekem, hol tudnék hivatkozással lenni a sátoros látomásokra? Nem! Mindezen dolgok, Branham testvèr különös szolgálatához tartoztak! Hagyjátok ott őket, ahova Isten állította azokat, hogy legyenek. Ne próbáljátok átértelmezni azt, amit Branham testvér mondott! Higgyétek el amit mondott és tanítsátok az Isten Szavát! Remélem megértitek mire vagyok utalással. Túl sok azok száma, akik veszik a Branham testvér idézeteit, az ö nyilatkozatait vagy kijelentéseit, kiragadva azokat az összefüggésből, és saját tanításokat készítenek abból az ö saját tanítványaik táborozására... Ez teljesen helytelen! Nem ezért lett adva az ezidöre szóló Igeüzenet!

És bocsássátok meg ezt a megjegyzésemet, általában sohasem teszem, de a szeretett barátom Pearry Green, azt mondta nekem az utolsó négy telefonbeszélgetésében: „Frank testvér, megint hasadás történt a gyülekezetben. Mármost kilenc ún. utolsó üzenetet képviselő gyülekezet van Tucson-ban.” Ez nem helyénvaló! Ott valami baj van! A  nép önfejűen járja az önválasztott utat! 

A Bibliában úgy találjuk, hogy volt egy gyülekezet Efézusban, egy Kórinthusban, egy itt, egy ott, nem szakadások és doktrínák, doktrínák után ... Vissza az Isten Szavához! Ez az Isten ideje az Isten népével kapcsolatosan; nem emberi magyarázatokkal és értelemzésekkel tartunk lépést, hanem visszatérünk Isten Szavához! 

És amint már említettem is – minden, ami a William Branham áldott prófétikus szolgálatával kapcsolatos – hagyjátok át Istennek és az ö prófétájának. 

Végezetül pedig ezt mondom: A próféta Isten kegyelméből azért lett elküldve, hogy visszavezessen bennünket Istenhez, visszavezessen bennünket Isten Szavához és ennélfogva veszünk mindent amit mondott valaha és visszamegyünk azzal a Szentírás Szavaihoz, ezzel pedig azt mondjuk, amit a Biblia is mond! Nem két különböző dolog, egy közös nevezőn minden! 

Én hálás vagyok a Mindenható Istennek, hogy ebben a mennyei megtiszteltetésben lett részem, a Branham testvér szolgálatának követésében állhatok 1955 óta, Isten kegyelméből mindent megértettem abból amit mondott és visszahelyeztem azt Isten kegyelméből az Isten Szavának keretei közzé. 

Bár lenne, hogy a Mindenható Urunk megáldana benneteket, bárhol is legyetek, egészen a föld végső határáig. Ezenfelül ma, meglátogatott bennünket egy házaspár Mongóliából. El tudjátok-e képzelni magatoknak? Ulánbátorból, ahol néhány idővel ezelőtt prédikáltam, eljött egy házaspár, hogy velünk lehessen a mai napon. 

Szeretett testvérek és testvér nők, ez az Isten ideje Isten népe számára. Fogadjátok be Isten beszédét, maradjatok meg Isten Szavának a keretei között és következésképpen az Isten akaratában. 

A mi drága Urunk legyen mindnyájatokkal, ez az én imádságom, az Úr Jézus szent nevében. Ámen.